Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť
Download
1 / 56

Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť. predstavujeme Vám. modul Systém manažérstva BOZP. Spoločnosť BE-SOFT vyvinula modul SM BOZP , umožňujúci podniku vlastnými silami zavádzať systém manažérstva BOZP.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť' - lexine


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Pekný deň Vám praje akciová spoločnosť

predstavujeme Vám

modul Systém manažérstva BOZP


Spoločnosť BE-SOFT vyvinula modul SM BOZP, umožňujúci podniku vlastnými silami zavádzať systém manažérstva BOZP.

Modul vychádza z STNOHSAS 18001, aby zavedenie systému bolo certifikovateľné domácimi a zahraničnými akreditovanými certifikačnými spoločnosťami.

Zavedenie systému manažérstva znamená vlastne - popísať fungovanie jednotlivých prvkov riadenia, ich vzájomného prepojenia a zabezpečiť trvalé dodržiavanie prijatých postupov s cieľom trvalého zlepšovania.


Štruktúra programu je rozdelená do jednotlivých prvkov systému manažérstva v zmysle OHSAS 18001Zásady Vstupy, Dokumenty, Opatrenia :

v tejto časti sú uvedené hlavné princípy a zásady, z ktorých sa má vychádzať pri zavedení daného prvku manažérstva a pri spracovaní jednotlivých dokumentov


V časti Vstupy, Dokumenty, Opatrenia Vstupy nájdete:

Odporúčania z akých dokumentov a

materiálov sa má vychádzať pri

implementácii daného prvku

systému manažérstva BOZP a pri

návrhu opatrení.


V časti Vstupy, Dokumenty, Opatrenia Dokumenty nájdete :

vzory alebo osnovy dokumentov, ktoré je potrebné vytvoriť pre daný prvok systému manažérstva BOZP.


V časti Vstupy, Dokumenty, Opatrenia Opatrenia sa nachádza sumár opatrení, ktoré je potrebné vykonať po vytvorení požadovaných postupov a dokumentov.


Popis funkcie jednotlivých prvkov modulu SM BOZP Vstupy, Dokumenty, Opatrenia

0. Úvodná analýza

Oproti OHSAS 18001 zavádza SM BOZP na začiatok celého procesu jeden prvok naviac (podľa vzoru BS 8800) a tým je Úvodná analýza.

Úvodná analýza umožňuje poznať východzí stav v podniku, identifikovať nezhody a tým adresnejšie formulovať ciele, a potrebné opatrenia.


0. Úvodná analýza Vstupy, Dokumenty, Opatrenia

V časti Dokumenty je možné vyplniť Dotazník úvodnej analýzy


0. Úvodná analýza Vstupy, Dokumenty, Opatrenia

Po úvodnej analýze softvér vytvorí prehľadný súbor opatrení z úvodnej analýzy pre jednotlivé prvky systému.


0. Úvodná analýza Vstupy, Dokumenty, Opatrenia

Na základe vyplneného dotazníka modul SM BOZP poskytne ďalej v časti Opatrenia „Analýzu silných a slabých stránok“ s možnosťou dvoch foriem výstupov


1.    Politika BOZP Vstupy, Dokumenty, Opatrenia

Hlavným cieľom tohto prvku je vypracovať, schváliť a prijať dokument „Politika BOZP“.

Politika BOZP musí byť schválená, vyhlásená a podporovaná najvyšším vedením organizácie. Je to záväzok organizácie a najvyššieho vedenia, reprezentujúci zámery, základnú orientáciu v oblasti BOZP, ciele, ktoré chce firma dosiahnuť.

Politika BOZP je kľúčovým dokumentom, od ktorého sa odvíja celá podniková filozofia manažérstva BOZP a smerovanie opatrení na zlepšovanie BOZP a pracovných podmienok.


1. Politika BOZP Vstupy, Dokumenty, Opatrenia

 • Vstupom k vytvoreniu Politiky BOZP sú nasledovné dokumenty:

 • vstupné opatrenia z

 • Úvodnej analýzy

 • posúdenie rizík

 • správa z preskúmania

 • manažmentom


1. Politika BOZP Vstupy, Dokumenty, Opatrenia

 • V prvku Politika BOZP je v časti Dokumenty možné vytvoriť:

 • algoritmus tvorby, schvaľovania a hodnotenia Politiky BOZP

 • samotnú Politiku BOZP organizácie.


1. Politika BOZP Vstupy, Dokumenty, Opatrenia

 • V časti Opatrenia prvku Politika BOZP možno nájsť :

 • výstupné opatrenia z

 • úvodnej analýzy

 • a tvoriť:

 • - vlastné opatrenia.


  2. Identifikácia ohrozenia, posudzovanie rizika a určenie riadenia

Proces identifikácie nebezpečenstiev a ohrození, hodnotenie a riadenie rizík a ich výstupy sú základom celého systému manažérstva BOZP.

Cieľom tohto prvku je identifikovať nebezpečenstvá a ohrozenia, vyhodnotiť závažnosť rizík, navrhnúť opatrenia na elimináciu rizík a stanoviť postupy pre využitie výsledkov posudzovania rizík v iných prvkoch riadenia BOZP.


2. Identifikácia ohrozenia, posudzovanie rizika a určenie riadenia

 • Vstupmi v tomto prvku sú:

 • opatrenia z úvodnej

 • analýzy

 • register právnych a

 • iných požiadaviek

 • štatistika pracovných

 • úrazov a iných

 • nebezpečných udalostí

 • - záznamy z kontrol


2. Identifikácia ohrozenia, posudzovanie rizika a určenie riadenia

V časti Dokumenty možno vytvárať:

- Algoritmus riadenia rizík

- Posudzovanie rizík s opatreniami

- Register neakceptovateľných rizík

- Zoznam OOPP


2. Identifikácia ohrozenia, posudzovanie rizika a určenie riadenia

 • V časti Opatrenia nájdete:

 • opatrenia z Úvodnej

 • analýzy ako aj

 • opatrenia vlastné


3.  Právne a iné požiadavky riadenia

Účelom tohto prvku je zabezpečiť, aby v podniku bol stály prístup k aktuálnym bezpečnostným predpisom.

Je nutné v podniku zabezpečiť zodpovedajúci prehľad a plné znenia, trvalú dostupnosť a aktuálnosť takýchto dokumentov.


3. Právne a iné požiadavky riadenia

 • K Vstupom v časti Právne a iné požiadavky patria:

 • opatrenia z Úvodnej

 • analýzy


3. Právne a iné požiadavky riadenia

 • V časti Dokument máte možnosť vytvárať:

 • Algoritmus tvorby Registra

 • právnych a iných požiadaviek a

 • samotný Register právnych a

 • iných požiadaviek v členení na :

 • - základné predpisy

 • - STN

 • - interné predpisy

 • - zahraničné predpisy


3. Právne a iné požiadavky riadenia

 • Opatrenia sa členia na :

 • opatrenia z Úvodnej

 • analýzy

 • vlastné opatrenia


4.   Ciele BOZP riadenia

Stanovenie cieľov je dôležité pre jasnú orientáciu v tom, čo

chce firma dosiahnuť.

Ciele musia byť v súlade s politikou BOZP a majú podporovať

trvalé zlepšovanie. Mali by byť, pokiaľ možno, merateľné.


4. Ciele BOZP riadenia

 • Medzi Vstupy v prvku Ciele BOZP patria:

 • - Opatrenia z Úvodnej analýzy

 • - Politika BOZP

 • Register neakceptovateľných

 • rizík

 • Štatistika pracovnej úrazovosti

 • - Správy zpreskúmania manažmentom

 • Zoznam vlastných opatrení

 • Opatrenia na zlepšenie


4. Ciele BOZP riadenia

V časti Dokumenty sa vytvára :

- Algoritmus cieľov BOZP

- samotné Ciele BOZP


4. Ciele BOZP riadenia

 • Opatrenia sa členia na :

 • Opatrenia z Úvodnej

 • analýzy

 • - Vlastné opatrenia


 • 5. Program riadenia BOZP riadenia

 • Organizácia musí vytvoriť a udržiavať program riadenia BOZP na dosahovanie cieľov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 • Program musí obsahovať dokumentáciu :

 • určenia zodpovednosti a právomoci pre dosiahnutie cieľov BOZP na

 • príslušných funkciách a úrovniach organizácie,

 • časový plán a prostriedky na dosiahnutie cieľa.


5. Program riadenia BOZP riadenia

 • Medzi Vstupy v prvku Program riadenia BOZP patria:

 • - Opatrenia z úvodnej analýzy

 • - Ciele BOZP

 • - Register neakceptovateľných rizík

 • Zoznam vlastných opatrení

 • Opatrenia na zlepšenie


5. Program riadenia BOZP riadenia

V časti Dokumenty nájdete :

- Algoritmus tvorby Programu riadenia BOZP

- a samotný Program riadenia BOZP.


5. Program riadenia BOZP riadenia

 • Medzi Opatreniami možno nájsť :

 • Opatrenia z úvodnej

 • analýzy

 • - Vlastné opatrenia


5. Program riadenia BOZP riadenia

Názorná ukážka z možností pri tvorbe samotného Programu riadenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci


6.    Zodpovednosť, povinnosti a právomoc BOZP riadenia

Súčasťou pracovných procesov sú ľudia.

Úspešnosť a efektivita riadenia závisí práve od toho, či títo ľudia majú jasne stanovené svoje zodpovednosti, či oblasť ich pôsobenia je jasne vymedzená, v jasnej systémovej štruktúre, ktorá zabezpečuje, aby sa právomoci neprekrývali.

Všetci s manažérskou zodpovednosťou musia preukázať svoju angažovanosť za neustále zlepšovanie výkonnosti BOZP.


6. Zodpovednosť, povinnosti a právomoc BOZP riadenia

 • V prvku medzi Vstupy patria:

 • Opatrenia z úvodnej

 • analýzy

 • Register právnych a iných

 • požiadaviek BOZP


6. Zodpovednosť, povinnosti a právomoc BOZP riadenia

 • V časti Dokumenty máte možnosť vytvárať:

 • Algoritmus tvorby

 • štruktúry a zodpovednosti

 • Smernicu štruktúry a

 • zodpovednostív oblasti BOZP


6. Zodpovednosť, povinnosti a právomoc BOZP riadenia

 • Opatrenia sa členia na :

 • Opatrenia z Úvodnej

 • analýzy

 • - Vlastné opatrenia


7.    Odborná spôsobilosť, príprava a povedomie riadenia

Vzdelávanie a výcvik zamestnancov je základným princípom bezpečnostných opatrení.

Spôsobilosť je podmienená príslušnou odbornou prípravou, výchovou, vzdelávaním, získaním skúseností a zručností.

Pre vykonávanie školení v oblasti BOZP a riadenia BOZP má byť vypracovaný a implementovaný ucelený program poskytovaných školení.


7. Odborná spôsobilosť, príprava a povedomie riadenia

 • Medzi Vstupy v prvku patria :

 • - Opatrenia z úvodnej analýzy

 • Register právnych a iných

 • požiadaviek

 • - Politika BOZP

 • - Posúdenie rizík s opatreniami

 • - Havarijný a traumatologický plán

 • Záznamy pracovnej úrazovosti

 • - Ciele BOZP


7. Odborná spôsobilosť, príprava a povedomie riadenia

V časti Dokumenty máte možnosť vytvárať :

- Algoritmus zabezpečenia školení

- Plán školení

- Smernicu školení

- Rámcové osnovy školení

 • V Opatreniach sa nachádzajú :

 • Opatrenia z Úvodnej analýzy

 • - Vlastné opatrenia


8.    Komunikácia riadenia

Bez zabezpečenia komunikácie nemôže fungovať žiadny systém.

Komunikácia je nutná pre vytvorenie komunikačných kanálov medzi jednotlivými prvkami systému manažérstva, na sprostredkovanie informácií pri zabezpečovaní úloh a jednotlivých opatrení, na vykonávanie osvety – pozitívne ovplyvňovanie všetkých zamestnancov k BOZP, aby bola pochopená politika BOZP a strategické ciele, aby bola zabezpečená možnosť zainteresovania a motivovania všetkých zamestnancov.


8. Komunikácia riadenia

V časti Dokumenty vytvárate:

- Algoritmus pre komunikáciu v organizácii

- Smernicu pre vnútornú a vonkajšiu komunikáciu

Medzi Vstupy v prvku Komunikácia patria:

- Opatrenia z Úvodnej analýzy

- Štruktúra a zodpovednosti

Opatrenia pozostávajú z :

- Opatrení z Úvodnej analýzy

- Vlastných opatrení


9.  Dokumentácia, riadenie dokumentov a záznamov riadenia

Rozsah dokumentov a záznamov, ktoré je potrebné vypracovať a riadiť v rámci systému manažérstva BOZP zodpovedá dokumentom uvedeným v kapitolách jednotlivých prvkov manažérstva v časti DOKUMENTY.


9. Dokumentácia, riadenie dokumentov a záznamov riadenia

 • Vstupy sa členia na:

 • Opatrenia z úvodnej

 • analýzy

 • Register právnych a

 • iných požiadaviek

V časti Dokumentácia je potrebné vytvárať :

- Algoritmusriadenia dokumentácie

- Algoritmustvorby dokumentácie

- Register formulárov

- Príručka systému manažérstva BOZP

- Zásady pre tvorbu a riadenie dokumentácie

 • Opatrenia sa členia na :

 • Opatrenia z Úvodnej

 • analýzy

 • - Vlastné opatrenia


10.  Riadenie prevádzky riadenia

Zásadou systémového prístupu pri operatívnom riadení zmien je prijatie príslušných opatrení ešte pred zavedením týchto zmien.

V rámci systému riadenia má organizácia identifikovať tie prevádzky a činnosti, pri ktorých sa vyskytuje osobitný režim práce, pri ktorých je zvýšené riziko, kde sa predpokladá prítomnosť cudzích osôb a ďalšie, pri ktorých sa predpokladá operatívne riadenie.


10. Riadenie prevádzky riadenia

 • V časti Dokumenty vytvárate :

 • Algoritmus spôsobu riadenia prevádzky

 • Algoritmus pracovných činností

V prvku Riadenie prevádzky predstavujú Vstupy :

-Opatrenia z Úvodnej analýzy

 • V časti Opatrenia je potrebné zohľadniť:

 • Opatrenia z Úvodnej

 • analýzy

 • - Vlastné opatrenia


11. Pripravenosť na núdzový stav a reakcia riadenia

Dôležitou zásadou prevencie je nielen vykonať opatrenia, aby k nežiaducej udalosti nedošlo, ale zároveň sa pripraviť na to, čo je potrebné vykonať, ak k nežiaducej udalosti dôjde, aby následky boli čo najmenšie.

Opatreniami havarijnej pripravenosti sa majú dopredu stanoviť všetky postupy na zvládnutie prípadnej nežiaducej udalosti (úrazu, havárie, prevádzkovej poruchy a pod.) v nadväznosti na možné ohrozenia.


11. Pripravenosť na núdzový stav a reakcia riadenia

 • Dokumenty sa členia na:

 • - Algoritmus havarijnej pripravenosti

 • Havarijný a traumatologický plán

 • - Záznamy z nácvikov, zo skúšok pohotovostných zariadení

 • Medzi Vstupy v prvku patria :

 • Opatrenia z Úvodnej

 • analýzy

 • Register neakceptovateľných

 • rizík

 • Register právnych a iných

 • požiadaviek

 • Evidencia pracovnej

 • úrazovosti

 • Opatrenia pozostávajú z:

 • Opatrení z Úvodnej analýzy

 • - Vlastných opatrení


 • 12. Úrazy, incidenty, nezhody riadenia

 • Cieľom tohto prvku je :

 • zaviesť systém vyšetrovania a spracovania dokladov z pracovných úrazov, incidentov, nezhôd;

 • prijať zodpovedajúce opatrenia proti opakovaniu takýchto udalostí, nápravná a preventívna činnosť musí zodpovedať dôležitosti problémov a byť úmerná rizikám, ktorým je potrebné čeliť;

 • - zabezpečiť oboznámenie všetkých zamestnancov o príčinách udalosti;

 • - vyhodnocovať pracovné úrazy a havárie, preveriť efektívnosť prijatých opatrení.


12. Úrazy, incidenty, nezhody riadenia

 • V Dokumentoch možno vytvárať :

 • - Algoritmus riadenia nežiaducich incidentov

 • - Postup pri vyšetrovaní pracovných úrazov, incidentov

 • - Evidenciu registrovaných pracovných úrazov

 • - Evidenciu neregistrovaných pracovných úrazov

 • - Evidenciu nebezpečných udalostí

 • - Štatistiky a vyhodnotenie pracovnej úrazovosti

 • Vstupy v prvku Úrazy, incidenty, nezhody sa členia na :

 • Opatrenia z Úvodnej

 • analýzy

 • Register právnych

 • a iných požiadaviek

 • Opatrenia sa členia na :

 • Opatrenia z Úvodnej

 • analýzy

 • - Vlastné opatrenia


13.  Kontrola, monitorovanie, posudzovanie zhody riadenia

Kontrolou sa preveruje fungovanie a výkonnosť systému riadenia a jeho jednotlivých prvkov.

Kontrolou sa zisťuje tiež aktuálny stav a celková úroveň BOZP v organizácii.

Kontrola stavu BOZP znamená zabezpečiť systematické vykonávanie predpísaných prehliadok, skúšok, revízií a meraní, aby bola sústavne kontrolovaná technická spôsobilosť strojov, zariadení, objektov, technológie a bezpečnosť pracovných činností, aby bola tiež trvale zabezpečená kontrola zamestnancov pri dodržiavaní zásad BOZP.


13. Kontrola, monitorovanie, posudzovanie zhody riadenia

 • Medzi Vstupy v prvku Kontrola patria :

 • Opatrenia z úvodnej

 • analýzy

 • Register právnych a

 • iných požiadaviek

 • Posúdenie rizík s

 • opatreniami

 • Havarijný a

 • traumatologický plán

 • V časti Opatrenia sú :

 • Opatrenia z Úvodnej

 • analýzy

 • - Vlastné opatrenia

 • V Dokumentoch vytvárate:

 • Algoritmus kontroly a monitoringu

 • Plán kontrolnej činnosti stavu BOZP

 • Záznamy z kontrol, skúšok, meraní a

 • monitoringu


14.  Interný audit riadenia

Audit je viac ako klasická kontrolná činnosť, previerka.

Umožňuje spoznať silné a slabé stránky systému manažérstva, dáva odpoveď nielen na to, čo je v oblasti BOZP a riadenia nedostatočné, ale aj to, prečo je tomu tak a ako dosiahnuť nápravu.


14. Interný audit riadenia

 • Dokumenty pozostávajú z možnosti tvorby :

 • - Algoritmu pre výkon interného auditu

 • - Ročného plánu auditov

 • - Smernice interných auditov

 • Správ z auditu

 • Evidencie nápravných a preventívnych

 • opatrení

Vstupom k tvorbe prvku Interný audit sú:

- Opatrenia z Úvodnej analýzy

 • Opatrenia sú členené na:

 • Opatrenia z Úvodnej analýzy

 • Vlastné opatrenia


15.  Preskúmanie manažmentom riadenia

Vrcholový manažment organizácie musí v stanovených intervaloch preskúmať systém manažérstvaBOZP, aby sa zabezpečila jeho trvalá vhodnosť, adekvátnosť a efektívnosť.

Proces preskúmania manažmentom musí zabezpečovať zhromažďovanie potrebných informácií na vykonanie tohto vyhodnotenia.


15. Preskúmanie manažmentom riadenia

Vstupy v prvku Preskúmanie vedením predstavujú:

- Opatrenia z Úvodnej analýzy

- Správy z auditu

- Záznamy z kontrol

- Evidencia prac. úrazovosti

- Štatistika prac. úrazovosti

- Politika BOZP

- Ciele BOZP

- Program riadenia BOZP

V Dokumentoch máte možnosť vytvárať :

- Algoritmus Preskúmania manažmentom

- Správy z Preskúmania manažmentom

- Opatrenia na zlepšenie

 • Opatrenia sú členené na:

 • Opatrenia z Úvodnej analýzy

 • Vlastné opatrenia


ad