San tez
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 33

SAN-TEZ PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SAN-TEZ. Prof.Dr. Canan Özgen Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü 26 Ocak 2011 Teknokent , ODTÜ , Ankara. Başkasından üstün olmamız önemli değildir. Asıl önemli olan şey, dünkü halimizden üstün olmamızdır . Hint Atasözü. SAN-TEZ

Download Presentation

SAN-TEZ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


SAN-TEZ

Prof.Dr. Canan Özgen

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

26 Ocak 2011

Teknokent, ODTÜ, Ankara


Başkasından üstün olmamız önemli değildir.

Asıl önemli olan şey,

dünkü halimizden üstün olmamızdır.

Hint Atasözü.


SAN-TEZ

2004 yılında ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde oluşturulup, başlatılan bir proje.


AMAÇ : Refah içinde bir toplum

yaratmakiçin,

YÖNTEM : Mevcut kaynakları,

en uygun koşullarda,

üretim faktörü ile

birleştirmeküzere,

HEDEF : Katma değer yaratmakve

uluslararası rekabet

gücünü yakalamak.


BİLGİ TOPLUMU”nda

Üretim Faktörleri:

bilim

teknoloji,

iyi yetişmiş insangücü.

ÜNİVERSİTELER


ÜNİVERSİTE-SANAYİ-KAMU

 • İleri teknolojiler, üniversite-sanayi işbirliğinin ve sanayi AR-GE etkinliklerinin bir sonucu.

 • ABD’de bu teknolojinin gelişmesi, Stanford, Berkeley ve California üniversitelerinin hemen yanında “Silicon Valley” in kurulmasına neden olmuştur.


 • Bugün, gelişmiş ülkelerde,

  KURAL:

  Ticari olarak faydalanılacakaraştırma.

  SONUÇ;

  Üniversite araştırmalarının ticari olarak uygulanması ileEKONOMİK REKABET GÜCÜNÜN artması.


Yapılması gerekenler:

 • EĞİTİM

 • ve

 • AR-GE


 • EĞİTİM ve AR-GE:

 • (sanayi- üniversite işbirliğiile)

 • A. Sanayii kuruluşlarında çalışan yetenekli elemanların lisans üstü MS ve Ph.D programlarına devam etmeleri,

  • Yetişkin eğitimi

  • gelişmiş ülkelerde en hızla büyüyen eğitim sektörü.


EĞİTİM ve AR-GE:

B. Endüstriden yönlendirilen,

üniversitenin danışmanlık

yaptığı endüstri-bazlı

projelerin yapılması.


 • EĞİTİM ve AR-GE:

 • C. Sanayii kuruluşlarındaçalışandeneyimliyöneticilerin

 • Üniversitedeseminerleredavetedilmeleri,

 • Bazıteknolojiyoğunderslerdegörevalmaları,

 • Üniversitede,bölümlerindanışmankomitelerindeyeralmaları.


D. Yüksek Lisans ve Doktora

tezlerinde,

 • toplumsal fayda sağlayacak,

 • ekonomik olarak katma değer

  yaratacak konuların özel ve kamu

  kuruluşları ile birlikte seçilmesi

  ve desteklenmesi,

  Sanayii kaynaklı, Devlet destekli Araştırma Tezleri

  (SAN-TEZ)


SAN-TEZ


SAN-TEZ nedir?

Amaç:

 • Üniversite–sanayi ortaklığı ile üniversitelerin araştırma olanaklarını kullanarak, endüstrilerin Ar-Ge’ye dayalı ihtiyaçlarını çözümlemek,

 • "İnovasyon ve Ar-Ge'nin önemini kavramış kendi teknolojisini üreten ve satan, rekabet gücü ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye"vizyonuna önemli bir katkı sağlamak.


Hedefleri nelerdir?

Üniversite-sanayi-kamuişbirliğini kurumsallaştırmak,

Katma değeri yüksek, teknoloji tabanlı ürün ve üretim yöntemlerigeliştirilmesi desteklenerek ülkemizin dünya pazarında rekabet gücünün yükseltilmesine yardımcı olmak,

KOBİ'lerin teknoloji ve AR-GE kültürü edinmelerinisağlamak,

Özellikle, sanayimizin %98'ini oluşturan ve halen geleneksel üretim yöntemi ile çalışmaya devam eden KOBİ'lerimizi teknolojik ürün ve üretim yöntemlerini kullanmaya cesaretlendirmek,

Bu işletmelerin kendi öz varlıklarıyla gerçekleştiremeyecekleriAR-GE, teknoloji ve innovasyona yönelik çalışmalarınhem üniversite hem de devlet desteği ile gerçekleştirilmesini sağlamak,


Hedefleri nelerdir? (Devam)

Üniversitede yapılan akademik bilginin ticarileşmesini sağlamak,

Akademisyenler ve üniversite mezunu gençler arasında şirketleşme kültürünü yaygınlaştırarak yenilikçi yeni şirketler doğmasını sağlamak,

Üniversitelerde doktora veya yüksek lisans programlarındaöğrenim gören öğrencilerin tez konularının KOBİ'ler tarafından talep edilen, imalat sanayine yönelik yeni teknolojilere dayalı ürün, üretim yöntemi ve AR-GE tabanlı ihtiyaçlarayönelik olarak belirlenmesini sağlamak,

Bu projelerde daha fazla sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisinin desteklenmesini sağlayarak nitelikli eleman sayısının artırılmasına yardımcı olmak,,

Bu projelerde çalışan tez öğrencilerinin ileride bu firmalarda AR-GE personeli olarak istihdam edilmesinin önünü açmaktır.


Projelere Sağlanacak Destek Oranı:

NOT: Proje ödemeleri sözleşmede belirlenen 3’er aylık dönemler halinde proje adına üniversite tarafından açılmış bulunan proje özel hesabına yatırılır.

% 75

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

% 25

Sanayi


Proje Destek Süresi:

En fazla üç yıl.*

*Gereksinimlere göre en fazla 6 ay ek süre verilebilir.


Proje Bütçesi Üst Sınırı:

Herhangi bir alt veya üst sınır bulunmamaktadır.


2009 yılısonunda

Başvuru: 519proje

Desteklenen: 206projeden 197’si başlatılmıştır.

Desteklenenprojeler, 38üniversiteve16farklıaraştırmaalanından

Projeleriçin 2007 yılındanbuyanatoplam26,9 Milyon TL. ödemeyapılmış. 

San-TezProgramı 2010 yılı 1. dönemindeprojebaşvurusu: 117

Projelerintoplambedeli57,4 Milyon TL.


Kimler Yararlanabilir?

 • Sektör ve büyüklüğü önemli değil.,

 • Firma düzeyinde katma değer yaratan.,

 • Ülkemizde yerleşik firmalar ve üniversitelerinortaklığı ile hazırlanacak projeler.


Nasıl Başvurulur?


Ne zaman başvurulabilir?

Proje başvuruSon tarihleri:

15 Mart 2011

15 Ağustos 2011


Proje Başvurusu Kabul Edilmeyenler:

Firma

 • Başvuru sırasında veya sözleşme yapılmadan önce

  • İflas etmesi veya tasfiye halinde olması,

  • Mesleki faaliyeti ile ilgili olarak bir suçtan mahkumiyet almış olanlar,

  • Kamu haklarından mahrum olanlar, vb.

  • İş veya faaliyetlerini askıya almış olanlar,

 • Proje başvuru yılından önceki bilançosunda zarar göstermiş olanlar.


Proje Başvurusu Kabul Edilmeyenler (Devam)

Proje Yürütücüsü ve Firma:

 • Başvuru sırasında veya sözleşme yapılmadan önce

  • İhale Yasası’na aykırı davranışlardan dolayı kesinleşmiş mahkumiyeti olanlar,

  • Yalan beyanda bulundukları tespit edilenler,

 • Teklif edilen proje ile haksız rekabet konumunda olanlar.


Dikkat edilmesi gerekenhususlar:

Projenin:

 • Öncelikli araştırma alanlarınayönelik olması,

 • Deneysel araştırma aşamasına gelmiş olması,

 • Üretime yönelik yatırım projeleri, pilot üretim tesisi veya merkezi laboratuar kurulmasına yönelik olmaması,

 • Toplam bütçenin (personel ödemesi ve telif ücretleri vb.) , Teknik ve Mali Kılavuzdikkate alınarak hesaplanması,

 • Öngörülen makine-donanım toplam tutarı, toplam proje bedelinin %65'ini geçmeyecek şekilde planlanması.


Desteklenen Giderler:

Makine DonanımGiderleri

Sarf malzemesi Alım Giderleri

Personel Giderleri

SeyahatGiderleri

Hizmet Alımı


Desteklenmeyen Giderler:

İdari Giderler (Sekreterlik, Dağıtım, Pazarlama ve Reklam Giderleri vb.)

Yönetim Giderleri,

Sosyal Yardımlaşma vakfı ödentileri

Büro makineleri ve malzemeleri

Kira, inşaat ve tesisat giderleri vb.


Proje süreci

Proje sonuçlarının değerlendirilmesi

Mali İnceleme ve denetim

İzleme

Ödeme İşlemleri

SAN-TEZ proje başvurusu

Sözleşme

Öndeğerlendirme

Karar

Değerlendirme


Başarılıbirişgördüğünüz her yerde, birilericesurbirkararalmışdemektir. Peter F. Drucker


Her kaydadeğerbaşarının, büyükyadaküçük, birangaryavezaferaşamasıvardır; birbaşlangıç,mücadelevezafer.Mahatma Gandhi


Kaynakça

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, http://www.sanayi.gov.tr/webedit/gozlem.aspx?sayfaNo=3093,


Teşekkür ederim.


 • Login