R gas 16 vidusskola
Download
1 / 23

Rīgas 16.vidusskola - PowerPoint PPT Presentation


 • 189 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Rīgas 16.vidusskola. 2009./2010.m. g. Administrācija:. Gaļina Melne - izglītības iestādes direktore. Kristina Priževoite izglītības iestādes direktores vietniece mācību darbā 5.-12. kl. Jekaterina Kamuškina izglītības iestādes direktores vietniece mācību darbā 1.-4. kl.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rīgas 16.vidusskola ' - liesel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
R gas 16 vidusskola

Rgas 16.vidusskola

2009./2010.m. g.


Administr cija
Administrcija:

Gaina Melne - izgltbas iestdes direktore.

Kristina Prievoite

izgltbas iestdes direktores vietniece mcbu darb 5.-12. kl.

Jekaterina Kamukina

izgltbas iestdes direktores vietniece mcbu darb 1.-4. kl.

Elvra Sitika izgltbas iestdes direktores vietniece informtikas jautjumos.

Zaiga Monastirskaizgltbas iestdes direktores vietniece audzinanas darb.


Skolas darb bas pamatjomas
Skolas darbbas pamatjomas

 • mcbu saturs

 • mcana un mcans

 • skolnu sasniegumi

 • atbalsts skolniem

 • skolas vide

 • resursi

 • skolas darba organizcija, vadba un darba kvalittes nodroinana


Izgl t bu valst nosaka un organiz saska ar
Izgltbu valst nosaka un organiz saska ar

Izgltbas likumu un

Visprjs izgltbas likumu

un MK noteikumiem (www.likumi.lv)

pamatizgltba 1. - 9.klase

vidj izgltba 10. 12.klases

(www.isec.gov.lv)


Izgl t bas programmas
Izgltbas programmas:

 • Visprjs pamatizgltbas mazkumtautbu izgltbas programma (kods 21011121)

 • Visprjs vidjs izgltbas mazkumtautbu visprizgltojo virzien programma (kods 31011021)


R gas 16 vidusskolas m c bu priek metu un stundu pl ns 2009 2010 m g
Rgas 16.vidusskolasmcbu priekmetu un stundu plns2009./2010.m. g.

latvieu valod

bilingvli

mazkumtautbas valod


Skol ni iepaz stas ar latvie u tautas trad cij m gan stund s gan rpusklases pas kumos
Skolni iepazstas ar latvieu tautas tradcijm gan stunds, gan rpusklases paskumos

Skolni aktvi piedaljs latvieu valodas nedas paskumos. Skumskolas skolni darinja maskas, skandja tautas dziesmas un gatavojs Mrtidienas gaiu pardei


Sve valodu pied v jumi
Svevalodu piedvjumi stunds, gan rpusklases paskumos

 • 1. -2.klass angu valodas apguve par vecku ldzekiem

 • 3. 9.klass angu valodas apguve atbilstoi izgltbas programmai

 • no 5.klases vcu valodas apguve (otr svevaloda) papildus (tiem, kas vlas)

 • 10.- 12.klass angu valodas apguve atbilstoi izgltbas programmai, vcu valodas apguve (otr svevaloda) atbilstoi izgltbas programmai.


R gas 16 vidusskola
stunds, gan rpusklases paskumos:


R gas 16 vidusskola

, .

:

 • -13946.

 • . 10189.


Pagarin t s dienas grupa
Pagarints dienas grupa , .

 • 1. - 3.klau grup 3 grupas

  (25 skolni grup)

 • darbs no 13.00 17.00

  • mjas darbu sagatavoana

  • atpta, rotaas

  • iespjams launags par papildus samaksu


Br v laika centrs
Brv laika centrs , .

 • darbojas no 14.00 19.00

 • nodroina skolnu lietderga laika pavadanu skolotja uzraudzb

  (brni zm, skats televizoru, lasa, veido aplikcijas, strd ar datoru, spl sporta sples u.c.)


Peld anas nodarb bas
Peldanas nodarbbas , .

 • skola nodroina peldt apmcbu 2.klas

 • nodarbbas brni apmekl skolotja pavadb ar vecku atbalstu intereu izgltbas klub Ausekltis


Vasaras nometne
Vasaras nometne , .

 • darbojas no 01.06 21.06

 • programm iekauti veselbu nostiprinoi paskumi un atpta

 • interesantas pcpusdienas

 • ekskursijas


Vec kiem
Veckiem , .

 • kopsapulces 2 reizes gad (septembr, II pusgad)

 • atvrto durvju dienas - veckiem 3 reizes gad

 • klases vecku sapulces 3 reizes gad

 • maij Mtes dienai veltts paskums

 • vecku konference par kdu audzinanas tmu reizi divos gados

 • vecku lektoriji pa klau parallm par aktulm audzinanas tmm

 • latvieu valodas kursi (bezmaksas) veckiem, kuri vlas apgt valsts valodu


R gas 16 vidusskola
:


Din ana skol
dinana skol

 • dinanu skol nodroina

  SIA Kolibri

 • komplekss pusdienas maks 1Ls

 • 1.klau skolnus mcbu gad dins par Rgas Domes ldzekiem

 • darbojas skolas bufete


R gas 16 vidusskola
:

 • : , , ..

 • , ,15-20
R gas 16 vidusskola
:

 • , ;

 • ;

 • 2 ;

 • 026/u 027/u 20.06.2009

 • 5- 6- ( ) 20.06.2009

  . : 67523984


R gas 16 vidusskola

Rgas 16.vidusskola

Ples iela, 9

LV - 1024

67-52-19-33,

67-52-49-39

e-mail:R16vs@ijsd.riga.lv http://www.r16vs.lv

Skolas datoru klase(informtikas 2 kabineti ar 30 CELERON 2,66 Ghz, datoriem ir pieslgums INTERNETAM)

Skolas sporta zle

(Ir iespjams darboties trenaieru zl)


ad
 • Login