a k lts gvet si rendelet megszerkeszt se megsz vegez se tartalmi elemei
Download
Skip this Video
Download Presentation
A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET MEGSZERKESZTÉSE, MEGSZÖVEGEZÉSE, TARTALMI ELEMEI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET MEGSZERKESZTÉSE, MEGSZÖVEGEZÉSE, TARTALMI ELEMEI - PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on

A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET MEGSZERKESZTÉSE, MEGSZÖVEGEZÉSE, TARTALMI ELEMEI. A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKORMÁNYZATI RENDELET. Előzetes hatásvizsgálat Jat. 17. §. Vizsgálni kell: a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET MEGSZERKESZTÉSE, MEGSZÖVEGEZÉSE, TARTALMI ELEMEI' - lester-burton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a k lts gvet si rendelet megszerkeszt se megsz vegez se tartalmi elemei

A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET MEGSZERKESZTÉSE, MEGSZÖVEGEZÉSE, TARTALMI ELEMEI

el zetes hat svizsg lat jat 17
Előzetes hatásvizsgálat Jat. 17. §

Vizsgálni kell:

 • a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
  • aa)társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
  • ab)környezeti és egészségi következményeit,
  • ac)adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
 • b)a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának következményeit, és
 • c)a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.
indokol si k telezetts g
Indokolási kötelezettség
 • Az indokolásban be kell mutatni azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatását.
a rendelet tervezet megjel l se
A rendelet-tervezet megjelölése

Minta Község Önkormányzata Képviselő-testületének

…/……(……)

önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

bevezet r sz
Bevezető rész

Felhatalmazó rendelkezések:

 • a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontja ( a költségvetési rendelet módosításánál is ez a felhatalmazó rendelkezés),
 • valamint az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése
bevezet r sz1
Bevezető rész

Feladatkör:

a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 91. § - ból ered

a bevezet r sz
A bevezető rész

Minta Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

a k lts gvet si rendelet tartalmi elemei
A költségvetési rendelet tartalmi elemei

Jogszabályi háttér

A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény (MK 200. száma)

Az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet

A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény

tartalmi elemek
Tartalmi elemek

Az adott helyi önkormányzat

 • összes bevétele,
 • kiadása,
 • előirányzat felhasználási terve,
 • helyi önkormányzat által alapított, irányított költségvetési szervek kiadásának és bevételeinek előirányzatai

A címrend

tartalmi elemek1
Tartalmi elemek
 • a) az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételei forrásonként az államháztartásért felelős miniszternek az elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben
 • b) az önkormányzat és a költségvetési szervek működési,fenntartási kiadási előirányzatai költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve,
tartalmi elemek2
Tartalmi elemek
 • c) a felújítási előirányzatok célonként,
 • d) a felhalmozási kiadások feladatonként,
tartalmi elemek3
Tartalmi elemek
 • az önkormányzati hivatal költségvetése feladatonként, valamint külön tételben
 • ea) az általános és
 • eb) a céltartalék,
tartalmi elemek4
Tartalmi elemek
 • ec) a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési többlet vagy hiány összege,
 • ed) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban,
tartalmi elemek5
Tartalmi elemek
 • ee) az ed) ponton kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei, kiadásai működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban,
hitelfelv tel
Hitelfelvétel
 • Az Ötv. 92/A. § (2 )bekezdése: „Amennyiben a helyi önkormányzat éven túli hitelt vesz fel, vagy kötvényt bocsát ki, a képviselő-testület előzetesen köteles könyvvizsgálót megbízni és a könyvvizsgáló köteles a tervezett kötelezettségvállalással kapcsolatos szakmai véleményét a képviselő-testülettel ismertetni. Az előzetes véleményről a képviselő-testület a pénzügyi szolgáltatást nyújtó pénzintézetet köteles tájékoztatni. Az éven túli hitelfelvételről és kötvénykibocsátásról a képviselő-testület minősített többséggel dönt.”
tartalmi elemek6
Tartalmi elemek
 • f) éves létszám-előirányzat költségvetési szervenként, a g) pontban foglaltak kivételével,
 • g) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata,
 • h) a többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban,
 • i) a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - együttesen egyensúlyban
tartalmi elemek7
Tartalmi elemek
 • j) elkülönítetten és a helyi önkormányzat költségvetésével együtt is a helyi kisebbségi önkormányzat(ok) költségvetése,
tartalmi elemek8
Tartalmi elemek
 • k) az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemterv,
 • l) elkülönítettenaz európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások.
a k rjegyz s g k lts gvet se
A körjegyzőség költségvetése
 • A körjegyzőség, mint költségvetési szerv költségvetése a székhely település költségvetésében szerepel.
 • „38. § (1) Ha körjegyzőség látja el a települési önkormányzatok gazdálkodási feladatait, a körjegyzőségnek - mint költségvetési szervnek - a költségvetése a körjegyzőség székhelye szerinti önkormányzat költségvetésében szerepel.
 • (2) A körjegyzőségben részt vevő települési önkormányzatok mindegyike önálló költségvetéssel rendelkezik, amelynek része az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetése is, amelyet a körjegyző készít elő, s az illetékes települések polgármesterei terjesztik a képviselő-testületük elé.
 • (3) A körjegyzőség költségvetéséről az érdekelt önkormányzatok - saját költségvetési rendeletüket tárgyaló képviselő-testületi ülésük előtt - együttes testületi ülésen döntenek.”
hat sk r k
Hatáskörök
 • Hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
 • A tartalékkal való rendelkezés jogának átruházása
 • Előirányzatok átcsoportosításának joga
hat lyba l ptet rendelkez s
Hatályba léptető rendelkezés
 • A jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet.
 • Ha a szabályozás célja másként nem érhető el, a jogszabály hatálybalépésének napja a kihirdetés napja is lehet, ebben az esetben a hatálybalépés időpontját órában kell meghatározni, mely nem előzheti meg a kihirdetés időpontját.
mell kletekre hivatkoz s
Mellékletekre hivatkozás

Példa a helyesszövegezésre:

 • „ Az 1. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegnek címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.”
sz vegez si minta
Szövegezési minta

Példa ahelyesszövegezésre:

„ 1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi

a) bevételi főösszegét 555 millió forintban

b)kiadási főösszegét 565 millió forintban

c)hiányát forintban 15 millió forintban állapítja meg.”

sz vegez si minta1
Szövegezési minta

Példa a helytelenszövegezésre:

„ 1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi

- bevételi főösszegét 555 millió forintban

- kiadási főösszegét 565 millió forintban

- hiányát forintban 15 millió forintban állapítja meg.”

sszegz s
Összegzés
 • a 2011-ben megalkotandó költségvetési rendelet-tervezet esetében is el kell végezni az előzetes hatásvizsgálatot,
 • előkészítése során le kell folytatni a jogszabályban meghatározott egyeztetéseket (pl. kisebbségi önkormányzat elnökével, intézményvezetőkkel, reprezentatív szakszervezetekkel),
 • körjegyzőségben a rendelet elfogadását megelőzően a körjegyzőségben részvevő települések együttes ülésén döntenek a körjegyzőség költségvetéséről,
sszegz s1
Összegzés
 • a könyvvizsgálatra kötelezett önkormányzatok esetében ki kell kérni a könyvvizsgáló írásos véleményét,
 • a rendelet-tervezethez indokolást kell csatolni,
 • a tervezethez készült előterjesztésben szövegesen indokolni a jogszabályban meghatározott bevételeket, kiadásokat,
 • az szmsz szerint ki kell kérni a bizottságok véleményét, illetve 2000 fő feletti településeknél a pénzügyi bizottság véleményét,
sszegz s2
Összegzés
 • a rendelet-tervezethez indokolást kell csatolni,
 • a tervezethez készült előterjesztésben szövegesen indokolni a jogszabályban meghatározott bevételeket, kiadásokat,
sszegz s3
Összegzés
 • a költségvetési rendeletet megalapozó rendelet-tervezetek előkészítése (előzetes hatásvizsgálat, indokolás csatolása)
 • Az elfogadott rendeleteket ki kell hirdetni.
sszegz s4
Összegzés
 • Dokumentáció csatolása a jegyzőkönyvhöz
ad