Dospjelost tra bine
Download
1 / 39

DOSPJELOST TRAŽBINE - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

DOSPJELOST TRAŽBINE. POJAM TRAŽBINE (OBVEZE). pravni odnos između dviju osoba po kojem je jedna osoba (vjerovnik-creditor) ovlaštena zahtijevati od druge osobe (dužnik-debitor) neku činidbu koju je ta druga osoba dužna ispuniti. DOSPJELOST TRAŽBINE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' DOSPJELOST TRAŽBINE' - lev


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Pojam tra bine obveze
POJAM TRAŽBINE (OBVEZE)

 • pravni odnos između dviju osoba po kojem je jedna osoba (vjerovnik-creditor) ovlaštena zahtijevati od druge osobe (dužnik-debitor) neku činidbu koju je ta druga osoba dužna ispuniti


Dospjelost tra bine1
DOSPJELOST TRAŽBINE

 • dospjelošću označavamo trenutak od kojega vjerovnik može zahtijevati ispunjenje tražbine

 • Ispunjenje je prestanak obveznopravnog odnosa pravilnim i urednim ispunjenjem dužne činidbe

 • Conditio sine qua non urednog i pravilnog ispunjenja predstavlja:

 • ispunjenje po sadržaju činidbe

 • na određenom mjestu

 • u određeno vrijeme

 • na određeni način


 • Zakon o obveznim odnosima («Narodne novine» broj 35/05. i 41/08; dalje: ZOO/05) ima detaljno razrađene odredbe o vremenu ispunjenja obveze i to u člancima 173.-177.

 • contractus contrahentibus lex esto (ugovor je zakon za ugovorne strane)

 • ako ugovor ne sadrži odredbe o vremenu ispunjenja obveze primjenjuju se citirane odredbe ZOO-a.


 • odredbe ZOO/05 o vremenu ispunjena obveze predstavljaju sadržajno i nomotehnički izmijenjene odredbe Zakona o obveznim odnosima («Narodne novine» broj 53/91, 3/94, 7/96, 112/99, 88/01; dalje ZOO/91) o vremenu ispunjenja obveze

 • ZOO/05 na potpuno novi i poseban način regulira ispunjenje novčane obveze kod trgovačkih ugovora u odredbi članka 174., koju odredbu ZOO/91 nije sadržavao


Odre ivanje dospjelosti tra bine
ODREĐIVANJE DOSPJELOSTI TRAŽBINE sadržajno i nomotehnički izmijenjene odredbe Zakona o obveznim odnosima («Narodne novine» broj 53/91, 3/94, 7/96, 112/99, 88/01; dalje ZOO/91) o vremenu ispunjenja obveze

 • ugovor («...u roku koji je predviđen ugovorom»)

 • zakon («...u roku koji je predviđen zakonom)

 • cilj posla, narav obveze i ostale okolnosti koje zahtijevaju stanovit rok za ispunjenje

 • vjerovnik može zahtijevati ispunjenje obveze odmah


 • sama činjenica što rok za ispunjenje tražbine nije predviđen ugovorom, ne znači da vrijeme ispunjenja dužnikove obveze nije odredivo

 • Iako rok za ispunjenje tuženikove obveze ugovorom nije određen, to ne znači da je njegova obveza nije ni na koji način vremenski određena. U takvom slučaju naime ugovorna strana je dužna svoju obvezu izvršiti u razumnom roku, što je u skladu s odredbom članka 314. ZOO/91 (članak 173. ZOO/05).

  Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev-1136/04 od 11. siječnja 2005. godine • Vjerovnik je ovlašten zahtijevati ispunjenje obveze odmah niti iz ugovora ili cilja posla ili naravi obveze?

 • U sudskoj praksi u odnosu na novčane obveze iz ugovora o privredi odnosno trgovačkih ugovora nastale za vrijeme primjene ZOO/91 izraz «odmah» se tumačio kao rok od osam dana od dana primitka računa za isporučene stvari ili izvršene usluge, odnosno osam dana nakon primitka stvari ili izvršene usluge ako je račun ispostavljan nakon primitka stvari ili izvršenja usluge.


 • Prema pak odredbi čl. 314. ZOO/91 kada nije određen rok ispunjenja obveze, ispunjenje se može zahtijevati odmah pa bi u takvom slučaju zastarni rok potraživanja počeo teći odmah, dakle zastarni rokovi bi počeli teći još 1991. godine, pa bi potraživanje tužitelja zastarjelo.

 • Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev-73/06 od 4. srpnja 2006. godine


 • Temeljem odredbe čl. 314. ZOO/91, ako rok ispunjenja nije određen ispunjenje se može tražiti odmah, a ako je obveznik ostavio sebi na volju označiti vrijeme ispunjenja, ne može se druga strana predugo zadržavati u neizvjesnosti, pa je sud ovlašten ocjenjivati i uzimajući u obzir sve okolnosti kad tužitelj može tražiti isplatu koju traži. O tome govori i odredba čl. 317. ZOO/91 ( članak 176. ZOO/05).

  Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev-1755/99 od 2. prosinca 1999.


 • Odredba čl. 314. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 53/91, 3/94, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01), određuje da je obveza tuženika dospjela kad ga je vjerovnik (tužitelj) pozvao na ispunjenje, no, ona se odnosi samo na određivanje roka ispunjenja kada rok nije određen.

  Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Pž-XXXVII Pž-6585/05-3 od 2. listopada 2007.


U sudskoj praksi najsloženije je odrediti ispunjenje obveze s obzirom na cilj posla, narav obveze i ostale okolnosti koje zahtijevaju stanovit rok za ispunjenje • Utvrdivši da su stranke usmeno ugovorile da će tuženik svoju obveza plaćanja tih troškova ispuniti tek po naplati dosuđene mu naknade troškova u navedenoj parnici trgovačkog suda od protustranke, te da te troškove tuženik još nije naplatio, sudovi su zaključili da tužiteljeva tražbina nije dospjela, te su tužbeni zahtjev odbili kao neosnovan.

  Naime, ugovaranjem roka ispunjenja tuženikove obveze na način kako to utvrđuju sudovi ugovoren je neizvjesni rok ispunjenja kod kojeg se ne zna kada će rok nastupiti, odnosno hoće li uopće nastupiti, jer se ne zna da li će i kada tuženik naplatiti troškove od svog dužnika.

  Po shvaćanju ovog suda tako ugovoreni rok ispunjenja ugovorne obveze treba tumačiti u skladu s načelom savjesnosti i poštenja iz čl. 12. ZOO/91 (članak 4. ZOO/05) na način da je tuženik svoju obvezu dužan ispuniti u razumnom roku, jer svako drugo tumačenje dovodi u pitanje mogućnost ispunjenja te obveze.

  Nesporna je činjenica da je tužitelj ispostavio tuženiku račun za obavljanje usluga zastupanja još 1998. godine, pa s obzirom da je glavna rasprava u ovom predmetu zaključena 7. prosinca 2000. godine, ovaj sud ocjenjuje da je razuman rok za ispunjenje sporne obveze evidentno protekao i da je stoga obveza dospjela.

  Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev-558/03 od 26. svibnja 2004. • Tužitelj kao izvoditelj projekta je u smislu članka 314. Zakona o obveznim odnosima mogao zahtijevati tuženikovo ispunjenje obveze isplate naknade za ugovorene radove nakon primopredaje objekta naručitelju.

  Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, broj XXVIII Pž-1765/04 od 7. lipnja 2005.


Nov ana obveza kod trgova kih ugovora
NOVČANA OBVEZA KOD TRGOVAČKIH UGOVORA Zakona o obveznim odnosima mogao zahtijevati tuženikovo ispunjenje obveze isplate naknade za ugovorene radove nakon primopredaje objekta naručitelju.

 • U odnosu na ZOO/91, člankom 174. ZOO/05 je na nov i poseban način propisano ispunjenje novčane obveze kod trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava, a to radi usklađenja s odredbama Smjernice 2000/35/EZ u postupku usvajanja europske pravne stečevine – acquis communitare


 • Odredbom članka 174. stavka 1. ZOO/05 je propisan zakonom određeni rok ispunjenja novčane obveze ako taj rok nije određen trgovačkim ugovorom ili ugovorom između trgovca i osobe javnog prava na način da je dužnik dužan ispuniti tu obvezu u roku od trideset dana bez potrebe da ga vjerovnik na to pozove (opomenom ili pozivom)


 • Za dospijeće dužnikove obveze potreban je istek roka od trideset dana:

 • od dana kad je dužnik primio račun ili drugi odgovarajući zahtjev za isplatu

 • od dana kad je vjerovnik ispunio svoju obvezu, ako nije moguće sa sigurnošću utvrditi dan primitka računa ili drugog odgovarajućeg zahtjeva za isplatu ili ako je dužnik primio račun ili drugi odgovarajući zahtjev za isplatu prije nego li je vjerovnik ispunio svoju obvezu

 • od dana proteka roka za pregled predmeta obveze, ako je ugovorom ili zakonom predviđen rok za takav pregled, a dužnik je primio račun ili drugi odgovarajući zahtjev za isplatu prije proteka tog roka


 • ugovorne strane mogu ugovorom odstupiti od zakonom previđenog roka ispunjenja na način da ugovore duži rok za njezino ispunjenje, ali će takva odredba ugovora biti ništetna, ako na temelju okolnosti slučaja, a poglavito trgovačkih običaja i naravi predmeta obveze, proizlazi da je tako ugovorenim rokom ispunjenjem suprotno načelu savjesnosti i poštenja, prouzročena očigledna neravnopravnost u pravima i obvezama ugovornih strana na štetu vjerovnika pri čemu se mora uzeti i obzir jesu li postojali opravdani razlozi za odstupanje od zakonom predviđenog roka ispunjenja (članak 174. stavak 2. i 3. ZOO/05-a).


Osobe javnog prava
Osobe javnog prava previđenog roka ispunjenja na način da ugovore duži rok za njezino ispunjenje, ali će takva odredba ugovora biti ništetna, ako na temelju okolnosti slučaja, a poglavito trgovačkih običaja i naravi predmeta obveze, proizlazi da je tako ugovorenim rokom ispunjenjem suprotno načelu savjesnosti i poštenja, prouzročena očigledna neravnopravnost u pravima i obvezama ugovornih strana na štetu vjerovnika pri čemu se mora uzeti i obzir jesu li postojali opravdani razlozi za odstupanje od zakonom predviđenog roka ispunjenja (članak 174. stavak 2. i 3. ZOO/05-a).

 • 1. državna tijela Republike Hrvatske:

 • – Predsjednik Republike Hrvatske;– Ustavni sud Republike Hrvatske;– Hrvatski sabor;– Vlada Republike Hrvatske;– tijela državne uprave: ministarstva; središnji državni uredi;– državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama;– uredi Vlade Republike Hrvatske;– sudovi;– državna odvjetništva,– Državno odvjetničko vijeće;– Državno sudbeno vijeće;– druga državna tijela.


 • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave previđenog roka ispunjenja na način da ugovore duži rok za njezino ispunjenje, ali će takva odredba ugovora biti ništetna, ako na temelju okolnosti slučaja, a poglavito trgovačkih običaja i naravi predmeta obveze, proizlazi da je tako ugovorenim rokom ispunjenjem suprotno načelu savjesnosti i poštenja, prouzročena očigledna neravnopravnost u pravima i obvezama ugovornih strana na štetu vjerovnika pri čemu se mora uzeti i obzir jesu li postojali opravdani razlozi za odstupanje od zakonom predviđenog roka ispunjenja (članak 174. stavak 2. i 3. ZOO/05-a).

  - općine,

  - gradovi,

  - županije i

  - Grad Zagreb


 • 3. pravne osobe koje su osnovane za određene svrhe radi zadovoljavanja potreba u općem interesu, koje nemaju industrijski ili trgovački značaj i ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:– da se u iznosu većem od 50% financiraju iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske ili sredstava područne ili lokalne samouprave ili drugih pravnih osoba iz točke 3. ovoga stavka, ili– da nadzor nad poslovanjem tih pravnih osoba obavljaju državna tijela Republike Hrvatske, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili druge pravne osobe iz točke 3. ovoga stavka, ili– da imaju skupštinu, nadzorni odbor ili upravu čijih više od polovice članova imenuju državna tijela Republike Hrvatske, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili druge pravne osobe iz točke 3. ovoga stavka,4. udruge koje je osnovalo jedno ili više tijela iz točke 1. i 2. ovoga stavka ili jedna ili više pravnih osoba iz točke 3. ovoga stavka.


 • 5.– odgojno-obrazovne ustanove kojima je osnivač Republika Hrvatska ili jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave;– javna visoka učilišta;– javni znanstveni instituti;– CARnet;– Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti;– Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje;– Nacionalno vijeće za znanost;– Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske;– Zavod za školstvo Republike Hrvatske;– Hrvatski olimpijski odbor;– Hrvatska zajednica tehničke kulture;


 • Agencija za znanost i visoko obrazovanje; Republika Hrvatska ili jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave;

 • Leksikografski zavod »Miroslav Krleža«;

 • Nacionalna i sveučilišna knjižnica;

 • Agencija za strukovno obrazovanje;

 • Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja;

 • Hrvatska akreditacijska agencija;

 • Hrvatski zavod za norme;

 • Agencija za odgoj i obrazovanje;

 • Centar za krš;

 • Agencija za obrazovno reformske inicijative u jugoistočnoj Europi;


 • Agenciji za obrazovanje odraslih; Republika Hrvatska ili jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave;

 • Javna ustanova Hrvatski olimpijski centar;

 • Državni zavod za mjeriteljstvo;

 • Hrvatska akreditacijska agencija;

 • Hrvatska agencija za borbu protiv dopinga u športu;

 • Agencija za mobilnost i programe Europske unije;

 • Sveučilišni računski centar (SRCE)

 • Državni hidrometeorološki zavod

 • Hrvatska radio-televizija;

 • Hrvatski državni arhiv;


 • državni arhivi u Republici Hrvatskoj; Republika Hrvatska ili jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave;

 • arheološki muzeji u Republici Hrvatskoj;

 • Dvorac Trakošćan;

 • Muzej Ivana Meštrovića;

 • Hrvatski muzej naivne umjetnosti;

 • Hrvatski povijesni muzej;

 • Hrvatski športski muzej;

 • Javna ustanova Galerija Klovićevi dvori;

 • Javna ustanova Spomen područje Jasenovac;

 • Javna ustanova »Zbirka umjetnina Ante i Wiltrud Topić Mimara«;


 • Moderna galerija; Republika Hrvatska ili jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave;

 • Muzej hrvatskih arheoloških spomenika;

 • Muzej Slavonije;

 • Muzeji Hrvatskoga zagorja;

 • Muzejski dokumentacijski centar;

 • Tiflološki muzej;

 • javne ustanove nacionalni parkovi;

 • javne ustanove parkovi prirode;

 • Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske »Lado«;

 • Državni zavod za zaštitu prirode;


; Republika Hrvatska ili jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave;

 • Hrvatska knjižnica za slijepe;

 • Hrvatska matica iseljenika;

 • Hrvatski memorijalni dokumentacijski centar Domovinskoga rata;

 • Hrvatski restauratorski zavod;

 • Hrvatsko narodno kazalište;

 • Matica hrvatska;

 • Zavod za obnovu Dubrovnika;

 • Muzej antičkog stakla u Zadru;

 • Muzej turizma;

 • Stalna izložba crkvene umjetnosti u Zadru.


 • Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje; Republika Hrvatska ili jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave;

 • državni zdravstveni zavodi (Hrvatski zavod za javno zdravstvo; Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu; Hrvatski zavod za medicinu rada i Hrvatski zavod za mentalno zdravlje; Hrvatski zavod za toksikologiju)

 • klinički bolnički centri;

 • kliničke bolnice;

 • klinike;

 • opće bolnice;

 • specijalne bolnice;

 • domovi zdravlja;

 • ustanove za hitnu medicinsku pomoć


 • zavodi za javno zdravstvo; Republika Hrvatska ili jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave;

 • poliklinike;

 • lječilišta;

 • ustanove za zdravstvenu njegu;

 • ljekarničke ustanove;

 • Zavod za telemedicinu;

 • Imunološki zavod

 • Agencija za lijekove i medicinske proizvode

 • Agencija za kvalitetu i akreditaciju u Zdravstvu

 • centri za socijalnu skrb;

 • domovi socijalne skrbi;

 • centri za pomoć i njegu.


 • Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost; Republika Hrvatska ili jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave;

 • Agencija za zaštitu okoliša;

 • Agencija za obnovu osječke Tvrđe.

 • Hrvatske vode;

 • Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara.

 • Hrvatski stočarski centar;

 • Zavod za zaštitu bilja u poljoprivredi;

 • Hrvatski zavod za vinogradarstvo i vinarstvo;

 • Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo;

 • Zavod za tlo;

 • Državna ergela lipicanaca;


 • Stanica za južne kulture Dubrovnik; Republika Hrvatska ili jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave;

 • Duhanski institut;

 • Zavod za voćarstvo;

 • Hrvatska agencija za hranu;

 • Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu.

 • Hrvatska agencija za malo gospodarstvo;

 • Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja;

 • Hrvatski zavod za zapošljavanje;

 • Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje;

 • Središnji registar osiguranika;

 • Agencija za promicanje izvoza i ulaganja;


 • Hrvatska energetska regulatorna agencija; Republika Hrvatska ili jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave;

 • Državni zavod za nuklearnu sigurnost;

 • Energetski institut »Hrvoje Požar«;

 • Hrvatska turistička zajednica.

 • Regionalno središte za pružanje pomoći i uklanjanje posljedica katastrofa.

 • Hrvatski registar brodova;

 • Hrvatski hidrografski institut;

 • Agencija za plovne putove unutarnjih voda;

 • Hrvatska agencija za telekomunikacije;

 • Vijeće za poštanske usluge;


 • Županijske uprave za ceste; Republika Hrvatska ili jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave;

 • Hrvatska narodna banka;

 • Hrvatska banka za obnovu i razvoj;

 • Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB);

 • Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga;

 • Središnja depozitarna agencija;

 • Financijska agencija (FINA);


Odre ivanje dospjelosti tra bine od jedne ugovorne strane
ODREĐIVANJE DOSPJELOSTI TRAŽBINE OD JEDNE UGOVORNE STRANE Republika Hrvatska ili jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave;


 • Kad je određivanje vremena ispunjenja ostavljeno na volju vjerovnika ili dužnika, druga strana može, ako ovlaštenik ne odredi rok ni poslije opomene, zahtijevati od suda da odredi primjereni rok za ispunjenje (članak 176. ZOO/05)

 • Rok ispunjenja obveze ovlaštenik treba odrediti sukladno cilju i prirodi obveze ostvarenja obveznog odnosa, time da ovlaštenik mora voditi brigu da rok bude određen tako da ne stvara neuobičajene troškove za drugu stranu niti mu otežava ispunjenje obveze

 • Određivanje roka treba priopćiti drugoj strani, kako bi ona mogla uredno ispuniti svoju obvezu (ako je to dužnik), odnosno ostvarivati svoja prava (ako je to vjerovnik)


 • Ako je obveznik ostavio sebi na volju označiti vrijeme ispunjenja, ne može se druga strana predugo zadržavati u neizvjesnosti, pa je sud ovlašten ocjenjivati i uzimajući u obzir sve okolnosti kad tužitelj može tražiti isplatu koju traži. O tome govori i odredba čl. 317. ZOO/91 ( članak 176. ZOO/05).

  Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev-1755/99 od 2. prosinca 1999.


ad