Metody molekulární biologie v ekologii a systematice rostlin
Download
1 / 28

Metody molekulární biologie v ekologii a systematice rostlin 10 . RAPD, ISSR apod. - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Metody molekulární biologie v ekologii a systematice rostlin 10 . RAPD, ISSR apod. Petr Koutecký & Jiří Košnar, 201 3. Vytvořeno v rámci projektu Molekularizace biologických oborů PřF JU reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0364. RAPD – princip.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Metody molekulární biologie v ekologii a systematice rostlin 10 . RAPD, ISSR apod.' - lerato


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Metody molekulární biologie v ekologii a systematice rostlin

10. RAPD, ISSR apod.

Petr Koutecký & Jiří Košnar, 2013

Vytvořeno v rámci projektu Molekularizace biologických oborů PřF JU

reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0364


Rapd princip
RAPD – princip rostlin

 • Random amplified polymorphic DNA (Williams et al. 1990)

 • Hledáme polymorfismus DNA pomocí PCR reakce s1 arbitrárním primerem

 • Sekvenci primeru volíme „náhodně“:

  • obvykle dekanukleotid

  • počet různých dekanukleotidů: 410 = 1048576

  • volí se primery se zvýšeným (60-70%) obsahem GC → stabilnější vazba při PCR (annealing, extenze při 72°C)

 • V praxi se sekvence primerů „naslepo“ zkouší:

  • test většího počtu primerů

  • výběr těch, které dávají vhodné banding pattern (dost variability a zároveň jednoznačné vyhodnocení výsledků)


Rapd princip1

nic rostlin

(orientace)

nic

(moc daleko)

RAPD – princip

 • PCR reakce proběhne, pokud:

  • jsou přítomny komplementární sekvence k primerům na protilehlých vláknech DNA

  • jsou dostatečně blízko u sebe

 • separace fragmentů elektroforézou na základě délky

 • jsou vzorce na výpočet očekávaného počtu proužků (např. Williams et al. 1993), ale nefungují


Rapd gel

http://pgrc3.agr.ca/ rostlin

RAPD gel

 • agarosa (horizontální) nebo polyakrylamid (vertikální)

 • barvení EtBr, SYBR green, GelRed apod.

  • ideálně po proběhnutí ELFO, post-staining (minimalizace deformací a posunů proužků)

 • vyhodnocení: přítomnost / nepřítomnost proužku

  • dominantní data (0 / 1)


Rapd vznik varibility

kodominantní rostlin

RAPD – vznik varibility

 • Mutace v místě nasedání primerů (zánik / vznik místa)

většinou detekovatelný jen kratší produkt

 • Inzerce / delece v amplifikovaném úseku

 • Inverze apod.


Rapd metodick probl my
RAPD – metodické problémy rostlin

 • Metoda velmi citlivá na reakční podmínky PCR

  • koncentrace a čistota DNA

  • koncentrace primerů, Mg2+, polymerasy, složení pufru,…

  • konkrétní průběh teploty (rychlost zahřívání,…) → nutno používat stejný cykler

 • Relativně nízká teplota annealingu (35-45°C)

  • mismatched priming = amplifikace i z míst, kde primery nesedají zcela přesně (mírně odlišná sekvence)

  • zásadních ± 8 nukleotidů na (3’ konci), zbytek nemusí nasedat přesně

  • zejména u kratších fragmentů mohou vznikat stabilní smyčky z daného vlákna DNA (konce mají komplementární sekvenci!) → horší amplifikace


Rapd metodick probl my1
RAPD – metodické problémy rostlin

 • Neznámá genetická podstata proužků

  • nejistá homologie

  • dominance (nepoznáme heterozygoty), ale ne vždy

   • až 5% kodominatních proužků (Williams et al. 1990)

  • neznámá dědičnost (nukleární vs. organelové)

   • biperentální vs. uniparentální

  • kompetice primerů apod.

   • ve směsi DNA dvou různých organismů se neamplifikují proužky z obou stejně (pokud se mírně liší sekvence v místech nasedání primeru)

   • mohou vznikat heteroduplexy (2 různě dlouhá vlákna) → jiná mobilita při elfo

   • může nastat v genomu hybridů, allopolyploidů,…

  • nespecifičnost – amplifikuje jakoukoliv DNA

   • endofytické houby, epifytické řasy,…


Rapd standardizace
RAPD - standardizace rostlin

 • vyhodnocujeme jako dominantní data (0 / 1)

 • intenzita proužků se neuvažuje

  • mohou být heterozygoti, ale nemusí

 • obecně slabé produkty se neuvažují

  • raději méně spolehlivých znaků nežvíce, ale nespolehlivých

 • krátké fragmenty (< 100 bp) se většinou neuvažují

  • zvyšuje se nejistota homologie

 • podobně i u příliš dlouhých fragmentů

  • 1700 bp je na agarose téměř nerozlišitelné od 2000 bp

 • všechny analýzy provádět stejně a na stejném cykleru

 • všechny vzorky 2× (včetně extrakce!)

  • uvažují se jen pozice, kde jsou opakování shodná


Rapd srovn n s jin mi metodami

Výhody rostlin

není nutná znalost genomu (univerzální metoda)

relativně málo DNA

jednoduchost a rychlost

cena

fragmenty (teoreticky) rozmístěny po celém genomu

velké množství (~ desítky až stovky) polymorfních fr.

RAPD – srovnání s jinými metodami

Nevýhody

 • citlivost na reakční podmínky, nesrovnatelnost mezi laboratořemi → někteří recenzenti zamítají publikace založené na RAPD...

 • dominantní data

 • nejistá homologie fragmentů atd.

 • neznámá dědičnost fragmentů


nic rostlin

(orientace)

nic

(moc daleko)

flanking sequence

CACACACACACACACACA

flanking sequence

ISSR

 • Inter-simple sequnce repeats (Zietkiewicz 1994)

 • podobný princip jako RAPD

 • jako primery slouží mikrosatelitové sekvence

  • mikrosatelit (= simple sequence repeat, SSR) je jeden z typů repetitivních sekvencí - několikanásobné opakování krátkého (2-6 bp) sekvenčního motivu za sebou

 • amplifikují se úseky mezi dvěma mikrosatelity stejné sekvence a opačné orientace


ISSR rostlin

 • menší citlivost na reakční podmínky než RAPD

 • primery delší (cca 18-20 bazí) než u RAPD

  • vyšší teplota annealingu (~45-60°C) → přesnější amplifikace (menší intenzita mismatched priming)

 • primery zahrnující několik bazí flanking sequence = anchored(„ukotvené“, např. GAGAGAGAGAGAGAGAYC) vs. unanchored (GAGAGAGAGAGAGAGA)

  • anchored primers neamplifikují vždy („selektivní báze“)

 • někdy používán touch-down postup

  • vyšší teplota annealingu v prvních cyklech PCR → specifičtější amplifikace, i když menší výtěžek

  • v dalších cyklech nižší teplota → vyšší výtěžek, specifita zajištěna předešlými cykly


Issr gely
ISSR - gely rostlin

 • separace fragmentů na gelu (agarosa n. polyakrylamid); finální analýza:

  • dlouhé gely (aspoň ~40x40 cm); agarosa 1-1.5% w/v, 80V přes noc

  • post-staining


Issr gely1
ISSR - gely rostlin

 • separace fragmentů na gelu (agarosa n. polyakrylamid); finální analýza: všechny vzorky 2x

KOR

KAR

BAL

KEP

SAF

RYL

SKA

SKR

49 T

47

48

25

26

50

52 T

53 T

111

113 T

114 T

123

124

125

131

132

159

160

164

12

13

24

11

112

Carex, Jan Košnar

1st run


Issr gely2
ISSR - gely rostlin

 • separace fragmentů na gelu (agarosa n. polyakrylamid); finální analýza: všechny vzorky 2x

KOR

KAR

BAL

KEP

SAF

RYL

SKA

SKR

49 T

47

48

12

13

24

25

26

50

52 T

53 T

111

113 T

114 T

123

124

125

131

132

159

160

164

11

112

Carex, Jan Košnar

2nd run


Issr fragmenta n anal za
ISSR – fragmentační analýza rostlin

 • separace fragmentů v sekvenátoru → fragmentační analýza

 • fluorescenčně značené primery

  • pozn.: optimalizace – značený a neznačený primer stejné sekvence se může lišit v požadavcích na jednotlivé parametry PCR

 • separace fragmentů kapilární elekroforézou v sekvenátoru

  • vzorky nemigrují v čase lineárně, proto přidáván velikostní standard (směs fragmentů DNA o známé délce)

  • možnost kombinovat několik primerů značených různou barvou

  • v naší laboratoři až 4 barvy (6FAM, VIC, NED, PET) + 5 barva size standard (LIZ)


Issr fragmenta n anal za1
ISSR – fragmentační analýza rostlin

Centaurea, J. Karásek & P. Koutecký


Issr srovn n s jin mi metodami
ISSR – srovnání s jinými metodami rostlin

 • jako RAPD, ale spolehlivější, méně citlivé na reakční podmínky

Výhody

 • není nutná znalost genomu (univerzální metoda)

 • relativně málo DNA

 • jednoduchost a rychlost

 • cena

 • fragmenty (teoreticky) rozmístěny po celém genomu

 • velké množství (~ desítky až stovky) polymorfních fr.

Nevýhody

 • dominantní data

 • nejistá homologie a neznámá dědičnost fragmentů

 • somatické mutace (nadhodnocují diverzitu)

 • do jisté míry citlivost na reakční podmínky, nepřenositelnost pro jiné studie, nutnost optimalizace primerů


Dal podobn metody
Další podobné metody rostlin

 • DNA amplification fingerprinting (DAF)

  • velmi krátké primery (5 nukleotidů)

  • různé teploty annealingu (vysoké i nízké)

 • Arbitrarily primed PCR (AP-PCR)

  • delší primery (≥ 20 nukleotidů)

  • na začátku několik cyklů s nízkou t annealingu (mismatch), následně cykly s vysokou t annealingu (přesná amplifikace)

 • Sequence-characterised amplified regions (SCAR)

  • osekvenování vybraných RAPD proužků (vyříznutí, klonování)

  • specifické primery (≥ 20 nukleotidů) komplementární ke koncům

  • primery jsou specifické pro daný lokus – lze rozlišit i kodominantní varianty

  • delší primery = vysoká reprodukovatelnost


Dal podobn metody1
Další podobné metody rostlin

 • random amplified microsatellite polymorphism (RAMP)

  • kombinace 5‘-anchored ISSR primeru a RAPD primeru

  • složité PCR cykly (primery mají různé teploty annealingu –střídání v různých cyklech)

  • ISSR primer značený (fluorescenčně n. radioaktivně) → produkty amplifikované obou stran RAPD primerem nejsou vidět

 • … a mnoho dalších metod využívajících jako primery:

  • specifické sekvence různých typů transpozonů

  • kombinace retrotranspozonů a mikrosatelitů

  • kombinace s restrikčním štěpením fragmentů


Issr aplikace
ISSR - aplikace rostlin

 • populační genetika (diverzita, fragmentace,…)

  • ochranářská

  • invazní

 • klonální a prostorová struktura populací

 • hybridizace

 • rozmnožovací systémy

 • taxonomie (vymezení a podobnost taxonů,…)

 • (fylogeografie)

 • (mezidruhové vztahy, fylogeneze)


Popula n a ochran sk genetika

www.primulaworld.com rostlin

Populační a ochranářská genetika

Crema et al. 2009, Plant Syst. Evol. 280: 29–36

 • Primula apennina, endemit

 • 6 populací „v řadě“, 9 primerů / 164 lokusů

 • relativně velká variabilita – He,, Shanon. index(sexuál, hetorostylie, daleko létající opylovač)

 • souvislost s pozicí populací (nejmíň na kraji,nejvíce v prostřední populaci)

 • tři genetické skupiny (BAPS), zřetelný tok mezi populacemi

 • potvrzeno i Mante-lovým testem(mírná pozitivní korelace)


Taxonomie
Taxonomie rostlin

Jiménez et al. 2009, Folia Geobot. 44: 145-158

 • Narcissus sect. Pseudonarcissi, Španělsko

 • spousta „podezřelých“ endemických druhů

 • 6 primerů – 89 lokusů + ITS sekvence

 • PCoA, NJ strom, (+ parsimonie pro ITS)

 • 3 výrazné skupiny v PCoA

 • nesoulad s morfologií

 • některé druhy nelze rozlišit

 • podpořeno také ITS

 • návrh revize taxonomie (spojení některých druhů)


Hybridizace
Hybridizace rostlin

Ducarme et al. 2010, Folia Geobot. 45: 387-405

 • Rhinanthus minor, R. angustifolius

 • test 100 RAPD a 100 ISSR primerů, výběr 8 druhově specifických lokusů (4 pro každý druh)

 • hybridní index: čisté druhy -4 a 4, F1 hybrid má 0, zpětní kříženci něco mezi

 • 2 přírodní populace + 1 umělá

 • vznik hybridů v umělé populaci

 • většina zpětných kříženců k Rh. angustifoliusvysvětlováno chováním opylovačů a většíautogamie u Rh. minor

 • drobné meziroční fluktuace


Hybridizace1
Hybridizace rostlin

Lo 2010, J. Evol. Biol. 23: 2249–2261

 • mangrove rodu Rhizophora, 3 základní druhy a 3 předpokládaní hybridi (morfologie, neklíčivost semen)

 • 12 ISSR primerů (+ITS, cpDNA)

 • privátní alely zákl. druhů; hybridi 0, ale celkově víc alel (součet rodičů)

 • STRUCTURE identifikuje vždyhybrida (směs)i jeho rodiče

 • NewHybrids: všechno F1 hybridi

 • každá lokalita svůj ISSR genotyp →opakovaný vznik hybridů

 • ITS, cpDNA: ukazuje naobousměrnou hybridizaci

jedna z lokalit, 3 druhy + hybrid


Rozmno ovac syst my
Rozmnožovací systémy rostlin

Han et al. 2009, Plant Syst. Evol. 277: 13–20

 • Lotos nucifera v Číně

 • sběr semen (9-20) z 20 rostlin

  + dospělé rostliny, 10 populací

 • 5 / 12 primerů (28 / 173 lokusů)

 • porovnání potomstva a mateřský r.v programu MLTR

 • velká míra cizoprášení (>90%)

 • skoro žádný inbreeding (f ~ 0)

 • mírná autokorelace (podobné zdroje pylu u blízkých mateřských rostlin)

  + obvyklá studie populací (AMOVA, Mantel test,…)


Identifikace klon
Identifikace klonů rostlin

Gross et al. 2012, Ann. Bot. 109: 331–342

 • Klonální struktura sterilních i fertilních popu-lací Greivillea rhizomatosa (Proteaceae)

 • Simpsonův index, gene diversity, modelypříbuznosti jedinců

 • 4 ISSR primery / 120 lokusů

 • velká klonální diverzita (>90%) i u sterilních populací (→ minulost)

 • somatické mutace ! 10 ze 42 ramet spojených pod zemí mělojiný genotyp

 • podle modelů 17-48% genotypů(v různých populacích) mohlo vzniknout somat. mutacemi

[pozor, jiný druh]


Prostorov z visloti n co jako fylogeografie
Prostorové závisloti (něco jako fylogeografie) rostlin

Belluci et al. 2011, Plant Biol. 13: 381-390

 • Tripodion tetraphyllum (= Anthyllistetraphylla) v sev. Africe

 • sucho, včetně intenzivních pastvin

 • 36 lokalit Maroko-Tunisko, z každésemena, z nich ale jen 2-3 kytky (celk. 94)

 • 5 ISSR primerů / 32 lokusů (+ cpSSR + 1 morfol. znak)

 • zřetelně klesající variabilita od západu k východu

 • 2 extrémní genotypy (STRUCTURE) na okrajích gradientu západ-východ, plynulý přechod (klinální variabilita)

 • relativně velké rozdíly mezi „populacemi“ (autogamie)

 • zřetelné autokorelace na škále <400 km

 • asi migrace od záp. k východu a selekce ve prospěch určitého genotypu na V okraji gradientu


Prostorov struktura populace
Prostorová struktura populace rostlin

Matesanz et al. 2011, J. Ecol . 99: 838-848

 • společná populace Thymus vulgaris (hojný)+ Th. loscosii (endemit) na ploše 10 m2

 • prostorové rozmístění jedinců v 1m2 plochách + faktory prostředí (vlhkost, půda, pokryvnost,…)

 • genetická variabilita (5 ISSR primerů pro druh)

 • obecně shlukovité rozmístění obou druhů a negativní vztah mezi nimi

 • u Th. vulgaris žádné klony, u Th. loscosii79 genotypů ze 100)

 • korelace mezi genetickou podobností Th. loscosii a abundancí Th. vulgaris – asi selekce genotypů Th. loscosii specializova-ných na určitou míru kompetice Th. vulgaris


ad