Финансиране чрез ЕСКО договори
Download
1 / 13

Финансиране чрез ЕСКО договори - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Финансиране чрез ЕСКО договори. Агенция по e нергийна e фективност 2011. Възможни публично частни партньорства в енергийната ефективност. договори за енергоефективни услуги. договори с гарантиран резултат. договори за енергийни услуги. договори “до ключ”. договори за услуга.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Финансиране чрез ЕСКО договори' - lilah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Финансиране чрез ЕСКО договори

Агенция по eнергийнаeфективност

2011


Възможни публично частни партньорства в енергийната ефективност

 • договори за енергоефективни услуги

 • договори с гарантиран резултат

 • договори за енергийни услуги

 • договори “до ключ”

 • договори за услуга

 • договори за концесия

Публично - частните партньорства предлагат иновативна възможност, но в същото време изискват организационна готовност и систематичен подход


Договор с гарантиран резултат или финансиране от трета страна

Договорът е:

 • съвременен финансов механизъм за изпълнение на мерки за ЕЕ

 • Договорът постига:

 • енергоефективни услуги, изпълнени и цялостно или частично финансирани от ЕСКО компанията


E или финансиране от трета странаСКО компаниите - бизнес модел в областта наенергийната ефективност

 • ЕСКО компаниите прилагат:

  • финансов механизъм, основан на принципа капиталовите разходи по проекта да се изплащат от икономиите, постигнати чрез него

 • ЕСКО компаниите осигуряват:

  • на свои разноски енергийни услуги и инвестиции при гарантирано равнище на спестени енергийни разходи, възвръщащи инвестицията заедно с известна печалба

  • финансирането на услугата, не само чрез собствени средства, а и чрез привлечени средства и финансиране от трета страна

 • Целият финансов, технически и търговски риск е за сметка на изпълнителя


Дейности на ЕСКО компаниите или финансиране от трета страна

 • доставка на енергия, включително заплащане на разходите за гориво

 • експлоатация, ремонт и поддръжка на инсталациите

 • осигуряване на резервни части по гаранционен договор

 • осигуряване на финансирането за реконструкция на съоръжения и инсталации

 • консултантски и инженерни услуги, проучвания, проектиране, контрол на реализацията и др.

 • изграждане на съоръжения “до ключ”, инженерни услуги,доставка, надзор на строителството и пускане в експлоатация


Модел на работа на ЕСКО компанията

Обект, нуждаещ се от енергийна рехабилитация

EСКО

компания

1

2

3

4

Банка


Услуги предлагани от ЕСКО фирмите

 • енергийно обследване – определя размера на инвестицията; съдържа всички очаквани спестявания и разходи за всяка мярка за енергийна ефективност;

 • комплексно инженерно проектиране

 • финансиране на проекта

 • пълна инсталация и предаване за експлоатация

 • гаранции за постигане на енергийни спестявания

 • измерване и проверка на спестяванията


Законова рамка за сключване на ЕСКО договори

 • ЗЕЕ

  • разпоредбите на чл. 48 и чл. 49 от ЗЕЕ

 • МИЕ/Т и МФ

  • разпоредбите на Наредба № РД-16-347 от 02.04.2009

 • АЕЕ

 • участва в разглеждането и одобряването на средства за изпълнение на договори с гарантиран резултат в сгради общинска собственост

 • изпраща мотивирано предложение за финансиране на ЕСКО договора до МФ

 • удостоверява, че за съответната сграда няма издаден сертификат в резултат на изпълнени дейности по други програми


Планиране на средства в бюджета за изпълнение на ЕСКО услуги по договори с гарантиран резултат в сгради общинска собственост

 • Общините планират средства за изплащане на задължения по ЕСКО договори в сгради общинска собственост, в проекта на бюджет за съответната година след взето решение на общинския съвет.

 • Определянето и изплащането на средства от централния бюджет по ЕСКО договори за сгради общинска собственост, се извършва само за сгради, обслужващи делегирани от държавата дейности, с РЗП над 1000кв.м.

 • Средства от централния бюджет се предоставят за финансиране на ЕСКО договори след получаване на сертификат най- малко категория Б за сгради общинска собственост, за които са изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност и са постигнати договорираните нива на енергийно потребление.

 • Определянето размера на средствата по ЕСКО договори се извършва на база парична равностойност на гарантираната икономия на енергия, остойностена по актуална цена на енергията.


Условия за финансиране на ЕСКО договори в сгради държавна и/или общинска собственост

Предвидените за изпълнение дейности и мерки по енергийна ефективност да гарантират постигането на енергийни спестявания и издаване на сертификат за енергийна ефективност, съответстващ най-малко на изискванията за издаване на сертификат категория Б.

Предвидените за изпълнение мерки за повишаване на енергийната ефективност да бъдат изпълнени с материали, съответстващи на изискванията на Закона за техническите изисквания на продуктите.

Предвидения в договора срок изплащане на инвестицията за енергийни спестявания да бъде не по-дълъг от 10 години.

Включените в предмета на договора с гарантиран резултата възстановителни и/или съпътстващи дейности, които гарантират експлоатационната годност на мерките за повишаване на енергийната ефективност не подлежат на финансиране.


Сгради общинска собственост подходящи за финансиране чрез ЕСКО договори в югозападен район за икономическо планиране

142 сгради – общинска собственост, са подходящи за сключване на ЕСКО договори

 • годишна икономия на енергия 10,4 mln.lv/year

 • спестени емисии СО2 24,5 kt / year

 • необходими инвестиции130 mln.lv.


Ползи за собствениците и ползвателите на сградитеслед изпълнени енергийно ефективни услуги по ЕСКО договори:

 • разходи за енергийно потребление не по-високи от досегашните до изплащане на проекта и значително по ниски след това

 • допълнителна възможност за доставка на енергийни продукти на по-ниски цени

 • красив външен вид на сградата

 • значително повишен комфорт за обитателите

 • социален ефект и повишено самочувствие на жителите на населеното място


Време за въпроси и дискусия ползвателите на сградите

Благодаря за вниманието!

Лидия Костова

Главен експерт“ДГР”

Агенция по енергийна ефективност

Телефон: +359 2 9154060

Имейл:[email protected]


ad