slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 56

Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť. predstavujeme Vám. modul Systém manažérstva BOZP. Spoločnosť BE-SOFT vyvinula modul SM BOZP , umožňujúci podniku vlastnými silami zavádzať systém manažérstva BOZP.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť' - lexine


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť

predstavujeme Vám

modul Systém manažérstva BOZP

slide2

Spoločnosť BE-SOFT vyvinula modul SM BOZP, umožňujúci podniku vlastnými silami zavádzať systém manažérstva BOZP.

Modul vychádza z STNOHSAS 18001, aby zavedenie systému bolo certifikovateľné domácimi a zahraničnými akreditovanými certifikačnými spoločnosťami.

Zavedenie systému manažérstva znamená vlastne - popísať fungovanie jednotlivých prvkov riadenia, ich vzájomného prepojenia a zabezpečiť trvalé dodržiavanie prijatých postupov s cieľom trvalého zlepšovania.

slide3

Štruktúra programu je rozdelená do jednotlivých prvkov systému manažérstva v zmysle OHSAS 18001

slide5

Zásady :

v tejto časti sú uvedené hlavné princípy a zásady, z ktorých sa má vychádzať pri zavedení daného prvku manažérstva a pri spracovaní jednotlivých dokumentov

slide6

V časti Vstupy nájdete:

Odporúčania z akých dokumentov a

materiálov sa má vychádzať pri

implementácii daného prvku

systému manažérstva BOZP a pri

návrhu opatrení.

slide7

V časti Dokumenty nájdete :

vzory alebo osnovy dokumentov, ktoré je potrebné vytvoriť pre daný prvok systému manažérstva BOZP.

slide8

V časti Opatrenia sa nachádza sumár opatrení, ktoré je potrebné vykonať po vytvorení požadovaných postupov a dokumentov.

slide9

Popis funkcie jednotlivých prvkov modulu SM BOZP

0. Úvodná analýza

Oproti OHSAS 18001 zavádza SM BOZP na začiatok celého procesu jeden prvok naviac (podľa vzoru BS 8800) a tým je Úvodná analýza.

Úvodná analýza umožňuje poznať východzí stav v podniku, identifikovať nezhody a tým adresnejšie formulovať ciele, a potrebné opatrenia.

slide10

0. Úvodná analýza

V časti Dokumenty je možné vyplniť Dotazník úvodnej analýzy

slide11

0. Úvodná analýza

Po úvodnej analýze softvér vytvorí prehľadný súbor opatrení z úvodnej analýzy pre jednotlivé prvky systému.

slide12

0. Úvodná analýza

Na základe vyplneného dotazníka modul SM BOZP poskytne ďalej v časti Opatrenia „Analýzu silných a slabých stránok“ s možnosťou dvoch foriem výstupov

slide13

1.    Politika BOZP

Hlavným cieľom tohto prvku je vypracovať, schváliť a prijať dokument „Politika BOZP“.

Politika BOZP musí byť schválená, vyhlásená a podporovaná najvyšším vedením organizácie. Je to záväzok organizácie a najvyššieho vedenia, reprezentujúci zámery, základnú orientáciu v oblasti BOZP, ciele, ktoré chce firma dosiahnuť.

Politika BOZP je kľúčovým dokumentom, od ktorého sa odvíja celá podniková filozofia manažérstva BOZP a smerovanie opatrení na zlepšovanie BOZP a pracovných podmienok.

slide14

1. Politika BOZP

 • Vstupom k vytvoreniu Politiky BOZP sú nasledovné dokumenty:
 • vstupné opatrenia z
 • Úvodnej analýzy
 • posúdenie rizík
 • správa z preskúmania
 • manažmentom
slide15

1. Politika BOZP

 • V prvku Politika BOZP je v časti Dokumenty možné vytvoriť:
 • algoritmus tvorby, schvaľovania a hodnotenia Politiky BOZP
 • samotnú Politiku BOZP organizácie.
slide16

1. Politika BOZP

 • V časti Opatrenia prvku Politika BOZP možno nájsť :
 • výstupné opatrenia z
 • úvodnej analýzy
 • a tvoriť:
 • - vlastné opatrenia.
slide17

  2. Identifikácia ohrozenia, posudzovanie rizika a určenie riadenia

Proces identifikácie nebezpečenstiev a ohrození, hodnotenie a riadenie rizík a ich výstupy sú základom celého systému manažérstva BOZP.

Cieľom tohto prvku je identifikovať nebezpečenstvá a ohrozenia, vyhodnotiť závažnosť rizík, navrhnúť opatrenia na elimináciu rizík a stanoviť postupy pre využitie výsledkov posudzovania rizík v iných prvkoch riadenia BOZP.

slide18

2. Identifikácia ohrozenia, posudzovanie rizika a určenie riadenia

 • Vstupmi v tomto prvku sú:
 • opatrenia z úvodnej
 • analýzy
 • register právnych a
 • iných požiadaviek
 • štatistika pracovných
 • úrazov a iných
 • nebezpečných udalostí
 • - záznamy z kontrol
slide19

2. Identifikácia ohrozenia, posudzovanie rizika a určenie riadenia

V časti Dokumenty možno vytvárať:

- Algoritmus riadenia rizík

- Posudzovanie rizík s opatreniami

- Register neakceptovateľných rizík

- Zoznam OOPP

slide20

2. Identifikácia ohrozenia, posudzovanie rizika a určenie riadenia

 • V časti Opatrenia nájdete:
 • opatrenia z Úvodnej
 • analýzy ako aj
 • opatrenia vlastné
slide21

3.  Právne a iné požiadavky

Účelom tohto prvku je zabezpečiť, aby v podniku bol stály prístup k aktuálnym bezpečnostným predpisom.

Je nutné v podniku zabezpečiť zodpovedajúci prehľad a plné znenia, trvalú dostupnosť a aktuálnosť takýchto dokumentov.

slide22

3. Právne a iné požiadavky

 • K Vstupom v časti Právne a iné požiadavky patria:
 • opatrenia z Úvodnej
 • analýzy
slide23

3. Právne a iné požiadavky

 • V časti Dokument máte možnosť vytvárať:
 • Algoritmus tvorby Registra
 • právnych a iných požiadaviek a
 • samotný Register právnych a
 • iných požiadaviek v členení na :
 • - základné predpisy
 • - STN
 • - interné predpisy
 • - zahraničné predpisy
slide24

3. Právne a iné požiadavky

 • Opatrenia sa členia na :
 • opatrenia z Úvodnej
 • analýzy
 • vlastné opatrenia
slide25

4.   Ciele BOZP

Stanovenie cieľov je dôležité pre jasnú orientáciu v tom, čo

chce firma dosiahnuť.

Ciele musia byť v súlade s politikou BOZP a majú podporovať

trvalé zlepšovanie. Mali by byť, pokiaľ možno, merateľné.

slide26

4. Ciele BOZP

 • Medzi Vstupy v prvku Ciele BOZP patria:
 • - Opatrenia z Úvodnej analýzy
 • - Politika BOZP
 • Register neakceptovateľných
 • rizík
 • Štatistika pracovnej úrazovosti
 • - Správy zpreskúmania manažmentom
 • Zoznam vlastných opatrení
 • Opatrenia na zlepšenie
slide27

4. Ciele BOZP

V časti Dokumenty sa vytvára :

- Algoritmus cieľov BOZP

- samotné Ciele BOZP

slide28

4. Ciele BOZP

 • Opatrenia sa členia na :
 • Opatrenia z Úvodnej
 • analýzy
 • - Vlastné opatrenia
slide29

5. Program riadenia BOZP

 • Organizácia musí vytvoriť a udržiavať program riadenia BOZP na dosahovanie cieľov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 • Program musí obsahovať dokumentáciu :
 • určenia zodpovednosti a právomoci pre dosiahnutie cieľov BOZP na
 • príslušných funkciách a úrovniach organizácie,
 • časový plán a prostriedky na dosiahnutie cieľa.
slide30

5. Program riadenia BOZP

 • Medzi Vstupy v prvku Program riadenia BOZP patria:
 • - Opatrenia z úvodnej analýzy
 • - Ciele BOZP
 • - Register neakceptovateľných rizík
 • Zoznam vlastných opatrení
 • Opatrenia na zlepšenie
slide31

5. Program riadenia BOZP

V časti Dokumenty nájdete :

- Algoritmus tvorby Programu riadenia BOZP

- a samotný Program riadenia BOZP.

slide32

5. Program riadenia BOZP

 • Medzi Opatreniami možno nájsť :
 • Opatrenia z úvodnej
 • analýzy
 • - Vlastné opatrenia
slide33

5. Program riadenia BOZP

Názorná ukážka z možností pri tvorbe samotného Programu riadenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

slide34

6.    Zodpovednosť, povinnosti a právomoc BOZP

Súčasťou pracovných procesov sú ľudia.

Úspešnosť a efektivita riadenia závisí práve od toho, či títo ľudia majú jasne stanovené svoje zodpovednosti, či oblasť ich pôsobenia je jasne vymedzená, v jasnej systémovej štruktúre, ktorá zabezpečuje, aby sa právomoci neprekrývali.

Všetci s manažérskou zodpovednosťou musia preukázať svoju angažovanosť za neustále zlepšovanie výkonnosti BOZP.

slide35

6. Zodpovednosť, povinnosti a právomoc BOZP

 • V prvku medzi Vstupy patria:
 • Opatrenia z úvodnej
 • analýzy
 • Register právnych a iných
 • požiadaviek BOZP
slide36

6. Zodpovednosť, povinnosti a právomoc BOZP

 • V časti Dokumenty máte možnosť vytvárať:
 • Algoritmus tvorby
 • štruktúry a zodpovednosti
 • Smernicu štruktúry a
 • zodpovednostív oblasti BOZP
slide37

6. Zodpovednosť, povinnosti a právomoc BOZP

 • Opatrenia sa členia na :
 • Opatrenia z Úvodnej
 • analýzy
 • - Vlastné opatrenia
slide38

7.    Odborná spôsobilosť, príprava a povedomie

Vzdelávanie a výcvik zamestnancov je základným princípom bezpečnostných opatrení.

Spôsobilosť je podmienená príslušnou odbornou prípravou, výchovou, vzdelávaním, získaním skúseností a zručností.

Pre vykonávanie školení v oblasti BOZP a riadenia BOZP má byť vypracovaný a implementovaný ucelený program poskytovaných školení.

slide39

7. Odborná spôsobilosť, príprava a povedomie

 • Medzi Vstupy v prvku patria :
 • - Opatrenia z úvodnej analýzy
 • Register právnych a iných
 • požiadaviek
 • - Politika BOZP
 • - Posúdenie rizík s opatreniami
 • - Havarijný a traumatologický plán
 • Záznamy pracovnej úrazovosti
 • - Ciele BOZP
slide40

7. Odborná spôsobilosť, príprava a povedomie

V časti Dokumenty máte možnosť vytvárať :

- Algoritmus zabezpečenia školení

- Plán školení

- Smernicu školení

- Rámcové osnovy školení

 • V Opatreniach sa nachádzajú :
 • Opatrenia z Úvodnej analýzy
 • - Vlastné opatrenia
slide41

8.    Komunikácia

Bez zabezpečenia komunikácie nemôže fungovať žiadny systém.

Komunikácia je nutná pre vytvorenie komunikačných kanálov medzi jednotlivými prvkami systému manažérstva, na sprostredkovanie informácií pri zabezpečovaní úloh a jednotlivých opatrení, na vykonávanie osvety – pozitívne ovplyvňovanie všetkých zamestnancov k BOZP, aby bola pochopená politika BOZP a strategické ciele, aby bola zabezpečená možnosť zainteresovania a motivovania všetkých zamestnancov.

slide42

8. Komunikácia

V časti Dokumenty vytvárate:

- Algoritmus pre komunikáciu v organizácii

- Smernicu pre vnútornú a vonkajšiu komunikáciu

Medzi Vstupy v prvku Komunikácia patria:

- Opatrenia z Úvodnej analýzy

- Štruktúra a zodpovednosti

Opatrenia pozostávajú z :

- Opatrení z Úvodnej analýzy

- Vlastných opatrení

slide43

9.  Dokumentácia, riadenie dokumentov a záznamov

Rozsah dokumentov a záznamov, ktoré je potrebné vypracovať a riadiť v rámci systému manažérstva BOZP zodpovedá dokumentom uvedeným v kapitolách jednotlivých prvkov manažérstva v časti DOKUMENTY.

slide44

9. Dokumentácia, riadenie dokumentov a záznamov

 • Vstupy sa členia na:
 • Opatrenia z úvodnej
 • analýzy
 • Register právnych a
 • iných požiadaviek

V časti Dokumentácia je potrebné vytvárať :

- Algoritmusriadenia dokumentácie

- Algoritmustvorby dokumentácie

- Register formulárov

- Príručka systému manažérstva BOZP

- Zásady pre tvorbu a riadenie dokumentácie

 • Opatrenia sa členia na :
 • Opatrenia z Úvodnej
 • analýzy
 • - Vlastné opatrenia
slide45

10.  Riadenie prevádzky

Zásadou systémového prístupu pri operatívnom riadení zmien je prijatie príslušných opatrení ešte pred zavedením týchto zmien.

V rámci systému riadenia má organizácia identifikovať tie prevádzky a činnosti, pri ktorých sa vyskytuje osobitný režim práce, pri ktorých je zvýšené riziko, kde sa predpokladá prítomnosť cudzích osôb a ďalšie, pri ktorých sa predpokladá operatívne riadenie.

slide46

10. Riadenie prevádzky

 • V časti Dokumenty vytvárate :
 • Algoritmus spôsobu riadenia prevádzky
 • Algoritmus pracovných činností

V prvku Riadenie prevádzky predstavujú Vstupy :

-Opatrenia z Úvodnej analýzy

 • V časti Opatrenia je potrebné zohľadniť:
 • Opatrenia z Úvodnej
 • analýzy
 • - Vlastné opatrenia
slide47

11. Pripravenosť na núdzový stav a reakcia

Dôležitou zásadou prevencie je nielen vykonať opatrenia, aby k nežiaducej udalosti nedošlo, ale zároveň sa pripraviť na to, čo je potrebné vykonať, ak k nežiaducej udalosti dôjde, aby následky boli čo najmenšie.

Opatreniami havarijnej pripravenosti sa majú dopredu stanoviť všetky postupy na zvládnutie prípadnej nežiaducej udalosti (úrazu, havárie, prevádzkovej poruchy a pod.) v nadväznosti na možné ohrozenia.

slide48

11. Pripravenosť na núdzový stav a reakcia

 • Dokumenty sa členia na:
 • - Algoritmus havarijnej pripravenosti
 • Havarijný a traumatologický plán
 • - Záznamy z nácvikov, zo skúšok pohotovostných zariadení
 • Medzi Vstupy v prvku patria :
 • Opatrenia z Úvodnej
 • analýzy
 • Register neakceptovateľných
 • rizík
 • Register právnych a iných
 • požiadaviek
 • Evidencia pracovnej
 • úrazovosti
 • Opatrenia pozostávajú z:
 • Opatrení z Úvodnej analýzy
 • - Vlastných opatrení
slide49

12. Úrazy, incidenty, nezhody

 • Cieľom tohto prvku je :
 • zaviesť systém vyšetrovania a spracovania dokladov z pracovných úrazov, incidentov, nezhôd;
 • prijať zodpovedajúce opatrenia proti opakovaniu takýchto udalostí, nápravná a preventívna činnosť musí zodpovedať dôležitosti problémov a byť úmerná rizikám, ktorým je potrebné čeliť;
 • - zabezpečiť oboznámenie všetkých zamestnancov o príčinách udalosti;
 • - vyhodnocovať pracovné úrazy a havárie, preveriť efektívnosť prijatých opatrení.
slide50

12. Úrazy, incidenty, nezhody

 • V Dokumentoch možno vytvárať :
 • - Algoritmus riadenia nežiaducich incidentov
 • - Postup pri vyšetrovaní pracovných úrazov, incidentov
 • - Evidenciu registrovaných pracovných úrazov
 • - Evidenciu neregistrovaných pracovných úrazov
 • - Evidenciu nebezpečných udalostí
 • - Štatistiky a vyhodnotenie pracovnej úrazovosti
 • Vstupy v prvku Úrazy, incidenty, nezhody sa členia na :
 • Opatrenia z Úvodnej
 • analýzy
 • Register právnych
 • a iných požiadaviek
 • Opatrenia sa členia na :
 • Opatrenia z Úvodnej
 • analýzy
 • - Vlastné opatrenia
slide51

13.  Kontrola, monitorovanie, posudzovanie zhody

Kontrolou sa preveruje fungovanie a výkonnosť systému riadenia a jeho jednotlivých prvkov.

Kontrolou sa zisťuje tiež aktuálny stav a celková úroveň BOZP v organizácii.

Kontrola stavu BOZP znamená zabezpečiť systematické vykonávanie predpísaných prehliadok, skúšok, revízií a meraní, aby bola sústavne kontrolovaná technická spôsobilosť strojov, zariadení, objektov, technológie a bezpečnosť pracovných činností, aby bola tiež trvale zabezpečená kontrola zamestnancov pri dodržiavaní zásad BOZP.

slide52

13. Kontrola, monitorovanie, posudzovanie zhody

 • Medzi Vstupy v prvku Kontrola patria :
 • Opatrenia z úvodnej
 • analýzy
 • Register právnych a
 • iných požiadaviek
 • Posúdenie rizík s
 • opatreniami
 • Havarijný a
 • traumatologický plán
 • V časti Opatrenia sú :
 • Opatrenia z Úvodnej
 • analýzy
 • - Vlastné opatrenia
 • V Dokumentoch vytvárate:
 • Algoritmus kontroly a monitoringu
 • Plán kontrolnej činnosti stavu BOZP
 • Záznamy z kontrol, skúšok, meraní a
 • monitoringu
slide53

14.  Interný audit

Audit je viac ako klasická kontrolná činnosť, previerka.

Umožňuje spoznať silné a slabé stránky systému manažérstva, dáva odpoveď nielen na to, čo je v oblasti BOZP a riadenia nedostatočné, ale aj to, prečo je tomu tak a ako dosiahnuť nápravu.

slide54

14. Interný audit

 • Dokumenty pozostávajú z možnosti tvorby :
 • - Algoritmu pre výkon interného auditu
 • - Ročného plánu auditov
 • - Smernice interných auditov
 • Správ z auditu
 • Evidencie nápravných a preventívnych
 • opatrení

Vstupom k tvorbe prvku Interný audit sú:

- Opatrenia z Úvodnej analýzy

 • Opatrenia sú členené na:
 • Opatrenia z Úvodnej analýzy
 • Vlastné opatrenia
slide55

15.  Preskúmanie manažmentom

Vrcholový manažment organizácie musí v stanovených intervaloch preskúmať systém manažérstvaBOZP, aby sa zabezpečila jeho trvalá vhodnosť, adekvátnosť a efektívnosť.

Proces preskúmania manažmentom musí zabezpečovať zhromažďovanie potrebných informácií na vykonanie tohto vyhodnotenia.

slide56

15. Preskúmanie manažmentom

Vstupy v prvku Preskúmanie vedením predstavujú:

- Opatrenia z Úvodnej analýzy

- Správy z auditu

- Záznamy z kontrol

- Evidencia prac. úrazovosti

- Štatistika prac. úrazovosti

- Politika BOZP

- Ciele BOZP

- Program riadenia BOZP

V Dokumentoch máte možnosť vytvárať :

- Algoritmus Preskúmania manažmentom

- Správy z Preskúmania manažmentom

- Opatrenia na zlepšenie

 • Opatrenia sú členené na:
 • Opatrenia z Úvodnej analýzy
 • Vlastné opatrenia
ad