Hornovltavský luh
Download
1 / 24

Hornovltavský luh - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

Hornovltavský luh. - severská niva ve střední Evropě?. Ivana Bufková Správa NP a CHKO Šumava ivana.bufkova @npsumava.cz. Lokalizace území. Jedna z nejzachovalejších říčních niv v České republice. pulsující vliv pravidelných záplav - zachovány funkční vztahy mezi řekou a okolní nivou

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Hornovltavský luh' - lew


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Hornovltavský luh

- severská niva ve střední Evropě?

Ivana Bufková

Správa NP a CHKO Šumava

[email protected]Jedna z nejzachovalejších říčních niv

v České republice

 • pulsující vliv pravidelných záplav

 • - zachovány funkční vztahy mezi řekou a okolní nivou

 • - dynamické a nestálé prostředí

 • - obnova raných sukcesních stadií

 • - uptake živin, atd.

 • přirozené funkce v krajině

 • - retence vody v krajině, snížení a zpomalení postupu

 • povodňových vln

 • - zachycení živin

 • - centrum biodiverzity, migrační cesty


Horsk niva s geomorfologi n inn ch tok
Horská niva s geomorfologií nížinných toků

 • široké ploché údolí (sklon do 1,2‰)

 • poměrně široká říční niva (až 1,5km)

 • meandrující tok

 • četná odstavená ramena, tůně, „backwaters“,

 • výrazná laterální dimenze říční nivy

 • horizontální členitost


Specifický charakter vegetace

 • Výzkumný projekt:

 • „Vazby mezi vegetací a abiotickým prostředím v horské říční nivě“

 • (1998-2005)

 • fytocenologický průzkum, detailní

 • mapa aktuální vegetace (1:5000)

 • 3 transekty napříč říční nivou

 • sledování hladiny a chemismu

 • podzemní vody a vegetace na trvalých

 • plochách (4x4m)

 • - vegetace vodních makrofyt

 • velký podíl biotopů a společenstev s těžištěm

 • výskytu v boreální zóně

 • výrazné zastoupení boreomontánních a

 • boreokontinentálních druhů

 • připomíná sverské nivy podél středních toků

 • v oblasti tajgy


Reliktn biotopy s t i t m v skytu v seversk ch oblastech
Reliktní biotopy s těžištěm výskytu v severských oblastech

 • Rašeliniště

  (téměř 70% rozlohy říční nivy, převládající typ biotopu)

  ombrotrofní rašeliniště:

  - údolní vrchoviště (blatkové bory, keříčkové formace

  otevřených ploch)

  minerotrofní rašeliniště

  - rašelinné a podmáčené smrčiny

  - rašelinné březiny

  - přechodová rašeliniště

  - rašelinné ostřicové louky

 • Oligotrofní tůně odstavených říčních ramen

 • Vysokostébelné a vysokobylinné porosty

  („pralouky“)


Mrtv luh u volar 300 ha nejv t ra elini t r
Mrtvý luh u Volar oblastech(300 ha, největší rašeliniště ČR)


Vegetace vltavsk ho luhu mapa aktu ln vegetace
Vegetace Vltavského luhu oblastech- mapa aktuální vegetaceSchematický průřez říční nivou - laterální gradienty prostředí

převládající vliv meso-trofní vody z říčního toku

převládající vliv oligotrofní vody z okolních svahů

(boční průsak, podzemní voda, boční povrchové přítoky)

poříční zóna

zóna rašelinišť


Po n z na pravideln zaplavovan zem
Poříční zóna gradienty prostředí - pravidelně zaplavované území

 • horizontální členitost vegetace

  - intenzivní erozně-akumulační

  procesyvýrazná členitost

  mikroreliéfu strmé vlhkostní

  gradienty střídání druhů a

  společenstev s rozdílnými ekol.

  nároky

  - časté střídání maloplošných

  druhově chudých společenstev

 • silně rozkolísaný vodní režim

 • slabě mesotrofní prostředí

 • převládá minerální sedimentace


Po n z na typy vegetace
Poříční zóna gradienty prostředí - typy vegetace

 • pobřežní olšiny a vrbiny

 • (Salix fragilis-Alnus incana ze sv. Alnion incanae)

 • porosty vysokých ostřic a rákosin

 • (Phalaridion arundinaceae, Caricion rostratae, Caricion

 • gracilis,Magnocaricion elatae, Calthion)

 • společenstva vodních makrofyt

 • (Lemnion minoris, Utricularion vulgaris,Nitellion

 • flexilis,Fontinalion antipyreticae,Nymphaeion albae,

 • Potamion lucentis , Batrachion fluitantis, Oenanthion

 • aquaticae, Glycerio-Sparganion, Caricion rostratae,

 • Carici-Rumicion hydrolapathi, Sphagno-Utricularion,

 • Bidention tripartitae, Littorellion uniflorae,Phragmition

 • communis, Agropyro-Rumicion crispi)

 • minerotrofní rašeliniště plovoucích rašelinných plaurů

 • (Sphagno recurvi-Caricion canescentis)

 • vysokobylinné porosty(Calthion)

 • mokřadní vrbiny a porosty Spiraea salicifolia

  (Salicion cinereae)

 • aluviální louky

 • (Molinion, Alopecurion?, Calthion)


Vodní makrofyta a mokřadní vegetace odstavených říčních ramen horní Vltavy (Hornovltavský luh, NP Šumava) - (kapitola IV/)

Cíl:charakteristika vodních makrofyt Horno-

vltavského luhu v biogeografickém kontextu

 • Metodika:

 • historický průběh řečiště (staré mapy, recentní ortofoto,

 • vegetační indikace), fytoc. snímkování 2004

Nuphar pumila


Vodní makrofyta a mokřadní vegetace odstavených říčních ramen horní Vltavy (Hornovltavský luh, NP Šumava) - (kapitola IV/)

 • převaha společenstev preferujících oligotrofní

 • čisté vody

 • významné zastoupení společenstev s těžiš-

 • těm výskytu v boreální zóně příp. se subat-

 • lanticko-boreálním rozšířením:

 • - Nupharetum pumilae

 • - Myriophylletum alterniflori

 • - Equiseto limosi-Caricetum rostratae

 • - Potentilla palustris - Menyanthes trifoliata

 • - Sparganietum minimi

 • - spol. s Utricularia ochroleuca

 • terestrializace tůní plovoucími rašelin-

 • nými plaury (se spol. sv. Sphagno recurvi-

 • Caricion canescentis) – char. rašel. jezírka,

 • boreální nivy

 • diverzita (22% tj. 63 druhů v říčních

 • ramenech)

 • výrazná odlišnost zátopy Lipna – odlišné

 • hydrologické poměry, trofie – teplomilnější

 • společenstva typická pro eutrofnější vody

Schematické znázornění zonace společenstev při terestrizaci tůní (mimo zátopovou oblast Lipenské nádrže).


Vodní makrofyta a mokřadní vegetace odstavených říčních ramen

Sphagno recurvi-

Caricion canescentis

Potentilla palustris-

Menyanthes trifoliata

Utricularia australis

Nupharetum pumilae

Nymphaeetum albo-luteae

nupharetosum

Potametum natantis

Sparganietum ramosi

Cicuto-Caricetum pseudocyperi


Z na ra elini
Zóna rašelinišť říčních ramen

 • téměř 70% plochy říční nivy

 • stabilní vodní režim

  (lokálně fluktuace v důsledku

  odvodnění)

 • hladina vody těsně pod povrchem

 • silně oligotrofní, kyselé prostředí

 • převládající rašelinná sedimentace

 • mikroreliéf relativně zarovnaný –

  členitost hlavně na úrovni

  mikrostruktur = bulty/šlenky

 • horizontální členitost vegetace (na

  úrovni svazů) poměrně nízká

  - mozaika hlavně na úrovni facií -

  mikrostruktury


Zóna rašelinišť říčních ramen– typy vegetace

 • ombrotrofní: sv.Sphagnion medii

  blatkové bory (Pino rotundatae-Sphagnetum)

  (středoevr. areál, subkontinent. část temperátní

  Evropy)

  sv.Oxycocco-Empetrion hermaphroditi

  keříčková společenstva (Vaccinium uliginosum-Calluna vulgaris) (boreální, reliktní výskyt v mont. a subalp. střední Evropy)

 • minerotrofní: sv. Piceion excelsae

  podmáčené smrčiny (Mastigobryo-Piceetum)

  lesní:

  sv. Betulion pubescentis

  rašelinné březiny (Betula pubescens-Pinus sylvestris)

  nelesní:

  sv. Sphagno recurvi-Caricion canescentis

  - Carex rostrata-C. canescens(vegetace rašelinných plaurů)

  - Sphagno apiculati-Caricetum rostratae

  - Polytricho communis-Molinietum caerulae

  sv. Caricion fuscae


Zóna rašelinišť říčních ramen– typy vegetace

Oxycocco-Empetrion hermaphroditi

Pino rotundatae-Sphagnetum

Betulion pubescentis

Mastigobryo-Piceetum

Sphagno apiculati-Caricetum rostratae

Polytricho communis-Molinietum caerulae

spol. s C. lasiocarpa

Caricion fuscae


Vegetace ra elini
Vegetace rašelinišť říčních ramen

 • údolní vrchoviště

 • (Sphagnion medii, Oxycocco-Empetrion)

 • rašelinné březiny

 • (Betulion pubescentis)

 • podmáčené smrčiny

 • (Piceion excelsae)

 • minerotrofní ostřicová rašeliniště

 • (Sphagno recurvi-Caricion canescentis,

 • Caricion fuscae)


Heterogenita a dynamika n nivy vysok diverzita
Heterogenita a dynamika říční nivy říčních ramen- vysoká diverzita

Druhová diverzita

 • kolem 300 druhů vyšších rostlin

 • 36 zvláště ohrožených druhů

 • přes 20 druhů na Šumavě jen

  ve Vltavském luhu

Prstnatec Traunsteinerův

(Dactylorhiza traunsteineri)

Stulík malý (Nuphar pumila)


Vysok diverzita na rovni druh i biotop
Vysoká diverzita na úrovni druhů i biotopů říčních ramen

 • přirozená nestálost prostředí

  - dynamika říčního koryta

  - eroze x sedimentace

 • tradiční hospodaření

 • sukcese

  MOZAIKA BIOTOPŮ

 • florogeneze území


Florogeneze zem
Florogeneze území říčních ramen

subatlantské druhy

boreomontánní druhy

teplomilnější druhy

horské druhy

subkontinentální

druhy

alpské druhy


Praktická doporučení pro ochranu přírody a management v oblasti Hornovltavského luhu

Cíl: I/ zachování přirozených ekologických procesů a

funkcí říční nivy

II/ zachování stávající vysoké biodiverzity

 • dynamika toku/záplavy

 • oligo/mesotrofie prostředí, laterální gradient

 • revitalizace narušeného vodního režimu

 • vazby na management v povodí

 • vysoká diverzita – různé úrovně (druhy, biotopy)

 • - různé skupiny organismů

 • - rozdílná geneze (prim. sekundární)

 • MOZAIKOVITÝ MANAGEMENT

  (matrix bez zásahu, patches s aktivním magementem)


ZÁVĚRY v oblasti Hornovltavského luhu

I/biogeografický význam:plochá strukturovaná horská niva s oligo/mesotrofní chladnomilnou vegetací s vysokým zastoupením boreálních a boreomontánních prvků extrazonální charakter(střední toky boreální zóny)

II/ výrazná diferenciace stanovištních podmínek a vegetace v laterálním rozměru I/ pobřežní

zóna, II/ zóna rašelinišť

III/ vysoká diverzita na úrovni druhů i biotopů, významný podíl sekundární diverzity

IV/ základní implikace pro ochranné podmínky a management:

- zachovat přirozenou dynamiku říčního koryta a režim záplav

- zachovatoligo/mesotrofní charakter prostředí (včetně adekvátního managementu v

povodí)

- zavést mozaikovitý management s matrix bezzásahového území a vyčleněnými celky s

aktivním managementem

- revitalizace úseků s narušeným vodním režimem (zejména zóna II)