Směsi, jejich třídění, oddělování složek směsí - PowerPoint PPT Presentation

Sm si jejich t d n odd lov n slo ek sm s
Download
1 / 19

  • 138 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Směsi, jejich třídění, oddělování složek směsí. Přečtěte si pozorně text. Směs je výsledek mechanického smíchání chemických látek, tzn.prvků nebo sloučenin. Směs je látka, která obsahuje dvě nebo více složek . Během této operace nedochází ke vzniku nebo zániku chemických vazeb,

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Směsi, jejich třídění, oddělování složek směsí

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sm si jejich t d n odd lov n slo ek sm s

Směsi, jejich třídění, oddělování složek směsí


P e t te si pozorn text

Přečtěte si pozorně text

Směs je výsledek mechanického smíchání chemických látek, tzn.prvků

nebo sloučenin. Směs je látka, která obsahuje dvě nebo více složek.

Během této operace nedochází ke vzniku nebo zániku chemických vazeb,

proto se nejedná o chemickou reakci. Z fyzikálního hlediska dochází

k podstatným změnám vlastností. Mění se např. teplota varu, tání, index

lomu, atd. Směs může být někdy rozdělena na jednotlivé složky

mechanicky. Homogenní směs je směs, která má definované složení

a vlastnosti v celém svém objemu. Jedná se o roztoky a některé slitiny.

Složky homogenní směsi nemůžeme pozorovat okem. Roztok je

homogenní směs jedné nebo více látek rozpuštěná v jiné látce

(rozpouštědle). Např. cukr rozpuštěný ve vodě, nebo vodní pára ve

vzduchu. Roztok může být kapalný, pevný i plynný. Jednotlivé složky

roztoku nejsou viditelné volným okem. Heterogenní směs nemá

definované složení, jedná se např. o žulu. V jejím objemu lze zrakem

identifikovat jednotlivé složky.


Kol 1 slo en sm s

Úkol 1: Složení směsí

Doplň text :

Směsi jsou látky,které obsahují … nebo více

…… .

Vyber směsi z následujících látek :

Slaná voda, kyslík, žula, kalná voda, cukr,

zlato, křída ve vodě, dusík.


Kontrola kolu 1

Kontrola úkolu 1

Směsi jsou látky, které obsahují dvě nebo

více složek .

Směsi: slaná voda, žula, kalná voda, křída

ve vodě


Kol 2 napi te slo ky uly

Úkol 2: Napište složky žuly


Kontrola kolu 2

Kontrola úkolu 2

Křemen, živec, slída


T d n sm s

Třídění směsí

Úkol 3: Rozděl látky na homogenní (stejnorodé,

roztoky) a heterogenní (různorodé):

Slaná voda, horká káva, sirup ve vodě, žula,

písek ve vodě, vzduch, sklo.


Kontrola kolu 3

Kontrola úkolu 3

Stejnorodé: slaná voda, sirup ve vodě, vzduch,

sklo

Různorodé: horká káva, žula


P e t te si pozorn text1

Přečtěte si pozorně text

Třídění heterogenních směsí

Heterogenní směsi dělíme podle jejich složení.Rozlišujeme

čtyři druhy heterogenních směsí:

suspenze (pevná látka + kapalina)

emulze (kapalina + kapalina)

pěna (kapalina/pevná látka + plyn v určitém poměru: bubliny

plynu oddělené kapalinou či pevnou látkou)

aerosoly (plyn + kapalina v určitém poměru: kapénky

kapaliny oddělené plynem) nebo(plyn + pevná látka: tělíska

pevné látky oddělená plynem)


Kol 4 rozt i te heterogenn sm si

Úkol 4: Roztřiďte heterogenní směsi :


Kontrola kolu 4

Kontrola úkolu 4


Pozorn si p e ti text

Pozorně si přečti text

Oddělování složek z heterogenních směsí

Usazování nám slouží pro oddělení složek, které jsou vzájemně

nerozpustné, to jsou například směsi složené z nemísitelných kapalin

nebo nerozpustné látky v kapalině. Vychází z různé hustoty složek

směsi.

Filtrace se používá pro oddělení pevné látky od kapalné nebo pevné

látky od plynné. Pevná látka se zachytí na filtru, zatímco filtrem proteče

do kádinky čistá kapalina či plyn, čistá látka v kádince se nazývá filtrát.

Nejvhodnějším filtrem je filtrační papír.

Sublimace se používá pro oddělení dvou či více pevných látek. Její

průběh spočívá v zahřívání směsi, přičemž jedna látka sublimuje, tj.

přechází z pevného skupenství přímo do plynného. Snadno sublimující

látkou je např. jód nebo naftalen.

Destilace je metoda dělení nejčastěji homogenních směsí založená na

různých bodech varu složek.


Usazov n

Usazování


Filtrace

Filtrace


Sublimace

Sublimace


Destilace

Destilace


Kol 5 jakou metodou odd l te

Úkol 5: Jakou metodou oddělíte:

a/ Líh od vody

b/ Písek od vody

c/ Jód od pilin

d/ Drcenou křídu od vody


Kontrola kolu 5

Kontrola úkolu 5

a/ Destilací

b/ Usazováním, filtrací

c/ Sublimací

d/ Usazováním, filtrací


Sm si jejich t d n odd lov n slo ek sm s

Použité obrázky : Wikimedia commons a z vlastních zdrojů.

GARCÍA, Luis Fernández . Granito.jpg [online]. 2007 [cit. 2009-09-19]. Dostupný z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Granito.jpg>.


  • Login