videnskabsteori for begyndere
Download
Skip this Video
Download Presentation
Videnskabsteori for begyndere

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Videnskabsteori for begyndere - PowerPoint PPT Presentation


 • 722 Views
 • Uploaded on

Videnskabsteori for begyndere. Kan vi overhovedet vide noget? Er der en sand virkelighed? Eller er alle sandheder relative? Altså at al sandhed er ”sandhed” Det videnskabelige paradoks: Videnskaben søger sandheden Videnskaben bevæger sig hele tiden fremad.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Videnskabsteori for begyndere' - leighton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
videnskabsteori for begyndere
Videnskabsteorifor begyndere
 • Kan vi overhovedet vide noget?
 • Er der en sand virkelighed?
   • Eller er alle sandheder relative?
    • Altså at al sandhed er ”sandhed”
 • Det videnskabelige paradoks:
  • Videnskaben søger sandheden
  • Videnskaben bevæger sig hele tiden fremad
er der videnskabelige sandheder
Er der videnskabelige sandheder?
 • Videnskabelige sandheder er altid provisoriske
 • Hvordan undgås paradokset?
  • Dogmatisme:
   • Nægte at anerkende anomalier
  • Relativisme
   • Ingen absolutte sandheder
  • Noget er er mere sandsynligt end andet
positivisme 1
Positivisme 1
 • Løsningen på sandhedsproblemet:
  • Der er en kerne af sikker viden – ”hårde facts”
   • Kan det undersøges og måles (kvantificeres)?
  • To kilder til sikker erkendelse:
   • Iagttagelse (sansning)
   • Beregning v.h.af. logik
positivisme 2
Positivisme 2
 • Eksempler
  • Iagttagelse:
   • Galileo Galilei (1564-1642) – Jupiters måner
   • Kan man være sikker på at det passer?
  • Logik
   • Geometri:
    • fra aksiomer (grundsætninger)
    • deduceres teoremer
    • sandt (følger logikkens regler)
m der at drage slutninger p
Måder at drage slutninger på:
 • Slutninger:
  • Ud fra præmisser drages konklusioner
 • Induktion
  • bygger på empiri
   • slutte fra iagttagelse til regler
 • Deduktion
  • bygger på logik
   • udlede regler fra andre regler
induktion 1
Induktion 1
 • Almene, generelle slutninger ud fra empiriske fakta
  • forudsætter kvantificering
  • Eksempel:
   • Præmis: Alle mennesker, vi har hørt om gennem verdenshistorien er døde.
   • Konklusion: Vi er alle dødelige
  • Vi kan aldrig være 100% sikre, eftersom empirien sjældent dækker fuldstændigt.
induktion 2 reliabilitet og validitet
Induktion 2reliabilitet og validitet
 • Ved kvantitative undersøgelser skal man være opmærksom på
  • Reliabilitet
   • Er målingerne korrekt udført
    • Når andre til det samme resultat?
  • Validitet
   • Undersøger man faktisk det, man ville måle?
    • Eks.: kraniemålinger og intelligens
deduktion
Deduktion
 • Logiske slutninger er gyldige, hvis
  • de er logisk sammenhængende
  • men de er kun i overensstemmelse med virkeligheden, hvis præmisserne er det.
  • Eksempel:
  • Præmis 1: Alle mennesker har fire arme
  • Præmis 2: Jeg er et menneske
  • Konklusion: Jeg har fire arme
den hypotetisk deduktive metode
Den hypotetisk-deduktive metode
 • Der opstilles hypoteser (antagelser)
  • disse bruges som præmisser
 • Deduktiv slutning ud fra præmisserne
 • Undersøgelse af om empirien passer med slutningen.

Her anvendes altså både empiri og logik.

unders gelse af hypoteser 1
Undersøgelse af hypoteser 1
 • Hypoteser kan verificeres, falcificeres (eller modificeres)
  • Verificere: Vise at noget er sandt
  • Falcificere: Vise at noget er falsk
  • Modificere: Ændre
unders gelse af hypoteser 2
Undersøgelse af hypoteser 2
 • Det er ofte lettere at falcificere end at verificere.
 • Derfor går mange videnskabelige bestræbelser ud på at falcificere hypoteser.
v rdidomme virkelighedsp stande
Værdidomme/Virkelighedspåstande
 • Hvorfor er det vigtigt at skelne?
  • ellers kan samtalen ende i et dødvande
  • ellers kommer man for let til at ligge under for ”eksperter” (og politikere)
 • Værdidomme kan ofte være implicitte
  • eksempel: Udtalelser om demokrati
humanistiske tolkningsmetoder hermeneutik 1
Humanistiske tolkningsmetoder:Hermeneutik 1
 • Andre erkendelseskilder end empiri og logik:
  • Introspektion (at se ind i sig selv)
   • Derigennem fås redskaber til forståelse af andres følelser og oplevelser (indføling, empati)
  • Bruges hyppigt i humaniora
   • Men også f. eks. i historie, litteraturvidenskab og sociologi.
hermeneutik 2
Hermeneutik 2
 • Er alle hermeneutiske tolkninger relative?
  • Somme tider må man nøjes med sandsynlighed (men der er nok en sandhed et eller andet sted)
  • Til andre tider er der flere mulige tolkninger (i f. eks. litteratur og kunst)
hermeneutik 3
Hermeneutik 3
 • ”Forforståelse” er et vigtigt begreb
  • Forforståelse
  • Bruges til læsning og tolkning
  • Ny erkendelse
  • Ny forforståelse

bruges til genlæsning eller nye tekster

(den hermeneutiske cirkel – eller spiral)

 • Men også ”hårde fakta” kan være præget af forforståelse!!!(eks. Piltdown)
forforst else
Forforståelse
 • Påvirkes ofte af vore vurderinger
 • Kan føre os på vildspor
  • men uden kan vi slet ikke forstå
   • så er verden blot kaos som for den forudsætningsløse nyfødte
 • Man socialiseres (i ethvert samfund) til en bestemt virkelighedsopfattelse.
 • Men kan vi så opnå andet end relativ erkendelse?
erkendelsesrelativisme
Erkendelsesrelativisme?????
 • Tre måder at behandle spørgsmålet om vi kan opnå sikker erkendelse:
  • Karl Popper
   • Teori om falsifikation
  • Thomas Kuhn
   • Teori om paradigmer
  • Videnssociologerne
   • Hvordan påvirkes af forskerne af det samfund, de lever i.
karl popper teori om falsifikation
Karl Popper teori om falsifikation
 • Man aldrig bevise 100%, at en hypotese er sand (altså verificere den)
 • Derimod kan den måske falsificeres
  • Hvis ikke kan den udnævnes til en provisorisk sandhed
  • Eller evt. modificeres
 • Alle teorier bør være falsificebare
  • ellers er de meningsløse
thomas kuhn paradigmer 1
Thomas Kuhn paradigmer 1
 • Taler om naturvidenskab
 • men det kan også anvendes på samfundsvidenskaber og humaniora
thomas kuhn paradigmer 2
Thomas Kuhn paradigmer 2
 • Der findes ingen ”rene fakta”
  • De er ”teoriladede”
   • præget af forforståelse, som ofte er ”tavs viden”
 • Den tavse viden indenfor et videnskabeligt område kan hænge sammen som et paradigme
 • Her indenfor drives normalvidenskab
 • Anomalier (noget, som ikke passer ind) kan på et tidspunkt føre til et paradigmeskift.
 • Kan de leve side om side?
videnssociologerne 1
Videnssociologerne 1
 • Alle i et samfund har til en vis grad samme forforståelse
 • Studiet af hvordan samfundet påvirker vores virkelighedsopfattelse kaldes videnssociologi
 • Vi socialiceres fra barnsben til en mere eller mindre fælles opfattelse
videnssociologerne 2
Videnssociologerne 2
 • Videnskaben bidrager ofte til at cementere samfundsordningen
 • Videnskaben kan tjene bestemte interesser
  • ofte forskernes egne
  • og forskerne tilhører middelklassen
kritisk videnskab afsl re propaganda
Kritisk videnskabafsløre propaganda
 • Habermas:
  • Der er tre erkendelsesinteresser (alle legitime):
   • Teknisk, instrumentel: Viden
    • Naturvidenskaberne
   • Hermeneutisk: Forståelse af andre mennesker
    • Humaniora
   • Emancipatorisk: Befrielse for vaneforestillinger
    • Samfundsvidenskaberne
 • Store ”mistænkere”: Marx og Freud
kritisk videnskab og relativisme
Kritisk videnskab og relativisme
 • Når illusioner afsløres
  • dukker så ikke blot nye op
   • som afsløres til fordel for nye
    • som afsløres til fordel for nye
     • som afsløres til fordel for nye

osv.

 • Altså erkendelsesrelativisme
  • Men det er der ikke ret mange, som er med på
forklaringer 3 typer
Forklaringer – 3 typer
 • Årsagsforklaringer
 • Motivforklaringer
 • Funktionalistiske
rsagsforklaringer
Årsagsforklaringer
 • Kaldes også kausale forklaringer
  • Forklaringen ligger i fortiden
   • det, som forklarer ligger tidmæssigt før det, som forklares
  • Eksempler:
   • Klima
    • Drivhuseffekt?
   • Misbrug og kriminalitet
    • Social arv?
motivforklaringer
Motivforklaringer
 • Kaldes også intentionelle forklaringer
  • Nogen vil bevidst opnå noget
  • Kan kun anvendes om mennesker (og måske dyr)
 • Årsagsforklaringer og motivforklaringer bør komplettere og ikke udelukke hinanden
funktionalistiske forklaringer
Funktionalistiske forklaringer
 • Forhold der udfylder en funktion for en helhed
  • Systemteori
   • Forandringer et sted i systemet medfører forandringer via tilbagekobling (feed-back) forandringer andre steder i eller udenfor systemet
   • Eksempel:
    • Naturens kredsløb
    • Også anvendt om menneskelige samfund
     • Det økonomiske kredsløb
     • Religiøse ceremonier
funktionalistiske forklaringer29
Funktionalistiske forklaringer
 • Kommer let til at virke konservative
 • De er ”tidløse” – synkrone
  • Maskineriet er hele tiden i gang (fungerer)
 • Årsags- og motivforklaringer er diakrone
  • Forklarer forandringer.
analysemodel 1 hvilke sp rgsm l kan stille til en tekst
Analysemodel 1Hvilke spørgsmål kan stille til en tekst?
 • Hvilke kilder bygger ræsonnementet på?
  • ”hårde data” i positivistisk forstand
  • ”bløde data” i hermeneutisk forstand
 • Hvilken forforståelse ligger bag?
 • Formuler eventuelle værdipræmisser
  • Hvor er indbygget et ”skal” eller ”bør”
   • Er du enig?
 • Er forfatteren præget af sit samfund eller en gruppe, han tilhører?
analysemodel 2 hvilke sp rgsm l kan stille til en tekst
Analysemodel 2Hvilke spørgsmål kan stille til en tekst?
 • Er der anomalier (noget, som ikke rimer med ræsonnementet?
  • Hvad gør forfatteren ved dem?
 • Bruges induktion?
  • Holder konklusionerne?
   • Er materialet repræsentativt
   • Reliabilitet
   • Validitet
analysemodel 3 hvilke sp rgsm l kan stille til en tekst
Analysemodel 3Hvilke spørgsmål kan stille til en tekst?
 • Er der deduktiv argumentation?
  • Hypotetisk-deduktiv metode?
   • Hvilke hypoteser?
   • Hvilke præmisser?
   • Holder konklusionen?
 • Er der tale om ræsonnementer indenfor et paradigme?
analysemodel 4 hvilke sp rgsm l kan stille til en tekst
Analysemodel 4Hvilke spørgsmål kan stille til en tekst?
 • Hvilke forklaringsmodeller bruges?
  • Hvis kausale: Hvilke årsager?
  • Hvis intentionelle:
   • Forudsættes rationalitet?
   • Hvilke vurderinger og virkelighedsopfattelser indgår?
  • Hvilke årsager er bagvedliggende og hvilke udløsende?
   • Er der tale om lovmæssigheder vedrørende menneskers handlinger?
  • Hvis funktionelle: Hvad bruges de evt. til?