Download
1 / 36

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

I NSTRUMENT FOR. P RE-ACCESSION. A SSISTANCE. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı. Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı Koordinasyon ve Uygulama Merkezi (PROKUM). BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI. PROKUM. SUNUM İÇERİĞİ. AB Mali Yardımları Katılım Öncesi Yardım Aracı – IPA

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Sanayi ve Ticaret Bakanlığı' - lenora


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

INSTRUMENT FOR

PRE-ACCESSION

ASSISTANCE

Sanayi ve Ticaret

Bakanlığı

Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı Koordinasyon ve Uygulama Merkezi

(PROKUM)

BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI


PROKUM

SUNUM İÇERİĞİ

 • AB Mali Yardımları

 • Katılım Öncesi Yardım Aracı – IPA

 • Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı

 • Projeler

 • IPA Takvimi

 • Beklentilerimiz

 • İletişim Bilgileri


AB MALİ YARDIMLARI

PROKUM

- 2006 2007 -

Topluluk Programları (FP7, CIP, vb.)

Avrupa Birliği Mali Yardımları

Avrupa Yatırım Bankası Kredileri

IPA

Katılım Öncesi Mali İşbirliği - Hibeler


AB MALİ YARDIMLARI

PROKUM

Avrupa Birliği 2007-2013 dönemi için aday ve potansiyel aday ülkelere sağlanacak tüm katılım öncesi mali yardımları tek bir program çerçevesinde toplamıştır.

……..- 2006

2007- 2013

PHARE

ISPA

SAPARD

Türkiye için Katılım Öncesi Mali İşbirliği

Katılım Öncesi Yardım Aracı

Instrument for

Pre-accessionAssistanceIPA

IPA

IPA’nın, 2000-2006 döneminde uygulanmış olan Katılım Öncesi Mali İşbirliği sürecinden temel farkı yeni dönemde “Proje” yaklaşımlı bir uygulamadan “Programlama” yaklaşımlı bir uygulamaya geçilmesidir.


KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI - IPA

PROKUM

IPA’nın Yararlanıcı Ülkeleri

IPA’nın Bileşenleri

Geçiş Desteğive Kurumsal Yapılanma*

Sınır Ötesi İşbirliği*

Bölgesel Kalkınma

Bölgesel Rekabet Edebilirlik

Çevre

Ulaştırma

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

Kırsal Kalkınma


KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI - IPA

PROKUM

ANA BİLEŞENLER BAZINDA BÜTÇE

ALT BİLEŞENLER BAZINDA BÜTÇE


PROKUM

KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI - IPA

BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMININ (BROP) BÜTÇESİ

2009

2007

2008

Toplam

41,9

43,5

54,8

140,2

AB Katkısı

14,0

14,5

18,2

46,8

Ulusal Katkı

Toplam

55,9

58

73

186,9


KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI - IPA

PROKUM

IPA KURUMSAL YAPILANMASI

AB Komisyonu

CAO

Mali İşbirliği

Kurulu

IPA

İzleme Komitesi

NIPAC

NAO

III. ve IV. Bileşenler için

Stratejik Koordinatör - DPT

ULUSAL FON

ABGS

III. ve IV.

Bileşenler

Koordinasyon Komitesi

Bölgesel Kalkınma

İnsan Kaynaklarının

Geliştirilmesi

Geçiş Dönemi

Desteği ve

Kurumsal

Yapılanma

Kırsal Kalkınma

Sınır Ötesi

İşbirliği

Avrupa Birliği

Türkiye Delegasyonu

SEKTÖREL İZLEME

KOMİTELERİ

PROGRAM OTORİTELERİ

Sanayi ve Ticaret

Bakanlığı

RCOP SMC

Çalışma ve Sosyal

Güvenlik Bakanlığı

ENV SMC

Çevre ve Orman

Bakanlığı

TRNS. SMC

Merkezi Finans ve

İhale Birim

HRD SMC

RD SMC

Tarım ve Köyişleri

Bakanlığı

Ulaştırma

Bakanlığı

DENETİM OTORİTESİ

Hazine Kontrolörler Kurulu


KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI - IPA

PROKUM

TEMEL DOKÜMANLAR

DOKÜMANIN ADI

HAZIRLAYAN TARAF

DOKÜMANIN NİTELİĞİ

Her bir aday ülke için Komisyon tarafından hazırlanan 3 yıllık stratejik planlama dokümanıdır.

IPA çerçevesinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin uyumunu ve koordinasyonunu sağlar.

Temel müdahale alanlarını, öncelikleri, hedefleri ve bütçeyi ortaya koyar.

AVRUPA

BİRLİĞİ

ÇOK YILLI İNDİKATİF

PLANLAMA DOKÜMANI

Bölgesel Kalkınma ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşenlerini (4 Operasyonel Program) içerir.

Ulusal önceliklerle Topluluk öncelikleri arasında ve iki bileşen kapsamında yer alan Operasyonel Programlar arasındaki tutarlılığı ve tamamlayıcılığı sağlar.

Komisyonun görüşü alınarak hazırlanır.

7 yıllık bir süre için hazırlanır.

TÜRKİYE DPT

STRATEJİK ÇERÇEVE

BELGESİ

Program Otoritesi olan Bakanlıklar tarafından hazırlanır ve Komisyon tarafından onaylanır.

Stratejik Çerçeve Belgesinde yer alan öncelik ve amaçların elde edilebilmesi için uygun öncelik ve tedbirleri tanımlar.

Orta dönem hedeflerin ve ihtiyaçların analizini içerir.

3 yıllık mali perspektifi ortaya koyar.

Amaçları, ulaşılmak istenen sonuçları, objektif izleme ve değerlendirme göstergelerini içerir.

TÜRKİYE İLGİLİ BAKANLIKLAR

OPERASYONEL PROGRAM


BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI

PROKUM

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı;

“Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı”nı; (BROP) hazırlama,uygulama,izleme, değerlendirme ve denetleme görevini üstlenmiştir.

Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı ilgili paydaşları ile işbirliği içerisinde hazırlanmıştır.

BROP 29 Kasım 2007 tarihinde AB Komisyonu tarafından kabul edilmiştir.

Mevcut işbirliği mekanizması Program uygulanırken de güçlendirilerek devam edecektir.


BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI

PROKUM

HAZIRLANMA YAKLAŞIMI

GÜÇLÜ YANLAR KÜMESİ

GÜÇLÜ YÖNLERDEN FAYDALANARAK FIRSATLARI MAKSİMİZE ETMEK

FIRSATLAR KÜMESİ

ÖNCELİKLER ve

TEDBİRLER

Hedef bölgede istihdamı ve işletme sayısını artırmak, üretim kalitesinin geliştirilmesine katkı sağlamak OP’nin amacıdır

STRATEJİ

SWOT (GZFT)

ZAYIFLIKLAR KÜMESİ

ZAYIFLIKLARI GİDEREREK TEHDİTLERİ MİNİMİZE ETMEK

TEHDİTLER KÜMESİ


BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI

Temel altyapı, girişimcilik ve start-up’lar için danışmanlık ve finansal destekler, bölge içi ve kurumlar arası işbirliği faaliyetlerinin desteklenmesi,turizm

Temel Altyapı, girişimcilik ve start-up danışmanlık hizmeti destekleri, çeşitlendirilmiş finansal destek mekanizmaları,bölge içi ve bölgeler arası işbirliği destekleri, sektör içi sinerji destekleri, turizm

İhracat, verimlilik ve ürün geliştirme eğitimleri, kurumsallaşma ve BİT kullanımı, teknoloji transferi ve yükseltilmesi, belgelendirme ve standardizasyon, kredi garanti sistemleri, turizm

Kümelenme, yeni teknolojiler, risk sermayesi ve kredi garanti sistemi, belgelendirme ve standardizasyon, Ar-Ge ve BİT kullanımı, Sınai Mülkiyet Hakları

Ar-Ge, İnovasyon, BİT altyapısının geliştirilmesi, uluslar arası ve bölgelerarası sinerji ve işbirliği, sınai mülkiyet

PROKUM

HAZIRLANMA YAKLAŞIMI

REKABET EDEBİLİRLİK HARİTASI


BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI

Kişi başına düşen milli geliri Türkiye ortalamasının % 75’inin üstünde kalan Düzey II bölgeleri

Kişi başına düşen milli geliri Türkiye ortalamasının % 75’inin altında kalan Düzey II bölgeleri

15 Büyüme Merkezi

PROKUM

GLOBAL COĞRAFYASI


BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI

PROKUM

SPESİFİK COĞRAFYASI

BÜYÜME MERKEZLERİ


BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI

Kaynakların %20-30’u ise % 75 sınırının altında kalan diğer bölgelere tahsis edilecek.

20-30 %

70-80 %

Kaynakların % 70-80’i 15 Cazibe Merkezine tahsis edilecek.

PROKUM

COĞRAFYA BAZINDA BÜTÇE


BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI

1.1. Sanayi altyapısının geliştirilmesi,

1.2. Yeni finansal araçların oluşturulması ve geliştirilmesi

İŞ ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ

ÖNCELİK 1

138.3 Milyon €

1.3. Ar-Ge, İnovasyon, teknoloji ve bilgi teknolojileri

altyapısının geliştirilmesi,

1.4. Turizm altyapısının geliştirilmesi ile pazarlama ve

tanıtım faaliyetlerinin iyileştirilmesi,

T E D B İ R L E R

İŞLETME KAPASİTELERİNİN ARTIRILMASI VE GİRİŞİMCİLİĞİN TEŞVİK EDİLMESİ

2.1. İşletmelere temel bilgi ve danışmanlık desteği sağlanması

ÖNCELİK 2

37.3 Milyon €

2.2. Sanayi sektörleri arasında işbirliğinin güçlendirilmesi

PROKUM

ÖNCELİK VE TEDBİRLER

1.2. Yeni finansal araçların oluşturulması ve geliştirilmesi,


BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI

PROKUM

TEDBİR BAZINDA COĞRAFİ ODAKLANMA

DÜŞÜK REKABET

EDEBİLİRLİK

ORTA REKABET

EDEBİLİRLİK

YÜKSEK REKABET

EDEBİLİRLİK

NUTS II BÖLGELERİ

TEDBİRLER

TR-A1

TR-A2

TR-B2

TR-C2

TR-C3

TR-B1

TR-82

TR-83

TR-90

TR-C1

TR-63

TR-72

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

Öncelikli Olarak Desteklenecek Faaliyetler

Öncelikli Olmayan Faaliyetler


BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI

PROKUM

TEDBİR BAZINDA DESTEKLENEBİLECEK FAALİYETLER

KOBİ’lerin ortak kullanımına yönelik:

 • Laboratuarlar

 • Atölyeler,

 • Tasarım merkezleri,

 • Makine, laboratuar cihazları ve test ekipmanları,

 • ICT ve ofis ekipmanları (ekipman ve yazılım dahil),

 • İmalat ve depolama tesisleri,

 • İşleme ve paketleme tesisleri,

 • Sosyal tesisler ve eğitim tesisleri

  kurulması (altyapı), iyileştirilmesi ve tefrişatı (ekipman).

OSB’ler KSS’ler, sanayi ve ticaret odaları, birlikler ve benzeri mekanlarda

 • Tek durak ofisleri,

 • Bilgi ve danışmanlık ofislerinin, kurulması, iyileştirilmesi ve tefrişatı.

T E D B İ R 1.1

Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi

34.582.668€

İŞGEM’ler ve benzeri iş destek merkezleri ve ajanslarının kurulması, iyileştirilmesi ve

tefrişatı.

Ortak ticari kullanıma yönelik lojistik merkezlerinin; Sanayi alanlarının içerisi veya

çevresi ile havaalanlarının, limanların,ana ulaşım akslarının,v.b. çevresinde kurulması.

Faydalanıcılara yönelik danışmanlık hizmetleri ve bu başlık altındaki müdahalelerin

etkinliğini artırmaya yönelik tanıtım faaliyetleri.

Girişimcilik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik; Eğitim ve öğretim

tesislerinin kurulması faaliyetleri,


BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI

PROKUM

TEDBİR BAZINDA DESTEKLENEBİLECEK FAALİYETLER

Kredi garanti fonları, mikro kredi fonları, çekirdek

ve start-up (kuruluş aşamasındaki işletmeler), risk

sermayesi fonları dahil olmak üzere sermaye tedariki

fonları ve diğer finansman araçlarının gerektiğinde

kurulması ve/veya sermaye desteği yapılması

Gerektiğinde, desteklenen fonlara erişimi artırmak

amacıyla, projenin bir bileşeni olarak finansal

araçların tanıtım ve bilgilendirme kampanyaları

vasıtasıyla tanıtımı

T E D B İ R 1.2

Yeni finansal araçların oluşturulması ve geliştirilmesi

48.415.734€

Bu tedbir altında yürütülen projeler gerektiğinde

faydalanıcılara yönelik danışmanlık hizmetleri ile ağ

oluşumu faaliyetlerini kapsayacaktır.


BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI

 • Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB),

 • Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER),

 • Duvarsız Teknoloji İnkübatörü,

 • Kuluçka Merkezi,

 • Teknoloji Transfer Merkezleri,

 • Mükemmeliyet Merkezleri

 • Ar-Ge, teknoloji ve inovasyon yapılarının kurulması (inşaatı, tefrişatı ile makine ve

  laboratuar cihazları ve ICT ve ofis ekipmanlarının tedarik edilmesi), mevcutların

  iyileştirilmesi ve modernizasyonu.

Ar-Ge, teknoloji transferi ve bilgi-iletişim teknolojilerinin ticari olarak kullanımına

yönelik kamu kuruluşları ve kar amacı gütmeyen diğer kuruluşlar tarafından yürütülen

faaliyetler ile kamu, üniversiteler, Ar-Ge merkezleri ve işletmeler arasındaki ortak

ağların, kümelenmelerin ve teknoloji platformlarının oluşturulması (altyapı, tefrişat

ve bilgi-iletişim altyapısı dahil olmak üzere) ve geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin

desteklenmesi.

T E D B İ R 1.3

Ar-Ge, İnovasyon, Teknoloji ve Bilgi Teknolojileri

Altyapısının Geliştirilmesi

34.582.668€

TGB’ler, TEKMER’ler, üniversiteler ve diğer uygun alanlarda;

 • Laboratuarlar,

 • Atölyeler,

 • Makine ve ekipmanlar,

 • Eğitim tesisleri v.b.

  sosyal, teknik ve üretim tesislerinin kurulması ve modernizasyonu.

PROKUM

TEDBİR BAZINDA DESTEKLENEBİLECEK FAALİYETLER


BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI

PROKUM

TEDBİR BAZINDA DESTEKLENEBİLECEK FAALİYETLER

TGB’ler, TEKMER’ler, üniversiteler ve benzeri alanlarda;

 • Tek durak ofisleri,

 • Bilgi, danışmanlık ofisleri

 • Patent ofisleri ve diğer uygun ortak hizmet yapılarının oluşturulması.

Faaliyetin hedef bölgenin rekabet gücünü desteklemesi koşuluyla,

işbirliği, ağ ya da ortak bir proje olması halinde hedef bölge dışında

yürütülen faaliyetler ve yatırımların desteklenmesi (hedef bölgenin

dışında laboratuarların, atölyelerin ve diğer teknik tesislerin kurulması

ve modernizasyonu)

T E D B İ R 1.3

34.582.668€

Ar-Ge, İnovasyon, Teknoloji ve Bilgi Teknolojileri

Altyapısının Geliştirilmesi

Faydalanıcılara yönelik danışmanlık hizmetleri ve bu başlık altındaki

müdahalelerin etkinliğini artırmaya yönelik tanıtım faaliyetleri.

Girişimcilik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve

öğretim tesislerinin kurulması faaliyetleri,


BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI

PROKUM

TEDBİR BAZINDA DESTEKLENEBİLECEK FAALİYETLER

Turizm alanlarının canlandırılma ve peyzaj ve diğer altyapı

destekleri ile iyileştirilmesi.

Turizm bilgi tesisleri ve merkezlerinin kurulması ve tefrişatı.

Kamu kuruluşlarının ve kar amacı gütmeyen kuruluşların her

türlü bilgi ve iletişim araçlarını kullanması yoluyla tanıtım ve

pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesi.

20.749.600€

T E D B İ R 1.4

Turizm altyapısının geliştirilmesi ile pazarlama

ve tanıtım faaliyetlerinin iyileştirilmesi

Festivaller, sergiler ve fuarlar gibi yerel turistik

organizasyonların desteklenmesi.

Ulusal ve uluslararası seminerlerin, kongrelerin

düzenlenmesinin ve ulusal ve uluslararası fuarlara katılımın

desteklenmesi.


BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI

Temel bilgi ve danışmanlık desteği müdahalesi çerçevesinde;

 • Kamu kuruluşları,

 • KOBİ ve iş destek ajansları,

 • Kar amacı gütmeyen kuruluşların

  hazırladıkları projeler desteklenecektir.

  Bu kuruluşlara yönelik olarak projenin uygulanması ile ilgili ekipman

  temini ve dışarıdan uzmanlık desteği de sağlanacaktır.

Başta yeni kurulan işletmeler olmak üzere temel bilgi desteği

seminerler, workshoplar,farkındalık yaratma faaliyetleri, vb.

ve danışmanlık faaliyetleri;

 • Finansman sağlama,

 • Yatırım projelerinin geliştirilmesi,

 • Başvuruların hazırlanması,

 • İş ve yatırım planlarının hazırlanması v.b.

  gibi temalara yoğunlaşacaktır.

T E D B İ R 2.1

İşletmelere temel bilgi ve danışmanlık desteği

sağlanması

22.432.000€

Başta yeni kurulan işletmeler olmak üzere KOBİ’lere sağlanacak

danışmanlık desteği vasıtasıyla Tedbir 1.2 kapsamında sağlanacak

finansmana erişmin artırılması

PROKUM

TEDBİR BAZINDA DESTEKLENEBİLECEK FAALİYETLER


BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI

PROKUM

TEDBİR BAZINDA DESTEKLENEBİLECEK FAALİYETLER

Kamu kurumları ve kar amacı gütmeyen kuruluşların kümelenme, ağ

oluşumu ve işbirliğine yönelik faaliyetler konusundaki temel bilgi

desteği ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi.

Bu danışmanlık hizmetleri, şebekeleşme konusunda farkındalığın ve

bilginin yayılması için seminerler ve çalıştaylarla desteklenecektir.

Kamu kurumları ve kar amacı gütmeyen kuruluşların saha çalışmaları,

tanımlama, ihtiyaç analizleri, kümelenme ve ağ oluşumu analizleri ve

yol haritalarının hazırlanmasına yönelik faaliyetlerinin desteklenmesi

T E D B İ R 2.2

Sanayi Sektörleri Arasında İşbirliğinin Güçlendirilmesi

14.954.668€

Mevcut ve potansiyel kümelenmeler, ağ oluşumları, sektörel

dernekler ve benzeri işbirliği mekanizmalarının ortak faaliyet ve

yatırımlarının finansmanına yönelik doğrudan destekler.


PROJELER

PROKUM

HEDEF GRUPLAR

İMALAT VE TURİZM SANAYİNDEKİ

KOBİ’LER VE GİRİŞİMCİLERE yönelik

 • Kamu Kurumları ve Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar,

 • Yerel ve Bölgesel Kurumlar,

 • İşletmeleri Temsil Eden Organizasyonlar,

 • Sivil Toplum Kuruluşları,

 • Üniversiteler,

 • Networkler ve Küme Oluşumları

  tarafından proje sunabilecektir.


PROJELER

TEDBİRLER

PROJE SUNABİLECEK TARAFLAR

1.1

Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar ile ajanslar, OSB ve KSS’lerin yönetici

otoriteleri, ulusal ve yerel sanayi ve ticaret odaları, birlikler, dernekler, v.b.

1.2

Kar amacı gütmeyen Kredi garanti fonları, mikro krediler ve risk sermayesi

fonları, çekirdek sermayesi fonları ve start-up sermayesi fonları gibi sermaye

tedariki fonları

1.3

Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar ile ajanslar, TGB ve TEKMER’lerin

yönetim birimleri, üniversiteler, bilimsel kuruluşlar ve araştırma merkezleri,

ulusal ve bölgesel sanayi ve ticaret odaları, sektör dernekleri, vakıflar v.b.

1.4

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar ile

ajanslar ulusal ve bölgesel sanayi ve ticaret odaları, belediyeler, sektör dernekleri,

vakıflar v.b.

2.1

Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar ile ajanslar, araştırma merkezleri,

üniversiteler, kar amacı gütmeyen organizasyonlar, ulusal ve bölgesel sanayi ve

ticaret odaları, birlikler ve dernekler

2.2

Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar ile ajanslar, araştırma merkezleri,

üniversiteler, kar amacı gütmeyen organizasyonlar, ulusal ve bölgesel sanayi ve

ticaret odaları, birlikler, dernekler ve kümelenmeler

PROKUM

PROJE SUNABİLECEK GRUPLAR


PROJELER

PROKUM

 • Proje Paketi:

 • “Merkezi Kamu Kurumları“nın Stratejik Projeleri

2. Proje Paketi:

Proje Teklif Çağrısı

17 Kasım 2008 - 16 Ocak 2009

BROP

Çok Yıllı Çalışma Planı

PROJE PAKETLERİ

3. Proje Paketi:

Proje TeklifÇağrısı


PROJELER

PROKUM

 • PROJELERİN BÜYÜKLÜĞÜ

 • Birinci Öncelik 2 Milyon € - 10 Milyon €

 • İkinci Öncelik 1 Milyon € - 2 Milyon €

  • PROJELERİN SÜRESİ

 • Max. 36 ay (En son faaliyet 31/12/2012)

  • PROJELERİN FİNASMANI

 • “Uygun Harcamalar“

 • %75 AB Katkısı + %25 Ulusal Katkı

 • “Uygun Olmayan Harcamalar“

 • Faydalanıcı

 • (İşletme giderleri,ikinci el ekipman, arazi alımı, vs)


 • PROJELER

  PROKUM

  2. & 3. PAKET PROJELERİN SEÇİMİNE YÖNELİK TEMEL İLKELER

  Doğrudan Eleme Kriterleri

  Başvurunun uygunluğu (PTD)

  Başvuru sahibinin uygunluğu

  Puanlama Öncesi

  Hedef bölgenin uygunluğu

  PTD Zorunlu Alanlar

  Bütçe sınırlamaları

  Uygulanacak faaliyetlerin uygunluğu

  Degerlendirme Kriterleri

  (SMC-PSAK)

  Büyüme Merkezi –Yerel İşbirligi

  Puanlama Süreci

  Uzun Liste: > 70

  Tedbir Setine Uygunluk

  NUTS II –Tedbir Uygunlugu

  NUTS II –Öncelikli SektörUygunlugu

  PROKUM-AB Komisyonu

  Müzakereleri

  Kısa Liste

  Detaylar için Çağrı Rehberine Bakınız


  IPA TAKVİMİ

  PROKUM

  AB Komisyonu tarafından hazırlanan Çok Yıllı

  Endikatif Planlama Dokümanının Kabulü

  Stratejik Çerçeve Belgesinin Hazırlanması

  Akreditasyon Sürecinin Başlaması

  AB Komisyonu Tarafından

  IPA Uygulama Tüzüğünün Yayımlanması

  2007

  Operasyonel Programın (OP) Hazırlanması ve

  AB Komisyonuna Onaylanmak Üzere Gönderilmesi

  OP’nin Tanıtılması ve Duyurulması (sürekli)

  OP’nin AB Komisyonunca Onaylanması

  Proje Paketlerinin Oluşturulması Çalışmaları (2009 devam)

  2008

  Akreditasyon Sürecinin Tamamlanması ve Yetki Devri

  AB Tarafı ile Türkiye Arasında IPA Çerçeve

  Anlaşmasının İmzalanması ve TBMM Onayı

  AB Tarafı ile Türkiye Arasında IPA

  Finansal Anlaşmasının İmzalanması

  2009

  Fonların Serbest Bırakılması

  ve OP’nin Uygulanmaya Başlanması


  IPA TAKVİMİ

  PROKUM

  2008

  Kasım

  Proje Teklif Çağrısına Çıkılması

  Bakanlığa Danışma Sürecinin Kapanması – 01.01.2009

  Ocak

  Proje Teklif Çağrısının Kapanması – 16.01.2009

  Proje Ön Seçim Süreci’nin Tamamlanması – Şubat I. Hafta

  Şubat

  Proje Seçim Komitelerinin Çalışmaları – Şubat III. Hafta / Mart I. Hafta

  2009

  Proje Seçim Komitelerinin Çalışmaları Sonuçlarının İlanı - Mart II. Hafta

  Mart

  Projelerin AB Komisyonu ile görüşülmesi - Mart III. Hafta

  Nisan

  Nihai Proje Listesinin Belirlenmesi – Nisan III. Hafta


  BEKLENTİLERİMİZ

  PROKUM

  ► Bölgede düzenlenecek IPA ve OP Tanıtım Faaliyetlerininorganizasyonuna katkı verilmesisuretiyle desteklenmesi ve etkin bir katılımın sağlanması.

  ►BROP’nin Program Otoritesi olan Bakanlığımız ile bölgedeki kurum/kuruluş, STK ve KOBİ’ler arasında iyi bir işbirliğinin ve diyaloguntemin edilmesine katkıda bulunulması,

  ►IPA’nın yeni ve farklı bir süreç olduğunun anlaşılması

  ► Operasyonel Programda tanımlanan stratejik, coğrafi ve sektörel yoğunlaşmanın iyi anlaşılması ve bu stratejiye uygun proje tekliflerinin sunulması.

  ► Bölgedeki aktörler arasında iyi bir işbirliğinin sağlanarak ortaklaşa hazırlanmış ve yörenin ihtiyaçlarını iyi yansıtan projelerin ya da en azından proje fikirlerinin sunulması.


  PROKUM

  İLETİŞİM BİLGİLERİ

  http://www.sanayi.gov.tr

  http://ipa.stb.gov.tr

  BİLGİ ve İLGİLİ DOKÜMANLAR İÇİN

  GÖRÜŞ, ÖNERİ VE SORULARINIZ İÇİN

  [email protected]

  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

  Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı Koordinasyon ve Uygulama Merkezi (PROKUM)

  Eskişehir Yolu 7. Km. No:154

  06100 Çankaya-ANKARA

  Tel : (312) 219 65 99

  (312) 219 65 00 / 2851-2857

  Faks : (312) 219 68 07  KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

  Mustafa KARABAŞ

  AB Uzmanı

  Sanayi ve Ticaret

  Bakanlığı

  Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı Koordinasyon ve Uygulama Merkezi

  (PROKUM)


  ad