Comenius asistenti
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 8

COMENIUS ASISTENTI PowerPoint PPT Presentation


 • 66 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

COMENIUS ASISTENTI. Pripravila: Martina Marušincová Doplnila pre PU: Zdena Medoňová. COMENIUS ASISTENTI. Pre koho je akcia určená: stáže v zahraničí pre budúcich učiteľov = študenti po druhom ročníku alebo absolventi VŠ s pedagogickým zameraním

Download Presentation

COMENIUS ASISTENTI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Comenius asistenti

COMENIUS ASISTENTI

Pripravila: Martina Marušincová

Doplnila pre PU: Zdena Medoňová


Comenius asistenti

COMENIUSASISTENTI

Pre koho je akcia určená:

 • stáže v zahraničí pre budúcich učiteľov = študenti po druhom ročníku alebo absolventi VŠ s pedagogickým zameraním

 • budúci učitelia akéhokoľvek predmetu - jazyky, prírodné a spoločenské vedy

 • uchádzač/absolvent v minulosti nebol zamestnaný ako učiteľ

 • asistent = praktikant, pomocný učiteľ

 • je však dôležité ovládať aspoň jeden cudzí jazyk na veľmi dobrej úrovni: asistent musí byť schopný vyučovať v inom ako materinskom jazyku

 • cieľ akcie:získanie skúseností s vyučovaním v cudzej krajine


Comenius asistenti

COMENIUSASISTENTI

Čo robí asistent na hosťujúcej škole:

 • úlohou asistenta je predovšetkým pomoc pri vyučovaní: asistencia učiteľom na hodinách, pri realizácii rôznych projektov, krúžkov a mimovyučovacích aktivitách - asistent nenahrádza vyučujúceho

 • asistent by mal na školu vniesť niečo osobité, netradičné – či už sa to týka obsahu alebo formy vzdelávania

 • asistent by mal odučiť 12-16 riadnych vyučovacích hodín do týždňa

 • asistent by mal mať tútora, ktorý mu pomôže zžiť sa so školou, kolegami, žiakmi i miestnou komunitou a dával by mu spätnú väzbu na jeho pôsobenie na škole.

 • viac sa môžete dozvedieť v Praktickej príručke pre asistentov a hosťujúce školy, ktorá je na www.saaic.sk – časť Comenius - Asistenti.


Comenius asistenti1

COMENIUS ASISTENTI

Kam možno ísť na stáž:

 • Hosťujúce školy = MŠ, ZŠ, SŠ, špeciálne školy, inštitúcie zamerané na vzdelávanie dospelých

 • Zapojené krajiny:

  • Štáty Európskej únie (Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia)

  • Krajiny EHP (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko)

  • Kandidátske krajiny (Turecko)

 • Trvanie stáže: minimálne 3 mesiace, maximálne 10 mesiacov


Prihl ka na akciu comenius asistenti obsahuje

PRIHLÁŠKA na akciu Comenius asistentiobsahuje:

 • Preferencie

 • typ školy

 • veková kategória žiakov

 • vyučovacie predmety

 • vyučovacie jazyky

 • krajina

 • dátumy a dĺžka trvania stáže

Písomná časť

 • ciele a motivácia

 • špeciálne potreby

 • potvrdenie o návšteve školy alebo kópia diplomu

  www.saaic.sk - Info k prihláškam


Prihl ky

PRIHLÁŠKY

 • prihlášky pre Comenius asistetnov a Hosťujúce školy sa podávajú jedenkrát ročne

 • TERMÍN PODÁVANIA prihlášok je 30. január 2009

 • stáže sa začínajú realizovať od augusta 2009

 • FORMULÁRE PRIHLÁŠOK sú k dispozícii v anglickej, francúzskej a nemeckej verzii. Vyberte si jazyk, ktorý je Vám najbližší.

  PRIORITY:

 • menej skúsení uchádzači (v práci s deťmi/dospelými a v zahraničných pobytoch)

 • jazyková zdatnosť, najmä menej používané jazyky


Grant

GRANT

 • je určený na cestovné náklady + poistenie + pobytové náklady

  (ubytovanie, strava, miestne cestovné atď.)

 • je len príspevkom – nemusí pokryť všetky náklady s pobytom

 • je paušálna suma (nekontroluje sa využitie grantu)

 • výška grantu závisí od cieľovej krajiny a dĺžky stáže

 • napr.: UK/NO – 8879 EUR na 10 mesiacov, BG – 4091 EUR na 10

  mesiacov (údaj platný pre Výzvu 2008)

 • vyplácanie grantu: mesačné splátky, posledná po predložení

  záverečnej správy


U ito n inform cie

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

Príručka pre asistentov a hosťovské školy

 • www.saaic.sk - časť Comenius

  Termín podávania prihlášok

 • 30. január 2009

  Prihlášky

 • anglická, nemecká, francúzska verzia

 • www.saaic.sk - časť Info k prihláškam

  Konzultácie

 • www.saaic.sk– časť Comenius - kontakty


 • Login