กาวมหัศจรรย์จาก
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

กาวมหัศจรรย์จาก .. โฟม PowerPoint PPT Presentation


 • 222 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

กาวมหัศจรรย์จาก .. โฟม. สมาชิกในกลุ่ม. ๑.เด็กชาย โส ธร จิระแพทย์เลขที่ ๑๐ ๒.เด็กหญิงจันทร์โสภา ทัฬ หะ วาสน์ เลขที่ ๑๘ ๓.เด็กหญิง นฐ มลรัตนะ เลขที่ ๒๕ ๔.เด็กหญิง ณัฐฐินี รัตน คุณเลขที่ ๒๖ ๕ . เด็กหญิง วรรษพรรักษาแก้วเลขที่ ๒๙

Download Presentation

กาวมหัศจรรย์จาก .. โฟม

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


กาวมหัศจรรย์จาก.. โฟม


สมาชิกในกลุ่ม

๑.เด็กชาย โสธร จิระแพทย์เลขที่ ๑๐

๒.เด็กหญิงจันทร์โสภาทัฬหะวาสน์เลขที่ ๑๘

๓.เด็กหญิง นฐมลรัตนะ เลขที่ ๒๕

๔.เด็กหญิง ณัฐฐินีรัตนคุณเลขที่ ๒๖

๕.เด็กหญิง วรรษพรรักษาแก้วเลขที่ ๒๙

๖.เด็กหญิง บุษยมาสอวะภาคเลขที่ ๓๒

๗.เด็กหญิง ชญาดาสุวรรณคีรีเลขที่ ๔๑


คำถามสำคัญ

 • โฟมสามารถผสมกับสิ่งใดบ้างจึงจะได้กาว


ความเป็นมา

เนื่องจากปัจจุบันนี้มีขยะมากมาย และของใช้ราคาแพง เราจึงต้องการที่จะนำของเหลือใช้เช่นโฟมมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยเลือกสารมาผสมกับโฟมเพื่อให้ได้กาวสำหรับติดกระดาษ


จุดประสงค์

เพื่อศึกษาทดลองการทำกาวจากโฟม

เพื่อลดปัญหาขยะจากโฟม

เพื่อฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์


สมมติฐาน

ถ้านำโฟมมาผสมกับน้ำมันเบนซิน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ สามารถทำเป็นกาวได้แตกต่างกัน


ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง

 • ตัวแปรต้น : โฟมผสมน้ำมันเบนซินโฟมผสมทินเนอร์

 • โฟมผสมแอลกอฮอล์

 • ตัวแปรตาม : สมบัติของกาว

 • ตัวแปรควบคุม : ปริมาณของโฟม ปริมาณเบนซิน ทินเนอร์ และแอลกอฮอล์ ภาชนะ


วิธีดำเนินการ

ตวงน้ำมันเบนซิน แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ ลงในขวดโหลแต่ละขวดในปริมาณโหลละ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร

นำโฟมที่เตรียมไว้ใส่ในปริมาณ 50 กรัม ต่อ1โหล

ใช้แท่งแก้วคนให้เป็นเนื้อเดียวกัน


ผลการศึกษา

 • จากผลการทดลองพบว่า

 • กาวที่ทำจากน้ำมันเบนซิน 95 ผสมโฟม นำมาติดกระดาษได้ผลว่าติดกระดาษได้แน่นมาก

 • กาวที่ทำจากทินเนอร์ผสมโฟมนำมาติดกระดาษได้แน่นน้อยกว่า


สรุปผล

กาวที่ได้จากโฟมผสมกับน้ำมันเบนซิน 95 ติดกระดาษได้แน่นมากกว่ากาวที่ได้จากโฟมผสมกับทินเนอร์


 • Login