Nuorten talousosaamisen edist minen
Download
1 / 33

Nuorten talousosaamisen edistäminen - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Nuorten talousosaamisen edistäminen. Opas toimijoille. Sisältö. Johdanto Nuoret tarvitsevat taloustietoa arkeen Vastuu talousosaamisen edistämisestä on monilla toimijoilla Suosituksia nuorten talousosaamisen edistämiseksi. 1. Johdanto. Oppaan tarkoitus

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Nuorten talousosaamisen edistäminen ' - len-davenport


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Sis lt
Sisältö

 • Johdanto

 • Nuoret tarvitsevat taloustietoa arkeen

 • Vastuu talousosaamisen edistämisestä on monilla toimijoilla

 • Suosituksia nuorten talousosaamisen edistämiseksi


1 johdanto
1. Johdanto

Oppaan tarkoitus

 • Opas on suunnattu nuorten talousosaamisesta kiinnostuneille ja sen parissa työskenteleville toimijoille julkisella ja yksityisellä sektoreilla sekä eri alojen järjestöissä ja yhdistyksissä

 • Opas sisältää taustamateriaalia, tietoa ja suosituksia 15–20-vuotiaiden nuorten taloustaitojen edistämiseen

 • Opas perustuu Toimijat, kanavat ja tavat nuorten taloudellisen osaamisen edistämisessä (TOKATA) -hankkeen tuloksiin


Miksi talousosaaminen on tärkeää?

 • Nuorten toimintaympäristön monimuotoisuus

 • Kuluttamisen keskeinen merkitys nuorten elämässä, nuoret hankkivat ensimmäisenä uusia tuotteita ja palveluita

 • Nuoret ovat edelläkävijöitä uuden teknologian omaksumisessa

 • Taloustiedon tarpeen lisääntyminen elämän käännekohdissa: täysi-ikäisyys, muutto omaan kotiin, opiskelu, parisuhde jne.

 • Eliniän pidentyessä vastuun lisääntyminen henkilökohtaista taloutta koskevissa asioissa


Mitä talousosaaminen on?

 • Talousosaaminen on tietoa, taitoa ja vastuullisuutta toimia omaa taloutta koskevissa päätöksissä

 • Talousosaaminen on osa elämänhallintaa

 • Hyvä talousosaaminen parantaa hyvinvointia

 • Puutteellinen talousosaaminen voi aiheuttaa psyykkisiä ongelmia ja stressiä


2 nuoret tarvitsevat taloustietoa arkeen
2. Nuoret tarvitsevat taloustietoa arkeen

Miksi nuorten talousosaamiseen tulee panostaa ?

 • Nuoret käyttävät finanssituotteita ja -palveluita, mutta eivät aina ymmärrä tuotteiden monimutkaisuutta

 • Osa nuorista taloudellisissa vaikeuksissa tulojen vähäisyyden johdosta, osalla myös maksuhäiriöitä

 • Talouden hoito ei ole kovin suunnitelmallista

 • Kiinnostus talousasioihin vaihtelee

 • Nuoret tuntevat huonosti saatavilla olevaa informaatiota

 • Koulun talousopetuksesta ei ole muodostunut kokonaiskäsitystä oman talouden hoidosta


OPISKELU, ARMEIJA,

TYÖPAIKKA, TYÖTTÖMYYS,

OMA KOTI, PARISUHDE

Elämäntilanteita ja osaamistarpeita talousasioissa

 • FINANSSITUOTTEIDEN VALINTA

 • Sopimusten ja terminologianymmärtäminen

 • Informaation etsiminen ja vertailu pankkipalveluissa, luotoissa sekä säästämis- ja sijoitustuotteissa

 • Tuotteisiin liittyvien kustan-nustenja riskien tunteminen

 • Riskeihin varautuminen (vakuutukset)

 • TALOUSASIOIDEN SEURAAMINEN

 • Inflaation, korkojen ym. muutosten vaikutusten ymmärtäminen

 • Reklamaatioiden tekeminen

 • Taito hakea tukea ja neuvoa kysymyksissä/ongelmissa

 • Identiteettivarkauksientunnistaminen

 • Ymmärrys omien valintojen seurauksista

 • PÄIVITTÄISTALOUDEN HOITO

 • Tarpeiden ja halujen erottaminen toisistaan

 • Elämisen kustannusten hahmottaminen

 • Vastuunottaminen päivittäisistäraha-asioista

 • Taito budjetoida ja seurata omaa rahankäyttöä

 • Ymmärrys talouteen liittyvistä sopimuksista

 • Taito käyttää maksukortteja ja muita pankkituotteita

 • TULEVAISUUDEN SUUNNITTELU

 • Säästötavoitteiden asettaminen ja keinot niihin pääsemiseksi

 • Yllättäviin menoihin varautuminen

 • Ymmärrys veroista ja erilaisista sosiaalisista etuuksista

 • Varallisuuden kartuttaminen

 • Kuvat: iStockphoto


Nuorten tietotarpeiden selvittäminen

Lähtökohtana tulee olla tilanteen kartoitus ja analyysi

 • Mitä nuoret tietävät asiasta?

 • Millaisia aukkoja osaamisessa on?

 • Mistä asioista nuoret tarvitsevat tietoa?

 • Millaisia taitoja nuorille tulisi korostaa?

 • Miten nuorten käyttäytymisen tulisi muuttua?


Mitä toimijoiden on huomioitava, että taloustieto ja talouskasvatus toimivat hyvin?

 • Taloustiedon herätettävä nuoren mielenkiinto

 • Tunnettava, miten nuoret etsivät tietoa

 • Taloustietoa ja -neuvontaa vietävä nuorten käyttämiin kanaviin

 • Pyrittävä nuorten käyttäytymisen muuttamiseen


Nuorten mielenkiinnon herättäminen talouskasvatus

 • Eri-ikäisiä nuoria kiinnostavat erilaiset lähestymistavat – esim. pelillisyys teini-ikäisiä, selkeä informaatio nuoria aikuisia

 • Nuorten ajattelun logiikan tunteminen tärkeää

 • Tiedon tulee löytyä helposti ja nopeasti

 • Talousasioista kerrottava selkeästi, yksinkertaisesti ja lyhyesti, arkikielellä

 • Osaamista mittaavat testit antavat tietoa osaamisen tasosta; testiin tulee liittää palaute

 • Tositarinat ja esimerkit, joihin nuori voi samaistua, auttavat kiinnostuksen herättämisessä

 • Viestinnän visuaalisuuteen tulee kiinnittää huomiota


Nuoret informaation etsijöinä talouskasvatus

 • Nuoret eivät aina tiedä, millaista tietoa he tarvitsevat

 • Jos nuoret eivät tunne toimijoita, he voivat turvautua mihin tahansa tietoon välittämättä tiedon tarjoajasta

 • Kaikilla ei ole kykyä tehdä eroa asiantuntevan ja ei-asiantuntevan tiedon välillä

 • Nuorille kerrottava, mistä he löytävät puolueetonta tietoa

 • Tietoa tulee olla saatavilla nuoren elämän käännekohdissa ja tärkeissä tilanteissa


Taloustietoa ja -neuvontaa vietävä nuorten käyttämiin talouskasvatus kanaviin

 • Epämuodollinen oppiminen tärkeää, koska se tapahtuu päivittäisissä toiminnoissa, esimerkiksi vapaa-ajalla

 • Tunnettava nuorten arkea sekä nuorten käyttämiä medioita ja kanavia


Erilaisia tapoja nuorten tavoittamiseksi ja kiinnostuksen herättämiseksi

 • Sekä sähköiseen että henkilökohtaiseen viestintään perustuvien palveluiden kehittäminen

 • Sosiaalinen media: nuoret jakavat tietoa, keskustelevat ja kertovat kiinnostuksen kohteistaan

 • Älypuhelimissa voidaan jakaa informaatiota; finanssiyritykset voivat ottaa käyttöön taloudenhallinnan sovellutuksia

 • Nuoret toimivat talousasioiden oppaina muille nuorille


Internet on luontevin kanava tarjota herättämiseksi informaatiota

 • Internetissä tiedon tulee löytyä helposti ja nopeasti

  - selkeä avaussivu

  - sivuilla etenemisen tulee olla helppoa

 • Internetin vuorovaikutteisuutta tulee hyödyntää

  - esim. videoyhteyteen perustuvat puhelinpalvelut, keskustelufoorumit, kysymys- ja vastauspalstat, interaktiiviset laskurit ym. työvälineet


Nuoret eivät toimi aina rationaalisesti, vaikka heillä herättämiseksi on riittävästi tietoa päätöksenteon pohjaksi. Käyttäytymisen muutosta talousasioissa edistävät

 • Yhteenkuuluvuus viestin lähettäjän tai lähettäjänä toimivan roolimallin kanssa

 • Kannustimet tai suostuttelukeinot, jotka voivat olla rahallisia tai ei-rahallisia

 • Informaation esittäminen poikkeavalla tavalla: esimerkiksi euroina ilmaistujen hyötyjen tai menetysten sijaan voidaan puhua työtunneista tai päivittäisistä ostoista arjessa

 • Skenaarioita voidaan käyttää kuvaamaan, mitä seurauksia toimimalla järkevästi tai välinpitämättömästi voi olla omaan talouteen


3 vastuu talousosaamisen edist misest on monilla toimijoilla
3. herättämiseksi Vastuu talousosaamisen edistämisestä on monilla toimijoilla


Toimintamuotoja ja haasteita toimijoittain
Toimintamuotoja ja haasteita toimijoittain herättämiseksi

Perhe, viiteryhmä ja media

 • Perheessä opitut taidot, saadut arvot ja kokemukset ovat perusta taloudelliselle käyttäytymiselle. Jos vanhemmilta puuttuu tietämystä, on riski, että nuori ei kykene järkeviin taloudellisiin päätöksiin.

 • Nuoret omaksuvat viiteryhmänsä sosiaalisia normeja. Viiteryhmässä tapahtuva ei-formaalinen oppiminen kanavoituu muun muassa sosiaalisen median kautta.

 • Perinteisen median rooli on keskeinen ajankohtaisuuden vuoksi. Nuorille media tarkoittaa usein internetiä.


Viranomaiset ja julkiset toimijat herättämiseksi

 • Mm. Finanssivalvonta, Kuluttajavirasto, Suomen Pankki ja Taloudenhallinnan neuvottelukunta tuottavat materiaalia; lisäksi monien viranomaisten tehtävät koskettavat talousasioita

 • Haasteita

 • tunnettuuden ja näkyvyyden lisääminen, jotta taloustieto saavuttaa nuoret nykyistä paremmin

 • informaation selkeyden ja ymmärrettävyyden parantaminen

 • viranomaisten välisen yhteistyön kehittäminen taloustiedon jakamisessa


Opetusala herättämiseksi

 • Yksityistalouden opetus peruskoulun jälkeen vähäistä

 • Kuluttajavirastolla merkittävä rooli materiaalin tuottamisessa opetushallituksen ohella. Kansainvälisestä yhteistyöstä on esimerkkinä DOLCETA-verkkoaineisto.

 • Opetusalan haasteena

 • uudentyyppisten menetelmien, lähestymistapojen ja oppimisympäristöjen kehittäminen

 • opettajien kouluttaminen ja kiinnostuksen lisääminen

 • nuoren arjen ja toimintaympäristön soveltaminen opetukseen

 • talousasioiden opetuksen laajentaminen toisella asteella ja korkeakouluissa


Finanssialan ja elinkeinoel m n toimijat
Finanssialan herättämiseksi ja elinkeinoelämän toimijat

 • Finanssiala (mm. pankit ja vakuutusyhtiöt, Finanssialan Keskusliitto) on keskeinen toimija nuorten elämässä. Pankit ja vakuutusyhtiöt voivat tukea nuorten talousosaamista

  - lisäämällä tuoteinformaation ymmärrettävyyttä ja läpinäkyvyyttä esimerkiksi sopimusehtoja selkiyttämällä ja tuomalla kasvatuksellisia elementtejä tuoteinformaatioon

  - korostamalla nuorten velvollisuuksia talousasioissa sekä kertomalla myös talouteen liittyvistä riskeistä ja tuotteiden kustannuksista

  - tarjoamalla interaktiivisia, uutta teknologiaahyödyntäviä työvälineitä kulutuksen kontrollointiin, kulutuksen rakenteen tarkasteluun jne.

  - panostamalla nuoren asiakkaan henkilökohtaiseen kohtaamiseen

  - tarjoamalla kannusteita uusia tuotteiden ja palveluiden käyttöön

  - pyrkimällä eri tavoin luottamuksen vahvistamiseen


Yhdistykset, järjestöt, säätiöt herättämiseksi

 • Toimijoita mm. Kuluttajaliitto, Martat, Pörssisäätiö, Suomen lasten ja nuorten säätiö sekä Takuu-Säätiö. Kolmas sektori voi tukea eri tavoin nuorten talousosaamista.

 • Ruohonjuuritason toimijoina monilla on hyvä tuntuma nuorten arkeen sekä mahdollisuus kehittää toimintaa kokeiluin ja uusin yhteistyömuodoin

 • Paikallisella tasolla toimintaa voidaan kehittää mm. luomalla yhteistyöverkostoja ja soveltamalla voimaannuttavia menetelmiä

 • Peer-to-peer-toiminnassa nuoria koulutetaan toimimaan talousasioiden neuvojina muille nuorille

 • Talousongelmissa olevien nuorten saavuttaminen ja auttaminen

 • Tunnettuuden lisääminen tiedottamalla nykyisistä materiaaleista ja toimintamuodoista sekä pyrkimällä monimuotoiseen yhteistyöhön

 • Uusien tahojen saaminen mukaan hankkeisiin (mm. lähellä nuorisoa toimivat tahot)


Toimijoiden välisen yhteistyön vahvistaminen herättämiseksi

 • Yhteistyön lisääminen ja verkostoituminen julkisen, yksityisen ja järjestösektorin välillä tärkeää

 • Materiaalin kehittäminen innovatiivisesti ja laadukkaasti

 • Uusien organisaatioiden saaminen mukaan hankkeisiin

 • Uusien yhteistyömuotojen ja -hankkeiden kehittäminen

  - nuorten kanssa toimivien järjestöjen jäsenistönkouluttaminen opastamaan nuoria talousasioissa

  - vanhemmille suunnatun materiaalin tms.toteuttaminen yhteistyönä

  - hyvien käytäntöjen kehittäminen finanssialalla


4 suosituksia nuorten talous osaamisen edist miseksi
4. Suosituksia nuorten talous-osaamisen edistämiseksi herättämiseksi

 • Talousosaamisen säännöllinen tutkimus ja nuorten talousosaamisen testaaminen

 • Opettajien motivointi ja kiinnostavien kouluhankkeiden kehittäminen

 • Yhteistyön edistäminen toimijoiden välillä

 • Materiaalin, palveluiden ja työkalujen kokoaminen nuorten talousportaaliksi

 • Kansallinen talousosaamisen strategian kehittäminen, jossa määritellään toiminnan tavoitteet ja suuntaviivat sekä eri toimijoiden roolit ja vastuut


Tokata hankkeessa 2011 2012 toteutetut tutkimukset
TOKATA-hankkeessa herättämiseksi (2011–2012) toteutetut tutkimukset

Jokinen, N. 2012. Yhteistyöstä vaikuttavuutta viestintään. Taloudellisen toimintaympäristön toimijoiden roolit ja yhteistyö talousosaamisen edistämisessä. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu.

Lehtinen, A-R. 2012. Nuorten talousosaamisen testin kehittäminen. Työselosteita ja esitelmiä 142/2012. Helsnki. Kuluttajatutkimuskeskus.

Luukkanen L. 2012. Taloudellisen osaamisen edistäminen – vastuuroolit, kanavat ja tavat nuoren kuluttajan näkökulmasta. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu.

Peura-Kapanen, L. & Lehtinen, A-R. 2011. Nuorten taloudellinen osaaminen – määrittelyä, toimijoita, materiaaleja. Julkaisuja 3/2011. Helsinki. Kuluttajatutkimuskeskus.

Peura-Kapanen, L., Raijas, A. & Uusitalo, O. 2012. The Role of Banks in Promoting Young People’s Financial Capabilities. Teoksessa J. Aspara, R. Rajala & V. Tuunainen (toim.) The Future of Banking Services. Helsinki. Aalto University Business + Economy, 25–37.

Raijas, A. & Uusitalo, O. (toim.). 2012. Nuoret ja talousosaaminen. Toimijat, kanavat ja tavat nuorten talousosaamisen edistämisessä (TOKATA) -hankkeen loppuraportti. Helsinki. Kuluttajatutkimuskeskus.

http://www.ncrc.fi/tutkimus/toimivat_markkinat_kuluttajien_arjessa/tokata_toimijat_kanavat_ja_tavat_nuorten_taloudellisen_osaamisen_edistamisessa


Linkkej toimijoihin ja materiaaleihin
Linkkejä toimijoihin ja materiaaleihin herättämiseksi

Viranomaiset, julkiset toimijat ja opetusala

http://www.asiakastieto.fi/

- Suomen Asiakastieto on mm. mukana tapahtumissa (mm. Tarkka Fyrkka)

www.dolceta.eu/suomi/index.php- Kuluttajakasvatuksen verkkosivusto DOLCETA

www.edu.fi- Opetushallituksen eri kouluasteille soveltuva opettajien verkkopalvelu

www.edu.fi/lukiodiplomit/kotitalouden_lukiodiplomi

- Sisältää myös talousteemoja

www.euro.fi

- Suomen Pankin Enemmän eurosta -sivusto kouluille ja nuorille, järjestää Talous tutuksi -koulutuksia

www.finanssiasiakas.fi

- Tietoa finanssituotteiden käyttäjille, Finanssihai-peli

www.kela.fi

- Tietoa etuuksista, opintotuen keskustelupalsta, laskureita ym.


Linkkej toimijoihin ja materiaaleihin1
Linkkejä toimijoihin ja materiaaleihin herättämiseksi

Viranomaiset, julkiset toimijat ja opetusala

www.kuluttajavirasto.fi

- Tietoja (mm. Raha-asiat-kokonaisuus) sekä materiaalia opettajille ja nuorille (mm. Talousneuvoja armeija-aikaan, Rahankäytön opas selkokielisesti)

www.kuluttajavirasto.fi/fi-FI/velkaneuvo.aspx

- Talous- ja velkaneuvojien yhteystiedot

www.minedu.fi/OPM/Nuoriso/nuorisoasiain_neuvottelukunta/index.html

- Sinulla on oikeus – vaadi sen toteuttamista -opas nuorille

www.tem.fi/index.phtml?s=2273

- Taloudenhallinnan neuvottelukunta tuottaa ja kokoaa materiaalia (esim. www.kalliitkulissit.fi; www.raha-asiat.fi), osallistuu taloudenhallinnan tapahtumiin

www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Nuoret

- Verohallituksen Nuorten omat sivut

www.yle.fi

- Talouskasvatukseen liittyviä ohjelmia, mm. Teinipomo (v. 2012)

.


Linkkej toimijoihin ja materiaaleihin2
Linkkejä toimijoihin ja materiaaleihin herättämiseksi

 • Järjestöt, yhdistykset, säätiöt

 • www.allison.fi/raha+ja+talous/

 • - Nuorten raha-aiheiset tietosivut

 • www.hyol.fi

 • - Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto kokoaa materiaalia, Talous tutuksi -koulutukset

 • www.kuluttajaliitto.fi

 • - Valtti – tietosuora nuoren talouteen -verkkosivusto

 • www.martat.fi

 • - Hankkeita (mm. Keittiö K18, Pidä kiinni rahoistasi),

 • työvälineitä taloudenhallintaan

 • www.martha.fi

 • - Ruotsinkielisen marttajärjestön sivut, työvälineitä taloudenhallintaan

 • www.nal.fi

 • Nuorisoasuntoliitolla Nuorten asunto-opas ja www.asumisenabc.fi


Linkkej toimijoihin ja materiaaleihin3
Linkkejä toimijoihin ja materiaaleihin herättämiseksi

 • Järjestöt, yhdistykset, säätiöt

 • www.nuori.fi

 • - Suomen lasten ja nuorten säätiöllä Nuorten taloustaito -hanke

 • www.nuortenakatemia.fi

 • - Järjestää kouluvierailuja, Lainat, vipit ja rahapelit -hanke

 • www.omaonni.sedu.fi

 • - Kuortaneen säästöpankkisäätiön, Töysän säästöpankkisäätiön ja Koulutuskeskus Sedun yhteistyöhanke alueen peruskoulujen kanssa

 • www.porssisaatio.fi

 • - järjestää Talous Tutuksi -koulutuksia, materiaalia sijoittamisesta

 • www.setlementti.fi

 • - Suomen Setlementtiliiton Haltsaa taloutesi -hanke

 • www.sininuorisoliitto.fi

 • TiedätSä-kampanja


Linkkej toimijoihin ja materiaaleihin4
Linkkejä toimijoihin ja materiaaleihin herättämiseksi

Järjestöt, yhdistykset, säätiöt

www.takuu-saatio.fi

- Työvälineitä ja materiaalia raha-asioiden hallintaan, Velkalinja

www.talouskasvatusseura.fi

- Linkkejä materiaaleihin ja taloustiedon tuottajiin

www.taloustieto.net

- Taloustiedon opettajat ry kokoaa materiaalia, järjestää kilpailuja

www.vaestoliitto.fi

- Ylläpitää mm. varusmiehille tarkoitettua tukipuhelinta

www.4h.fi

- Hankkeita nuorille, mm. Ajokortti työelämään


Linkkej toimijoihin ja materiaaleihin5
Linkkejä toimijoihin ja materiaaleihin herättämiseksi

 • Finanssialan ja elinkeinoelämän toimijat

 • adeconomics.wordpress.com/peli/

 • - FundaGamesinfinanssiaiheisten pelikorttien sivu

 • www.fine.fi

 • - Rahoitus- ja vakuutusneuvonnan HUPSIS! Nuoren vakuuttajan nettitietopaketti

 • www.fkl.fi

 • - Finanssialan Keskusliitto tuottaa materiaalia (esim. www.zaldo.fi), mukana monissa yhteistyöhankkeissa ja tapahtumissa, tutkimuksia talousosaamisesta

 • www.tapiola.fi

 • Tukee järjestöjä ja tekee yhteistyötä nuorten talouskasvatushankkeissa


Linkkej toimijoihin ja materiaaleihin6
Linkkejä toimijoihin ja materiaaleihin herättämiseksi

 • Finanssialan ja elinkeinoelämän toimijat

 • http://www.tat.fi/

 • Taloudellisella tiedotustoimistolla mm. kouluihin suunnattu Yrityskylä-hanke

 • http://www.yrityskyla.fi/

 • http://www.turva.fi/turva/yksityisasiakkaat- Vakuutusyhtiö Turvan tietopaketti (www.turvassa.turhatvakuutukset.fi)

 • www.veronmaksajat.fi/verotietoanuorille

 • - Tietoa verotuksesta, linkkejä materiaaleihin


Linkkej toimijoihin ja materiaaleihin7
Linkkejä toimijoihin ja materiaaleihin herättämiseksi

Kansainvälisiä sivustoja

www.childfinanceinternational.org

- Kansainvälisellä järjestöllä (CYFI) runsaasti nuorten talouteen liittyvää materiaalia ja hankkeita

www.getsmarteraboutmoney.ca

- Kanadalaisella sivustolla talouskasvatusmateriaalia opiskelijoille

www.jungeseiten.de/finanzen.php

- Saksankielinen nuorten sivusto, myös raha-asiaa

www.moneyadviceservice.org.uk/en/categories/young-people-and-money

- Brittiläinen, materiaalia ja työvälineitä nuorille

www.moneysmart.gov.au/

- Australialainen sivusto, alle 25-vuotiaille oma tietopaketti


Linkkej toimijoihin ja materiaaleihin8
Linkkejä toimijoihin ja materiaaleihin herättämiseksi

Kansainvälisiä sivustoja

www.nibud.nl/scholieren

- Hollantilainen nuorten taloutta käsittelevä sivusto

www.sorted.org.nz/

- Uusiseelantilainen sivusto, jossa tietoa ja vihjeitä myös nuorille

www.ung.no

- Norjalainen nuorten teemasivusto

www.ungkonsument.se

- Ruotsalaisen Konsumentverketin sivusto nuorille

www.youngscot.org

- Skotlantilainen nuorten teemasivusto


ad