organizacijske teorije
Download
Skip this Video
Download Presentation
ORGANIZACIJSKE TEORIJE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

ORGANIZACIJSKE TEORIJE - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

ORGANIZACIJSKE TEORIJE. Prof. dr. sc. Marijan Cingula. Pojam i svrha poduzeća (1). U povijesti se mijenjaju važnost i uloga organizacije i poduzeća (poslovne organizacije)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ORGANIZACIJSKE TEORIJE' - leena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
organizacijske teorije

ORGANIZACIJSKE TEORIJE

Prof. dr. sc. Marijan Cingula

pojam i svrha poduze a 1
Pojam i svrha poduzeća (1)
 • U povijesti se mijenjaju važnost i uloga organizacije i poduzeća (poslovne organizacije)
  • ... oblik povezanosti materijalnih i ljudskih resursa te poslovnih funkcija sa svrhom postizanja unaprijed definiranih ekonomskih ciljeva
  • ...“djelatnost kojom se bavi društvo”...(sic!)
pojam i svrha 2
Pojam i svrha (2)
 • Međusobna organizacija unutarnjih čimbenika je nužna i proizlazi iz potrebe da se pomoću onoga šta poduzeću stoji na raspolaganju (njegovi resursi), kao njegova još neizražena mogućnost, ostvari određeni cilj
 • Autonomni gospodarski subjekt orijentiran postizanju slobodne tržišne razmjene, ali ujedno i financijska institucija kojom se ostvaruje određeni dobitak
povijesni razvoj 1
Povijesni razvoj (1)
 • Počam od kraja 19. stoljeća u raznim krajevima svijeta i na raznim stupnjevima društvenog razvitka nastajale su i razvijale su se različite teorije i škole koje su svojim tumačenjima utjecale na praksu poslovanja poslovne organizacije
 • Tri stupnja razvoja organizacijske teorije:
  • klasična teorija
  • neoklasična i
  • suvremene teorije poduzeća
povijesni razvoj 2
Povijesni razvoj (2)
 • Unatoč činjenici da su elementi ponašanja individualnog donositelja odluke postojali već i u klasičnoj ekonomskoj teoriji Adama Smitha i Davida Ricarda, teorija poduzeća relativno je novijeg datuma
slide6

Suvremene teorije

(20.-21. st.)

Razvojno stablo ekonomije

Tragovi organizacijske teorije

Keynesijanizam

(20. st.)

Marksizam

(19.-20. st.)

Neoliberalizam

(19.-20.st.)

Institucionalizam

(20. st.)

Njemačka povijesna škola

(19.-20. st.)

Klasična ekonomska teorija: Smith i Ricardo (18.-19. st.)

Fiziokrati

(18. st.)

Merkantilisti

(16.-19. st.)

Srednjevjekovni filozofi

(12.-14. st.)

Socijalisti utopisti

(16.-17. st.)

Biblija

Stari zavjet

Novi zavjet

Antička grčka filozofija

(4.-5. st. prije Krista)

Najstariji zapisani izvori u različitim kulturama (3000.-1000. g. prije Krista)

Babilon, Asirija, Egipat, Indija, Kina

klasi na organizacijska teorija
Klasična organizacijska teorija
 • Glavna preokupacija je tehnička strana organizacije, tj. kako uz postojeće resurse postići maksimalnu efikasnost u proizvodnji i poslovanju
 • Odnos prema radniku jest nastojanje da se njegovim vježbanjem postignu uštede u vremenu i povećan radni učinak
 • Frederic Winslow Taylor (1856.-1915.), USA
 • Henry Fayol (1841.-1925.), Francuska
 • Max Weber (1864.-1920.), Njemačka
odlu ivanje u klasi noj teoriji
Odlučivanje u klasičnoj teoriji
 • Optimiziranje u odlučivanju: optimalna inačica mora rezultirati najvećom isplativošću, tj najvećom koristi za donositelja odluke odlučivanje je proces maksimizacije očekivane korisnosti – klasična teorija
 • Korisnost: mjera poželjnosti (atraktivnost) mogućih posljedica inačica neke odluke; subjektivna vrijednost izvedena iz sklonosti pojedinca; nemjerljiva kvaliteta izvedena iz mogućnosti posjedovanja (robe, novca, užitka) –klasična teorija
 • Optimalan izbor ili najbolja odluka jest ona koja maksimizira korisnost
 • Racionalan donositelj odluke uvijek bira inačice s ciljem postizanja najveće koristi
f rederic w inslow taylor
Frederic Winslow TAYLOR
 • Principi znanstvenog upravljanja,1911.
 • OTAC ZNANSTVENOG MENADŽMENTA
 • PRIMJENOM ZNANSTVENE METODE ŽELIO JE POVEĆATI PROIZVODNOST:VEĆOM EFIKASNOSTI U PROIZVODNJI I VEĆIM RADNIČKIM PLAĆAMA
taylorova na ela
TAYLOROVA NAČELA
 • PRIMJENA ZNANOSTI (ORGANIZIRANOG ZNANJA), UZ ISKUSTVO
 • SKLAD U ZAJEDNIČKOM DJELOVANJU, TJ. PRENOŠENJE ZNANJA I ISKUSTVA NA RADNIKE
 • SURADNJA UMJESTO KAOTIČNOG INDIVIDUALIZMA
 • RAZVIJANJE PODJELE RADA I ODGOVORNOSTI IZMEĐU RADNIKA I MENADŽERA S CILJEM POSTIZANJA MAKSIMALNOG OUTPUTA, A NE OGRANIČENOG
 • SELEKCIJA RADNIKA NA ZNANSTVENIM OSNOVAMA TE NJIHOV SUSTAVAN TRENING ZA ODREĐENE POSLOVE I ZADATKE – MAKSIMALAN RAZVITAK SVIH RADNIKA RADI NJIHOVA OSOBNOG PROSPERITETA I BOLJITKA ORGANIZACIJE
henry fayol
Henry Fayol
 • Administration Industrielle et Generale (1916.)
 • Otac moderne teorije operacijskog menadžmenta
 • Podjela privrednih djelatnosti u šest skupina (poslovne funkcije)
 • Sastavio je četrnaest načela menadžmenta
aktivnosti u industrijskom poduze u henry fayol
AKTIVNOSTI U INDUSTRIJSKOM PODUZEĆU(Henry Fayol)

KOMERCIJALNE

RAČUNOVODSTVENE

MENADŽERSKE

AKTIVNOSTI

SIGURNOSNE

MENADŽERSKE

 • PLANIRANJE
 • ORGANIZIRANJE
 • ZAPOVIJEDANJE
 • KOORDINIRANJE
 • KONTROLA

FINANCIJSKE

TEHNIČKE

na ela organizacije po h fayolu
Načela organizacije po H. Fayolu
 • PODJELA RADA
 • AUTORITET; OVLAŠTENJA I ODGOVORNOST
 • DISCIPLINA
 • JEDINSTVO ZAPOVIJEDI
 • JEDINSTVO USMJERAVANJA
 • POTČINJENOST INTERESA POJEDINACA ZAJEDNIČKIM INTERESIMA
 • NAGRAĐIVANJE
 • CENTRALIZACIJA
 • HIJERARHIJA
 • RED
 • PRAVIČNOST
 • STABILNOST NAMJEŠTENJA
 • INICIJATIVA
 • ESPRIT DE CORPS - U JEDINSTVU JE SNAGA
max weber
Max Weber
 • Priroda i društvo, nakon smrti
 • Poznatiji kao sociolog nego kao organizator
 • Utemeljitelj tzv. birokratske organizacije, u trenutku razdvajanja vlasništva od upravljanja – idealan tip koji omogućuje maksimalnu efikasnost
 • Usklađuje rad velikog broja pojedinaca; vladavina znanja uz visok stupanj podjele rada
 • Čovjek mora izvršavati zadatke temeljem unaprijed propisanih procedura
neoklasi na teorija organizacije 1
Neoklasična teorija organizacije – 1.
 • Industrijski razvoj dovodi do sve veće podjele rada i povećanja broja hijerarhijskih razina, što otežava upravljanje
 • Tehnologija ne daje rješenje za postizanje poslovne efikasnosti pa se sociolozi, psiholozi i organizatori okreću ljudima kao subjektu “harmonije”
 • Nov pristup čovjeku kao složenom biću čije ponašanje nije uvijek predvidljivo
 • Preteča neoklasične teorije, Oliver Sheldon (1894.- 1951.) The Philosophy of Management, 1924. kao direktor Rowntree Company u Yorku nastoji pomiriti gospodarsku efikasnost i etičko djelovanje: zagovara razvoj međuljudskih odnosa (human relations)
neoklasi na teorija organizacije 2
Neoklasična teorija organizacije – 2.
 • Elton Mayo (1880.-1940.), The Social Problems of an Industrialised Civilization,1933., otacHuman Relations Movement
 • Radio niz eksperimenata u pogonu Hawthorne, Western Electric, od 1927. do 1932. godine
 • Sa suradnicima: F. J. Rotchlisbergerom, i W. Dicksonom istraživao je utjecaj okružja na radnu uspješnost (svjetlost, dužina dnevnog odmora i radnog dana)
 • Eksperimenti su potvrdili važnost i ne-novčanih stimulacija, a radnik bolje funkcionira kao dio tima nego kao izolirani pojedinac
 • Istraživanja su nastavljena nakon II. svjetskog rata
neoklasi na teorija organizacije 3
Neoklasična teorija organizacije – 3.
 • Mary Parker Follett (1868–1933), socijalna radnica i savjetnica za razrješenje konflikata i unaprjeđenje vođenja, The New State, 1918., Creative Experience, 1924., Dynamic Administration, 1941.
 • Douglas McGregor (1906-1964), profesor menadžmenta na MIT, autor Teorije x i Teorije y, The Human Side of Enterprise, 1960.
 • Chester Irving Barnard (1886.-1961.), proučava životni vijek organizacija i posebno uloge izvršnih direktora, moć uvjeravanja mu je važnija od ekonomskih motivacija, Functions of the Executive
moderne teorije
Moderne teorije
 • Tijekom, i nakon II. svj. rata traže se nova rješenja za povećane proizvodne potrebe
 • Nova istraživanja ponašanja radnika, promjene u organizacijskoj strukturi, veća pozornost komunikaciji i humanizaciji odnosa u proizvodnji
 • Decentralizacija organizacije, skupno odlučivanje, radnička participacija, sustavski (kibernetski) pristup, japanska proizvodna filozofija, robotizacija, poslovna inteligencija, virtualne organizacije, zajednice dodane vrijednosti, internetske mreže, …
organizacija japanskih poduze a
Organizacija japanskih poduzeća
 • Just In Time, Kanban, Keiretsu, Total Quality Management, RINGI sustav odlučivanja konsenzusom, SHUNTO – kolektivno ugovaranje plaća
 • Karoshi – smrt od pretjerana rada
 • Tri bitna svojstva
  • Državna planska regulacija
  • Skladan odnos između kapitala i rada (unutar poduzeća i na nacionalnoj razini)
  • Duhovna tradicija nalaže nesebično žrtvovanje svih za opće dobro
finija podjela organizacijskih teorija
Finija podjela organizacijskih teorija
 • klasična organizacijska teorija
 • neoklasična organizacijska teorija
 • teorija ljudskih resursa ili organizacijsko ponašanje
 • moderna strukturna organizacijska teorija
 • teorija sustava, populacijska ekologija i organizacijska ekonomija
 • teorija moći i političkih organizacija
 • organizacijska kultura i razum
 • pokret za reformu organizacijske kulture
 • postmodernizam i informatičko doba[1]

[1] Shafritz, J. M. & Ott, J.S.: Clasics of Organization Theory, Harcourt Brace College Publishers, Orlando, 1996.

deset menad erskih uloga henry mintzberg
Deset menadžerskih uloga (Henry Mintzberg)
 • Međuljudske uloge:
  • uloga nominalnog vođe,
  • uloga vođe,
  • uloga povezivanja.
 • Informacijske uloge:
  • uloga primatelja,
  • uloga širenja informacija,
  • uloga glasnogovornika.
 • Uloge odlučivanja:
  • poduzetnička uloga,
  • uloga rješavanja problema,
  • uloga alociranja resursa,
  • uloga pregovarača.
slide22

STRATEGIJSKI VRH

POTPORNE SLUŽBE

TEHNOSTRUKTURA

SREDNJA RAZINA

OPERATIVNA JEZGRA

PET TEMELJNIH SASTAVNICA ORGANIZACIJE Mintzberg: Designing Effective Organizations

slide24

Modificirani Porterov model vanjskih sila i unutarnjih čimbenika koji utječu na uspjeh poduzeća

DRŽAVA I LOKALNA ZAJEDNICA

NUDITELJI SUPSTITUTA

MENADŽERII ZAPOSLENICI

OBJEKTI I PROCESI

STRUČNE UDRUGE

NOVI KONKURENTI

POSTOJEĆI KONKURENTI

OSIGURAVATELJI

DOBAVLJAČI

KUPCI

SADAŠNJI I BUDUĆI INVESTITORI

peter drucker
PETER DRUCKER

Peter F. Drucker, po mnogima otac modernog menadžmenta zbog brojnih knjiga i članaka u kojima je naglašavao važnost inovacija, poduzetništva i strategije za uspjeh u svijetu naglih promjena; umro je u 95. godini, 11.11.2005. u Los Angelesu

dana nja podjela teorija poduze a
Današnja podjela teorija poduzeća
 • tradicionalna teorija poduzeća
 • teorija ponašanja poduzeća
 • agencijska teorija poduzeća
 • evolucijska teorija poduzeća
    • Miroslav Rebernik
 • teorija uslužnosti
svrha prou avanja teorija poduze a
Svrha proučavanja teorija poduzeća
 • Kao poslovni alat one će omogućiti bolje prosuđivanje budućih događanja, a samim time i bolje percipiranje ekonomskog cilja i realizaciju strategijske odluke
 • Polazište svih teorija dato je u tradicionalnoj teoriji poduzeća, dok se za ostale teorije može reći da su svojevrstan oblik alternativnog djelovanja i razvoja teorija kao dinamičnog poslovnog alata podložnog promjenama
tradicionalna teorija 1
Tradicionalna teorija (1)
 • Temelji se na proučavanju i realizaciji više međusobno povezanih teorija o čemu ovisi (ne)uspijeh poduzeća:
  • teorija preispitivanja
  • teorija troškova
  • teorija proizvodnje
  • teorija ponude
 • Upravo struktura od koje se sastoji tradicionalna teorija daje smjernice njezina djelovanja, a to je vrlo široko područje različitih tržišnih odnosa, djelovanje konkurentskih poduzeća, monopolističkih, oligopolističkih poduzeća i dr.
tradicionalna teorija 2
Tradicionalna teorija (2)
 • Nije neoklasična teorija; razvijena je isključivo kao kritika neoklasične mikroekonomske teorije, a nastoji se usredotočiti i objasniti sam nastanak poduzeća i njegovo funkcioniranje
 • Prikazuje reakciju poduzeća na moguće promjene u globalnom poslovanju (političkom i gospodarskom), teposljedice koje proizlaze iz osnovnih učinaka poslovanja:
   • cijene proizvoda ili usluga
   • troškove
   • zarade, te njihov međusoban odnos
teorija pona anja poduze a 1
Teorija ponašanja poduzeća (1)
 • Unatrag 30 godina znanost je prihvatila nova tumačenja i pokušala se približiti novim razmišljanjima vezanim uz poslovanje i ekonomiku poduzeća
 • Bihevijoristički pristup u razmatranju poduzeća uzima se kao jedan od ponajviše obećavajućih modela u rješavanju problema moderne ekonomike poduzeća
 • Takvim se pristupom pokušavaju dati odgovori na pojedina kritična pitanja kojima se naglašava uloga tehnologije, ali i činjenica da granice razvoja ne moraju uvijek biti postavljene samo s tehnološkog motrišta
teorija pona anja poduze a 2
Teorija ponašanja poduzeća (2)
 • Promatra poduzeće kao cjelinu, sastavljenu od subjekata (zaposlenika) koji svaki za sebe djeluje s nekim određenim ciljem
 • Takva poslovna organizacija je motivirajuća, jer uloga svakog pojedinog člana nije da pridonosi isključivo maksimalizaciji dobiti, već on ima i niz drugih uloga koje u konačnici slijede primarni interes
 • Predviđa mogućnost uvođenja nagrada za osobni doprinos svakog pojedinog člana organizacije u njezinom funkcioniranju kao cjeline
 • Za razliku od tradicionalne teorije, ne usmjerava se na pitanje konkurentskih odnosa između poduzeća, već je zainteresirana za sam postupak kojim se odluke donose i u konačnici realiziraju unutar poduzeća (ponašanje pojedinaca)
agencijska teorija poduze a
Agencijska teorija poduzeća
 • Primjenjujući nepotpune informacije,pojašnjava ponašanje i djelovanje poslovne organizacije unutar okvira koji čine vlasništvo i upravljanje
 • Odnos između dva subjekta (agencijski odnos) koji djeluju unutar istog poduzeća s istim ciljem, ali s različitim motivirajućim efektom
 • Primjer agencijskog djelovanja nekog poduzeće je odnos vlasnika i profesionalnog menadžera tog istog poduzeća:
  • kritički problem koji se javlja pri provođenju agencijske teorije poduzeća proizlazi iz podjele vlasništva i nadzora koji je potrebno provoditi nad profesionalnim menadžmentom
  • činjenica je da vlasnik ne može imati potpunu kontrolu te je upravo iz tih razloga agencijska teorija poduzeća usmjerena na sustav stimulansa i svojevrsnih nagrada kojima se pojedinca potiče da djeluje u interesu poduzeća
  • kad se postigne motivacijski efekt realno je očekivati da će i pojedinačan interes za uspjeh poduzeća biti izraženiji
evolucijska teorija poduze a
Evolucijska teorija poduzeća
 • Razvila se 90-tih godina 20. stoljeća, a temelji se na proučavanju bioloških znanosti i njihovih teorija
 • Iz tumačenja evolucijske teorije naglašava se i potreba za razvojem složenijih dinamičkih mikroekonomskih modela
 • Kroz evolucijsku teoriju poduzeća nastoje se iznijeti razlozi osnivanja i postojanja poduzeća te istražiti razlike između unutarnjih odnosa i tržišnih odnosa (vanjski odnosi) poduzeća
pitanja
Pitanja:
 • Koje su najstarije teorije relevantne za proučavanje organizacije?
 • Glavni predstavnici i njihov doprinos u razdoblju klasične organizacijske teorije!
 • Glavni predstavnici i njihov doprinos u razvoju neoklasične teorije!
 • Glavni predstavnici i njihov doprinos u razvoju modernih teorija!
 • Taylorova načela!
 • Fayolova organizacijska načela!
 • Aktivnosti u industrijskom poduzeću, po Fayolu!
 • Weberov doprinos organizacijskoj teoriji!
 • Sheldonova istraživanja!
 • Mayova istraživanja!
 • McGregorove teorije!
 • Barnardov doprinos organizacijskoj teoriji!
 • Mintzbergove sastavnice organizacije.
 • Porterovih pet sila.
 • Doprinos Petera Druckera.
 • Razlika između agencijske teorije i teorije uslužnosti.
ad