slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
วันที่ 18 เมษายน 2557ณ ห้องอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

วันที่ 18 เมษายน 2557ณ ห้องอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี - PowerPoint PPT Presentation


  • 138 Views
  • Uploaded on

สรุปการ ประกาศนโยบายและประชุมเชิงปฏิบัติ การขับเคลื่อนวาระจังหวัด “ อุดรธานีเมืองผู้สูงอายุคุณภาพชีวิตดี”. วันที่ 18 เมษายน 2557ณ ห้องอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี. นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน). วัตถุประสงค์.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' วันที่ 18 เมษายน 2557ณ ห้องอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี' - lesley-good


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

สรุปการ ประกาศนโยบายและประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระจังหวัด“ อุดรธานีเมืองผู้สูงอายุคุณภาพชีวิตดี”

วันที่ 18 เมษายน 2557ณ

ห้องอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล

อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

slide2

วัตถุประสงค์

1.เพื่อประกาศนโยบาย การขับเคลื่อนวาระจังหวัด

“ อุดรธานีเมืองผู้สูงอายุคุณภาพชีวิตดี”

2.เพื่อสร้างกระแสและประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนวาระ จังหวัด

“ อุดรธานีเมืองผู้สูงอายุคุณภาพชีวิตดี”

3.เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากพหุภาคี ในการพัฒนานโยบายสาธารณะขับเคลื่อนวาระจังหวัด “ อุดรธานีเมืองผู้สูงอายุคุณภาพชีวิตดี”

slide3

ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 320 คน ประกอบด้วย

  • ภาครัฐ สสจ. รพศ. พมจ.วพบ.สนง.เขตการศึกษา มัธยมศึกษา 20, สนง.เขตการศึกษา ประถมศึกษา,สนง.เกษตรจังหวัด
  • ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน 5 สาขา ผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุ

ประธานชมรม อสม.ระดับอำเภอ , ชมรมข้าราชกาบำเหน็จบำนาญสาธารณสุขอุดรธานี, ประธานสาขาสภาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำ จ.อุดรธานี

  • ภาคการเมือง ท้องถิ่นจังหวัด อบจ. เทศบาลนครอุดรธานี
slide4

รูปแบบการประชุม

1.นิทรรศการผู้สูงอายุ

2.การเสวนาการขับเคลื่อนวาระจังหวัด

3. ประกาศนโยบายและแถลงข่าว

4. ให้ความรู้และการจัดทำนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ประเด็นการขับเคลื่อนวาระจังหวัด

slide5
นิทรรศการผู้สูงอายุ

1.คลินิกผู้สูงอายุ ระดับดีเลิศ จาก รพ .อุดรธานี

2.การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน COC รพ.สต.หนองหมื่นท้าว

3.การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน HHC/รพ.สต.สามพร้าว

4.ตำบลต้นแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวดีเด่นระดับเขต

อ.หนองวัวซอ

slide6
นิทรรศการหน่วยงานต่างๆ 12 หน่วยงาน

5.การพัฒนารูปแบบบริการด้านผู้สูงอายุ อ.หนองแสง

6.การออกกำลังกายแบบโยคะ โดยชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญสาธารณสุขอุดรธานี

7.อาหารสำหรับผู้สูงอายุ และอาหารเฉพาะโรค จาก รพช.อุดรธานี

8.สมาธิบำบัด SKT โดยเทศบาลบ้านจั่น

slide7
นิทรรศการหน่วยงานต่างๆ 12 หน่วยงาน

9. สุขภาพดีวิถีธรรมโดยสมาคมผู้สูงอายุเทศบาลอำเภอบ้านดุง

10.การดำเนินงานศูนย์เอนกประสงค์ผู้สู.อายุ

11.OTOPชุมชน โดย สำนักงานพัฒนาชุมชน

12.การส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรในชุมชน

โดย สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

slide8
เสวนาการขับเคลื่อนวาระจังหวัดเสวนาการขับเคลื่อนวาระจังหวัด
slide9
ประกาศนโยบาย การขับเคลื่อนวาระจังหวัด “ อุดรธานีเมืองผู้สูงอายุคุณภาพชีวิตดี”

โดย นายกอบเกียรติ กาญจนะ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

slide10

นโยบาย 5 ยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยผู้สูงอายุ

2. ยุทธศาสตร์ด้านการคุ้มครองสังคมสำหรับผู้สูงอายุ

3. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชน

4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเชิงบูรณาการจังหวัดอุดรธานี

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ความรู้ การศึกษาวิจัยสุขภาพและสังคม ผู้สูงอายุ

slide11

นายกอบเกียรติ กาญจนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี แถลงข่าว

ภาพ

slide12

ให้ความรู้เรื่อง การจัดทำนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในประเด็นการขับเคลื่อนวาระจังหวัด “ อุดรธานีเมืองผู้สูงอายุคุณภาพชีวิตดี”

โดย คุณ นิสิต ศักยพันธ์ ผู้ประสานงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุดรธานี

slide13

การจัดทำนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในประเด็นการขับเคลื่อนวาระจังหวัด “ อุดรธานีเมืองผู้สูงอายุคุณภาพชีวิตดี”ด้วยกระบวนการสมัชชาสุขภาพ

กลุ่มที่ 1 ประเด็น

- ผู้สูงอายุ ภาระ หรือพลัง : POWER or BURDEN

- บริการสาธารณะ พอใจ หรือ แก้ไข.

slide14

กลุ่มที่ 2 ประเด็น

- เครือข่ายผู้สูงอายุ ฝัน หรือความจริงที่เป็นไปได้. - นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ประเด็น

slide15

กลุ่มที่ 3 ประเด็น

3.1 บิดา มารดา ฆ่า หรือ กตัญญู

วัยรุ่น มีความเห็นต่อ ประเด็นนี้อย่างไร

3.2 สื่อสาธารณะ ช่วย หรือ ขยับ

ขับเคลื่อน อย่างไร

slide16

กลุ่มที่ 4 ประเด็น

พัฒนา ขับเคลื่อนให้อุดรธานีเป็นเมืองที่ดีที่สุด สำหรับผู้สูงอายุ

" ครั้งหนึ่งของชีวิน ก่อนสิ้นอายุขัย ขอพักกายใจ ชีวิตสดใส ที่อุดรธานี เมือง

slide17

กิจกรรมที่จะดำเนินการต่อไปกิจกรรมที่จะดำเนินการต่อไป

1.จัดประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อน

วาระจังหวัดอุดรธานีเมืองผู้สูงอายุคุณภาพชีวิตดี

เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและวางแผนอย่างต่อเนื่อง

เป็นระบบ

2.มอบหมายให้ คปสอ หนองแสง ร่วมกบพหุภาคีจัด

ประชุมพหุภาคี ในการขับเคลื่อนวาระอำเภอหนองแสง

อำเภอผู้สูงอายุคุณภาพชีวิตดี

ad