Nuorten talousosaamisen edist minen
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 33

Nuorten talousosaamisen edistäminen PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Nuorten talousosaamisen edistäminen. Opas toimijoille. Sisältö. Johdanto Nuoret tarvitsevat taloustietoa arkeen Vastuu talousosaamisen edistämisestä on monilla toimijoilla Suosituksia nuorten talousosaamisen edistämiseksi. 1. Johdanto. Oppaan tarkoitus

Download Presentation

Nuorten talousosaamisen edistäminen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nuorten talousosaamisen edist minen

Nuorten talousosaamisen edistäminen

Opas toimijoille


Sis lt

Sisältö

 • Johdanto

 • Nuoret tarvitsevat taloustietoa arkeen

 • Vastuu talousosaamisen edistämisestä on monilla toimijoilla

 • Suosituksia nuorten talousosaamisen edistämiseksi


1 johdanto

1. Johdanto

Oppaan tarkoitus

 • Opas on suunnattu nuorten talousosaamisesta kiinnostuneille ja sen parissa työskenteleville toimijoille julkisella ja yksityisellä sektoreilla sekä eri alojen järjestöissä ja yhdistyksissä

 • Opas sisältää taustamateriaalia, tietoa ja suosituksia 15–20-vuotiaiden nuorten taloustaitojen edistämiseen

 • Opas perustuu Toimijat, kanavat ja tavat nuorten taloudellisen osaamisen edistämisessä (TOKATA) -hankkeen tuloksiin


Nuorten talousosaamisen edist minen

Miksi talousosaaminen on tärkeää?

 • Nuorten toimintaympäristön monimuotoisuus

 • Kuluttamisen keskeinen merkitys nuorten elämässä, nuoret hankkivat ensimmäisenä uusia tuotteita ja palveluita

 • Nuoret ovat edelläkävijöitä uuden teknologian omaksumisessa

 • Taloustiedon tarpeen lisääntyminen elämän käännekohdissa: täysi-ikäisyys, muutto omaan kotiin, opiskelu, parisuhde jne.

 • Eliniän pidentyessä vastuun lisääntyminen henkilökohtaista taloutta koskevissa asioissa


Nuorten talousosaamisen edist minen

Mitä talousosaaminen on?

 • Talousosaaminen on tietoa, taitoa ja vastuullisuutta toimia omaa taloutta koskevissa päätöksissä

 • Talousosaaminen on osa elämänhallintaa

 • Hyvä talousosaaminen parantaa hyvinvointia

 • Puutteellinen talousosaaminen voi aiheuttaa psyykkisiä ongelmia ja stressiä


2 nuoret tarvitsevat taloustietoa arkeen

2. Nuoret tarvitsevat taloustietoa arkeen

Miksi nuorten talousosaamiseen tulee panostaa ?

 • Nuoret käyttävät finanssituotteita ja -palveluita, mutta eivät aina ymmärrä tuotteiden monimutkaisuutta

 • Osa nuorista taloudellisissa vaikeuksissa tulojen vähäisyyden johdosta, osalla myös maksuhäiriöitä

 • Talouden hoito ei ole kovin suunnitelmallista

 • Kiinnostus talousasioihin vaihtelee

 • Nuoret tuntevat huonosti saatavilla olevaa informaatiota

 • Koulun talousopetuksesta ei ole muodostunut kokonaiskäsitystä oman talouden hoidosta


Nuorten talousosaamisen edist minen

OPISKELU, ARMEIJA,

TYÖPAIKKA, TYÖTTÖMYYS,

OMA KOTI, PARISUHDE

Elämäntilanteita ja osaamistarpeita talousasioissa

 • FINANSSITUOTTEIDEN VALINTA

 • Sopimusten ja terminologianymmärtäminen

 • Informaation etsiminen ja vertailu pankkipalveluissa, luotoissa sekä säästämis- ja sijoitustuotteissa

 • Tuotteisiin liittyvien kustan-nustenja riskien tunteminen

 • Riskeihin varautuminen (vakuutukset)

 • TALOUSASIOIDEN SEURAAMINEN

 • Inflaation, korkojen ym. muutosten vaikutusten ymmärtäminen

 • Reklamaatioiden tekeminen

 • Taito hakea tukea ja neuvoa kysymyksissä/ongelmissa

 • Identiteettivarkauksientunnistaminen

 • Ymmärrys omien valintojen seurauksista

 • PÄIVITTÄISTALOUDEN HOITO

 • Tarpeiden ja halujen erottaminen toisistaan

 • Elämisen kustannusten hahmottaminen

 • Vastuunottaminen päivittäisistäraha-asioista

 • Taito budjetoida ja seurata omaa rahankäyttöä

 • Ymmärrys talouteen liittyvistä sopimuksista

 • Taito käyttää maksukortteja ja muita pankkituotteita

 • TULEVAISUUDEN SUUNNITTELU

 • Säästötavoitteiden asettaminen ja keinot niihin pääsemiseksi

 • Yllättäviin menoihin varautuminen

 • Ymmärrys veroista ja erilaisista sosiaalisista etuuksista

 • Varallisuuden kartuttaminen

 • Kuvat: iStockphoto


Nuorten talousosaamisen edist minen

Nuorten tietotarpeiden selvittäminen

Lähtökohtana tulee olla tilanteen kartoitus ja analyysi

 • Mitä nuoret tietävät asiasta?

 • Millaisia aukkoja osaamisessa on?

 • Mistä asioista nuoret tarvitsevat tietoa?

 • Millaisia taitoja nuorille tulisi korostaa?

 • Miten nuorten käyttäytymisen tulisi muuttua?


Nuorten talousosaamisen edist minen

Mitä toimijoiden on huomioitava, että taloustieto ja talouskasvatus toimivat hyvin?

 • Taloustiedon herätettävä nuoren mielenkiinto

 • Tunnettava, miten nuoret etsivät tietoa

 • Taloustietoa ja -neuvontaa vietävä nuorten käyttämiin kanaviin

 • Pyrittävä nuorten käyttäytymisen muuttamiseen


Nuorten talousosaamisen edist minen

Nuorten mielenkiinnon herättäminen

 • Eri-ikäisiä nuoria kiinnostavat erilaiset lähestymistavat – esim. pelillisyys teini-ikäisiä, selkeä informaatio nuoria aikuisia

 • Nuorten ajattelun logiikan tunteminen tärkeää

 • Tiedon tulee löytyä helposti ja nopeasti

 • Talousasioista kerrottava selkeästi, yksinkertaisesti ja lyhyesti, arkikielellä

 • Osaamista mittaavat testit antavat tietoa osaamisen tasosta; testiin tulee liittää palaute

 • Tositarinat ja esimerkit, joihin nuori voi samaistua, auttavat kiinnostuksen herättämisessä

 • Viestinnän visuaalisuuteen tulee kiinnittää huomiota


Nuorten talousosaamisen edist minen

Nuoret informaation etsijöinä

 • Nuoret eivät aina tiedä, millaista tietoa he tarvitsevat

 • Jos nuoret eivät tunne toimijoita, he voivat turvautua mihin tahansa tietoon välittämättä tiedon tarjoajasta

 • Kaikilla ei ole kykyä tehdä eroa asiantuntevan ja ei-asiantuntevan tiedon välillä

 • Nuorille kerrottava, mistä he löytävät puolueetonta tietoa

 • Tietoa tulee olla saatavilla nuoren elämän käännekohdissa ja tärkeissä tilanteissa


Nuorten talousosaamisen edist minen

Taloustietoa ja -neuvontaa vietävä nuorten käyttämiin kanaviin

 • Epämuodollinen oppiminen tärkeää, koska se tapahtuu päivittäisissä toiminnoissa, esimerkiksi vapaa-ajalla

 • Tunnettava nuorten arkea sekä nuorten käyttämiä medioita ja kanavia


Nuorten talousosaamisen edist minen

Erilaisia tapoja nuorten tavoittamiseksi ja kiinnostuksen herättämiseksi

 • Sekä sähköiseen että henkilökohtaiseen viestintään perustuvien palveluiden kehittäminen

 • Sosiaalinen media: nuoret jakavat tietoa, keskustelevat ja kertovat kiinnostuksen kohteistaan

 • Älypuhelimissa voidaan jakaa informaatiota; finanssiyritykset voivat ottaa käyttöön taloudenhallinnan sovellutuksia

 • Nuoret toimivat talousasioiden oppaina muille nuorille


Nuorten talousosaamisen edist minen

Internet on luontevin kanava tarjota informaatiota

 • Internetissä tiedon tulee löytyä helposti ja nopeasti

  - selkeä avaussivu

  - sivuilla etenemisen tulee olla helppoa

 • Internetin vuorovaikutteisuutta tulee hyödyntää

  - esim. videoyhteyteen perustuvat puhelinpalvelut, keskustelufoorumit, kysymys- ja vastauspalstat, interaktiiviset laskurit ym. työvälineet


Nuorten talousosaamisen edist minen

Nuoret eivät toimi aina rationaalisesti, vaikka heillä on riittävästi tietoa päätöksenteon pohjaksi. Käyttäytymisen muutosta talousasioissa edistävät

 • Yhteenkuuluvuus viestin lähettäjän tai lähettäjänä toimivan roolimallin kanssa

 • Kannustimet tai suostuttelukeinot, jotka voivat olla rahallisia tai ei-rahallisia

 • Informaation esittäminen poikkeavalla tavalla: esimerkiksi euroina ilmaistujen hyötyjen tai menetysten sijaan voidaan puhua työtunneista tai päivittäisistä ostoista arjessa

 • Skenaarioita voidaan käyttää kuvaamaan, mitä seurauksia toimimalla järkevästi tai välinpitämättömästi voi olla omaan talouteen


3 vastuu talousosaamisen edist misest on monilla toimijoilla

3.Vastuu talousosaamisen edistämisestä on monilla toimijoilla


Toimintamuotoja ja haasteita toimijoittain

Toimintamuotoja ja haasteita toimijoittain

Perhe, viiteryhmä ja media

 • Perheessä opitut taidot, saadut arvot ja kokemukset ovat perusta taloudelliselle käyttäytymiselle. Jos vanhemmilta puuttuu tietämystä, on riski, että nuori ei kykene järkeviin taloudellisiin päätöksiin.

 • Nuoret omaksuvat viiteryhmänsä sosiaalisia normeja. Viiteryhmässä tapahtuva ei-formaalinen oppiminen kanavoituu muun muassa sosiaalisen median kautta.

 • Perinteisen median rooli on keskeinen ajankohtaisuuden vuoksi. Nuorille media tarkoittaa usein internetiä.


Nuorten talousosaamisen edist minen

Viranomaiset ja julkiset toimijat

 • Mm. Finanssivalvonta, Kuluttajavirasto, Suomen Pankki ja Taloudenhallinnan neuvottelukunta tuottavat materiaalia; lisäksi monien viranomaisten tehtävät koskettavat talousasioita

 • Haasteita

 • tunnettuuden ja näkyvyyden lisääminen, jotta taloustieto saavuttaa nuoret nykyistä paremmin

 • informaation selkeyden ja ymmärrettävyyden parantaminen

 • viranomaisten välisen yhteistyön kehittäminen taloustiedon jakamisessa


Nuorten talousosaamisen edist minen

Opetusala

 • Yksityistalouden opetus peruskoulun jälkeen vähäistä

 • Kuluttajavirastolla merkittävä rooli materiaalin tuottamisessa opetushallituksen ohella. Kansainvälisestä yhteistyöstä on esimerkkinä DOLCETA-verkkoaineisto.

 • Opetusalan haasteena

 • uudentyyppisten menetelmien, lähestymistapojen ja oppimisympäristöjen kehittäminen

 • opettajien kouluttaminen ja kiinnostuksen lisääminen

 • nuoren arjen ja toimintaympäristön soveltaminen opetukseen

 • talousasioiden opetuksen laajentaminen toisella asteella ja korkeakouluissa


Finanssialan ja elinkeinoel m n toimijat

Finanssialan ja elinkeinoelämän toimijat

 • Finanssiala (mm. pankit ja vakuutusyhtiöt, Finanssialan Keskusliitto) on keskeinen toimija nuorten elämässä. Pankit ja vakuutusyhtiöt voivat tukea nuorten talousosaamista

  - lisäämällä tuoteinformaation ymmärrettävyyttä ja läpinäkyvyyttä esimerkiksi sopimusehtoja selkiyttämällä ja tuomalla kasvatuksellisia elementtejä tuoteinformaatioon

  - korostamalla nuorten velvollisuuksia talousasioissa sekä kertomalla myös talouteen liittyvistä riskeistä ja tuotteiden kustannuksista

  - tarjoamalla interaktiivisia, uutta teknologiaahyödyntäviä työvälineitä kulutuksen kontrollointiin, kulutuksen rakenteen tarkasteluun jne.

  - panostamalla nuoren asiakkaan henkilökohtaiseen kohtaamiseen

  - tarjoamalla kannusteita uusia tuotteiden ja palveluiden käyttöön

  - pyrkimällä eri tavoin luottamuksen vahvistamiseen


Nuorten talousosaamisen edist minen

Yhdistykset, järjestöt, säätiöt

 • Toimijoita mm. Kuluttajaliitto, Martat, Pörssisäätiö, Suomen lasten ja nuorten säätiö sekä Takuu-Säätiö. Kolmas sektori voi tukea eri tavoin nuorten talousosaamista.

 • Ruohonjuuritason toimijoina monilla on hyvä tuntuma nuorten arkeen sekä mahdollisuus kehittää toimintaa kokeiluin ja uusin yhteistyömuodoin

 • Paikallisella tasolla toimintaa voidaan kehittää mm. luomalla yhteistyöverkostoja ja soveltamalla voimaannuttavia menetelmiä

 • Peer-to-peer-toiminnassa nuoria koulutetaan toimimaan talousasioiden neuvojina muille nuorille

 • Talousongelmissa olevien nuorten saavuttaminen ja auttaminen

 • Tunnettuuden lisääminen tiedottamalla nykyisistä materiaaleista ja toimintamuodoista sekä pyrkimällä monimuotoiseen yhteistyöhön

 • Uusien tahojen saaminen mukaan hankkeisiin (mm. lähellä nuorisoa toimivat tahot)


Nuorten talousosaamisen edist minen

Toimijoiden välisen yhteistyön vahvistaminen

 • Yhteistyön lisääminen ja verkostoituminen julkisen, yksityisen ja järjestösektorin välillä tärkeää

 • Materiaalin kehittäminen innovatiivisesti ja laadukkaasti

 • Uusien organisaatioiden saaminen mukaan hankkeisiin

 • Uusien yhteistyömuotojen ja -hankkeiden kehittäminen

  - nuorten kanssa toimivien järjestöjen jäsenistönkouluttaminen opastamaan nuoria talousasioissa

  - vanhemmille suunnatun materiaalin tms.toteuttaminen yhteistyönä

  - hyvien käytäntöjen kehittäminen finanssialalla


4 suosituksia nuorten talous osaamisen edist miseksi

4. Suosituksia nuorten talous-osaamisen edistämiseksi

 • Talousosaamisen säännöllinen tutkimus ja nuorten talousosaamisen testaaminen

 • Opettajien motivointi ja kiinnostavien kouluhankkeiden kehittäminen

 • Yhteistyön edistäminen toimijoiden välillä

 • Materiaalin, palveluiden ja työkalujen kokoaminen nuorten talousportaaliksi

 • Kansallinen talousosaamisen strategian kehittäminen, jossa määritellään toiminnan tavoitteet ja suuntaviivat sekä eri toimijoiden roolit ja vastuut


Tokata hankkeessa 2011 2012 toteutetut tutkimukset

TOKATA-hankkeessa(2011–2012) toteutetut tutkimukset

Jokinen, N. 2012. Yhteistyöstä vaikuttavuutta viestintään. Taloudellisen toimintaympäristön toimijoiden roolit ja yhteistyö talousosaamisen edistämisessä. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu.

Lehtinen, A-R. 2012. Nuorten talousosaamisen testin kehittäminen. Työselosteita ja esitelmiä 142/2012. Helsnki. Kuluttajatutkimuskeskus.

Luukkanen L. 2012. Taloudellisen osaamisen edistäminen – vastuuroolit, kanavat ja tavat nuoren kuluttajan näkökulmasta. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu.

Peura-Kapanen, L. & Lehtinen, A-R. 2011. Nuorten taloudellinen osaaminen – määrittelyä, toimijoita, materiaaleja. Julkaisuja 3/2011. Helsinki. Kuluttajatutkimuskeskus.

Peura-Kapanen, L., Raijas, A. & Uusitalo, O. 2012. The Role of Banks in Promoting Young People’s Financial Capabilities. Teoksessa J. Aspara, R. Rajala & V. Tuunainen (toim.) The Future of Banking Services. Helsinki. Aalto University Business + Economy, 25–37.

Raijas, A. & Uusitalo, O. (toim.). 2012. Nuoret ja talousosaaminen. Toimijat, kanavat ja tavat nuorten talousosaamisen edistämisessä (TOKATA) -hankkeen loppuraportti. Helsinki. Kuluttajatutkimuskeskus.

http://www.ncrc.fi/tutkimus/toimivat_markkinat_kuluttajien_arjessa/tokata_toimijat_kanavat_ja_tavat_nuorten_taloudellisen_osaamisen_edistamisessa


Linkkej toimijoihin ja materiaaleihin

Linkkejä toimijoihin ja materiaaleihin

Viranomaiset, julkiset toimijat ja opetusala

http://www.asiakastieto.fi/

- Suomen Asiakastieto on mm. mukana tapahtumissa (mm. Tarkka Fyrkka)

www.dolceta.eu/suomi/index.php- Kuluttajakasvatuksen verkkosivusto DOLCETA

www.edu.fi- Opetushallituksen eri kouluasteille soveltuva opettajien verkkopalvelu

www.edu.fi/lukiodiplomit/kotitalouden_lukiodiplomi

- Sisältää myös talousteemoja

www.euro.fi

- Suomen Pankin Enemmän eurosta -sivusto kouluille ja nuorille, järjestää Talous tutuksi -koulutuksia

www.finanssiasiakas.fi

- Tietoa finanssituotteiden käyttäjille, Finanssihai-peli

www.kela.fi

- Tietoa etuuksista, opintotuen keskustelupalsta, laskureita ym.


Linkkej toimijoihin ja materiaaleihin1

Linkkejä toimijoihin ja materiaaleihin

Viranomaiset, julkiset toimijat ja opetusala

www.kuluttajavirasto.fi

- Tietoja (mm. Raha-asiat-kokonaisuus) sekä materiaalia opettajille ja nuorille (mm. Talousneuvoja armeija-aikaan, Rahankäytön opas selkokielisesti)

www.kuluttajavirasto.fi/fi-FI/velkaneuvo.aspx

- Talous- ja velkaneuvojien yhteystiedot

www.minedu.fi/OPM/Nuoriso/nuorisoasiain_neuvottelukunta/index.html

- Sinulla on oikeus – vaadi sen toteuttamista -opas nuorille

www.tem.fi/index.phtml?s=2273

- Taloudenhallinnan neuvottelukunta tuottaa ja kokoaa materiaalia (esim. www.kalliitkulissit.fi; www.raha-asiat.fi), osallistuu taloudenhallinnan tapahtumiin

www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Nuoret

- Verohallituksen Nuorten omat sivut

www.yle.fi

- Talouskasvatukseen liittyviä ohjelmia, mm. Teinipomo (v. 2012)

.


Linkkej toimijoihin ja materiaaleihin2

Linkkejä toimijoihin ja materiaaleihin

 • Järjestöt, yhdistykset, säätiöt

 • www.allison.fi/raha+ja+talous/

 • - Nuorten raha-aiheiset tietosivut

 • www.hyol.fi

 • - Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto kokoaa materiaalia, Talous tutuksi -koulutukset

 • www.kuluttajaliitto.fi

 • - Valtti – tietosuora nuoren talouteen -verkkosivusto

 • www.martat.fi

 • - Hankkeita (mm. Keittiö K18, Pidä kiinni rahoistasi),

 • työvälineitä taloudenhallintaan

 • www.martha.fi

 • - Ruotsinkielisen marttajärjestön sivut, työvälineitä taloudenhallintaan

 • www.nal.fi

 • Nuorisoasuntoliitolla Nuorten asunto-opas ja www.asumisenabc.fi


Linkkej toimijoihin ja materiaaleihin3

Linkkejä toimijoihin ja materiaaleihin

 • Järjestöt, yhdistykset, säätiöt

 • www.nuori.fi

 • - Suomen lasten ja nuorten säätiöllä Nuorten taloustaito -hanke

 • www.nuortenakatemia.fi

 • - Järjestää kouluvierailuja, Lainat, vipit ja rahapelit -hanke

 • www.omaonni.sedu.fi

 • - Kuortaneen säästöpankkisäätiön, Töysän säästöpankkisäätiön ja Koulutuskeskus Sedun yhteistyöhanke alueen peruskoulujen kanssa

 • www.porssisaatio.fi

 • - järjestää Talous Tutuksi -koulutuksia, materiaalia sijoittamisesta

 • www.setlementti.fi

 • - Suomen Setlementtiliiton Haltsaa taloutesi -hanke

 • www.sininuorisoliitto.fi

 • TiedätSä-kampanja


Linkkej toimijoihin ja materiaaleihin4

Linkkejä toimijoihin ja materiaaleihin

Järjestöt, yhdistykset, säätiöt

www.takuu-saatio.fi

- Työvälineitä ja materiaalia raha-asioiden hallintaan, Velkalinja

www.talouskasvatusseura.fi

- Linkkejä materiaaleihin ja taloustiedon tuottajiin

www.taloustieto.net

- Taloustiedon opettajat ry kokoaa materiaalia, järjestää kilpailuja

www.vaestoliitto.fi

- Ylläpitää mm. varusmiehille tarkoitettua tukipuhelinta

www.4h.fi

- Hankkeita nuorille, mm. Ajokortti työelämään


Linkkej toimijoihin ja materiaaleihin5

Linkkejä toimijoihin ja materiaaleihin

 • Finanssialan ja elinkeinoelämän toimijat

 • adeconomics.wordpress.com/peli/

 • - FundaGamesinfinanssiaiheisten pelikorttien sivu

 • www.fine.fi

 • - Rahoitus- ja vakuutusneuvonnan HUPSIS! Nuoren vakuuttajan nettitietopaketti

 • www.fkl.fi

 • - Finanssialan Keskusliitto tuottaa materiaalia (esim. www.zaldo.fi), mukana monissa yhteistyöhankkeissa ja tapahtumissa, tutkimuksia talousosaamisesta

 • www.tapiola.fi

 • Tukee järjestöjä ja tekee yhteistyötä nuorten talouskasvatushankkeissa


Linkkej toimijoihin ja materiaaleihin6

Linkkejä toimijoihin ja materiaaleihin

 • Finanssialan ja elinkeinoelämän toimijat

 • http://www.tat.fi/

 • Taloudellisella tiedotustoimistolla mm. kouluihin suunnattu Yrityskylä-hanke

 • http://www.yrityskyla.fi/

 • http://www.turva.fi/turva/yksityisasiakkaat- Vakuutusyhtiö Turvan tietopaketti (www.turvassa.turhatvakuutukset.fi)

 • www.veronmaksajat.fi/verotietoanuorille

 • - Tietoa verotuksesta, linkkejä materiaaleihin


Linkkej toimijoihin ja materiaaleihin7

Linkkejä toimijoihin ja materiaaleihin

Kansainvälisiä sivustoja

www.childfinanceinternational.org

- Kansainvälisellä järjestöllä (CYFI) runsaasti nuorten talouteen liittyvää materiaalia ja hankkeita

www.getsmarteraboutmoney.ca

- Kanadalaisella sivustolla talouskasvatusmateriaalia opiskelijoille

www.jungeseiten.de/finanzen.php

- Saksankielinen nuorten sivusto, myös raha-asiaa

www.moneyadviceservice.org.uk/en/categories/young-people-and-money

- Brittiläinen, materiaalia ja työvälineitä nuorille

www.moneysmart.gov.au/

- Australialainen sivusto, alle 25-vuotiaille oma tietopaketti


Linkkej toimijoihin ja materiaaleihin8

Linkkejä toimijoihin ja materiaaleihin

Kansainvälisiä sivustoja

www.nibud.nl/scholieren

- Hollantilainen nuorten taloutta käsittelevä sivusto

www.sorted.org.nz/

- Uusiseelantilainen sivusto, jossa tietoa ja vihjeitä myös nuorille

www.ung.no

- Norjalainen nuorten teemasivusto

www.ungkonsument.se

- Ruotsalaisen Konsumentverketin sivusto nuorille

www.youngscot.org

- Skotlantilainen nuorten teemasivusto


 • Login