H ng d n s d ng hsc c xung t c cao
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 28

Hướng dẫn sử dụng HSC để đọc xung tốc độ cao PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Hướng dẫn sử dụng HSC để đọc xung tốc độ cao. BS. Nguyễn Hữu Tân Automatic Control Department-HCMUT Automatic Control Module – DCSE lab Tel: 0935129689 Email: nhtan@hcmut.edu.vn. Tổng quan về HSC. HSC cung cấp một khối đếm xung cho encoder.

Download Presentation

Hướng dẫn sử dụng HSC để đọc xung tốc độ cao

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


H ng d n s d ng hsc c xung t c cao

Hướng dẫn sử dụng HSC để đọc xung tốc độ cao

BS. Nguyễn Hữu Tân

Automatic Control Department-HCMUT

Automatic Control Module – DCSE lab

Tel: 0935129689

Email: nhtan@hcmut.edu.vn


T ng quan v hsc

Tổng quan về HSC

 • HSC cung cấp một khối đếm xung cho encoder.

 • Một encoder cung cấp một số lượng xung nhất định đối với mỗi vòng quay của trục và 1 xung reset. Các xung này là ngõ vào cho HSC


T ng quan v hsc1

Tổng quan về HSC

 • HSC được cung cấp các giá trị đặt.

 • Ngõ ra được kích hoạt trong khoảng thời gian giá trị đếm<giá trị đặt

 • Counter có khả năng cung cấp ngắt khi giá trị đếm bằng giá trị đặt hay khi xảy ra điều kiện reset


T ng quan v hsc2

Tổng quan về HSC

 • Có 4 loại HSC:

  • Counter 1 pha với bit điều khiển hướng đếm bên trong CPU

  • Counter 1 pha với bit điều khiển hướng đếm bên ngoài

  • Counter với 2 pha A/B

  • Counter với A/B nhân 4

 • Có thể sử dụng kết hợp thêm các chế độ:

  Không Reset và Start, có reset và không Start hoặc cả 2


C c l nh lad cho hsc

Các lệnh lad cho HSC

 • Lệnh HDEF

  • Lựa chọn mode hoạt động, nguồn xung clock, hướng, chiều đếm, start và hàm reset cho HSC

  • Gọi lần đầu bằng SM0.1


C c l nh lad cho hsc1

Các lệnh Lad cho HSC

 • Lệnh HSC

  • Cấu hình và điều khiển High Speed Counter dựa trên trạng thái của các bit HSC.

  • Thông số N cho biết tên của HSC

 • CPU 222, 221 có 4 HSC: 0, 3,4,5

 • CPU 224, 224XP và 226 có 6 HSC: 0, 1, 2, 3, 4,5


L p tr nh cho hsc d ng hsc wizard

Lập trình cho HSC dùng HSC Wizard

 • Cần định nghĩa các thông tin sau cho 1 HSC

  • Chọn counter và mode hoạt động

  • Cấu hình byte điều khiển

  • Cấu hình giá trị hiện tại (current value)

  • Cấu hình giá trị đặt (preset value)

  • Gán và cho phép chương trình phục vụ ngắt

  • Kích hoạt HSC.


C c hsc v input

Các HSC và Input


V d v ho t ng c a hsc

Ví dụ về hoạt động của HSC

 • Mode 0, 1, 2: 1 pha, hướng xác định bởi bit nội


V d v ho t ng c a hsc1

Ví dụ về hoạt động của HSC

 • Mode 3, 4, 5: 1 pha, hướng xác định bởi bit ngoài


V d v ho t ng c a hsc2

Ví dụ về hoạt động của HSC

 • Mode 6,7,8: 2 xung đếm lên/xuống


V d v ho t ng c a hsc3

Ví dụ về hoạt động của HSC

 • Mode 9, 10, 11


V d v ho t ng c a hsc4

Ví dụ về hoạt động của HSC

 • Mode 12: mode nhân 4 cho xung


Ho t ng c a start v reset

Hoạt động của Start và Reset


C c bit c u h nh tr ng th i reset

Các bit cấu hình trạng thái Reset

 • Cấu hình Start, Reset và 1x/4x

 • Ví dụ cấu hình cho HSC1 ở mode 11


C u h nh byte i u khi n

Cấu hình byte điều khiển

 • Mỗi counter có một byte điều khiển thực hiện các chức năng

  • Cho phép hay tắt counter

  • Điều khiển hướng đếm (mode 0,1,2) hay khởi động hướng đếm

  • Cho phép cập nhật current value

  • Cho phép cập nhật preset value


C u h nh byte i u khi n1

Cấu hình byte điều khiển


T gi tr current value v preset value

Đặt giá trị current value và preset value

 • Mỗi counter có 1 cặp thanh ghi 32 bit (có dấu) cho new current value và new preset value

 • Để nạp các giá trị này vào counter:

  • Cấu hình byte điều khiển

  • Nạp các giá trị mới vào các thanh ghi SMD tương ứng

  • Gọi lệnh HSC để cho phép counter chạy và load giá trị mới


H ng d n s d ng hsc c xung t c cao

Đặt giá trị current value và preset value

Giá trị hiện tại của counter có thể đọc được bằng cách đọc các thanh ghi HCx tương ứng

(HC: vùng nhớ dành cho High Speed Counter)


C c bit tr ng th i d ng cho hsc

Các bit trạng thái dùng cho HSC

 • Các bit trạng thái này chỉ có tác dụng trong chương trình phục vụ ngắt dành cho HSC


Tr nh t m u kh i ng hsc

Trình tự mẫu khởi động HSC

Ví dụ cài mode 0, 1, 2 cho HSC1

 • Dùng SM0.1 gọi chương trình con SBR_x cài đặt thông số cho HSC.

 • Trong SBR_x cấu hình các bit trong SMB47. Ví dụ SMB47 = 16#F8

 • Gọi HDEF để chọn counter và mode hoạt động

 • Cấu hình SMD48 và SMD 52 cho các trị current và preset values


Tr nh t m u kh i ng hsc1

Trình tự mẫu khởi động HSC

 • Liên sự kiện ngắt (13) với ISR và cho phép ngắt bằng ENI

 • Gọi lệnh HSC để S7-200 cài đặt HSC1

 • Thoát SBR_x


C p nh t gi tr m i cho current value

Cập nhật giá trị mới cho Current value

 • Cấu hình byte điều khiển (SMB47) để cập nhật lại giá trị current value với (SMB47.6=1, SMB47.5=0). Ví dụ SMB47 = 2#11000000

 • Nạp current value mới vào SMD48

 • Thực thi HSC để nạp trị mới


C p nh t gi tr m i cho preset value

Cập nhật giá trị mới cho preset value

 • Cấu hình byte điều khiển (SMB47) để cập nhật lại giá trị preset với (SMB47.6=0, SMB47.5=1). Ví dụ SMB47 = 2#10100000

 • Nạp preset value mới vào SMD52

 • Thực thi HSC để nạp trị mới


T t timer

Tắt timer

 • Cấu hình byte điều khiển (SMB47)

  • SMB47.7=0: tắt timer

  • SMB47.6=0: no update current value

  • SMB47.5=0: no update preset value

 • Gọi lại HSC để cấu hình timer


H ng d n hsc wizard

Hướng dẫn HSC Wizard

(sinh viên xem trên lớp)


Sample hsc1 program

Sample HSC1 Program


Sample hsc1 program1

Sample HSC1 Program


 • Login