Posterior mediasten ve lezyonlar
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 76

Posterior Mediasten ve Lezyonları PowerPoint PPT Presentation


 • 442 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Posterior Mediasten ve Lezyonları. Posterior mediasten = Paravertebral sulcus Osefagus, İnen Aorta, Sempatik zincir, N. Vagus, Ductus Torasikus, Azigoz, Hemiazigoz. Epidemiyoloji. Mediasten Kitlelerinin. PM LezyonlarındaTanı. %50 si asemptomatiktir.

Download Presentation

Posterior Mediasten ve Lezyonları

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Posterior MediastenveLezyonları


 • Posterior mediasten

  = Paravertebral sulcus

  • Osefagus,

  • İnen Aorta,

  • Sempatik zincir,

  • N. Vagus,

  • Ductus Torasikus,

  • Azigoz,

  • Hemiazigoz.


Epidemiyoloji

Mediasten Kitlelerinin


PM LezyonlarındaTanı

 • %50 si asemptomatiktir.

 • Tarama amaçlı grafilerde görülür.

 • Asemptomatik lezyonların çoğunluğu da benigndir.

 • Semptom ~ Malignite

 • Erişkinlerin <%50,

 • Çocuklarda >%60 semptomatik.


Tanı

 • CT

  • Lokalizasyonunu,

  • Orjinini

  • Olası tanıyı,

  • İnvazyonunu gösterir.

  • MRI ve ultrasondan üstündür.

 • MRI

  • Kum saati tümörleri,

  • Kistleri,

  • Ekstrameduller hematopoezisi gösterir.

 • Tanı için çoğu lezyona direkt biopsi önerilmez.


Tanı

 • Serum ve idrarda katekolamin, vanillylmandelic asit (VMA) ve metanefrin bakılır.

  • Noroblastom,

  • Ganglionoroblastom

  • Feokromasitomada artar.

 • 24 saatlik idrarda VMA, homovanilik asit ve metanefrin seviyesi.

  • Üçünde de artabilir.


Tanı

 • Nükler tıp;

  • I131 iodine metaiodobenzylguanidine (MIBG)

   • Feokromositoma,

   • Noroblastoma ,

   • Ganglinoroblastoma.

  • Indium (In111) pentetreotide sintigrafisi,

   • Karsinoid tümör,

   • Feokromasitoma

   • Paraganglioma.

  • Positron emission tomography (PET)

   • 11C-hydroxyephedrine, 11C-epinephrine,


Norojenik Tümörler

 • Tüm mediastinal tümörlerin;

  • Erişkinlerde %20,

  • Çocuklarda %35’ini oluşturur.

 • Yaklaşık %90’ı posterior mediastendedir.

 • Posterior mediasten tümörlerinin %75’ini oluşturur.

 • %70-80’i benign

 • % 50’si asemptomatiktir.

 • Erişkinlerde sinir kılıfı tümörleri çok görülürken,

 • Çocuklarda sempatik ganglia tümörleri fazladır.


Periferal sinir tümörleri (Benign)

 • Schwannoma (neurilemomas) ve neurofibroma en sık görülen mediastinal tümörlerdir.

 • Çoğunlukla spinal sinir köklerinden köken alır.

 • Schwannoma sinir kılıfından oluşur ve sinir fibrillerini baskılar.

 • Dördüncü dekatda, kadın ve erkekte eşit görülürler

 • Asemptomatiktirler.


Periferal sinir tümörleri

 • Küçük bir grupta kompresyon nedeni ile parestezi ve ağrıya neden olurlar.

 • Rekürrensi nadirdir.


Periferal sinir tümörleri

 • Radyolojik olarak keskin kenarlı, yuvarlak, lobule ve paraspinoz kitlelerdir.

 • % 50 olguda basıya bağlı, kot, vertebra ve noral foraminada erezyona neden olurlar.

 • CT de;

  • Dağınık kalsifikasyon,

  • Hiposellüler,

  • Kistik değişim,

  • Kanama,

  • Myelinin lipid yapısı görülür.

 • %10 oraninda spinal kanala ilerler.

  (Dumbbell =hourglass = kum saati)


Periferal sinir tümörleri

MRI

Preoperatif intraspinal tümör yayılımını gösterir.

T1 kesitte düşük sinyal, T2 de yoğun.


Schwannoma

 • Schwannoma sinir kılıfından oluşur ve sinir fibrillerini baskılar.

 • Kapsüllüdür. Büyük kitle oluşturur.

 • Hücreden fakir, myelin, küçük kalsifikasyon, kistik dejenerasyon, kanama odakları içeren hetorgen yapıdadır.

 • Malign değişim nadirdir.


Vagustan köken almış schwannoma olgusu


Nörofibroma

 • Nörofibroma daha homogen yapıdadır.

 • Kapsülsüz, fakat iyi sınırlıdır.

 • Bütün sinir elemanlarını içerir.

  • Schwan hücreleri,

  • Miyelinli, miyelinsiz sinir lifleri,

  • Fibroblastlar.

 • Pleksiform nörofibroma, bir varianttır

  • Sinir traktı veya pleksus boyunca infiltrasyon gösterir.


Nörofibroma

 • %30-45 inde nörofibromatozisle birliktedir.

  • Multipl nörojenik tümör,

  • Tek pleksiform nörofibroma.

 • Gençlerde daha sıktır.

 • Malign değişim insidansı yüksektir.

von Recklinghausen's sendromu


Benign sinir kılıfı tümörlerinde tedavi

 • Komplet rezeksiyon.

  • Torakoskopik,

  • Torakotomi

  • Kum saati lezyonlarda nörosiruji desteği şart


Malign sinir kılıfı tümörü

 • Malign schwannoma,

 • Malign neurofibroma,

 • Malign nörojenik fibrosarkoma

  da denir.

 • Basit veya plexiform neurofibromadan köken alir.

 • Nörofibromatozisli olgular risk altındadır.

 • Nadiren benign schwannoma değişim olur.


Malign schwannoma

CT de yuvarlak ve iyi sınırlı görülür.

Komşu mediasten ve göğüs duvarına invaze eder.

Kalsifikasyon, merkezi hemoraji ve nekroz olabilir.

Akciğere hemotojen metastaz yapabilir.

Lenf nodu metastazı nadirdir.


Malign schwannomaTedavi

 • Geniş eksizyon önerilir.

 • Komplet rezeksiyon yapılamaz ise RT verilir.

 • Adjuvan RT ve KT nin surviye etkisi azdır.

 • Metastaz varlığında KT önerilir.

 • Lokal rekürens, inkomplet rezeksiyon nedeni ile olur.


Sempatik Ganglion Tümörleri

 • Benign:

  1.Ganglinöroma

 • Malign:

  2.Ganglionöroblastoma

  3.Nöroblastoma

 • Sinir hücreleri,

 • Sempatik ganglion (1. ve 2.),

 • Adrenal bezden köken alır (3.).


Ganglionöroma

Matür ganglion hücrelerinden köken alır.

Sert, yoğun ve kapsüllüdür.

Nadiren kum saati seklindedir.

3 yaşından büyüklerde görülür.

Yarısı asemptomatiktir.


Ganglionoroma


Ganglionoroma


Ganglionöroma

Radyolojisi;

İyi sınırlı, uzun ve vertebranın anterolateralinde yerleşir.

3-5 vertebra boyunca uzanır.

Skolyoza neden olur.

Noktasal kalsifikasyon görülür.

CT homojen kitle,

MRI kitlenin intraspinal uzanımını gösterir.


Ganglionöroma

Tedavi

Cerrahi olarak tamamen çıkartılması yeterlidir.

İntraspinal uzanım varsa beyin cerrahisi yardımı alınır.


Ganglionöroblastoma

 • Ganglionörom ve nöroblastom histolojik özellikleri taşır.

 • Malignitesi matür ganglion hücreleri ve immatür nöroblast varlığına göre değişir.

 • >10 yaş, Kadın =Erkek, görülür.

 • Semptom lokal invazyona bağlı.


Ganglionöroblastoma

 • Radyoloji

  • Keskin sınırlı

  • Paraspinoz uzanım gösterir.

   Yada

  • İrreguler,

  • Lokal invziv,

  • Geniş metastatik yayılım.


Nöroblastoma

 • Köçük yuvarlak hücrelerin oluşturduğu tabaka veya yalancı rozet formasyonundadır.

 • Kapsülsüzdür.

 • Fazla miktarda

  • Kanama odağı,

  • Nekroz,

  • Kistik dejenerasyon içerir.

 • Lokal invazyon sıktır.


Nöroblastoma

 • Çocuk malignitelerinin büyük grubunu oluşturur.

 • Doğumsal olması ve erişkinlerde nadirdir.

 • Erkek cocuklarda 1.5-2 kat daha fazla.

 • Coğunlukla semptomatiktir. Özellikle metastazları nedeni ile.


Nöroblastoma

 • Semptomlar;

  • Ağrı,

  • Norolojik defisit,

  • Horner sendromu,

  • Solunum sıkıntısı,

  • Ataksi

 • Plazma katekolamin ve vazo aktif intestinal peptid seviyesi nedeni ile;

  • Hipertansiyon,

  • Flushing,

  • İnatcı diare


Nöroblastoma

 • İdrarda katekolamin ürünleri atılır.

  • Homovanilik asit,

  • Vanilmandelik asit tanı ve takipte yararlıdır.

 • Paraspinal bölgede yerleşir.

 • Komşu yapıları invaze eder ve yer değiştirtirir.

 • Kemik erozyonlarına neden olur.

 • Orta hattı geçer.


Nöroblastoma

 • CT

  • Kenarları düz veya irregulerdir.

  • Çeşitli tipte kalsifikasyonlar içerir (%80)

   • Bulut benzeri,

   • Serpilmiş,

   • Yüzük şeklinde

   • Solit

 • MRI

  • Tüm sekanslarda homogen veya heterogen sinyal artışı

  • İntra spinal büyüme,

  • Komşu yapılara invazyon,

  • Damar genişlemeleri görülür.


Nöroblastoma

 • Nükleer tıp,

  • 123İodine MIBG (meta-iodo-benzyl-guanidine)

  • Epinefrin prekürsörüdür.

  • Sempatik orjin nedeni ile, nöroblastom için göreceli spesifiktir.

  • Çocuklarda primer ve metastatik hastalık tanısı için önerilir.


NöroblastomaTedavi

 • Evre I: Rezeksiyon küratif.

 • Evre II ve Evre III

  • Rezektabıl: Cerrahi sonrası KT ve RT

 • Evre IV:

  • Cerrahinin rolu tartışmalı.

  • KT ve RT sonrası geç cerrahi yapılmasını önerenler var.

  • Radyoaktif 131I metaiodobenzylguanide + KT


NöroblastomaTedavi

 • Kötü prognoz:

  • Tümörün büyüklüğü,

  • Az diferasiye hücre tipi,

  • İleri evre,

  • Ekstratorasik orijin,

  • Yaşlı hasta.


Periferal neuroektodermal tümorler

Melanotik progonoma

 • Koyu pigmentli malign tümör.

 • Genellikle ağızda oluşur.

 • Nöroepitelyal hücreler

 • Melanin içeren kuboidal hücrelerden oluşur.

 • Tedavi;

  • Cerrahi rezeksiyon önerilir.


Periferal neuroektodermal tümorler

Askin veya peripheral neuroectodermal tumor

 • Nadirdir.

 • Agresiftir

 • Sürvi 1 yıldan azdır.

 • Tedavide;

  • Cerrehiyi takiben, RT ve KT verilir.

  • Tedavi takibinde Kemik iliği transplantasyonu gerektirebilir.


Paraganglia tümörleri

 • Feokromasitoma,

  • Ekstraadrenal feokromasitomalar nadirdir.

  • Adrenal kökenlilerden daha fazla malignite potansiyeli vardır.

  • %10 kadarınde malignite oluşur.

  • Lokal agresiftirler.

  • Tanıda:

   • Rutin radyoloji dışında I131 iodine metaiodobenzylguanidine (MIBG) önerilir.

  • Rezeksiyonundan uzun süre sonra da uzak metastazları görülür.


Feokromasitoma,Tedavi

 • İntraoperatif katekol amin desarjını ve hipertansif krizi önlemek gerekiyor.

 • Alfa bloker phenoxybenzamine önerilir.

 • Preoperatif medikasyonda atropin önerilmez.

 • Vasküleritesi fazladır.


Paraganglia tümörleri

Mediastinal paraganglioma,

 • Orta derecede vasküler bir tümördür.

 • Histolojisi feokromasitomaya benzer.

 • Katekolamin üretmez.

 • Non-fonksiyonel feokromasitomada denir.

 • Mitoz nadirdir.

 • Malign formu ise agresiftir.


Paraganglioma


Posterior Mediastenim Kistleri

 • Bronkogenik kist,

 • Hidatik kist,

 • Enterik kist,

 • Osefagusun intramural kistleri,

 • Nöroenterik kist


Bronkogenik kist

 • Tüm mediastinal kitlelerin % 20’si,

 • Tüm mediastinal kistlerin % 60’ını oluşturur.

 • Bronkopulmoner foregut anomalisidir.

  • Sekestrasyon

  • Kongenital kistik adenomatoid malformasyon.

 • İntraparankimal ve mediastinal yerleşebilir.

 • İçini silyalı epitel döşer.

 • Duvarında:

  • Kıkırdak,

  • Mukus gland,

  • Düz kas vardır.

 • Nadiren trakeobronşial ağaçla ilintilidir.


Bronkogenik kist

 • Asemtomatiktirler.

 • Semptomlar genellikle basıya bağlıdır.

 • Tedavi;

  • Asemptomatik  Gözlem diyenler var.

  • Cerrahi mutlak endikasyonlar.

   • Maliğnite şüphesi,

   • Semptomatik. (ağrı, öksürük, hemoptizi)

   • Disfaji varlığı,

   • Hava-sıvı seviyesi Bronkopulmoner iştirak Enfeksiyon.


Bronkogenik kist

 • Asemptomatik kist cerrahisi tercih edilir.

 • VATS ile başarı yüksektir.

MRI T1 kesitinde yüksek sinyal


Gastroenterik kistler

 • Periosefagial lezyonlardır.

 • Primitif foregut’un posterior ayrımından gelişir.

 • GİS’e ilişki nadirdir.

 • İç mukozası:

  • Nonkeratinize squamöz,

  • Silyalı kolumnar,

  • Gastrik veya

  • İnce barsak epiteli ile kaplıdır.


Gastroenterik kistler

 • Genellikle asemptomatiktir.

 • Komşu organ bası semptomları nadirdir.

  • Öksürük,

  • Dispne,

  • Tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları

  • Göğüs ağrısı.

 • Mukozada gastrik epitel varsa

  • Osefagusa perforasyon,

  • Hematemez,

  • Akciğer parankiminde erozyon,

  • Akciğer apsesi


Gastroenterik kistlerTanı ve Tedavi

Osefagial ultrason

Toraks CT,

Üst GİS’in kontrastlı filimleri.

Ektopik gastrik mukoza için 99Tc sintigrafisi.

Tedavi: Tanı konulduğunda rezeksiyon planlanmalıdır.

Torakoskobik,

Açık cerrahi.


Nöroenterik kistler

 • Foregut kistlerin %5-10’unu oluştuurlar.

 • 1 yaş altında sıktır.

 • Menikserle ilişkilidirler.

 • Torasik spin defektleri ile birliktedirler.

 • CT tanı koydurur. Beraberinde

  • Kongenital skolyoz,

  • Hemivertebra,

  • Spina bifida görülebilir.


Diğer kitleler-Ekstramedullar hematopoezis

 • Kemik iliği yetmezliğinde kompansatuvar olarak gelişir.

 • Nadir bir paravertebral kitledir.

 • Daha çok,

  • Dalak,

  • Karaciğer,

  • Lenf nodlarını tutar.

 • Anemi ve PM kitle varlığında ayırıcı tanı için akla getirilir.

 • MRI, CT den daha çok tanısaldır.


Diğer kitleler-Castleman’s hastalığı

 • Dev lenf nodu hiperplazisidir.

 • Histolojik olarak,

  • Hyalin vasküler (lokal),

  • Plazma hücreli (lokal),

  • Genaralize (multisentrik hastalık).


Castleman’s hastalığı

 • Hyalin vaskuler tip %90’ını oluşturur.

 • Asemptomatiktir.

 • Tesadüfen tanı konur.

 • Cerrahi eksizyon tek tedavidir.

 • RT ve KT etkisizdir.


Castleman’s hastalığı

 • Plazma hücreli variantı nadir görülür.

 • Semptomatiktir.

  • Ateş,

  • Halsizlik,

  • Kilo kaybı,

  • Hemolitik anemi.

 • Sedimentasyon yüksektir.

 • Hipergamaglobulinemia vardır.

 • İnterlokin -6 salgılar.

 • Maliğn dejenerasyonu önlemek için cerrahi rezeksiyon önerilir.


Castleman’s hastalığı

 • Generalize tip (multisentrik)

  • Diğer iki formun özelliklerini taşır.

  • Hastalar yaşlıdır.

   • Ağır sistemik semptomlar,

   • Generalize lenf nodları,

   • Hepatosplenomegali.

  • Ortalama sürvi 27 ay.

  • Lenfoma gelişimi yaygındır.

  • Lenfoma tedavisi verilir.


Hiatal herni


 • Login