Unionsborgerskabet og retten til fri bev gelighed for personer
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 29

Unionsborgerskabet og retten til fri bevægelighed for personer PowerPoint PPT Presentation


 • 61 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Unionsborgerskabet og retten til fri bevægelighed for personer. - Opholdsrettigheder Europe Direct Netværkskonference – 29. maj 2012. Unionsborgerskabet. Unionsborgerskabet blev indført med Maastricht traktaten i 1993. I 2013 er det 20-året for indførelsen af unionsborgerskabet.

Download Presentation

Unionsborgerskabet og retten til fri bevægelighed for personer

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Unionsborgerskabet og retten til fri bevægelighed for personer

- Opholdsrettigheder

Europe Direct Netværkskonference – 29. maj 2012


Unionsborgerskabet

 • Unionsborgerskabet blev indført med Maastricht traktaten i 1993.

 • I 2013 er det 20-året for indførelsen af unionsborgerskabet.

 • Kommissionen har for at markere dette udpeget 2013 som Borgernes Europaår


Unionsborgerskabet

 • Formål: At gøre det lettere for EU-borgere at udøve deres ret til at flytte rundt inden for og frit bosætte sig i EU

 • Middel: At sikre EU-borgere nem adgang til oplysninger om deres rettigheder.


Unionsborgerskabet

 • Unionsborgerskabet skaber betydelige rettigheder for EU-borgerne og deres familiemedlemmer.

 • Bestemmelserne om unionsborgerskabet findes i dag i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF) artikel 20 og 21.


TEUF artikel 20

 • Der indføres et unionsborgerskab.

  Unionsborgerskab har enhver, der er statsborger i en medlemsstat. Unionsborgerskab er et supplement til det nationale statsborgerskab og træder ikke i stedet for dette.

 • Unionsborgere har de rettigheder og er underlagt de pligter, der er indeholdt i traktaterne. Unionsborger har bl.a. følgende rettigheder:

  De har ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område.


TEUF artikel 21

 • Enhver unionsborger har ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område med de begrænsninger og på de betingelser, der er fastsat i traktaterne og gennemførelsesbestemmelserne hertil.


Opholdsdirektivet

 • Direktiv 2004/38 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område (opholdsdirektivet).

 • Opholdsdirektivet er gennemført i dansk ret ved EU-opholdsbekendtgørelsen.


Hvad betyder retten til fri bevægelighed?

 • Som EU-borger har man ret til at rejse frit rundt i EU i op til tre måneder.

 • Det eneste krav er, at man kan identificere sig som EU-borger.


Hvad betyder retten til fri bevægelighed?

 • Det betyder tilsvarende, at EU-borgere fra andre EU-lande uden videre har ret til opholde sig i Danmark i op til 3 måneder.


Hvad betyder retten til fri bevægelighed

Arbejdssøgende

 • Som EU-borger har man endvidere ret til ophold i op til 6 måneder, hvis man er arbejdssøgende.

 • Derefter har man ret til ophold så længe, man kan dokumentere, at man fortsat søger arbejde og har reelle muligheder for at blive ansat.


Hvad betyder retten til fri bevægelighed?

 • EU-statsborgere kan derudover opholde sig i Danmark, så længe de er:

  • arbejdstagere

  • selvstændige erhvervsdrivende

  • Udstationerede

  • Studerende

  • selvforsørgende eller

  • pensionister mv.


Hvad betyder retten til fri bevægelighed?

Tidsubegrænset ophold

 • EU-statsborgere, der har haft lovligt ophold her i landet uafbrudt i 5 år har ret til tidsubegrænset ophold her i landet.

 • Når retten til tidsubegrænset ophold er opnået, kan der ikke stilles krav om, at EU-borgeren fortsat skal være f.eks. arbejdstager.


Hvad betyder retten til fri bevægelighed?

Opholdsrettigheder for familiemedlemmer

 • Familiemedlemmer til en EU-statsborger med opholdsret kan få en afledt opholdsret.

 • Dette gælder uanset om familiemedlemmet er EU-borger eller tredjelandsstatsborger.

 • EU-borgere har derfor en videre ret til familiesammenføring end danske statsborgere.


Hvilke familiemedlemmer er der tale om?

 • Ægtefælle, registreret partner, samlever

 • Direkte efterkommere under 21 år

 • Direkte efterkommere over 21 år, når de forsørges af EU-borgeren

 • Personer, der er beslægtet i opstigende med en EU-borger, når de forsørges af EU-borgeren,


Familiemedlemmer - fortsat

 • Andre familiemedlemmer, hvis de i det land, de ankommer fra, forsørges af EU-borgeren eller er optaget i dennes husstand

 • Andre familiemedlemmer, hvis alvorlige helbredsmæssige grund gær det absolut nødvendigt, at EU-borgeren personligt plejer de pågældende.


Hvad betyder retten til fri bevægelighed?

Visum til familiemedlemmer

til EU-borgere

 • Familiemedlemmer til en EU-borger, som benytter retten til fri bevægelighed i Danmark, har ret til at få en visumansøgning behandlet efter EU-reglerne.


Registrering

 • Hvis EU-statsborgerens ophold forventes at vare ud over 3 måneder, er der (som udgangspunkt ) krav om registreringsbevis.

 • Dette gælder dog ikke arbejdssøgende.


Registrering

 • Tredjelandsstatsborgere, der er familiemedlem til en EU-borger, skal også lade sig registrere senest 3 måneder efter indrejsen.

 • Til tredjelandsstatsborgere udstedes et såkaldt opholdskort.


Betydningen af registringsbevis/opholdskort

 • Dokumenterne er alene bevis på disse rettigheder.

 • Når EU-borgeren har modtaget bevis for registrering, kan man få CPR-nummer og sygesikringsbevis.

 • Bevis for registrering er således en forudsætning for, at få CPR-nummer.


Retspraksis fra EU-Domstolen

 • EU-borgere og deres familiemedlemmers ret til fri bevægelighed følger ikke kun af opholdsdirektivet.

 • Retten er også fortolket og præciseret i EU-Domstolens praksis.

 • Denne praksis er ofte retsudviklende.


Sekundær fri bevægelighed

 • EU-reglerne om fri bevægelighed gælder ikke for rent interne forhold

 • Krav om grænseoverskridende element

 • Hvad er sekundær fri bevægelighed?

 • ”Malmö-modellen”


Sekundær fri bevægelighed

 • Sondring mellem primær og sekundær fri bevægelighed.

 • Bygger på EU-Domstolens retspraksis:

  • Singh- og Eind-dommene

 • Metock-dommen – kravet om forudgående lovligt ophold kan ikke opretholdes


Sekundær fri bevægelighed

 • Krav om reelt og faktisk ophold

 • Krav om reelt og faktisk samliv/slægtsskab


Sekundær fri bevægelighed

 • Området ændrer sig løbende.

 • Derfor generel henvisning i EU-opholds-bekendtgørelsens § 13.


Afledte opholdsrettigheder som følge af unionsborgerskabet

 • Opholdsret til et familiemedlem til en EU-borger afledt direkte af unionsborgerskabet.

 • Zambrano-dommen.

  • ”Reelt fratager unionsborgeren den effektive nydelse af kerneindholdet i de rettigheder, der er tilknyttet statussen som unionsborger”


Afledte opholdsrettigheder som følge af unionsborgerskabet

 • McCarthy-dommen:

  • ”Situationen for en person såsom Shirley McCarthy har ikke tilknytning til nogen som helst af de situationer, EU-retten gælder for”.

  • ”Alle relevante forhold i denne situation udelukkende har tilknytning til én medlemsstats område.


Afledte opholdsrettigheder som følge af unionsborgerskabet

 • Dereci-dommen:

  • Nødsaget til at forlade Unionen som helhed.

  • Ej afslag på opholdsret i situationer, hvor ”den effektive virkning af unionsborgerskabet ellers ville blive bragt i fare” .


Praktiske oplysninger – hvem behandler hvilke sager?

 • Statsforvaltningerne behandler sager om primær fri bevægelighed med klageadgang til Udlændingestyrelsen.

 • Udlændingestyrelsen behandler sager om sekundær fri bevægelighed med klageadgang til Justitsministeriet.


Vejledning og information

 • http://www.justitsministeriet.dk/

 • www.nyidanmark.dk

 • www.statsforvaltning.dk


 • Login