informa no komunika n technol gie vysvetlenie pojmov a klasifik cia
Download
Skip this Video
Download Presentation
Informačno – komunikačné technológie Vysvetlenie pojmov a klasifikácia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Informačno – komunikačné technológie Vysvetlenie pojmov a klasifikácia - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

Informačno – komunikačné technológie Vysvetlenie pojmov a klasifikácia. PaedDr. Zuzana Peternai. Vyučovanie je procesom mnohonásobných r eprezentácií (verbálneho, grafického, matematického a iného vizuálneho a auditívneho) učiva (Murphy, 2000) ,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Informačno – komunikačné technológie Vysvetlenie pojmov a klasifikácia' - lilika


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Vyučovanie je procesom mnohonásobných reprezentácií (verbálneho, grafického, matematického a iného vizuálneho a auditívneho) učiva (Murphy, 2000),

Možno ju viac, či menej účinne realizovať pomocou rozmanitých médií napr.: ústna komunikácia, učebné texty, obrazy, grafické schémy, modely, diafilmy, fotografie, zvukové filmy, video, televízia, počítač.

slide3

Didaktické prostriedky ako kategória didaktiky zahŕňa “všetky materiálne predmety, ktoré zaisťujú, podmieňujú a zefektívňujú priebeh vyučovacieho procesu.

Poznáme dve základné kategórie týchto predmetov:

 • učebné pomôcky (UP),
 • didaktická alebo informačno-komunikačná technika (DT).
slide4

- Učebné pomôcky niekedy môžeme na vyučovaní uplatňovať iba prostredníctvom rozličných technických zariadení, strojov a prístrojov,

- súhrnne označujú ako didaktická technika

- existujú rôzne klasifikácie DT (Hapala, Petrík, Cirbes, Driensky a kol.)

1 klasifik cia
1. klasifikácia

A) Vizuálne pomôcky (skutočné predmety, modely, zobrazenia, literárne),

B) Auditívne (zvukové) pomôcky (gramofónová platňa, magnetofónová páska, CD),

C) Audiovizuálne pomôcky (zvukový film, TV program, videozáznam, CD disk, DVD disk),

1 klasifik cia1
1. klasifikácia

D) Kybernetické pomôcky (programy pre učiace stroje, programy (software) pre počítače),

E) Multimediálne a hypermediálne pomôcky (hypertextové a hypermediálne (audiovizuálne interaktívne) programy (software) na CD a DVD diskoch)

1 klasifik cia2
1. klasifikácia

F) Špeciálne pomôcky špecifikujúce charakter jednotlivých vyučovacích predmetov (experimentálne súpravy, napr. semimikrosúpravy na chemické pokusy), laboratórne pomôcky, pracovné pomôcky, náradie a pod.).

2 klasifik cia
2. klasifikácia

1. Zobrazovacie plochy - plochy pre nepremietaný záznam, t. j. tabule (klasické, drevené, magnetické, plastické s bielym povrchom, tabule s keramickým povrchom, flipchart, elektronické tabule s tlačiarňou a i.).

2. Premietacie plochy:

 • reflexné premietacie plochy - určené pre prednú projekciu (difúzne, perličkové, smerové),
 • priesvitné premietacie plochy - určené pre zadnú projekciu.
2 klasifik cia1
2. klasifikácia

3. Vizuálna (projekčná, premietacia) didaktická technika - zariadenia pre statickú obrazovú projekciu:

 • spätné projektory (na premietanie z priesvitných fólií),
 • epiprojektory (na priame premietanie z nepriesvitných materiálov – z kníh, časopisov) – v súčasnosti sa už používajú zriedkavo,
 • diaprojektory,
2 klasifik cia2
2. klasifikácia

4. Auditívna (zvuková) didaktická technika (gramofóny, magnetofóny, CD prehrávače; rozhlasové prijímače; slúchadlové súpravy a ich pomocné príslušenstvo (napr. mikrofóny, reproduktory, zosilňovače).

5. Technické zariadenia na tvorbu didaktických materiálov (mixážne zariadenia na nahrávky a úpravy zvukových programov, fotografické laboratórium s kamerami, videorekordér s kamerou, reprografický prístroj a pod.)

2 klasifik cia3
2. klasifikácia

6. Audiovizuálna didaktická technika:

 • zariadenia pre statickú audiovizuálnuprojekciu (diafónová súprava),
 • zariadenia pre dynamickú audiovizuálnu projekciu (napr. filmové projektory pre 8 alebo 16 mm film, videoprojektory) a rôzne pomocné zariadenia (napr. prevíjačky, prehliadačky, lepičky a pod.),
 • televízna technika - súbor prístrojov a zariadení, ktorých účelom je snímanie, spracovanie, záznam a reprodukcia televízneho obrazu: videokamery, strihové a režijné jednotky a ďalšie pomocné zariadenia.
2 klasifik cia4
2. klasifikácia

7. Vyučovacie stroje (examinátory, repetítory, informátory, trenažéry, simulátory)

8. Výpočtová technika (počítače všetkých typov a ich prídavné zariadenia, multimediálne počítače a prídavné zariadenia)

9. Vyučovacie technické systémy (uzatvorený TV okruh, počítačová učebňa v LAN sieti (lokálna počítačová sieť), multimediálne jazykové laboratórium a pod.)

slide13

Hlavným reprezentantom IKT sa stal počítač. Časti, ktoré máme poznať a využívať:

- Textové editory: MS Word, Open Office, Corel World Perfect Office, Star Office, Wordperfect

- Tabuľkové kalkulátory: MS Excel, Open Office

slide14

- Grafické editory: Corel Draw, Adobe Photoshop

- Nástroje na komunikáciu – cez Internet: Emaily, ICQ, IRC, Skype, Moodle

- Nástroje na vzdelávanie: výučbové programy, simulátory, virtuálne laboratóriá, multimediálne enciklopédie

- Nástroje na šírenie a prezentáciu informácií: PPT, Open Office, www stránky

slide15

- Práca s multimédiami: Windows Movie Maker, Winamp,Media Player

www.vzdelanie.sk,

www.ucmeradi.sk,

www.modernaskola.sk,

www.infovek.sk

v u bov programy
Výučbové programy
 • Vyučovanie pomocou počítača CAL = všetky aplikácie zariadení na spracovanie údajov, ktoré slúžia na sprostredkovanie, preskúšanie vedomostí, schopností
 • Nie je dôležité, aby učiteľ vedel všetko, ale aby sa stal tým, ktorý chce vedieť všetko.
 • Prečo je dôležité ovládať prácu na PC?
pedagogick softv r
Pedagogický softvér
 • Je to programový prostriedok, využiteľný počas edukácie na:
 • Podporu vyučovania
 • Odbremenenie U a ŽŽ od časovo náročných úloh
 • Umožňuje usmerniť aktivitu ŽŽ, variabilnosť riešených problémov, dynamiku a efektívnosť učenia.
vyu ovac proces pomocou techniky
Vyučovací proces pomocou techniky
 • Výučbové programy
 • Samovzdelávacie programy
 • Počítač ako nástroj
slide19
VP
 • Tréning, precvičovanie (napr. Detský kútik, Alík – veselá matematika, Didakta Angličtina, Cirkus Šaša Tomáša)
 • Priama inštruktáž (elektronické encyklopédie – Umelecké diela Slovenska, Encyklopédie vesmíru a multimediálne programy – Hejbejte se kosti moje, Lidské telo, Vedomosti v hrsti)
 • Elektronická tabuľa
 • Diagnostika.
samovzdel vacie programy
Samovzdelávacie programy
 • Didaktické hry (s prvkami súťaženia)
 • Dobrodružné hry
 • Imitačné modelovanie (simulácie) – automobilové, letecké, lodné alebo vesmírne simulátory
pc ako n stroj
PC ako nástroj
 • Približuje školské prostredie reálnemu svetu
 • Programy s upravenou verziou, zjednodušené pre špecifické potreby
 • Skupina programov, ktoré robia z PC výkonný nástroj: textové editory, tabuľkové kalkulátory, grafické editory.
v ber vp
Výber VP
 • Technické parametre
 • Praktické p
 • Motivačné p
 • Vyučovacie p
technick parametre
Technické parametre
 • Typ počítača
 • Druh média, na ktorom sa softvér dodáva
 • Vstup a výstup programu
 • Spolupráca s inými programami
 • Grafické spracovanie softvéru
 • Odolnosť programu voči chybám
 • Vhodnosť pre žiakov
praktick parametre
Praktické parametre
 • Demonštračné verzie programov, všímajte si:
 • Jednoduchosť obsluhy, prehľadnosť, grafické spracovanie
 • Zvuky, video, možnosti ukončenia
 • Spôsob ovládania, výstupy
 • Inštalácia a spustenie
 • Spôsob použitia (ind., skup.)
motiva n parametre
Motivačné parametre
 • Reakcia na program
 • Subjektívny názor učiteľa
 • Učiteľova asistencia počas výučby
 • Ako stimuluje program žiakov
 • Schopnosť programu upútať žiakov
vyu ovacie parametre
Vyučovacie parametre
 • Obsah (aktuálnosť, interaktivita, aktivita)
 • Obťiažnosť (ročník, heterogénne skupiny)
 • Ciele (získanie nových vedomostí, pochopenie a utvrdenie, zovšeobecnenie, tvorivé rozvíjanie)
 • Zhoda so ŠVP, ŠkVP, príp. TVVP.
ad