Projekt systemowy
Download
1 / 42

Priorytet VII-Promocja integracji społecznej. - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Projekt systemowy realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie, na postawie umowy ramowej nr UDA-POKL.07.01.02-14-005/08-01 z dnia 29 września 2008r. Priorytet VII-Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Priorytet VII-Promocja integracji społecznej. ' - leyna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Projekt systemowyrealizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie,na postawie umowy ramowej nr UDA-POKL.07.01.02-14-005/08-01z dnia 29 września 2008r.

Priorytet VII-Promocja integracji społecznej.

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji.

Poddziałanie – 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie


Projekt wsp finansowany przez uni europejsk w ramach europejskiego funduszu spo ecznego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

TYTUŁ PROJEKTU-

,, Aktywna integracja społeczna i zawodowa w powiecie mławskim”Zesp projektu
ZESPÓŁ PROJEKTU Europejskiego Funduszu Społecznego

 • 1.  Urszula Krajewska – Dyrektor PCPR - koordynator

 • 2.  Agnieszka Jankowska – asystent koordynatora

 • 3.  Joanna Kłobuszewska – specjalista pracy socjalnej

 • 4.  Barbara Niedziela – specjalista pracy socjalnej

 • 5.  Michał Kowalski – doradca ds. osób niepełnosprawnych

 • 6.  Iwona Wiśniewska – pracownik socjalny

 • 7.  Barbara Chmielińska – specjalista ds. rozliczeń finansowych

 • 8.  Sylwia Epa – księgowa

 • 9.  Małgorzata Pytkowska – pracownik ds. kadr i płac

 • 10.  Jan Łukasik – specjalista ds. informacji i promocji

 • 11.  Opiekunowie osób niepełnosprawnych – 3 osoby

 • 12.  Izabela Dąbrowska – pracownik administracyjno-biurowy

 • 13.  Jolanta Gołębiewska – specjalista ds. zamówień publicznych


 • Projekt systemowy „AKTYWNA INTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA W POWIECIE MŁAWSKIM”

 • etap I – okres realizacji: 1 czerwca 2008r. do 31 grudnia 2008r.

 • budżet projektu: 440 994,00 PLN

 • 89,5% -środki Europejskiego Funduszu Społecznego,

 • 10,5% - środki jednostki samorządu terytorialnego.


Projekt systemowy ZAWODOWA W POWIECIE MŁAWSKIM„AKTYWNA INTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA W POWIECIE MŁAWSKIM”

etap I -okres realizacji: 1 maja 2009r. do 31 grudnia 2009r.

budżet projektu: 834,232,00 PLN

1. środki Europejskiego Funduszu Społecznego: 746,637,00PLN

2. środki jednostki samorządu terytorialnego: 87,595,00PLN

etap II - okres realizacji: 1 maja 2009r. do 31 grudnia 2009r.

budżet projektu: 834,232,00 PLN

1. środki Europejskiego Funduszu Społecznego: 746 637,00PLN

2. środki jednostki samorządu terytorialnego: 87 595,00PLN


BENEFICJENCI PROJEKTU ZAWODOWA W POWIECIE MŁAWSKIM

 • Osoby niepełnosprawne

 • Wychowankowie rodzin zastępczych i różnego typu placówek


Etap i 01 06 31 12 2008r typy dzia a
ETAP I -01.06-31.12.2008r ZAWODOWA W POWIECIE MŁAWSKIMTYPY DZIAŁAŃ:

Dla osób opuszczających rodziny zastępcze i różnego rodzaju placówki :

- kurs prawa jazdy, operatora wózków widłowych

- kurs języka angielskiego i francuskiego,

- kurs komputerowy,

- kurs kosmetyczny,

-warsztaty stacjonarne i wyjazdowe.


Typy dzia a
TYPY DZIAŁAŃ: ZAWODOWA W POWIECIE MŁAWSKIM

 • Dla osób niepełnosprawnych

 • zajęcia na krytej pływalni/ 2x miesiąc x 4 m-ce/ .

 • kurs komputerowy /120 godz./,

 • 3 wyjazdy studyjne do Zakładów Pracy Chronionej

 • zajęcia rehabilitacyjne /100godz./,

 • Turnus rehabilitacyjny,

 • Warsztaty stacjonarne i wyjazdowe z psychologiem i doradcą zawodowym.

 • Warsztaty stacjonarne z radcą prawnym.


Na zako czenie i etapu odby a si wsp lna impreza integracyjna z udzia em w adz lokalnych
Na zakończenie I etapu odbyła się wspólna impreza integracyjna z udziałem władz lokalnych


Władze lokalne integracyjna z udziałem władz lokalnych

Beneficjenci


Etap ii 01 05 31 12 2009r
ETAP II – integracyjna z udziałem władz lokalnych 01.05 – 31.12.2009r


Zadanie 1: integracyjna z udziałem władz lokalnychZarządzanie projektem– 122 500,00 P LN

Zadanie 2: Promocja Projektu – 70 130,00 PLN

Zadanie 3:–Praca socjalna - 105 107,00 PLN

Zadanie 4: Aktywna integracja– 382 000,00 PLN

Zadanie 5: Zasiłki i pomoc w naturze– 87 595 PLN

Zadanie 6: Działania o charakterze środowiskowym - 19 300 PLN

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:


 • Cele projektu: integracyjna z udziałem władz lokalnych

 • Celem ogólnym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 58 osób niepełnosprawnych oraz 30 wychowanek i wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i różnego typu placówki.

 • Cele szczegółowe:

 • zwiększenie kwalifikacji zawodowych

 • zwiększenie motywacji do poszukiwania pracy

 • zwiększenie samooceny w znacznym stopniu,

 • poprawa stanu psychofizycznego,

 • zwiększenie zdolności komunikacyjnych

 • Wzmocnienie potrzeb samorozwoju;

 • Zwiększenie wiedzy na temat możliwości poszukiwania pracy i wykorzystania informacji o szkoleniach, kursach, ofertach pracy oraz poruszania się po rynku pracy;

 • Wzrost aktywności społecznej;


 • Narzędzia realizacji projektu systemowego integracyjna z udziałem władz lokalnych:

  • kontrakt socjalny;

 • indywidualny program usamodzielnienia;

 • wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych


Narzędzia realizacji projektu integracyjna z udziałem władz lokalnych

Kontrakt socjalny – jest pisemną umową pomiędzy osobą korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej a pracownikiem socjalnym, mającą na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, umożliwienia aktywizacji społeczno – zawodowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Podstawą prawną realizacji kontraktu socjalnego jest art.. 108 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej.

Kontrakt socjalny przewiduje wzajemne zobowiązania stron. Formułowanie zobowiązań powinna poprzedzić wnikliwa diagnoza środowiska. Uwzględnić należy możliwości, potrzeby i ograniczenia klienta (ale też pracownika socjalnego). To pozwoli na sformułowanie celów (główny i szczegółowe) oraz działań jakie należy podjąć, aby zakładane cele osiągnąć. Niezwykle istotne jest, aby określone w kontrakcie cele były „celami klienta”, aby były możliwe do zrealizowania.

W realizacji kontraktu socjalnego w projekcie systemowym można zastosować:

- Zasiłki i pomocy w naturze,

- Pracę socjalną,

- prace społecznie użyteczne,

- instrumenty aktywnej integracji ( co najmniej trzy),

- Działania o charakterze integracyjnym,

- Dodatkowe wsparcie,


Narzędzia realizacji projektu integracyjna z udziałem władz lokalnych–

Wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

Działanie na rzecz integracji społecznej i zawodowej obejmują zadania mające na celu:

Wsparcie osoby niepełnosprawnej w podejmowaniu aktywizacji zawodowej i integracji społecznej;

W ramach wsparcia działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób

niepełnosprawnych przewiduje się możliwość zastosowania:

- Środowiskowej pracy socjalnej;

- Instrumentów aktywnej integracji;

- Działań o charakterze środowiskowym;

- Innych działań o charakterze integracyjnym.


 • W ramach realizacji kontraktów socjalnych oraz przy integracyjna z udziałem władz lokalnych

 • wsparciu działań na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, można stosować i finansować zestaw instrumentów o charakterze aktywizacyjnym, mających doprowadzić do przywrócenia osób wykluczonych na rynek pracy oraz do ich integracji ze społeczeństwem, poprzez przywrócenie im zdolności lub możliwości zatrudnienia, uzyskanie

 • wsparcia dochodowego oraz wyeliminowanie przeszkód napotykanych przez osoby i rodziny w procesie dostępu do praw i usług społecznych, a przez to wspierających ich powrót do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

 • Zestaw ten nazywa się – instrumentami aktywnej integracji.

 • Instrumenty aktywnej integracji podzielone są na cztery grupy:

 • Instrumenty aktywizacji zawodowej;

 • Instrumenty aktywizacji edukacyjnej;

 • Instrumenty aktywizacji zdrowotnej;

 • Instrumenty aktywizacji społecznej


Dzia ania podejmowane na rzecz os b niepe nosprawnych
Działania podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych: integracyjna z udziałem władz lokalnych

 • - organizacja i dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla 57 osób,zorganizowanie przewozu osób na i z turnusów;

 • - organizacja i sfinansowanie warsztatów terapeutycznych dla 30 osób. Warsztaty wyjazdowe wpłynęły na poprawę stanu psychofizycznego osób niepełnosprawnych oraz na lepszą integrację grupy;

 • - organizacja i sfinansowanie warsztatów stacjonarnych dla 28 osób;

 • - sfinansowanie kursu języka angielskiego dla 7 osób;

 • - sfinansowanie kursu obsługi kasy fiskalnej dla 6 osób;

 • - sfinansowanie kursu kosmetycznego dla 11 osób;

 • - sfinansowanie kursu prawa jazdy dla 5 osób;

 • - sfinansowanie kursu pracownika administracyjno-biurowego dla 4 osób;

 • - sfinansowanie kursu opiekunki dziecięcej i dla osób starszych dla 5 osób.


Dzia ania na rzecz wychowanek i wychowank w z rodzin zast pczych i r nego typu plac wek
Działania na rzecz wychowanek i wychowanków z rodzin zastępczych i różnego typu placówek

 • -wyjazd terapeutyczny dla 21 osób,

 • - warsztaty stacjonarne ,

 • -sfinansowanie kursu obsługi kasy fiskalnej dla 4 osób,

 • - sfinansowanie kursu kosmetycznego dla 4 osób,

 • - sfinansowanie kursu prawa jazdy dla 17 osób,

 • - sfinansowanie kursu operatora wózków jezdniowych dla 2 osób,

 • - sfinansowanie kursu pracownika administracyjno-biurowego dla 1 osoby,

 • - sfinansowanie 13 osobom pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej,


Dla wszystkich beneficjent w
Dla wszystkich beneficjentów zastępczych i różnego typu placówek

 • zorganizowanie i sfinansowanie poradnictwa specjalistycznego w formie indywidualnych porad

 • Impreza integracyjna


Kurs prawa jazdy od 29 06 2009r
KURS PRAWA JAZDY zastępczych i różnego typu placówekod 29.06.2009r.


Uczestniczy 17 wychowanek 5 os b niepe nosprawnych
Uczestniczy zastępczych i różnego typu placówek17 wychowanek5 osób niepełnosprawnych


Kurs kosmetyczny
KURS KOSMETYCZNY zastępczych i różnego typu placówek

 • W dniach 02-17 lipca 15 osób brało udział w szkoleniu zorganizowanym przez PCPR pt. ,,Kurs kosmetyczny". Zajęcia prowadziła firma z Warszawy Akademia Zdrowia. Uczestniczki kursu oprócz zdobycia nowych umiejętności zawarły nowe znajomości. Grupa wykazała się wielką aktywnością, zaangażowaniem oraz wykazała wielką wolę wzajemnej integracji. Z anonimowych ankiet, które wypełniła grupa wynika, że kurs spełnił ich oczekiwania. Dzięki szkoleniu zdobyli wymaganą wiedzę i niezbędne umiejętności a zarazem zostali odpowiednio przygotowani, aby zmierzyć się z każdym zawodowym wyzwaniem


Kurs kosmetyczny1
KURS KOSMETYCZNY zastępczych i różnego typu placówek

Uczestniczyło 11 osób niepełnosprawnych


Kurs kosmetyczny2
KURS KOSMETYCZNY zastępczych i różnego typu placówek


Kurs kosmetyczny3
KURS KOSMETYCZNY zastępczych i różnego typu placówek


Kurs j zyka angielskiego lipiec listopad 2009r
KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO LIPIEC- LISTOPAD 2009r. zastępczych i różnego typu placówek


Warsztaty stacjonarne
WARSZTATY STACJONARNE zastępczych i różnego typu placówek

 • W dniach 03-10.08.2009r odbywały się ,,warsztaty stacjonarne dla 30 wychowanek i wychowanków rodzin zastępczych i różnego typu placówek w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych umożliwiających powrót do życia społecznego, w tym na rynek pracy i aktywizację zawodową".

 • warsztaty dla osób niepełnosprawnych odbędą się w miesiącu październiku. Weźmie w nich udział 28 osób niepełnosprawnych.


Wyjazd terapeutyczny
WYJAZD TERAPEUTYCZNY zastępczych i różnego typu placówek.

 • W dniach 20-25 lipca 21 osobowa grupa wychowanek i wychowanków z rodzin zstępczych oraz różnego typu placówek przebywała w Stegnie w ORW ,,Bałtyk" na warsztatach terapeutycznych z psychologiem, socjoterapeutą i pedagogiem. Warsztaty wpłynęły pozytywnie na poprawę stanu psychofizycznego wszystkich uczestników.

 • Natomiast od 21 września 30 osób niepełnosprawnych wyjedzie na warsztaty z psychologiem i doradcą zawodowym do Ciechocinka.


Turnusy rehabilitacyjne
TURNUSY REHABILITACYJNE zastępczych i różnego typu placówek

 • 57 osób niepełnosprawnych przebywało na turnusach rehabilitacyjnych


Kurs obs ugi kasy fiskalnej
KURS OBSŁUGI KASY FISKALNEJ zastępczych i różnego typu placówek

6 osób niepełnosprawnych

4 osoby z rodzin zastępczych i placówek


Kurs pracownik administracyjno biurowy
KURS PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO BIUROWY zastępczych i różnego typu placówek

4 osoby niepełnosprawne

1 wychowanka placówki


Kurs opiekunka dziecieca i os b starszych
KURS OPIEKUNKA DZIECIECA I OSÓB STARSZYCH zastępczych i różnego typu placówek

 • 3 osoby niepełnosprawne

  • 2 osoby z rodzin zastępczych


Kurs komputerowy ix xi 2009
KURS KOMPUTEROWY IX –XI 2009 zastępczych i różnego typu placówek

16 osób niepełnosprawnych


Kurs komputerowy
KURS KOMPUTEROWY zastępczych i różnego typu placówekPodsumowując projekcie-


Realizacja projektu systemowego – to wielkie wyzwanie dla całego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie. Nowe zadanie, skala problemów tak merytorycznych jak i formalno -prawnych sprawiała, że często jest trudno. Bardzo trudno.

Trudno jest nie tylko beneficjentowi projektu, ale także jego uczestnikom.


 • Realizacja projektu wymaga i wielkiego zaangażowania, nakładu pracy, odpowiedzialności, zdyscyplinowania tak od pracowników PCPR, jak i od osób w nim uczestniczących. Bo to przecież dla nich, ale i z nimi projekt realizujemy. Czy warto ? Przedstawione Państwu rezultaty kilku-miesięcznej pracy, są odpowiedzią na to pytanie. Tak warto było – bo wszyscy wiemy, że nie tylko w sferze życia społecznego, ale i gospodarczego – nie ma trudniejszej, a jednocześnie najefektywniejszej inwestycji, od inwestycji w CZŁOWIEKA


Nasz Samorząd stwarza równe szanse osobom niepełnosprawnym, ponieważ podejmowane są działania na rzecz osób niepełnosprawnych, mimo możliwości uwzględniania w projektach innych beneficjentów.ad