A k lts gvet si rendelet megszerkeszt se megsz vegez se tartalmi elemei
Download
1 / 32

A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET MEGSZERKESZTÉSE, MEGSZÖVEGEZÉSE, TARTALMI ELEMEI - PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET MEGSZERKESZTÉSE, MEGSZÖVEGEZÉSE, TARTALMI ELEMEI. A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKORMÁNYZATI RENDELET. Előzetes hatásvizsgálat Jat. 17. §. Vizsgálni kell: a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET MEGSZERKESZTÉSE, MEGSZÖVEGEZÉSE, TARTALMI ELEMEI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


A k lts gvet si rendelet megszerkeszt se megsz vegez se tartalmi elemei

A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET MEGSZERKESZTÉSE, MEGSZÖVEGEZÉSE, TARTALMI ELEMEI


A k lts gvet si rendelet megszerkeszt se megsz vegez se tartalmi elemei

A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKORMÁNYZATI RENDELET


El zetes hat svizsg lat jat 17

Előzetes hatásvizsgálat Jat. 17. §

Vizsgálni kell:

 • a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

  • aa)társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

  • ab)környezeti és egészségi következményeit,

  • ac)adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

 • b)a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának következményeit, és

 • c)a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.


Indokol si k telezetts g

Indokolási kötelezettség

 • Az indokolásban be kell mutatni azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatását.


A rendelet tervezet megjel l se

A rendelet-tervezet megjelölése

Minta Község Önkormányzata Képviselő-testületének

…/……(……)

önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről


Bevezet r sz

Bevezető rész

Felhatalmazó rendelkezések:

 • a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontja ( a költségvetési rendelet módosításánál is ez a felhatalmazó rendelkezés),

 • valamint az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése


Bevezet r sz1

Bevezető rész

Feladatkör:

a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 91. § - ból ered


A bevezet r sz

A bevezető rész

Minta Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:


A k lts gvet si rendelet tartalmi elemei

A költségvetési rendelet tartalmi elemei

Jogszabályi háttér

A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény (MK 200. száma)

Az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet

A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény


Tartalmi elemek

Tartalmi elemek

Az adott helyi önkormányzat

 • összes bevétele,

 • kiadása,

 • előirányzat felhasználási terve,

 • helyi önkormányzat által alapított, irányított költségvetési szervek kiadásának és bevételeinek előirányzatai

  A címrend


Tartalmi elemek1

Tartalmi elemek

 • a) az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételei forrásonként az államháztartásért felelős miniszternek az elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben

 • b) az önkormányzat és a költségvetési szervek működési,fenntartási kiadási előirányzatai költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve,


Tartalmi elemek2

Tartalmi elemek

 • c) a felújítási előirányzatok célonként,

 • d) a felhalmozási kiadások feladatonként,


Tartalmi elemek3

Tartalmi elemek

 • az önkormányzati hivatal költségvetése feladatonként, valamint külön tételben

 • ea) az általános és

 • eb) a céltartalék,


Tartalmi elemek4

Tartalmi elemek

 • ec) a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési többlet vagy hiány összege,

 • ed) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban,


Tartalmi elemek5

Tartalmi elemek

 • ee) az ed) ponton kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei, kiadásai működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban,


Hitelfelv tel

Hitelfelvétel

 • Az Ötv. 92/A. § (2 )bekezdése: „Amennyiben a helyi önkormányzat éven túli hitelt vesz fel, vagy kötvényt bocsát ki, a képviselő-testület előzetesen köteles könyvvizsgálót megbízni és a könyvvizsgáló köteles a tervezett kötelezettségvállalással kapcsolatos szakmai véleményét a képviselő-testülettel ismertetni. Az előzetes véleményről a képviselő-testület a pénzügyi szolgáltatást nyújtó pénzintézetet köteles tájékoztatni. Az éven túli hitelfelvételről és kötvénykibocsátásról a képviselő-testület minősített többséggel dönt.”


Tartalmi elemek6

Tartalmi elemek

 • f) éves létszám-előirányzat költségvetési szervenként, a g) pontban foglaltak kivételével,

 • g) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata,

 • h) a többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban,

 • i) a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - együttesen egyensúlyban


Tartalmi elemek7

Tartalmi elemek

 • j) elkülönítetten és a helyi önkormányzat költségvetésével együtt is a helyi kisebbségi önkormányzat(ok) költségvetése,


Tartalmi elemek8

Tartalmi elemek

 • k) az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemterv,

 • l) elkülönítettenaz európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások.


A k rjegyz s g k lts gvet se

A körjegyzőség költségvetése

 • A körjegyzőség, mint költségvetési szerv költségvetése a székhely település költségvetésében szerepel.

 • „38. § (1) Ha körjegyzőség látja el a települési önkormányzatok gazdálkodási feladatait, a körjegyzőségnek - mint költségvetési szervnek - a költségvetése a körjegyzőség székhelye szerinti önkormányzat költségvetésében szerepel.

 • (2) A körjegyzőségben részt vevő települési önkormányzatok mindegyike önálló költségvetéssel rendelkezik, amelynek része az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetése is, amelyet a körjegyző készít elő, s az illetékes települések polgármesterei terjesztik a képviselő-testületük elé.

 • (3) A körjegyzőség költségvetéséről az érdekelt önkormányzatok - saját költségvetési rendeletüket tárgyaló képviselő-testületi ülésük előtt - együttes testületi ülésen döntenek.”


Hat sk r k

Hatáskörök

 • Hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

 • A tartalékkal való rendelkezés jogának átruházása

 • Előirányzatok átcsoportosításának joga


Hat lyba l ptet rendelkez s

Hatályba léptető rendelkezés

 • A jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet.

 • Ha a szabályozás célja másként nem érhető el, a jogszabály hatálybalépésének napja a kihirdetés napja is lehet, ebben az esetben a hatálybalépés időpontját órában kell meghatározni, mely nem előzheti meg a kihirdetés időpontját.


Mell kletekre hivatkoz s

Mellékletekre hivatkozás

Példa a helyesszövegezésre:

 • „ Az 1. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegnek címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.”


Mell kletek megjel l se

Mellékletek megjelölése


Sz vegez si minta

Szövegezési minta

Példa ahelyesszövegezésre:

„ 1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi

a) bevételi főösszegét 555 millió forintban

b)kiadási főösszegét 565 millió forintban

c)hiányát forintban 15 millió forintban állapítja meg.”


Sz vegez si minta1

Szövegezési minta

Példa a helytelenszövegezésre:

„ 1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi

- bevételi főösszegét 555 millió forintban

- kiadási főösszegét 565 millió forintban

- hiányát forintban 15 millió forintban állapítja meg.”


Sszegz s

Összegzés

 • a 2011-ben megalkotandó költségvetési rendelet-tervezet esetében is el kell végezni az előzetes hatásvizsgálatot,

 • előkészítése során le kell folytatni a jogszabályban meghatározott egyeztetéseket (pl. kisebbségi önkormányzat elnökével, intézményvezetőkkel, reprezentatív szakszervezetekkel),

 • körjegyzőségben a rendelet elfogadását megelőzően a körjegyzőségben részvevő települések együttes ülésén döntenek a körjegyzőség költségvetéséről,


Sszegz s1

Összegzés

 • a könyvvizsgálatra kötelezett önkormányzatok esetében ki kell kérni a könyvvizsgáló írásos véleményét,

 • a rendelet-tervezethez indokolást kell csatolni,

 • a tervezethez készült előterjesztésben szövegesen indokolni a jogszabályban meghatározott bevételeket, kiadásokat,

 • az szmsz szerint ki kell kérni a bizottságok véleményét, illetve 2000 fő feletti településeknél a pénzügyi bizottság véleményét,


Sszegz s2

Összegzés

 • a rendelet-tervezethez indokolást kell csatolni,

 • a tervezethez készült előterjesztésben szövegesen indokolni a jogszabályban meghatározott bevételeket, kiadásokat,


Sszegz s3

Összegzés

 • a költségvetési rendeletet megalapozó rendelet-tervezetek előkészítése (előzetes hatásvizsgálat, indokolás csatolása)

 • Az elfogadott rendeleteket ki kell hirdetni.


Sszegz s4

Összegzés

 • Dokumentáció csatolása a jegyzőkönyvhöz


A k lts gvet si rendelet megszerkeszt se megsz vegez se tartalmi elemei

Köszönöm a figyelmet!


ad
 • Login