กาวมหัศจรรย์จาก .. โฟม - PowerPoint PPT Presentation

กาวมหัศจรรย์จาก
Download
1 / 11

 • 236 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

กาวมหัศจรรย์จาก .. โฟม. สมาชิกในกลุ่ม. ๑.เด็กชาย โส ธร จิระแพทย์เลขที่ ๑๐ ๒.เด็กหญิงจันทร์โสภา ทัฬ หะ วาสน์ เลขที่ ๑๘ ๓.เด็กหญิง นฐ มลรัตนะ เลขที่ ๒๕ ๔.เด็กหญิง ณัฐฐินี รัตน คุณเลขที่ ๒๖ ๕ . เด็กหญิง วรรษพรรักษาแก้วเลขที่ ๒๙

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

กาวมหัศจรรย์จาก .. โฟม

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5905533

กาวมหัศจรรย์จาก.. โฟม


5905533

สมาชิกในกลุ่ม

๑.เด็กชาย โสธร จิระแพทย์เลขที่ ๑๐

๒.เด็กหญิงจันทร์โสภาทัฬหะวาสน์เลขที่ ๑๘

๓.เด็กหญิง นฐมลรัตนะ เลขที่ ๒๕

๔.เด็กหญิง ณัฐฐินีรัตนคุณเลขที่ ๒๖

๕.เด็กหญิง วรรษพรรักษาแก้วเลขที่ ๒๙

๖.เด็กหญิง บุษยมาสอวะภาคเลขที่ ๓๒

๗.เด็กหญิง ชญาดาสุวรรณคีรีเลขที่ ๔๑


5905533

คำถามสำคัญ

 • โฟมสามารถผสมกับสิ่งใดบ้างจึงจะได้กาว


5905533

ความเป็นมา

เนื่องจากปัจจุบันนี้มีขยะมากมาย และของใช้ราคาแพง เราจึงต้องการที่จะนำของเหลือใช้เช่นโฟมมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยเลือกสารมาผสมกับโฟมเพื่อให้ได้กาวสำหรับติดกระดาษ


5905533

จุดประสงค์

เพื่อศึกษาทดลองการทำกาวจากโฟม

เพื่อลดปัญหาขยะจากโฟม

เพื่อฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์


5905533

สมมติฐาน

ถ้านำโฟมมาผสมกับน้ำมันเบนซิน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ สามารถทำเป็นกาวได้แตกต่างกัน


5905533

ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง

 • ตัวแปรต้น : โฟมผสมน้ำมันเบนซินโฟมผสมทินเนอร์

 • โฟมผสมแอลกอฮอล์

 • ตัวแปรตาม : สมบัติของกาว

 • ตัวแปรควบคุม : ปริมาณของโฟม ปริมาณเบนซิน ทินเนอร์ และแอลกอฮอล์ ภาชนะ


5905533

วิธีดำเนินการ

ตวงน้ำมันเบนซิน แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ ลงในขวดโหลแต่ละขวดในปริมาณโหลละ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร

นำโฟมที่เตรียมไว้ใส่ในปริมาณ 50 กรัม ต่อ1โหล

ใช้แท่งแก้วคนให้เป็นเนื้อเดียวกัน


5905533

ผลการศึกษา

 • จากผลการทดลองพบว่า

 • กาวที่ทำจากน้ำมันเบนซิน 95 ผสมโฟม นำมาติดกระดาษได้ผลว่าติดกระดาษได้แน่นมาก

 • กาวที่ทำจากทินเนอร์ผสมโฟมนำมาติดกระดาษได้แน่นน้อยกว่า


5905533

สรุปผล

กาวที่ได้จากโฟมผสมกับน้ำมันเบนซิน 95 ติดกระดาษได้แน่นมากกว่ากาวที่ได้จากโฟมผสมกับทินเนอร์


 • Login