Urge projelerinin k me y netimi anlay ile y netilmesi
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 31

URGE Projelerinin Küme Yönetimi Anlayışı ile Yönetilmesi PowerPoint PPT Presentation


 • 183 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Sertifikalı Küme Yöneticileri Eğitim Programı - 2 Yeliz Çuvalcı-Kısa Dönem Uzman 20 Kasım 2013 ANKARA. URGE Projelerinin Küme Yönetimi Anlayışı ile Yönetilmesi. 18 Kasım Pazartesi 2013. Küme Geliştirme Kılavuzları.

Download Presentation

URGE Projelerinin Küme Yönetimi Anlayışı ile Yönetilmesi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Urge projelerinin k me y netimi anlay ile y netilmesi

Sertifikalı Küme Yöneticileri

Eğitim Programı - 2

Yeliz Çuvalcı-Kısa Dönem Uzman

20 Kasım 2013

ANKARA

URGE Projelerinin Küme Yönetimi Anlayışı ile Yönetilmesi


18 kas m pazartesi 2013

18 Kasım Pazartesi 2013


Urge projelerinin k me y netimi anlay ile y netilmesi

Küme Geliştirme Kılavuzları

T.C. Ekonomi Bakanlığı ve T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen "KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi" KOBİ'lerin uluslararası piyasalardaki rekabet gücünü kümelenme anlayışıyla geliştirmeyi hedeflemektedir. Kümelere yol göstermek ve gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Proje kapsamında hazırlanan Kümelenme Rehberi dokuz kılavuzdan oluşmaktadır. Bunlardan biri de “Küme Geliştirme Sürecinde UR-GE Projesi Hazırlama ve Uygulama Kılavuzudur.

Kılavuz işbirliği kuruluşları, proje yöneticileri ve küme yöneticileri olmak üzere, firmaların ihracat ve rekabet gücünü geliştirmek için çalışmalar yürüten tüm kişi ve kurumlar için hazırlanmıştır.


Urge projelerinin k me y netimi anlay ile y netilmesi

UR-GE Projesi Hazırlama ve Uygulama Kılavuzu

Kılavuzda yer verilen kümelenme tanımlarından UR-GE Tebliği kapsamında yer alan projelerin küme olduğu, ya da UR-GE Tebliği’nin yürütülmesi için küme olma şartı arandığı sonucu çıkarılmamalıdır. Kümelenme tanımına girmeyen, coğrafi olarak yakın olmasa da sektörel bir birliktelik oluşturabilen, organizasyonel olarak yakınlığı olan firmalar ihracat vizyonu ile birlikte hareket ederek bağlı oldukları işbirliği kuruluşunun liderliğinde UR-GE Tebliği’nden yararlanabilmektedir.

Kılavuz UR-GE Tebliği’nin kümelenme süreçlerinin etkin yürütülmesinde küme yönetimleri tarafından da kullanılabilecek, proje yaklaşımı ile özgün bir şekilde tasarlanabilecek bir devlet desteği olduğu vurgusunu yapmayı hedeflemektedir.


Urge projelerinin k me y netimi anlay ile y netilmesi

 • Yaklaşım her şeydir.


Urge projelerinin k me y netimi anlay ile y netilmesi

Küme

Yığın

Sektör

Network

Küme Girişimi

Küme Yönetimi

Küme Analizi

Birlikte Rekabet

İşbirliği Kuruluşu


Urge projelerinin k me y netimi anlay ile y netilmesi

Sektör Nedir?


Urge projelerinin k me y netimi anlay ile y netilmesi

Sektörün Yapısı ve Rekabet

İkame Ürünler

Potansiyel Girişimciler

Firmalar

Müşteriler

Tedarikçiler

Bu beş faktör sektörün yapısını oluşturur ve rekabeti belirler.


Urge projelerinin k me y netimi anlay ile y netilmesi

 • Sektörün Yapısını Belirleyen Güçler

 • 1. pazara yeni girenler için engellerin seviyesi,

 • 2. alternatif ürün ve servislerin mevcudiyeti,

 • 3. alıcıların ve satıcıların pazarlık gücü

 • 4. pazardaki oyuncular arasındaki rekabet seviyesi olarak sıralanır.

Firmalar, stratejilerini belirlemeden önce bu güçleri anlamalı, sektördeki ortalama pazar kârlılığını ve zaman içerisindeki değişimini izlemelidir.

Yeni Girişimcilerin Tehdidi

Sektör Rekabetini Şekillendiren Faktörler

Alıcıların Pazarlık Gücü

Tedarikçilerin Pazarlık Gücü

Mevcut Rakipler Arasında Rekabet

İkame Ürün ve Hizmet Tehdidi


Urge projelerinin k me y netimi anlay ile y netilmesi

Rekabeti Belirleyen Güçler

Küme içinde yer alan bir firma için iyi bir sektör analizi yapılmalı sektörün sınırları ne çok dar ne de çok geniş olarak tanımlamalıdır.

Bu sınırlar da iki ana boyuttan incelenebilir. İlki ürün veya hizmetlerin kapsamı, ikincisi de coğrafi kapsam.


Urge projelerinin k me y netimi anlay ile y netilmesi

Küme Nedir?


Urge projelerinin k me y netimi anlay ile y netilmesi

Kümelerin Tanımlanması

Kümelenme belirli bir alanda birbirine ortak ve tamamlayıcı unsurlarla bağlı şirketlerin ve ilgili kurumların oluşturduğu coğrafi açıdan yakın bir gruptur.

“Kümeler özellikle de aynı faaliyet alanında

hem rekabet içinde olan hem de birbiriyle

işbirliği yapan şirketlerin, belli bir alanda

uzmanlaşmış tedarikçilerin, hizmet sağlayıcıların,

ilgili sektörlerdeki firmaların ve ilgili kurumların

coğrafi yoğunlaşmalarıdır.” (M. E. Porter)


Urge projelerinin k me y netimi anlay ile y netilmesi

Kümelerin Tanımlanması

Belirli bir faaliyet alanında uzmanlaşmış bir grup firmanın, değer zincirinde yer alan diğer firmalar ve kurumlarla (kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler gibi) birlikte oluşturduğu coğrafi yoğunlaşma, “yığın” olarak tanımlanmaktadır. Bu yığınlar arasından, firmaların rekabet gücünü geliştirmek amacıyla bilinçli bir işbirliği yaratabilen gruplara ise “küme” denir.

Küme girişimi ise iş kümesinin gelişimini mevcut aktörler arasındaki ilişkileri düzenleyerek ve/veya işbirliği potansiyelini güçlendirerek arttırmayı hedefleyen organize bir çaba olarak tanımlanmaktadır.

Örjan Sölvell, Göran Lindqvist & Christian Ketels


Do al bir olu um olarak k meler

Doğal Bir Oluşum Olarak Kümeler...

Kümeler, sektörlerin belirli bölgelerde, çeşitli faktörlere bağlı olarak kendiliğinden yoğunlaşmasıyla ortaya çıkan doğal oluşumlardır. Ancak bu oluşumlar, daha sonra dışarıdan destekle entegre hale getirilerek rekabetçi özellikleri arttırılabilir.

Dünya çapında tanınan Kaliforniya’daki iki küme, 7.000’den fazla ileri teknoloji şirketine ev sahipliği yapan Silikon Vadisi (San Francisco),dünya film endüstrisinin başkenti haline gelen Hollywood (Los Angeles) buna örnektir.

Avrupa’da, dünya genelinde de sektör mensupları tarafından bilinen kümeler yer almaktadır:

Montebelluna, İtalya: Nüfusu yalnızca 25.000 olan bu yerleşim yerindeki firmalar dünya kayak botu üretiminin %75’ini karşılamakta ve “dünyanın spor ayakkabı başkenti”olarak anılmaktadır;


Urge projelerinin k me y netimi anlay ile y netilmesi

Kümeler...


Urge projelerinin k me y netimi anlay ile y netilmesi

Kamu Kurumları

Firma Stratejisi ve Rekabet Bağlamı

-Uygun yatırım ve sürekli iyileştirme biçimlerini teşvik eden yerel bir bağlam

-Yerel rakipler arasında şiddetli rekabet

Faktör Girdi Koşulları

Talep Koşulları

Girdi niceliği ve maliyeti

-Doğal kaynaklar

-İnsan kaynakları

-Sermaye kaynakları

-Fiziksel altyapı

-İdari altyapı

-enformasyon altyapısı

-bilimsel ve teknolojik altyapı

Faktör Kalitesi

Faktör Uzmanlaşması

-Gelişmiş ve talepkar yerel müşteriler

-Başka yerlerdeki ihtiyaçlara öncülük eden müşteri ihtiyaçları

-Küresel olarak hizmet edebilecek uzman segmentlerde alışılmadık yerel talep

-Yetkin, yerel tedarikçilerin varlığı

-Rekabetçi ilgili sektörlerin varlığı

İlişkili ve Destekleyici Sektörler

İşbirliği Kuruluşları


K me hayat d ng s

Küme Hayat Döngüsü

Yığın

Yeni Oluşan

Gelişen

Olgun

Değişen

Küme aktörleri mevcut ancak aralarındaki iletişim yok, çok zayıf ve etkin değil.

Küme aktörleri arasında iletişim oluşmaya başlıyor.

Küme aktörleri arasındaki iletişim artıyor ve derinleşiyor.

Küme aktörleri arasındaki iletişim güçlü ve kümeye yeni aktörler eklenmeye başlıyor.

Belirli bir olgunluğa ulaştıktan sonra küme şekil değiştirmeye başlıyor.

Kaynak: Ulusal Kümelenme Politikasının Oluşturulması Projesi, Yol Haritaları Sunum, 2008


Urge projelerinin k me y netimi anlay ile y netilmesi

Örnek Çalışma:

İtalyan Fayans Kümelenmesi


Urge projelerinin k me y netimi anlay ile y netilmesi

İtalyan Seramik Kümesinin Kapsamı

 • Bölge: 10 küçük şehri kapsamaktadır,

 • Nüfus: 160.000

 • Üretim: 540 milyon metrekare

 • Ciro: 4.1 milyar dolar

 • İstihdam: 25.000

 • İhracat: 3 milyar dolar

 • Firma sayısı: 185

 • İtalya toplam üretiminin %80’ni

 • AB toplam üretiminin % 46’sı

 • Dünya üretiminin % 18’i

 • Dünya ihracatının % 43’ü


Urge projelerinin k me y netimi anlay ile y netilmesi

Küme Stratejisi

Başarı Faktörleri

 • Ürün çeşitliliği,

 • Sürekli yeni tasarım ve inovasyon

 • Yüksek kalite

 • Hizmet, teslimat ve bilgi ile donatılmış güçlü dağıtım kanalları,

 • İşbirliği ağları

 • Girişimci ruh,

 • Firmalar arasında yüksek rekabet

 • Üretimde verimlilik

 • Teknik liderlik

 • Bilgi ağları

 • Çalışanların tecrübesi

 • Yeniliğe açık olmak

 • Sinerji


Urge projelerinin k me y netimi anlay ile y netilmesi

Küme Başarısı

 • Başarıya giden yaklaşım;

 • Bilgi birikimi, girişimci ruh ve üretimde verimliliği birleştirmek,

 • Firmalar arasındaki rekabet ile dinamizmi canlı tutmak,

 • Küresel rekabet ve yerel rekabet avantajları arasında ilişki kurabilmek,

 • Problemleri aşmak için bireysel ve kolektif bakış açısına sahip olmak,

 • Kamu politikalarının birleştirici ve destekleyici rolü

 • Kümeler sadece KOBİ’ler içindir yaklaşımını benimsememek


Urge projelerinin k me y netimi anlay ile y netilmesi

Küme Geliştirme Süreci “Kümelenme”


K me hayat d ng s1

Küme Hayat Döngüsü

Yığın

Yeni Oluşan

Gelişen

Olgun

Değişen

Küme aktörleri mevcut ancak aralarındaki iletişim yok, çok zayıf ve etkin değil.

Küme aktörleri arasında iletişim oluşmaya başlıyor.

Küme aktörleri arasındaki iletişim artıyor ve derinleşiyor.

Küme aktörleri arasındaki iletişim güçlü ve kümeye yeni aktörler eklenmeye başlıyor.

Belirli bir olgunluğa ulaştıktan sonra küme şekil değiştirmeye başlıyor.

Kaynak: Ulusal Kümelenme Politikasının Oluşturulması Projesi, Yol Haritaları Sunum, 2008


K me stratejisi ve uygulama

Entegre Strateji

ve

Uygulama Planı

Analiz

Sektörel

Analiz

Pazar

Fırsatları

Stratejik

Konumlanma

Bölgesel Küme

Eylem Planı

Vizyon ve

Rekabet

Unsurları

Küme Çalışma

Grubu Süreçleri

İşbirliğine Dayalı

Küme Eylemleri

Küme

Analizi

Bölgesel

“Ürün ve Marka”

oluşturulması

ve

Uygulama Mekanizması

Bölgesel

Öncülük

Süreçleri

Özel-Kamu

Katılımının

Yaygınlaştırılması

Küme

Gruplarının

Organizasyonu

Kesişen

İhtiyaçlar

Analizi

Küme Analizine

İlişkin

Geniş Katılımlı

Toplantı

İletişim

ve

Destekler

Fırsatlar

konusunda

tanıtım süreci

Uygulama için

Bölgesel

Toplantılar

Projenin

Duyurulması

Küme Stratejisi ve Uygulama


Urge projelerinin k me y netimi anlay ile y netilmesi

Küme Geliştirme Sürecinde Karşılaşılan Zorluklar

1.Küme tanımlamasının ve küme sınırlarının gerek coğrafi, gerekse sektör açısındanuygun şekilde yapılamaması (gerekenden daha geniş veya daha dar sınırlarda belirlenen kümeler, ilerleyen aşamalarda büyük zorluklarla karşılaşmaktadır);2.Küme analizinin gerekenden daha geniş veya daha dar kapsamlı yapılması, mevcut kısıtlamaları ve fırsatları tanımlamakta yetersiz kalması (gerekenden daha geniş kapsamlı analizler bilgi karmaşasına yol açarak kritik bilgilerin ön plana çıkarılmasını zorlaştırır/geciktirir);3.Kümenin nihai hedefine ve izleyeceği yola dair ortak bir bakış açısının oluşturulamaması; küme gelişimi için önceliklerin belirlenememesi; ve bu alanlarda görev üstlenmesi gereken ana paydaşlarının (iş dünyası, kamu kurumları, üniversiteler) bir araya getirilememesi;


Urge projelerinin k me y netimi anlay ile y netilmesi

Küme Geliştirme Sürecinde Karşılaşılan Zorluklar

4.Özel sektörün güçlü ve diğerlerine göre daha baskın olduğu bir küme yönetişim yapısı kurulamaması; 5.Kamu kurumlarının tamamının, kümenin öncelikleri çerçevesinde uyumlu şekilde işler hale getirilememesi; ve6.Zaman içindeki ilerlemeyi değerlendirecek uygun performans göstergelerinin belirlenememesi. 7. Özellikle KOBİ’lerin ağırlıklı olduğu kümelerde başlatılacak olan kümelenme girişimleri için belirli bir finansman kaynağına ihtiyaç duyulmaktadır.


Urge projelerinin k me y netimi anlay ile y netilmesi

Bölüm Sonu

www.smenetworking.gov.tr


 • Login