Inne akty prawa wewn trzszkolnego
Download
1 / 25

Inne akty prawa wewnatrzszkolnego - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

Inne akty prawa wewnątrzszkolnego. Organami ustawowo upoważnionymi do wydawania aktów prawa na terenie szkoły są: Rada szkoły Rada pedagogiczna Dyrektor szkoły Rada rodziców Uwaga! Każdy z ww. organów może wydawać akty prawne wyłącznie w ramach posiadanych uprawnień!.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Inne akty prawa wewnatrzszkolnego' - liam


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Organami ustawowo upoważnionymi do wydawania aktów prawa na terenie szkoły są:

 • Rada szkoły

 • Rada pedagogiczna

 • Dyrektor szkoły

 • Rada rodziców

  Uwaga! Każdy z ww. organów może wydawać akty

  prawne wyłącznie w ramach posiadanych

  uprawnień!


Polskie prawo nie stanowi, jaka formę redakcyjną powinny mieć akty prawne niższe rangą od aktów wykonawczych do ustaw.

Przy opracowywaniu aktów prawnych można się wspierać rozwiązaniami zawartymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie zasad techniki legislacyjnej (Dz. U. z 2002 r., Nr 100, poz. 908).


Aktami prawnymi s

 • Uchwały organów kolegialnych mieć akty prawne niższe rangą od aktów wykonawczych do ustaw.(rady szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców)

 • Akty administracyjne wydawane przez dyrektora szkoły

 • Akty kierownictwa wewnętrznego wydawane przez dyrektora szkoły lub inne osoby zajmujące stanowiska kierownicze

Aktami prawnymi są:


 • Nazwę aktu i jego kolejny numer, mieć akty prawne niższe rangą od aktów wykonawczych do ustaw.

 • Oznaczenie organu wydającego akt prawa,

 • Datę wydania aktu prawnego (z dnia ...),

 • Przedmiot (w sprawie ...),

 • Powołanie podstawy prawnej (należy przywołać wszystkie podstawy prawne, zachowując ich hierarchię),

 • Jednostki redakcyjne (paragrafy, ustępy, punkty, litery),

 • Datę wejścia w życie,

 • Podpis organu (lub uprawomocnionego przedstawiciela),

 • Załączniki (jeśli istnieje taka potrzeba).

Akt prawny, wydany z upoważnienia ustawowego lub statutu szkoły, powinien zawierać następujące elementy:


Inne akty prawa wewn trzszkolnego c d

 • Uchwała mieć akty prawne niższe rangą od aktów wykonawczych do ustaw. może mieć charakter deklaratywny, kiedy zajmowane jest stanowisko w jakiejś sprawie, bądź nominacyjny, gdy powierza się komuś jakąś funkcję.

 • Rada pedagogiczna obligatoryjnie podejmuje uchwały w sprawach wynikających z jej kompetencji stanowiących.

 • Kompetencje opiniotwórcze rady mogą, ale nie muszą być realizowane poprzez podejmowanie uchwał – sposób ich dokumentowania musi być określony w regulaminie rady pedagogicznej.

Inne akty prawa wewnątrzszkolnego c.d.


Konstrukcja uchwa y rady pedagogicznej

 • Nazwa aktu prawnego – mieć akty prawne niższe rangą od aktów wykonawczych do ustaw.Uchwała

 • Numer aktu (sposób numerowania – w kolejnych latach szkolnych czy jednym ciągiem przez szereg lat – ustalenie winno znaleźć się w regulaminie działalności rady pedagogicznej)

 • Organ stanowiący ( Rada Pedagogiczna konkretnej szkoły – zespołu)

 • Wyraźne określenie sprawy, czyli przedmiotu uchwały (uchwała w sprawie…, opinia w sprawie…, wyrażenie zgody w sprawie…, wnioski w sprawie…, ustalenia w sprawie…, postanowienie w sprawie…, porozumienie z dyrektorem… itp.)

Konstrukcja uchwały rady pedagogicznej


Konstrukcja uchwa y rady pedagogicznej c d

 • Preambuła wyraźnie określająca podstawy prawne, na jakie powołuje się uchwała (ważne jest tu miejsce zapisu kompetencji, z której wynika konieczność podjęcia uchwały, np. ustawa, rozporządzenie)

 • Tekst aktu prawnego - nie może dzielić się na artykuły, są zastrzeżone dla ustaw.Najczęściej przyjmuje się paragrafy, w razie potrzeby dzielone na:

 • ustępy (ust.)

 • punkty (pkt)

 • litery (lit.)

Konstrukcja uchwały rady pedagogicznej c.d.


Konstrukcja uchwa y rady pedagogicznej c d1

 • Podpis uprawnionego przedstawiciela - powołuje się uchwała w przypadku Rady Pedagogicznej – przewodniczącego lub innej osoby upoważnionej, np. wiceprzewodniczącego

 • Załącznik w akcie prawnym:

 • Załącznik pełni funkcję uzupełniającą wobec dokumentu głównego

 • Załączniki różnego rodzaju dołącza się do aktów wykonawczych, aby zapewnić im komunikatywność (komunikatywność aktu zmniejsza się przez umieszczanie w nim obszernych, szczegółowych opisów)

Konstrukcja uchwały rady pedagogicznej c.d.


Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, w związku z art. 52 ust. 2...

Preambułę uchwały rady pedagogicznej w sprawie uchwały o zmianach w statucie szkoły należy rozpocząć od słów:


Uchwa a nr 3 05 06 rady pedagogicznej szko y w z dnia 7 marca 2006 roku

Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt. 1, w związku z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty Rada Pedagogiczna Szkoły ………… w .......... postanawia:

§ 1. Wprowadzić do Statutu Szkoły …….. w .... zmiany, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ....... .

Przewodniczący RP

Uchwała nr 3/05/06Rady Pedagogicznej Szkoły ……… w ....z dnia 7 marca 2006 roku


Należy podać: ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty Rada Pedagogiczna Szkoły ………… w .......... postanawia:

 • ilość osób biorących udział w posiedzeniu (stwierdzenie quorum)

 • ilości głosów oddanych „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” (stwierdzenie ważności uchwały)

Uwaga!Fakt podjęcia przez organ kolegialny uchwały powinien być odnotowany w protokole z posiedzenia tego organu.


art. 41 ust. 3 ustawy o systemie oświaty ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty Rada Pedagogiczna Szkoły ………… w .......... postanawia:

Dyrektor szkoły lub placówki wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę lub placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę lub placówkę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.


Wyrok nsa w warszawie z 28 grudnia 2000 r

Protokół ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty Rada Pedagogiczna Szkoły ………… w .......... postanawia:

jest "dokumentem" odzwierciedlającym w miarę dokładnie przebieg określonego zdarzenia czy przeprowadzonych czynności, pozwalającym na ustalenia zarówno kto uczestniczył w zdarzeniu (lub czynności),a także jaki był jego przebieg i do jakich wniosków doprowadził.

wyrok NSA w Warszawie z 28 grudnia 2000 r.


Protokół - KPA ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty Rada Pedagogiczna Szkoły ………… w .......... postanawia:art. 68 §1 Protokół sporządza się tak, aby z niego wynikało, kto, kiedy, gdzie i jakich czynności dokonał, kto i w jakim charakterze był przy tym obecny, co i w jaki sposób w wyniku tych czynności ustalono i jakie uwagi zgłosiły obecne osoby. § 2 Protokół odczytuje się wszystkim osobom obecnym, biorącym udział w czynności urzędowej, które powinny następnie protokół podpisać. Odmowę lub brak podpisu którejkolwiek osoby należy omówić w protokóle.


Przy sporz dzaniu protok w z posiedze rady pedagogicznej nale y pami ta e

 • protokół to nie stenogram, ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty Rada Pedagogiczna Szkoły ………… w .......... postanawia:

 • w związku z brakiem unormowań w prawie powszechnie obowiązującym, to rada pedagogiczna w swoim regulaminie określa formę, szczegółowość i sposób sporządzania protokółów ze swoich obrad,

 • nie ma prawnych przeciwwskazań do sporządzania protokółów z wykorzystaniem bardziej skomplikowanych urządzeń niż pióro czy długopis,

 • protokóły (ich zbiory) należy przechowywać w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym.

Przy sporządzaniu protokółów z posiedzeń rady pedagogicznej należy pamiętać, że:


Protok jak pisa

 • D ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty Rada Pedagogiczna Szkoły ………… w .......... postanawia:ata i miejsce zebrania, ewentualnie też: kolejny numer protokołu.

 • Nazwa grupy osób, które organizują zebranie (komisji, rady itd.).

 • wykaz osób obecnych na zebraniu (często imienny, o ile grupa uczestników zebrania nie jest bardzo liczna) i nieobecnych (jeśli zebranie jest obowiązkowe). W przypadku zebrańbardzo licznych (powyżej kilkunastu osób) listę obecności dołącza się do protokołu.

 • Porządek obrad w punktach - jeżeliobraduje się nad więcej niż jedną sprawą. Niekiedy porządek obrad jest ustalany wcześniej i dostarczany uczestnikom zebrania; wówczas stanowi on załącznik do protokołu. W takim przypadku, jeśli zebranie dotyczy kilku spraw, porządek obrad powinien być przyjęty w osobnej uchwale (najczęściej odbywa się to przez aklamację, czyli ogólną zgodę). Dalej protokół piszemy też zgodnie z tym porządkiem - stanowi on bowiem obowiązujący plan obrad.

 • Krótkie zreferowanie każdej z omawianych spraw, wygłoszonych na ich temat opinii z uwzględnieniem zasadniczych argumentów i kontrargumentów przedstawianych w trakcie dyskusji.

Protokół – jak pisać ?


Protok jak pisa1

 • M ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty Rada Pedagogiczna Szkoły ………… w .......... postanawia:ożliwie najdokładniejsze przedstawienie wyników głosowań. Należy napisać:

  ·nad jakim wnioskiem głosowano

  ·ilu było uprawnionych do głosowania

  · kto wszedł do komisji skrutacyjnej (obliczającej wyniki głosowania)

  ·jaki jest wynik: ile głosów za, ile przeciw, ile wstrzymujących się, ile nieważnych

 • Po opisaniu głosowania jasno powinna być sformułowana uchwała lub decyzja, podjęta w jego wyniku. Poprzedzamy to formułą: W wyniku głosowania Rada powzięła uchwałę o ...

 • Podobnie w przypadku wniosków uchwalonych w innym trybie; ważne jest ich jasne sformułowanie, często ujęte w punkty i poprzedzone formułą: Na zebraniu uchwalono, co następuje:

 • Protokół kończy się formułą: Na tym zebranie (posiedzenie itd.) zakończono. Po niej następują podpisy:

  - osoby piszącej protokół (z lewej strony z dopiskiem: Protokółował:)

  - osoby pełniącej funkcję przewodniczącego zebrania (z prawej strony).

  źródło: R.Pawelec.Poradnik skutecznej komunikacji w mowie i piśmie

Protokół – jak pisać ?


Regulamin

 • Zbiór postanowień i przepisów określających zasady postępowania w jakiejś dziedzinie lub zasady funkcjonowania urzędu, instytucji, organizacji, obowiązujące członków lub pracowników danej instytucji, urzędu.

 • Wszystkie organy szkoły (poza dyrektorem) pracują w oparciu o uchwalone regulaminy własnej działalności (delegacja ustawowa).

 • W oparciu o delegację prawną zawartą w statucie mogą w szkołach funkcjonować różnorodne regulaminy (np. klasopracowni, organizacji wycieczek, konkursów, itp.).

Regulamin


Akty kierownictwa wewn trznego
Akty kierownictwa wewnętrznego postępowania w jakiejś dziedzinie lub zasady funkcjonowania urzędu, instytucji, organizacji, obowiązujące członków lub pracowników danej instytucji, urzędu.

 • Polecenia służbowe (ustne i pisemne)

 • Instrukcje, okólniki i wytyczne

 • Zarządzenia dyrektora szkoły


Polecenie s u bowe

 • Jest to ustne lub pisemne zlecanie pracownikowi konkretnych obowiązków lub czynności do wykonania.

 • Polecenie służbowe wydawane jest w warunkach nadrzędności i podporządkowania służbowego występującego w ramach danej jednostki organizacyjnej lub między różnymi jednostkami. Jest to dyrektywa skierowana przez zwierzchnika służbowego do podległego mu pracownika i stanowi formę określenia sposobu wykonania obowiązku ciążącego na adresacie tego polecenia.

 • Polecenie musi mieścić się w granicach prawa co oznacza, że musi je wydawać tylko osoba upoważniona i tylko w granicach swoich kompetencji, a treść polecenia (nakaz działania lub zaniechania) nie może być sprzeczny z prawem.

Poleceniesłużbowe


Polecenie s u bowe c d

 • W przypadku, gdy polecenie jest sprzeczne z przepisami prawa karnego, pracownik jest obowiązany do odmowy jego wykonania, gdyż w przeciwnym wypadku poniesie odpowiedzialność karną.

 • Pracownik, który przypuszcza, że otrzymane polecenie jest niezgodne z prawem, powinien zwrócić na to uwagę przełożonego i zażądać potwierdzenia polecenia na piśmie. Wówczas, jeżeli pracownik je wykona, pisemne potwierdzenie polecenia może służyć jako dowód na korzyść pracownika w ewentualnej sprawie przed sądem.Natomiast pracownik nie ma prawa odmówić wykonania polecenia, jeżeli uważa, że jest niesłuszne czy błędne, nawet jeśli kieruje się troską o interesy pracodawcy.

Polecenie służbowe – c.d.


Instrukcje ok lniki i wytyczne

Instrukcje, okólniki i wytyczne


Zarz dzenie

 • Jest aktem normatywnym źródłami powszechnie obowiązującego prawa. (wydanym przez Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, ministrów, sędziów i kierowników urzędów centralnych na podstawie ustaw i w celu ich wykonywania)

 • Ma charakter najczęściej wewnętrzny i obowiązuje tylko jednostki organizacyjne podległe organowi wydającemu zarządzenie

 • Może być wydane również przez jednostki nie związane z prawem państwowym i ustawodawstwem

 • Zarządzenie tak wydane ma charakter i funkcjonuje jako wewnętrzna zasada postępowania

 • Nie może być jednak ono sprzeczne ani łamać prawa określonego w ustawach, ustanowionego przez państwo i organy władzy

Zarządzenie


Dzi kuj za uwag
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ źródłami powszechnie obowiązującego prawa.


ad