Chapter 10 wlan antennas
Download
1 / 54

Chapter 10 WLAN Antennas - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Chapter 10 WLAN Antennas. Dr Lami Kaya. Bölüm 10 WLAN Antenleri. WLAN Antenna Basics. Electrical current is created by movement of electrons ( alternating and continous ) back and forth in a wire A wire is designed to control or suppress electric current

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Chapter 10 WLAN Antennas

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Chapter 10WLAN Antennas

Dr Lami Kaya


Bölüm 10WLAN Antenleri


WLAN AntennaBasics

 • Electricalcurrent is createdbymovement of electrons (alternatingandcontinous) backandforth in a wire

  • A wire is designedtocontrolorsuppresselectriccurrent

 • Antennas are designed to radiate theelectromagneticfieldcreatedbyelectriccurrent

  • An antenna is designedtofreelyradiate EM waves


WLAN Anten Temelleri

 • Elektronların bir tel/kablo içinde hareketi ile elektrik akımı

  • Tel/kablo elektrik akımını kontrol etme veya kablo içinde tutmak üzere tasarımlanmıştır

 • Antenler (gönderici/iletici olanlar) elektrik akımıyla oluşan elektromanyetik (EM) alanı yaymak üzere taşarımlanmıştır

  • Bir anten EM dalgalarını serbestçe yaymak üzere tasarımlanmıştır


An AntennaRadiateHow Far?

 • Radiationdistancedepends on

  • Power of theantenna

  • Frequencyandandwavelength of EM

  • Type of antennaanditscharacteristics


Bir Anten Ne Kadar Mesafeye Yayar?

 • Yayılım mesafesi aşağıdakilere bağlıdır

  • Anten gücü

  • EM’nin frekansı ve dalgaboyu

  • Anten tipi ve karakteristikleri


BasicAntennaCharacteristics

 • Frequency

 • Gain

 • Power

 • Radiationpattern

 • Polarization


Temel Anten Karakteristikleri

 • Frekans

 • Kazanç

 • Güç

 • Yayılım patterni (desen/örüntü)

 • Polarizasyon (kutuplaşma)


AntennaPolarization

 • The polarization of an antenna is the orientation of the electric field (E-plane) of the radio wave with respect to the Earth's surface


Anten Polarizasyonu

 • Bir antenin polarizasyonu, radyo dalgasının elektrik alanının (E-plane) dünya yüzeyine göre oryantasyonu olarak verilebilir


AntennaPolarization


Anten PolarizasyonuYatay (horizontal) ve dikey (vertical)


dB, dBi, dBdconcepts

 • dB (Decibel)

  Ratio of one value to another

 • dBx where x =

  m = compared to 1 milliwatt (0 dBm=1 mW)

  i = compare to isotropic antenna

  d = compared to dipole antenna

  w = compared to 1 watt (0 dBw = 1 watt)


dB, dBi, dBd Konseptleri

 • dB (Decibel)

  Bir değerin başka bir değere (referans olarak seçilen) oranı

 • dBxnotasyonunda x =

  m =1 milliwattile karşılaştırıldığında (0 dBm=1 mW)

  i= isotropic anten ile karşılaştırıldığında

  d = dipoleanten ile karşılaştırıldığında

  w = 1 wattile karşılaştırıldığında (0 dBw = 1 watt)


AntennaGainCalculations

 • Equivalent (Effective) IsotropicallyRadiatedPower (EIRP)

  • Amount of power that a theoretical isotropic antennawould emit to produce the peak power density observed in the direction of maximum antenna gain.

  • EIRP take into account the losses intransmission line and connectors and includes the gain of the antenna

 • EffectiveRadiationPower (ERP)


Anten Kazanç Hesaplamaları

 • Equivalent (Effective) IsotropicallyRadiatedPower (EIRP)

  • Maximum (peak) güç yoğunluğu elde etmek için, teorik bir izotropik(isotropic) antenin yayacağı güçtür. Bu güç maximum anten kazancı yönünde gözlenen güç miktarıdır

  • EIRP iletim hattı ve bağlantı için kullanılan öğeler (connectors) hesaba katar ve anten kazancını da dahil ederr

 • Efektif Yayılım Gücü (Effective RadiationPower= ERP)


AntennaGain

 • If the gain of an antenna goes up, the coverage area or angle goes down

 • Coverage areas or radiation patterns are measured in degrees

 • Angles are referred to as beamwidth

  • Horizontal measurement

  • Vertical measurement


Anten Kazancı

 • Anten kazancı yükselirse, kapsam alanı veya açısı küçülür

 • Kapsam alanı veya yayılım pattern (örgüsü) derece ile ölçülür

 • Açılaraışıngenişliği (beamwidth) de denir

  • Yatay (Horizontal) ölçüm

  • Dikey (Vertical)ölçüm


Beamwidth


Işın Genişliği (Beamwidth)


Beamwidth vs Gain


Işıngenişliği ve KazançYüksek-kazançlı antenler dar ışıngenişliğine sahiptir ve parazit (interference) alma ihtimali daha düşüktürDüşük-kazançlı antenler geniş ışıngenişliğine sahiptir ve parazit (interference) alma ihtimali yüksektir


IsotropicAntennas

 • It can radiate/transmit EM wavesequally (in patternandstrength) in alldirections at once

 • A theoretical isotropic antenna has a perfect 360º vertical and horizontal beamwidth

 • This is a reference for ALL antennas


İsotropik (Isotropic) Antenler

 • Aynı anda bütün yönlere EM dalgaları eşitçe (hem pattern/örgüsel hem de şiddet olarak) yayabilir/iletebilir

 • Teorik bir isotropik anten 360º (dikey ve yatay) mükemmel ışıngenişliğine sahiptir

 • İsotropik anten bütün diğer antenler için bir referanstır


EIRP Calculation

 • Getthe total outputpower of NIC

  • (frommanufacturer’sdocumentation)

  • Generallystated in dBm

 • Determinetheamount of lossbetweenthetransmitterandtheantenna (cableloss) in dB

 • Gettheantennagain

  • (frommanufacturer’sdocumentation)

  • Typicallystated in dBi

   EIRP = NIC Power + AntennaPower – CableLoss


EIRP Hesaplama

 • Ağ arayüz kartı (NIC) toplam çıkış gücünü bul

  • (üretici firma dokümantasyonundan)

  • Geneld, dBm olarak belirtilir

 • Gönderici ile anten arasındaki kayıpları (kablo kayıpları) hesapla (dB olarak)

 • Anten kazancını bul

  • (üretici firma dokümantasyonundan)

  • Genelde, dBi olarak belirtilir

   EIRP = NIC Güçü + Anten Gücü – Kablo Kayıpları


EIRP Calculation (Example)

EIRP = NIC Power + AntennaPower – CableLoss

Assumethefollowing:

 • NIC Power: 15 dBm

 • AntennaPower: 14 dBi

 • Cablelosses: 4.5 dB

  EIRP = 15 + 14 – 4.5 = 24.5 dBm


EIRP Hesaplama (Örnek)

EIRP = NIC Gücü + Anten Gücü – Kablo Kayıpları

Aşağıdakilerin verildiğini farzedin

 • NIC Gücü: 15 dBm

 • Anten Gücü: 14 dBi

 • Kablo Kayıpları: 4.5 dB

  EIRP = 15 + 14 – 4.5 = 24.5 dBm


EffectiveRadiatedPower (ERP)

 • Standardized theoretical measurement of RF energy

 • Determined by subtracting system losses and adding system gains

 • ERP takes into consideration

  • transmitter power output (TPO),

  • transmission line attenuation (electrical resistance and RF radiation),

  • RF connector insertion losses,

  • Antenna directivity,


EffectiveRadiatedPower (ERP)

 • RF enerjinin standardize teorik ölçüsü

 • Sistem kayıplarının çıkarılması ve sistem kazançlarının eklenmesi ile elde edilir

 • ERP aşağıdakileri dikkate alır

  • Gönderici güç çıkışı

  • İletim hatı zayıflamaları/kayıpları (elektriksel dirençve RF radyason),

  • RF bağlantı (connector) kayıpları,

  • Anten yönselliği (directivity)


AntennaTypes

 • Directional(limited range of coverage)

  • Highlydirectional

  • Semi-directional

 • Omni(360º coverage) Directional


Anten Tipleri

 • Yönsel (sınırlı kapsam alanı)

  • Yüksek Yönsel (Highlydirectional)

  • Yarı-yönsel (Semi-directional)5t

 • Omni(360º kapsam) Yönsel


DirectionalAntenna


Yönsel Anten Işıngenişliği (lobe)


DirectionalAntennas

Transmittedsignalsarebroadcast in a relativelynarrowbeamwidth

Types of directionalantennas

 • Parabolic

 • Patch

 • Sector

 • Yagi-Uda Array (Yagi)


Yönsel Antenler

 • Gönderilen/yayılan sinyaller göreceli (relatif) olarak dar bir ışın genişliğinde yayınlanır

  Yönsel anten çeşitleri:

 • Parabolic

 • Patch

 • Sector

 • Yagi-Uda Array (Yagi)


Directional AntennaExampleYagi Antenna


Yönsel Anten Örneği(YagiAnteni)


Directional AntennaExampleYagi Antenna – 25 degree


Yönsel Anten Örneği YagiAnten – 25 derece


Directional AntennaExamplesector (H or V polarization)


Yönsel Anten Örneği sector (YatayveyaDikeypolarizyon)


Directional Antennas ExampleParabolic Dish Antenna – 12 degree


Yönsel Anten Örneği Parabolik Çanak (Dish)Anten – 12 derece


SmartAntennas

 • Also known as adaptive array antennas, multiple antennas and recently MIMO

 • Theyare antenna arrays with smart signal processing algorithms used to identify spatial signal signature such as the direction of arrival (DOA) of the signal

 • DOA is used to calculate beamforming vectors, to track and locate the antenna beam on the mobile/target


Smart (Akıllı) Antenler

 • Aynı zamanda adaptivearray (dizin) antenleri, çoklu (multiple) antenler ve son zamanlarda MIMO olarak da bilinirler

 • Akıllı sinyal işleme algoritmaları kullanılarak gelen sinyalin yönü tesbit edilerek sinyalin mekansal (spatial) imza (signature) elde edilebilir

 • Geliş yönü (DOA) beamforming vektörleri hesaplamalarında, mobil hedef üzerindeki anten ışını (antennabeam) izleme ve yer bulma için kullanılır


HowtoSelect an Antenna?

Whenselecting an antennaweshouldlookanswersfor the followinginquiries/questions

 • Does it meets the coverage and capacity requirements?

 • Doestheradiationemanatingfrom an antenna can be distortedbynearbyobjects (metal, trees, buildings, etc)?

 • Arethereanyothersignalsfromothersources?

 • Whatsort of cables & connectorsbeingused?


Bir Anten Nasıl Seçilmeli?

Bir anten seçilirken aşağıdaki sorulara cevap aranmalı:

 • Kapsam ve kapasite gerekliliklerinini karşılıyor mu?

 • Antenden yayılan radyasonçevresede bulunan cisimler yüzünden bozulmaya uğrayabilir mi?

 • Başka kaynaklardan gelen sinyaller var mı?

 • Ne çeşit kablo ve bağlantı (connector) kullanılmakta?


AntennaInstallationIssues

 • Alignment

 • Cabling

 • Mounting

 • Placement

 • Safety


Anten Kurulum Hususları

 • Alignment (karşılıklı hizalama)

 • Kablolama

 • Mounting (Kurulum/Montaj)

 • Placement (Yerleştirme)

 • Safety (Güvenlik)


Line of sight!

Line of Sight

 • Obstructionsmight obscure a visual link:

  • Topographic features, such as mountains

  • Curvature of the Earth

  • Buildings and other man-made objects

  • Trees , etc


Line of sight!

Line of Sight (Görme-Cizgisi)

 • Çeşitli cisimler görsel link (cizgiyi) engelleyebilir:

  • Topografik özellikler, dağ/tepe gibi

  • Yeryüzü kıvrılma/eğrilik

  • Binalar ve diğer insan yapımı cisimler

  • Ağaçlar


SafetyDuringInstallation

 • Avoid metal obstructions

 • Avoidpowerlines

 • Handlingprecautions

 • Installgroundrods

 • Installlightningarrestor


Anten Kurulumunda Güvenlik

 • Metal engellerden kaçınma

 • Enerji hatlarından (powerlines) kaçınma

 • Dikkatli antene dokunuş (elektrik yük birikmiş olabilir)

 • Topraklama çubuklarının kurulumu

 • Yıldırım korumayı kurma


ad
 • Login