Dospjelost tra bine
Download
1 / 39

DOSPJELOST TRAŽBINE - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

DOSPJELOST TRAŽBINE. POJAM TRAŽBINE (OBVEZE). pravni odnos između dviju osoba po kojem je jedna osoba (vjerovnik-creditor) ovlaštena zahtijevati od druge osobe (dužnik-debitor) neku činidbu koju je ta druga osoba dužna ispuniti. DOSPJELOST TRAŽBINE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

DOSPJELOST TRAŽBINE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


DOSPJELOST TRABINE


POJAM TRABINE (OBVEZE)

 • pravni odnos izmeu dviju osoba po kojem je jedna osoba (vjerovnik-creditor) ovlatena zahtijevati od druge osobe (dunik-debitor) neku inidbu koju je ta druga osoba duna ispuniti


DOSPJELOST TRABINE

 • dospjelou oznaavamo trenutak od kojega vjerovnik moe zahtijevati ispunjenje trabine

 • Ispunjenje je prestanak obveznopravnog odnosa pravilnim i urednim ispunjenjem dune inidbe

 • Conditio sine qua non urednog i pravilnog ispunjenja predstavlja:

 • ispunjenje po sadraju inidbe

 • na odreenom mjestu

 • u odreeno vrijeme

 • na odreeni nain


 • Zakon o obveznim odnosima (Narodne novine broj 35/05. i 41/08; dalje: ZOO/05) ima detaljno razraene odredbe o vremenu ispunjenja obveze i to u lancima 173.-177.

 • contractus contrahentibus lex esto (ugovor je zakon za ugovorne strane)

 • ako ugovor ne sadri odredbe o vremenu ispunjenja obveze primjenjuju se citirane odredbe ZOO-a.


 • odredbe ZOO/05 o vremenu ispunjena obveze predstavljaju sadrajno i nomotehniki izmijenjene odredbe Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine broj 53/91, 3/94, 7/96, 112/99, 88/01; dalje ZOO/91) o vremenu ispunjenja obveze

 • ZOO/05 na potpuno novi i poseban nain regulira ispunjenje novane obveze kod trgovakih ugovora u odredbi lanka 174., koju odredbu ZOO/91 nije sadravao


ODREIVANJE DOSPJELOSTI TRABINE

 • ugovor (...u roku koji je predvien ugovorom)

 • zakon (...u roku koji je predvien zakonom)

 • cilj posla, narav obveze i ostale okolnosti koje zahtijevaju stanovit rok za ispunjenje

 • vjerovnik moe zahtijevati ispunjenje obveze odmah


 • sama injenica to rok za ispunjenje trabine nije predvien ugovorom, ne znai da vrijeme ispunjenja dunikove obveze nije odredivo

 • Iako rok za ispunjenje tuenikove obveze ugovorom nije odreen, to ne znai da je njegova obveza nije ni na koji nain vremenski odreena. U takvom sluaju naime ugovorna strana je duna svoju obvezu izvriti u razumnom roku, to je u skladu s odredbom lanka 314. ZOO/91 (lanak 173. ZOO/05).

  Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev-1136/04 od 11. sijenja 2005. godine


 • to ako vrijeme ispunjenja obveze ne proizlazi iz zakona niti iz ugovora ili cilja posla ili naravi obveze?


 • Vjerovnik je ovlaten zahtijevati ispunjenje obveze odmah

 • U sudskoj praksi u odnosu na novane obveze iz ugovora o privredi odnosno trgovakih ugovora nastale za vrijeme primjene ZOO/91 izraz odmah se tumaio kao rok od osam dana od dana primitka rauna za isporuene stvari ili izvrene usluge, odnosno osam dana nakon primitka stvari ili izvrene usluge ako je raun ispostavljan nakon primitka stvari ili izvrenja usluge.


 • Prema pak odredbi l. 314. ZOO/91 kada nije odreen rok ispunjenja obveze, ispunjenje se moe zahtijevati odmah pa bi u takvom sluaju zastarni rok potraivanja poeo tei odmah, dakle zastarni rokovi bi poeli tei jo 1991. godine, pa bi potraivanje tuitelja zastarjelo.

 • Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev-73/06 od 4. srpnja 2006. godine


 • Temeljem odredbe l. 314. ZOO/91, ako rok ispunjenja nije odreen ispunjenje se moe traiti odmah, a ako je obveznik ostavio sebi na volju oznaiti vrijeme ispunjenja, ne moe se druga strana predugo zadravati u neizvjesnosti, pa je sud ovlaten ocjenjivati i uzimajui u obzir sve okolnosti kad tuitelj moe traiti isplatu koju trai. O tome govori i odredba l. 317. ZOO/91 ( lanak 176. ZOO/05).

  Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev-1755/99 od 2. prosinca 1999.


 • Odredba l. 314. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine broj 53/91, 3/94, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01), odreuje da je obveza tuenika dospjela kad ga je vjerovnik (tuitelj) pozvao na ispunjenje, no, ona se odnosi samo na odreivanje roka ispunjenja kada rok nije odreen.

  Visoki trgovaki sud Republike Hrvatske, P-XXXVII P-6585/05-3 od 2. listopada 2007.


U sudskoj praksi najsloenije je odrediti ispunjenje obveze s obzirom na cilj posla, narav obveze i ostale okolnosti koje zahtijevaju stanovit rok za ispunjenje


 • Trabina po osnovi otpremnine ne moe dospjeti prije nego je otkazan ugovor o radu.

 • Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev-25/07 od 30. kolovoza 2007., i Rev-686/07 od 27. studenog 2007.


 • Utvrdivi da su stranke usmeno ugovorile da e tuenik svoju obveza plaanja tih trokova ispuniti tek po naplati dosuene mu naknade trokova u navedenoj parnici trgovakog suda od protustranke, te da te trokove tuenik jo nije naplatio, sudovi su zakljuili da tuiteljeva trabina nije dospjela, te su tubeni zahtjev odbili kao neosnovan.

  Naime, ugovaranjem roka ispunjenja tuenikove obveze na nain kako to utvruju sudovi ugovoren je neizvjesni rok ispunjenja kod kojeg se ne zna kada e rok nastupiti, odnosno hoe li uope nastupiti, jer se ne zna da li e i kada tuenik naplatiti trokove od svog dunika.

  Po shvaanju ovog suda tako ugovoreni rok ispunjenja ugovorne obveze treba tumaiti u skladu s naelom savjesnosti i potenja iz l. 12. ZOO/91 (lanak 4. ZOO/05) na nain da je tuenik svoju obvezu duan ispuniti u razumnom roku, jer svako drugo tumaenje dovodi u pitanje mogunost ispunjenja te obveze.

  Nesporna je injenica da je tuitelj ispostavio tueniku raun za obavljanje usluga zastupanja jo 1998. godine, pa s obzirom da je glavna rasprava u ovom predmetu zakljuena 7. prosinca 2000. godine, ovaj sud ocjenjuje da je razuman rok za ispunjenje sporne obveze evidentno protekao i da je stoga obveza dospjela.

  Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev-558/03 od 26. svibnja 2004.


 • Trabina s temelja zateznih kamata nastaje i dospijeva svakog dana u razdoblju od dospijea glavne trabine do njenog prestanka.

  Visoki trgovaki sud Republike Hrvatske, broj II P-8109/03 od 14. rujna 2006.


 • Tuitelj kao izvoditelj projekta je u smislu lanka 314. Zakona o obveznim odnosima mogao zahtijevati tuenikovo ispunjenje obveze isplate naknade za ugovorene radove nakon primopredaje objekta naruitelju.

  Visoki trgovaki sud Republike Hrvatske, broj XXVIII P-1765/04 od 7. lipnja 2005.


NOVANA OBVEZA KOD TRGOVAKIH UGOVORA

 • U odnosu na ZOO/91, lankom 174. ZOO/05 je na nov i poseban nain propisano ispunjenje novane obveze kod trgovakih ugovora i ugovora izmeu trgovca i osobe javnog prava, a to radi usklaenja s odredbama Smjernice 2000/35/EZ u postupku usvajanja europske pravne steevine acquis communitare


 • Odredbom lanka 174. stavka 1. ZOO/05 je propisan zakonom odreeni rok ispunjenja novane obveze ako taj rok nije odreen trgovakim ugovorom ili ugovorom izmeu trgovca i osobe javnog prava na nain da je dunik duan ispuniti tu obvezu u roku od trideset dana bez potrebe da ga vjerovnik na to pozove (opomenom ili pozivom)


 • Za dospijee dunikove obveze potreban je istek roka od trideset dana:

 • od dana kad je dunik primio raun ili drugi odgovarajui zahtjev za isplatu

 • od dana kad je vjerovnik ispunio svoju obvezu, ako nije mogue sa sigurnou utvrditi dan primitka rauna ili drugog odgovarajueg zahtjeva za isplatu ili ako je dunik primio raun ili drugi odgovarajui zahtjev za isplatu prije nego li je vjerovnik ispunio svoju obvezu

 • od dana proteka roka za pregled predmeta obveze, ako je ugovorom ili zakonom predvien rok za takav pregled, a dunik je primio raun ili drugi odgovarajui zahtjev za isplatu prije proteka tog roka


 • ugovorne strane mogu ugovorom odstupiti od zakonom previenog roka ispunjenja na nain da ugovore dui rok za njezino ispunjenje, ali e takva odredba ugovora biti nitetna, ako na temelju okolnosti sluaja, a poglavito trgovakih obiaja i naravi predmeta obveze, proizlazi da je tako ugovorenim rokom ispunjenjem suprotno naelu savjesnosti i potenja, prouzroena oigledna neravnopravnost u pravima i obvezama ugovornih strana na tetu vjerovnika pri emu se mora uzeti i obzir jesu li postojali opravdani razlozi za odstupanje od zakonom predvienog roka ispunjenja (lanak 174. stavak 2. i 3. ZOO/05-a).


Osobe javnog prava

 • 1. dravna tijela Republike Hrvatske:

 • Predsjednik Republike Hrvatske; Ustavni sud Republike Hrvatske; Hrvatski sabor; Vlada Republike Hrvatske; tijela dravne uprave: ministarstva; sredinji dravni uredi; dravne upravne organizacije i uredi dravne uprave u upanijama; uredi Vlade Republike Hrvatske; sudovi; dravna odvjetnitva, Dravno odvjetniko vijee; Dravno sudbeno vijee; druga dravna tijela.


 • Jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave

  - opine,

  - gradovi,

  - upanije i

  - Grad Zagreb


 • 3. pravne osobe koje su osnovane za odreene svrhe radi zadovoljavanja potreba u opem interesu, koje nemaju industrijski ili trgovaki znaaj i ispunjavaju jedan od sljedeih uvjeta: da se u iznosu veem od 50% financiraju iz sredstava dravnog prorauna Republike Hrvatske ili sredstava podrune ili lokalne samouprave ili drugih pravnih osoba iz toke 3. ovoga stavka, ili da nadzor nad poslovanjem tih pravnih osoba obavljaju dravna tijela Republike Hrvatske, jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave ili druge pravne osobe iz toke 3. ovoga stavka, ili da imaju skuptinu, nadzorni odbor ili upravu ijih vie od polovice lanova imenuju dravna tijela Republike Hrvatske, jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave ili druge pravne osobe iz toke 3. ovoga stavka,4. udruge koje je osnovalo jedno ili vie tijela iz toke 1. i 2. ovoga stavka ili jedna ili vie pravnih osoba iz toke 3. ovoga stavka.


 • 5. odgojno-obrazovne ustanove kojima je osniva Republika Hrvatska ili jedinice lokalne ili podrune (regionalne) samouprave; javna visoka uilita; javni znanstveni instituti; CARnet; Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti; Nacionalno vijee za visoko obrazovanje; Nacionalno vijee za znanost; Nacionalna zaklada za znanost, visoko kolstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske; Zavod za kolstvo Republike Hrvatske; Hrvatski olimpijski odbor; Hrvatska zajednica tehnike kulture;


 • Agencija za znanost i visoko obrazovanje;

 • Leksikografski zavod Miroslav Krlea;

 • Nacionalna i sveuilina knjinica;

 • Agencija za strukovno obrazovanje;

 • Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja;

 • Hrvatska akreditacijska agencija;

 • Hrvatski zavod za norme;

 • Agencija za odgoj i obrazovanje;

 • Centar za kr;

 • Agencija za obrazovno reformske inicijative u jugoistonoj Europi;


 • Agenciji za obrazovanje odraslih;

 • Javna ustanova Hrvatski olimpijski centar;

 • Dravni zavod za mjeriteljstvo;

 • Hrvatska akreditacijska agencija;

 • Hrvatska agencija za borbu protiv dopinga u portu;

 • Agencija za mobilnost i programe Europske unije;

 • Sveuilini raunski centar (SRCE)

 • Dravni hidrometeoroloki zavod

 • Hrvatska radio-televizija;

 • Hrvatski dravni arhiv;


 • dravni arhivi u Republici Hrvatskoj;

 • arheoloki muzeji u Republici Hrvatskoj;

 • Dvorac Trakoan;

 • Muzej Ivana Metrovia;

 • Hrvatski muzej naivne umjetnosti;

 • Hrvatski povijesni muzej;

 • Hrvatski portski muzej;

 • Javna ustanova Galerija Klovievi dvori;

 • Javna ustanova Spomen podruje Jasenovac;

 • Javna ustanova Zbirka umjetnina Ante i Wiltrud Topi Mimara;


 • Moderna galerija;

 • Muzej hrvatskih arheolokih spomenika;

 • Muzej Slavonije;

 • Muzeji Hrvatskoga zagorja;

 • Muzejski dokumentacijski centar;

 • Tifloloki muzej;

 • javne ustanove nacionalni parkovi;

 • javne ustanove parkovi prirode;

 • Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado;

 • Dravni zavod za zatitu prirode;


;

 • Hrvatska knjinica za slijepe;

 • Hrvatska matica iseljenika;

 • Hrvatski memorijalni dokumentacijski centar Domovinskoga rata;

 • Hrvatski restauratorski zavod;

 • Hrvatsko narodno kazalite;

 • Matica hrvatska;

 • Zavod za obnovu Dubrovnika;

 • Muzej antikog stakla u Zadru;

 • Muzej turizma;

 • Stalna izloba crkvene umjetnosti u Zadru.


 • Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje;

 • dravni zdravstveni zavodi (Hrvatski zavod za javno zdravstvo; Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu; Hrvatski zavod za medicinu rada i Hrvatski zavod za mentalno zdravlje; Hrvatski zavod za toksikologiju)

 • kliniki bolniki centri;

 • klinike bolnice;

 • klinike;

 • ope bolnice;

 • specijalne bolnice;

 • domovi zdravlja;

 • ustanove za hitnu medicinsku pomo


 • zavodi za javno zdravstvo;

 • poliklinike;

 • ljeilita;

 • ustanove za zdravstvenu njegu;

 • ljekarnike ustanove;

 • Zavod za telemedicinu;

 • Imunoloki zavod

 • Agencija za lijekove i medicinske proizvode

 • Agencija za kvalitetu i akreditaciju u Zdravstvu

 • centri za socijalnu skrb;

 • domovi socijalne skrbi;

 • centri za pomo i njegu.


 • Fond za zatitu okolia i energetsku uinkovitost;

 • Agencija za zatitu okolia;

 • Agencija za obnovu osjeke Tvre.

 • Hrvatske vode;

 • Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara.

 • Hrvatski stoarski centar;

 • Zavod za zatitu bilja u poljoprivredi;

 • Hrvatski zavod za vinogradarstvo i vinarstvo;

 • Zavod za sjemenarstvo i rasadniarstvo;

 • Zavod za tlo;

 • Dravna ergela lipicanaca;


 • Stanica za june kulture Dubrovnik;

 • Duhanski institut;

 • Zavod za voarstvo;

 • Hrvatska agencija za hranu;

 • Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu slubu.

 • Hrvatska agencija za malo gospodarstvo;

 • Agencija za zatitu trinog natjecanja;

 • Hrvatski zavod za zapoljavanje;

 • Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje;

 • Sredinji registar osiguranika;

 • Agencija za promicanje izvoza i ulaganja;


 • Hrvatska energetska regulatorna agencija;

 • Dravni zavod za nuklearnu sigurnost;

 • Energetski institut Hrvoje Poar;

 • Hrvatska turistika zajednica.

 • Regionalno sredite za pruanje pomoi i uklanjanje posljedica katastrofa.

 • Hrvatski registar brodova;

 • Hrvatski hidrografski institut;

 • Agencija za plovne putove unutarnjih voda;

 • Hrvatska agencija za telekomunikacije;

 • Vijee za potanske usluge;


 • upanijske uprave za ceste;

 • Hrvatska narodna banka;

 • Hrvatska banka za obnovu i razvoj;

 • Dravna agencija za osiguranje tednih uloga i sanaciju banaka (DAB);

 • Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga;

 • Sredinja depozitarna agencija;

 • Financijska agencija (FINA);


ODREIVANJE DOSPJELOSTI TRABINE OD JEDNE UGOVORNE STRANE


 • Kad je odreivanje vremena ispunjenja ostavljeno na volju vjerovnika ili dunika, druga strana moe, ako ovlatenik ne odredi rok ni poslije opomene, zahtijevati od suda da odredi primjereni rok za ispunjenje (lanak 176. ZOO/05)

 • Rok ispunjenja obveze ovlatenik treba odrediti sukladno cilju i prirodi obveze ostvarenja obveznog odnosa, time da ovlatenik mora voditi brigu da rok bude odreen tako da ne stvara neuobiajene trokove za drugu stranu niti mu oteava ispunjenje obveze

 • Odreivanje roka treba priopiti drugoj strani, kako bi ona mogla uredno ispuniti svoju obvezu (ako je to dunik), odnosno ostvarivati svoja prava (ako je to vjerovnik)


 • Ako je obveznik ostavio sebi na volju oznaiti vrijeme ispunjenja, ne moe se druga strana predugo zadravati u neizvjesnosti, pa je sud ovlaten ocjenjivati i uzimajui u obzir sve okolnosti kad tuitelj moe traiti isplatu koju trai. O tome govori i odredba l. 317. ZOO/91 ( lanak 176. ZOO/05).

  Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev-1755/99 od 2. prosinca 1999.


ad
 • Login