NA GAS
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 23

NA GAS ÌA GIŘOLON-A PowerPoint PPT Presentation


  • 52 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

NA GAS ÌA GIŘOLON-A. Ò H CHE BEL, CHE BEL, CHE BEL E’S P Ò ST-S Ì A Ř E PR Ò PI BEL. A Ř’É ‘Ř BÒSCH ËD MOMBIŘON ANT I-I É MASCHE E MASCON. ANT ËŘ BÒSCH ËD MOMBIŘON, PRÒPI LÌ, DAVZIN AŘ PILION,. AŘ’ É NASSIJE NA GASÌA CH’A Ř’É TUTA NA POESÌA. Ò H CHE BEL, CHE BEL, CHE BEL

Download Presentation

NA GAS ÌA GIŘOLON-A

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


NA GASÌA

GIŘOLON-A


ÒH CHE BEL, CHE BEL, CHE BEL

E’S PÒST-SÌ A ŘE PRÒPI BEL


A Ř’É ‘Ř BÒSCH ËD MOMBIŘON

ANT I-I É MASCHE E MASCON


ANT ËŘ BÒSCH ËD MOMBIŘON,

PRÒPI LÌ, DAVZIN AŘ PILION,


AŘ’ É NASSIJE NA GASÌA

CH’A Ř’É TUTA NA POESÌA


ÒH CHE BEL, CHE BEL, CHE BEL

E’S PÒST-SÌ A ŘE PRÒPI BEL


MA ‘NT ËŘ BÒSCH ËD MOMBIŘON

I-I É TŘÒPI GŘANDAGNON


ÒH CHE BEL, CHE BEL, CHE BEL,

E’S PÒST-SÌ A Ř É PRÒPI BEL


S’IT VEUŘÌ MNÌ GŘANDA PÈID MI

BÒGIA PRÒPI NEN DA LÌ


ÒH CHE BEL, CHE BEL, CHE BEL

E’S PÒST-SÌ A ŘE PRÒPI BEL


MA SEU STOFIA DË STÉ SÌ

ADESS PART E VÒN PËR LÌ


ANT COL CAMP CH’O SMIJAVA D’ÒŘ

Ř’AVA TŘOVÀ AN GRAN TESÒŘ,


A Ř’É RUVAJIE COL MASCON

SEU SCAPÀ ‘D DISPEŘASSION


SEU RUVÀ FIN-A A TUŘIN


SEU LOAME ANT ËN GIARDIN


MA CHE FUM E CHE BORDEL

SEU SCAPÀ SENSA ‘Ř FARDEL


SEU RUVÀ FIN-A AŘ MAŘ


SEU MONTÀ ANSUMA A NA NAV


E A MOMBIŘON I SEU TORNÀ


ËŘ MIE AMISE Ř’HEU TŘOVÀ

MË SPETÀVO TUTE LÀ


PRÒPI LÀ, DAVZIN AŘ PILION,

Ř’HEU PIANTÀ IJ MÈ REISON


ÒH CHE BEL, CHE BEL, CHE BEL

E’S PÒST-SÌ A ŘE PRÒPI BEL


A Ř’É ‘Ř BÒSCH ËD MOMBIŘON

ANT I-I É MASCHE E MASCON


  • Login