PHP
Download
1 / 102

PHP - PowerPoint PPT Presentation


 • 257 Views
 • Uploaded on

PHP. Bài 1 Giới thiệu. Giới thiệu Cài đặt và cấu hình PHP Các khái niệm cơ bản trong PHP. Giới thiệu. Các ngôn ngữ sử dụng trong Web Ngôn ngữ định dạng: html, xml Ngôn ngữ lập trình: Phía client: Javascript, VBScript Phía server: PHP, ASP, JSP, …. Giới thiệu PHP.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PHP' - lexi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

B i 1 gi i thi u
Bài 1 Giớithiệu

 • Giớithiệu

 • Càiđặtvàcấuhình PHP

 • Cáckháiniệmcơbảntrong PHP


Gi i thi u
Giớithiệu

 • Các ngôn ngữ sử dụng trong Web

  • Ngôn ngữ định dạng: html, xml

  • Ngôn ngữ lập trình:

   • Phía client: Javascript, VBScript

   • Phía server: PHP, ASP, JSP, …


Gi i thi u php
Giới thiệu PHP

 • PHP viết tắt của Personal Home Page

 • Là 1 server script dùng để xây dựng các ứng dụng web

 • Ra đời năm 1994

 • Là phát minh của Rasmus Lerdorf


C i t php
Cài đặt PHP

 • Có thể cài đặt riêng lẽ PHP bằng cách download gói PHP từ http://php.net/downloads.php và sau đó cài đặt, cấu hình Web server (IIS hay Apache).

 • Đễ dễ dàng hơn sử dụng gói cài đặt XAMPP http://www.apachefriends.org/en/index.html

  (chọn xampp Installer version mới nhất là 1.7.4 tên file là xampp-win32-1.7.4-VC6-installer.exe)


C i t xampp
Cài đặt XAMPP

 • Tắt dịch vụ IIS (nếu máy có cài IIS)

 • Cài xampp vào 1 thư mục (VD: C:\xamp)

 • Vận hành Apache, PHP, MySQL

  (chạy C:\xampp\ ampp-control.exe)

 • Start Apache và MySQL

 • Test: http://localhost


Test apache
Test Apache

 • http://localhost/


Test php
Test PHP

 • Mở notepad  nhập

  <?php phpinfo(); ?>

 • Lưu lại với tên là test.php trong thư mục cài đặt xamp\htdocs.

  Ví dụ: C:\xampp\htdocs\test.php

 • http://localhost/test.php
Php c b n tt
PHP cơ bản (tt)

 • Cácđoạn script PHP cóthểđặtlẫnlộnvới HTML.

 • Vídụ:

  <b> Xinchào<?php echo $ten ?></b>

  Trongđó<?php echo $ten ?> làmã PHP, phầncònlạilà HTML

  Hay <?php

  $ten ="Bằng";

  echo "<b>Xinchào $ten</b>"; ?>


B i 2 php c n b n
Bài 2 PHP cănbản

 • Cúpháp PHP

 • Cáckiểudữliệu

 • Hằngsố

 • Mảng

 • Chuyểnkiểu


C ph p php
Cú pháp PHP

 • Tươngtựvớicúpháptrongngônngữ C

 • Mộtvàiđiểmlưu ý trong PHP

  • Cuốicâulệnhphảicódấu ;

  • Biếntrong PHP bắtđầubằng $

  • Khaibáobiếnkhôngcókiểudữliệu

  • Nêncógiátrịkhởitạochobiến

  • Phânbiệtchữhoavàchữthường


Php c n b n tt
PHP căn bản (tt)

 • Ghichútrong PHP

  • Sửdụng // hay # đểghichú 1 dòng

  • Sửdụng /* */ đểghichúnhiềudòng

 • Vídụ

  <?php

  //Gángiátrịchobiến $ten

  $ten ="Bằng";

  echo "<b>Xinchào $ten</b>";

  ?>


Php c n b n tt1
PHP căn bản (tt)

 • Xuất kết quả ra trang web

  • echo (string) hay echo string.

   Với string là 1 chuỗi

   Ví dụ <?php echo “Xin chào” ?>

 • Khai báo biến

  • $ten_bien [= gia_tri_khoi_tao];


Ki u d li u
Kiểudữliệu

 • Cáckiểudữliệutrong PHP

  • Boolean

  • Integer

  • Float

  • String

  • Object

  • Array


Ki u d li u tt
Kiểudữliệu (tt)

 • Épkiểu

  • (kiểudữliệu)<biến hay biểuthức>

  • Hay dùngsettype(biến, kiểudữliệu)

 • Vídụ:

  $x=(int)(10/3);


Ki u d li u tt1
Kiểudữliệu (tt)

 • Kiểmtrakiểudữliệu

  • is_array($x): kiểmtra $x cóphảilàmảngkhông?

  • is_bool($x): kiểmtra $x cóphảikiểubooleankhông?

  • is_callable($x): kiểmtranội dung biến $x cógọinhư 1 hàmđượckhông?

  • is_float($x): kiểmtra $x cóphảikiểu float không?

  • is_int($x): kiểmtra $x cóphảikiểu integer không?

  • is_integer($x): tươngtựis_int()

  • is_long($x): kiểmtra $x cóphảikiểu long không?

  • is_null($x): kiểmtra $x cóchứadữliệu hay không?

  • is_numberic($x): kiểmtra $x cóphảilàkiểusốkhông?

  • is_object($x): kiểmtra $x cóphảikiểu object không?

  • is_real($x): kiểmtra $x cóphảikiểu real không?

  • is_string($x): kiểmtra $x cóphảikiểu string không?


Mảng

 • Khaibáo

  $arr = array(v1,v2,…,vn);

  Vídụ: $arr=array(1,2,3);

  hay

  $arr = array(n);

  $arr[0] = v1; $arr[1] = v2; …; $arr[n-1] = vn;

  Với v1,v2,…,vnlàcácgiátrịkhởitạo


Object
Object

<?php

class C

{

public/protected/private $variable;

function C() //PHP 4

{ echo "Đây làphươngthứckhởitạocủalớp C"; }

function __construct(){} //PHP5

function F()

{ echo $this->variable; }

function __destruct()//PHP 5

}

$c=new C; //tạo 1 đốitượnglớp C

$c->F(); // gọiphươngthức F củalớp C

?>


H ng s
Hằngsố

 • Địnhnghĩa hằng

  define("pi",3.14);

 • Gọi hằng

  echo "pi = ".pi;

 • Kiểmtra hằng

  Để kiểmtrahằngsố x cótồntạichưathìdùnghàm define("x"). Với x là tên hằng số

  Ví dụ: define("pi");


B i 3 ph p to n v bi u th c c i u ki n
Bài 3 Phéptoánvàbiểuthứccóđiềukiện

 • Toántử

 • Biểuthứccóđiềukiện

 • Vònglặp


To n t tt
Toántử (tt)


To n t tt1
Toántử (tt)


To n t tt2
Toántử (tt)


Ph t bi u c i u ki n
Phátbiểucóđiềukiện

 • Cúpháp

  if (điềukiện)

  { //khối lệnh 1}

  else

  {//khối lệnh 2}

 • Cácphátbiểu if cóthể lồng nhau

 • Vídụ: if (…) else {if(…) else {…}}


V d if
dụ if

 • Vídụnàydùngđể so sánh 2 số

  <?php

  $a=7; $b=9;

  if ($a==b)

  echo "a và b bằng nhau";

  else

  if($a>$b)

  echo "a lớn hơn b";

  else

  echo "a nhỏ hơn b";

  ?>


Switch case
Switch case

switch (exp)

{

case giá_trị 1 {khốilệnh 1; break;}

case giá_trị 2 {khốilệnh 2; break;}

case giá_trị n {khốilệnh n; break;}

default: {khốilệnh n+1; break;}

}


V d switch case
dụ switch…case

switch($thu)

{

case 1: {echo "Chủ nhật";break;}

case 2: {echo "Thứ 2";break;}

case 3: {echo "Thứ 3";break;}

case 4: {echo "Thứ 4";break;}

case 5: {echo "Thứ 5";break;}

case 6: {echo "Thứ 6";break;}

case 7: {echo "Thứ 7";break;}

default: echo "Thứ không đúng";

}


V ng l p for
Vònglặp For

 • Cúpháp

  for(giá_trị_khởi_tạo; điều_kiện_dừng; bước nhảy)

  {

  khốilệnh

  }

 • Vídụ:

  for($i=0;$i<10;$i++)

  echo $i. “ “; //xuấtcácsốtừ 0 đến 9


V ng l p while
Vònglặp while

 • Cúpháp

  while(điềukiệnlặp)

  {

  khốilệnh

  }

 • Vídụ:

  $i=0;

  while($i<10)

  echo $i++. “ “; //xuấtcácsốtừ 0 đến 9


V ng l p do while
Vònglặp do … while

 • Cúpháp

  do

  {

  khối lệnh

  } while(điềukiệnlặp)

 • Vídụ:

  $i=0;

  do { echo $i++. “ “;} //xuấtcácsốtừ 0 đến 9

  while($i<10)


Truy xu t m ng
Truy xuất mảng

 • Giả sử truy xuất mảng $a có các cách sau:

  • for($i=0; $i<count($a);$++)

   {//khối lệnh xử lý}

  • foreach($a as $value) {}

  • foreach($a as $key=>$value) {}

  • while(list($key,$value) =each($a)){}


B i 4 truy v n form
Bài 4 Truyvấn form

 • $_POST

 • $_GET


$_POST

 • $_POST dùngđểtruyxuấtgiátrịcủacácđốitượngnhậpliệutrên form submit trướcđógửitớibằngphươngthức POST

Xinchào An

//echo $_POST[‘txtName ‘]

An

POST

txtName

form.html


$_GET

 • $_POST dùngđểtruyxuấtgiátrịcácthamsốcủaquerystring

Xinchào An

//echo $_GET[‘ten ‘]

An

…/xuly.php?ten=An

GET

form.html


B i 5 h m
Bài 5Hàm

 • Khai báo hàm

  function tên_hàm($p1,$p2,...,$pn)

  {

  //khối lệnh

  return value;

  }

 • Nếukhôngcógiátrịtrảvềthìhàmđượcxemlàthủtục


H m tt
Hàm (tt)

 • Thamsốcógiátrịmặcđịnh

  function tên_hàm($p1,$p2,...,$pn= v)

  {

  khốilệnh

  return value;

  }


B i 6 session
Bài6Session

 • Session dùngđểlưutrữphiênlàmviệccủamộtngườidùngtừtrangnàyđếntrangkiatrongcùng 1 web site.

 • Khởitạo session bằngcáchgọisession_start() hay gángiátrịcho session hay cấuhìnhtrong php.ini nhưsau: session.auto_start = 1

 • Session mấtđikhingườisửdụnghủy session, thờigiansốngcủa session đãhết hay ngườidùngđóngtrìnhduyệt.


Session tt
Session (tt)

 • Gán session

  [session_register(name);]

  $_session["name"] = value;

 • Lấy giá trị session

  $_session["name"]


Session tt1
Session (tt)

 • Kiểmtra session đãđượcđăngký hay chưa?

  session_is_registered(session_name);

 • Hủy session

  session_unregister(session_name);

  Hay unset($_session["name"]);


Cookie
Cookie

 • Lưuthông tin trên client

 • Gángiátrịcho cookie

  setcookie(name, value, time_to_expire, path, domain, security setting);

  VD: setcookie("my_cookie", "my_id",time()+(60*60*24*30),"/",".mydomain.com", 0)

 • Truy xuất giá trị cookie

  $_COOKIE["cookie_name"];


B i 7 x l chu i ng y gi
Bài 7 Xử lý chuỗi, ngày giờ

 • Địnhdạngchuỗixuất với hàm printf()

 • %: khôngyêucầuthamsố

 • b: số integer hệsố 2

 • c: số integer hiệnthựcdướidạngmả ASCII

 • d: số integer hệsố 10

 • u: số integer hệsố 10 khôngdấu

 • e: số logic như 1.2e+2

 • f: sốthực

 • s: chuỗi

 • x: số integer hệ 16 chữthường

 • X: số integer hệ 16 chữhoa


 • Ví dụ:

  • printf(“Tên tôi là %s”,$s);

  • printf(“10 trong hệ nhị phân là %b”,10); //1010

  • printf(“VD số thập phân có 2 số lẻ %0.2f”,12.345) //12.34

  • printf(“số 11 trong hệ thập lục phân là %x”,11) //b


M t s h m x l chu i
Một số hàm xử lý chuỗi

 • strtoupper(string $s): chuyển thành chữ hoa

 • strtolower(string $s): chuyển thành chữ thường

 • ucfirst(string $s): ký tự đầu là chữ hoa

 • ucwords(string $s): ký tự đầu mỗi từ là chữ hoa

 • substr(string $s, int start [, int length]): cắt lấy chuỗi con length ký tự từ start. Lưu ý: start và length mà là số âm thì tính từ bên phải chuỗi.

 • strtok(string $s, string $split): chia chuỗi $s thành nhiều phần nhỏ dựa vào $split (chỉ trả về 1 phần tử)


M t s h m x l chu i tt
Một số hàm xử lý chuỗi (tt)

 • explode(string $delimiter, string $s [, int $limit ]): chia $s thành nhiều phần dựa vào $delimiter. Nếu $limit là số dương thì hàm trên trả về tối đa $limit phần tử, nếu âm thì tất cả phần tử ngoại trừ các phần tử từ $limit đến cuối

 • implode(string $separator, array $a): ghép các phần tử trong $a và thêm $separator vào giữa các phần tử.


Ng y gi trong php
Ngày giờ trong PHP

 • getdate() trả về ngày giờ hiện tại (array)

 • Nếu chỉ số mảng là:

 • seconds :

 • minutes

 • hours

 • mday: day of month 1-31

 • wday: day of week 0-6

 • mon: month of year 1-12

 • year: năm

 • yday: date of year

 • weekday: thứ dạng chữ

 • month: trả về tháng dạng chữ


Ng y gi trong php tt
Ngày giờ trong PHP (tt)

 • Nếu thay hàm getdate() bằng hàm date() thì tham số của hàm date() là:

 • s: giay

 • i: phút

 • h: giờ 0-12

 • H: giờ 0-24

 • d: ngày trong tháng 1-31

 • l: thứ trong tuần dạng chữ

 • w: thứ 0-6

 • m: tháng 1-12

 • M: tháng dạng chữ

 • y: năm 2 số, Y năm 4 số

 • z: ngày trong năm


Mysql
MySQL

 • Giới thiệu

  • MySQL là một hệ quản trị CSDL quan hệ - RDBMS (Ralational Database Management System)

  • Mã nguồn mở (free)

  • Ra đời 1996 bởi MySQL AB  SUN Microsystem (2008)  Oracale (2010)

  • http://www.mysql.com/


B i 8 mysql
Bài 8 MySQL

 • Tạo CSDL

  • create database database_name

 • Sử dụng CSDL

  • use database_name

 • Tạo bảng

  CREATE TABLE table_name

  ( column_name1 data_type [options],column_name2 data_type [options],....

  )


C c lo i table
Các loại table

 • ISAM:

  • chỉ có từ phiên bản 3.23 trở về trước.

  • Loại table này được lưu trên đĩa với 3 file

   • .frm: lưu định nghĩa bảng

   • .ISD: lưu dữ liệu

   • .ISM: lưu chỉ mục (index)


C c lo i table tt
Các loại table (tt)

 • MyISAM:

  • Là loại mặc định

  • Được lưu trên đĩa, với 3 file

   • .frm: lưu định dạng

   • MYD: lưu dữ liệu

   • .MYI: lưu chỉ mục


C c lo i table tt1
Các loại table (tt)

 • BDB

  • Phiên bản 5.1 không còn loại này

  • Lưu trên đĩa với 2 file

   • .frm: lưu định dạng

   • .db chứa dữ liệu và index


C c lo i table tt2
Các loại table (tt)

 • HEAP

  • Lưu trong bộ nhớ

   • .frm: lưu định dạng

   • .db chứa dữ liệu và index


Ki u d li u trong mysql
Kiểu dữ liệu trong MySQL

 • Kiểu số

  • tinyint: 1 byte

  • smallint: 2 byte

  • mediumint: 3byte

  • int: 4 byte

  • bigint: 8 byte

 • Kiểu số thực

  • Float: 4 byte

  • Double: 8 byte


Ki u d li u trong mysql tt
Kiểu dữ liệu trong MySQL (tt)

 • Kiểu chuỗi

  • char và varchar: tối đa 255 ký tự

  • text: tối đa 216-1 ký tự

  • mediumtext: tối đa 224-1 ký tự

  • longtext: tối đa 232-1 ký tự

 • Kiểu ngày giờ

  • Date: trình bày dưới dạng yyyy-mm-dd

  • Time: trình bày dưới dạng hh:mm:ss

  • Datetime: trình bày dưới dạng yyyy-mm-dd hh:mm:ss


C c ph t bi u sql
Các phát biểu SQL

 • Select

  SELECT <danh sách các cột>

  [FROM <danh sách các bảng>]

  [WHERE <các điều kiện ràng buộc>]

  [GROUP BY <tên cột/biểu thức trong SELECT> ]

  [HAVING <điều kiện của GROUP BY>]

  [ORDER BY <danh sách cột>]

  [LIMIT FromNumber , ToNumber]


M nh where
Mệnh đề where

 • Các phép so sánh

  • >

  • <

  • >=

  • <=

  • =

  • != : khác

  • <> : khác

 • Các phép logic

  • and

  • or

  • Not

  • Not in

  • Between…and…

  • Like

  • Not like

  • in


C c h m th ng d ng trong m nh group by
Các hàm thông dụng trong mệnh đề GROUP BY

 • AVG

 • MIN

 • MAX

 • COUNT

 • SUM

 • Cú pháp

  select …, tên_hàm(tham số)

  from…

  [where…]

  group by …


C c h m x l chu i trong mysql
Các hàm xử lý chuỗi trong MySQL

 • char(i): trả về ký tự có mã ASCII là i

 • UPPER(s): chuyển chuỗi s thành chữ HOA

 • Lower(s): chuyển chuỗi s thành chữ thường

 • Len(s): trả về chiều dài chuỗi

 • Ltrim(s): loại bỏ khoảng trống bên trái

 • Rtrim(s): loại bỏ khoảng trống bên phải

 • Left(s,n): trả về n ký tự đầu trong chuỗi s

 • Right(s,n): trả về n ký tự cuối trong chuỗi s

 • Instr(s1,s2): trả về vị trí đầu của s1 trong s2


C c h m x l th i gian trong mysql
Các hàm xử lý thời gian trong MySQL

 • CurDate(): ngày tháng năm hiện tại

 • CurTime(): giờ phút giay hiện tại

 • Period_Diff(d1,d2): khoảng thời gian giữa 2 ngày d1 và d2

 • Dayofmonth(d): ngày thứ mấy trong tháng

 • Các hàm toán học

  • Sqrt(n): căn bậc 2 của n

  • Round(n,i): làm tròn số n tại vị trí thứ i


Ph t bi u insert
Phát biểu INSERT

 • Thêm dữ liệu từ giá trị cụ thể

  INSERT INTO <TableName>[<ColumnName list>]

  Values (DataValue list)

 • Ví dụ

  insert into sanpham(MaSp,MaNSX,TenSP,Gia, NgayCapNhat,SLTonKho,MaLoai) values('DT0032','NSX009','Samsung I900',3900000,'2011-1-16',10,'L01')


Th m d li u tt
Thêm dữ liệu (tt)

 • Thêm dữ liệu từ bảng khác

  INSERT INTO <TableName1>[<ColumnName list>]

  Select [ColumnName list]

  From <TableName2>

  Where <Conditions>


Ph t bi u update
Phát biểu UPDATE

 • Cập nhật từ giá trị cụ thể

  Update <table name>

  Set <column>=<value>,[<column>=<value>]

  [where <restrictive conditions>]

 • Ví dụ

  • Update table sanpham set gia=1000 where maSP=‘SP01’;

 • Cập nhật từ giá trị lấy trong bảng khác

  Update <table name>

  Set <column>=<select .. from tablename where ...>

  [where <restrictive conditions>]


Ph t bi u delete
Phát biểu DELETE

 • Cú pháp

  Delete from <table name>

  Where <condition>

 • Ví dụ

  Delete from sanpham

  where MaSP=‘SP01’


K t n i d li u t nhi u b ng
Kết nối dữ liệu từ nhiều bảng

 • INNER JOIN

 • LEFT JOIN

 • RIGHT JOIN


Inner join
INNER JOIN

 • Cú pháp

  SELECT col1, col2,…

  FROM Table1

  INNER JOIN Table2

  ON Table1.coli = Table2.coli

 • Phát biểu trên tương đương với

  SELECT col1, col2,…

  FROM Table1, Table2

  WHERE Table1.coli = Table2.coli


V d inner join
Ví dụ INNER JOIN

Employees

Orders

SELECT Employees.Name, Orders.ProductFROM EmployeesINNER JOIN OrdersON Employees.Employee_ID = Orders.Employee_ID


Left join
LEFT JOIN

 • Cú pháp

  SELECT col1, col2,…

  FROM Table1

  LEFT JOIN Table2

  ON Table1.coli = Table2.coli


V d left join
Ví dụ LEFT JOIN

Employees

Orders

SELECT Employees.Name, Orders.ProductFROM EmployeesLEFT JOIN OrdersON Employees.Employee_ID = Orders.Employee_ID


Right join
RIGHT JOIN

 • Cú pháp

  SELECT col1, col2,…

  FROM Table1

  RIGHT JOIN Table2

  ON Table1.coli = Table2.coli


V d right join
Ví dụ RIGHT JOIN

Employees

Orders

SELECT Employees.Name, Orders.ProductFROM EmployeesRIGHT JOIN OrdersON Employees.Employee_ID = Orders.Employee_IDT o csdl m i v i phpadmin
Tạo CSDL mới với PHPAdmin

 • Nhập tên database vào ô Create new database

 • Chọn bảng mã trong ô Collation

 • Click Create


Mysql administrator ma
MySQL Administrator (MA)

 • Download tại http://dev.mysql.com/downloads/gui-tools/5.0.html

 • Đăng nhập


T o csdl v i ma
Tạo CSDL với MA

 • 1. Click vào Catalog

 • 2. Right click vào (2)

 • 3. Chọn Create New Schema

 • 4. Nhập tên CSDL

 • 5. OK

1

2Php mysql
PHP & MySQL

 • Kết nối CSDL

 • Truy vấn dữ liệu

 • Cập nhật dữ liệu


K t n i csdl
Kết nối CSDL

 • Tạo connection

  mysql_connect (server, user_name, password)

 • Chọn CSDL

  mysql_select_db(database, connection);

 • Ví dụ

  <?php

  $cnn = mysql_connect ("localhost", "root", "")

  or die ("Could not connect to MySQL Database");

  mysql_select_db("TestDB", $cnn);

  ?>


Truy v n csdl
Truy vấn CSDL

 • Sau khi tạo connection để truy vấn dữ liệu sử dụng hàm mysql_query()

 • Ví dụ:

  $stSQL ="select * from tblShips";

  $result = mysql_query($stSQL, $cnn);

 • Đọc từng mẫu tin

  while ($row = mysql_fetch_array ($result))

  { //xử lý $row }


C p nh t d li u
Cập nhật dữ liệu

 • Để thêm, xóa sửa dữ liệu, thay câu lệnh SQL select trong biến $stSQL bằng các lệnh INSERT, DELETE, UPDATE

 • Ví dụ thêm 1 nhân viên vào bảng Employees như sau:

  $sql="insert into Employees values(‘05','Tom')";

  $result = mysql_query($sql,$cnn);


Ng k t n i
Đóng kết nối

 • Đóng connection sau khi thao tác với CSDL bằng hàm mysql_close(connection)

 • Ví dụ:

  mysql_close($cnn)


Php dreamweaver
PHP & Dreamweaver

 • Tạo connection trong DW

  • Phải tạo site

  • Vào panel Database click + chọn MySQLConnection

  • Điền các thông tin:

   • Connection name

   • MSQL server

   • User name

   • Password

   • Database:Dynamic data
Dynamic data

 • Đổ dữ liệu vào trang (Dynamic text)

  • Drag field có trong recordset vào vị trí phù hợp

  • Ví dụ

 • Dynamic table

  • Chọn panel Insert chọn data group  Dynamic table

  • Đối với Dynamic text field, Dynamiccheckbox, Dynamic Radio Group, Dynamic Select List phải tạo các đốitượng tương ứng trướcRepeat region
Repeat region

 • Chọn nội dung cần lặp lại

 • Click chọn Repeat region

 • Chọn recordset chứa dữ liệu muốn lặp lại

 • Chọn số lần lặp
Master detail pages
Master – Detail pages

 • Tạo 1 trang chính và 1 trang chi tiết

 • Chọn Master detail page set
X a d li u
Xóa dữ liệu

 • Phải tạo form dùng để xóa bằng tay

 • Chọn Insert panel  chọn Data group  Delete record


ad