Zasady rozliczania projektów dofinansowanych przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą – ...
Download
1 / 38

Dokumenty, którymi należy się posiłkować przy rozliczaniu projektu: - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Zasady rozliczania projektów dofinansowanych przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą – teoria w praktyce. RPO WD 2007-2013 / 4. Rozliczanie projektów – niezbędne dokumenty 1. Dokumenty, którymi należy się posiłkować przy rozliczaniu projektu:. Str. 2. www.dip.dolnyslask.pl.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dokumenty, którymi należy się posiłkować przy rozliczaniu projektu: ' - lee-griffin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dokumenty kt rymi nale y si posi kowa przy rozliczaniu projektu

Zasady rozliczania projektów dofinansowanych przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą – teoria w praktyce


Dokumenty kt rymi nale y si posi kowa przy rozliczaniu projektu

RPO WD 2007-2013 / 4 Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą – teoria w praktyce

Rozliczanie projektów – niezbędne dokumenty 1

Dokumenty, którymi należy się posiłkować przy rozliczaniu projektu:

Str. 2

www.dip.dolnyslask.pl


Dokumenty kt rymi nale y si posi kowa przy rozliczaniu projektu

Rozliczanie projektów – niezbędne dokumenty 2 Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą – teoria w praktyce

Umowa o dofinansowanie projektu + załączniki

ZAŁĄCZNIKI:

Str. 3

www.dip.dolnyslask.pl


Dokumenty kt rymi nale y si posi kowa przy rozliczaniu projektu

RPO WD 2007-2013 / 4 Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą – teoria w praktyce

Rozliczanie projektów – umowa o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie projektu – najważniejsze paragrafy:

§ 1 ust. 16,18 – Numery rachunków bankowych;

§ 2 ust. 1–10 – Przedmiot Umowy;

§ 3 – Okres realizacji;

§ 5 – Planowanie płatności;

§ 6 – Refundacja;

§ 6a – Zaliczka;

§ 7 – Rozliczanie;

§ 9 – Pozostałe warunki przyznania i wykorzystania dofinansowania;

§ 16 i 17 – Zmiany w projekcie i umowie;

§ 18 – Rozwiązanie Umowy.

Str. 4

www.dip.dolnyslask.pl


Dokumenty kt rymi nale y si posi kowa przy rozliczaniu projektu

HARMONOGRAM PŁATNOŚCI Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą – teoria w praktyce

Planowana kwota dotacji

Umowa zawarta dnia

25-05-2012 r.

Załącznik aktualizowany do 05-go każdego miesiąca

ale przed złożeniem kolejnego wniosku o płatność i obowiązuje po wyrażeniu zgody przez DIP

Kwota dofinansowania nie może być niższa od wartości 5% kwoty dofinansowania z umowy

Str. 5


Dokumenty kt rymi nale y si posi kowa przy rozliczaniu projektu

HARMONOGRAM PŁATNOŚCI - ZALICZKA Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą – teoria w praktyce

Planowana kwota dotacji

Umowa zawarta dnia 25-05-2012 r.

Załącznik aktualizowany do 05-go każdego miesiąca

ale przed złożeniem kolejnego wniosku o płatność i obowiązuje po wyrażeniu zgody przez DIP

500 000,00

600 000,00

100 000,00

Str. 6


Dokumenty kt rymi nale y si posi kowa przy rozliczaniu projektu

Rozliczanie projektów – instrukcja wypełniania wniosku o płatność

 • INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ SKŁADANEGO W RAMACH PRIORYTETÓW 1 i 5 RPO WD (Działania 1.1, 1.2, 5.1 i 5.3)

  Wszystkie punkty są bardzo ważne !

  W szczególności:

 • informacje ogólne;

 • informacje o sposobie wypełniania poszczególnych pól we wniosku o płatność;

 • informacje dodatkowe umieszczone na końcu instrukcji.

Str. 7

www.dip.dolnyslask.pl


Dokumenty kt rymi nale y si posi kowa przy rozliczaniu projektu

Rozliczanie projektów – wytyczne dla Wnioskodawców przydatne także Beneficjentom

Wytyczne dla wnioskodawców w ramach regionalnego programu operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 – 2013;

 • Najważniejsze rozdziały Wytycznych:

 • 2.3* wydatki kwalifikujące się do dofinansowania;

 • 2.4* wydatki niekwalifikujące się do dofinansowania;

 • 2.6.8* modyfikacja projektu po podpisaniu umowy;

 • 2.6.9* sposób realizacji zamówień przy zakupie dostaw, usług i robót budowlanych.

 • 2.6.10*rozliczanie projektu;

 • 2.6.12* korekty finansowe.

* w zależności od naboru numeracja może się nieznacznie różnić

Str. 8

www.dip.dolnyslask.pl


Dokumenty kt rymi nale y si posi kowa przy rozliczaniu projektu

Rozliczanie projektów – wypełnianie wniosku o płatność

Wniosek o płatność

Do rozliczenia poniesionych wydatków w ramach projektu służy Generator Wniosków o Płatność, za pomocą którego otrzymujemy wydruk

„Wniosku beneficjenta o płatność” (WOP)

Należy złożyć 1 egzemplarz wersji papierowej (oryginał) i 1 egzemplarz zapisany na nośniku CD/DVD

Str. 9

www.dip.dolnyslask.pl


Dokumenty kt rymi nale y si posi kowa przy rozliczaniu projektu

 • Najczęstsze nieprawidłowości: płatność

 • błędne określenie okresu, za który składany jest wniosek („od” „do”),

 • w przypadku poprawy wniosku nie zaznaczanie opcji korekta,

 • składanie wniosków niezgodnie z Harmonogramem Płatności (niewłaściwe kwoty, wnioski sprawozdawcze zamiast płatniczych

Str. 10

www.dip.dolnyslask.pl


Dokumenty kt rymi nale y si posi kowa przy rozliczaniu projektu

Str. 11

www.dip.dolnyslask.pl


Dokumenty kt rymi nale y si posi kowa przy rozliczaniu projektu

 • Najczęstsze nieprawidłowości: płatność

 • brak wszystkich aneksów zawartych w okresie do którego składany jest wniosek,

 • nieprawidłowe daty zawarcia umowy o dofinansowanie, aneksów,

 • - w przypadku występowania różnych poziomów dofinansowania dla poszczególnych rodzajów wydatków, należy wpisać najwyższy współczynnik procentowy dofinansowania.

Str. 12

www.dip.dolnyslask.pl


Dokumenty kt rymi nale y si posi kowa przy rozliczaniu projektu

Najczęstsze nieprawidłowości: płatność

- wnioskowana kwota błędnie zaokrąglona- (zaokrąglenia należy dokonać tak by nie przekroczyć procentowego udziału kwoty dofinansowania z umowy, zgodnie ze wzorem umieszczonym w instrukcji do wypełniania wniosków o płatność).

Str. 13

www.dip.dolnyslask.pl


Dokumenty kt rymi nale y si posi kowa przy rozliczaniu projektu

 • Najczęstsze nieprawidłowości: płatność

 • błędne numery faktur i numerów NIP,

 • błędnie podana nazwa towaru lub usługi (niezgodna z fakturą),

 • brak wszystkich dat zapłat,

 • podawanie kwoty VAT gdy jest nie kwalifikowalny,

 • poprzedzanie każdego dokumentu numerem zadania,

 • brak wykazywania faktur korygujących zmieniających wartość kwoty wydatków kwalifikowalnych,

 • wykazywanie faktur dla których kwota kwalifikowalna równa jest wartości 0,00 PLN.

Str. 14

www.dip.dolnyslask.pl


Dokumenty kt rymi nale y si posi kowa przy rozliczaniu projektu

Szare pola wypełniają pracownicy DIP płatność

Str. 15

www.dip.dolnyslask.pl


Dokumenty kt rymi nale y si posi kowa przy rozliczaniu projektu

 • Najczęstsze nieprawidłowości: płatność

 • w pkt. 14 pozostawianie pustego pola w kolumnie ogółem w wierszach: w tym cross-finansing, w tym wydatki części inwestycyjnej, w tym wydatki części doradczej

Str. 16

www.dip.dolnyslask.pl


Dokumenty kt rymi nale y si posi kowa przy rozliczaniu projektu

 • Najczęstsze nieprawidłowości: płatność

 • - błędne wyliczenie % rozliczenia otrzymanej zaliczki (ppkt. 5),

 • błędne zaokrąglenia kwot EFRR i budżetu państwa.

 • Kwota EFRR stanowi 85 % kwoty pomocy i powinna być zaokrąglona w dół natomiast kwota BP= dofinansowanie minus wyliczony EFRR

Str. 17

www.dip.dolnyslask.pl


Dokumenty kt rymi nale y si posi kowa przy rozliczaniu projektu

 • Najczęstsze nieprawidłowości: płatność

 • wpisywanie innych nazw zadań niż te określone we wniosku o dofinansowania projektu,

 • nie uwzględnianie zmian wprowadzonych aneksami,

 • brak informacji o wydatkach w wierszach pod „ogółem”,

 • dla wydatków objętych mechanizmem cross-financing brak wypełniania wiersza pn „w tym cross-financing”.

Str. 18

www.dip.dolnyslask.pl


Dokumenty kt rymi nale y si posi kowa przy rozliczaniu projektu

 • Najczęstsze nieprawidłowości: płatność

 • brak wskaźników lub wskaźniki nie uwzględniają zmian wprowadzonych aneksami,

 • brak wykazywania we wniosku o płatność końcową wskaźników rezultatu dotyczących zatrudnienia (również tych dla których wartość docelowa równa jest wartości 0),

 • informacja o braku problemów podczas gdy zgłoszono zmiany lub wnioski o aneksowanie umowy. W sytuacji braku problemów w trakcie realizacji projektu należy w tym punkcie zawrzeć taką informację (np. poprzez adnotację „brak problemów”, „nie stwierdzono problemów” itp.).

Str. 19

www.dip.dolnyslask.pl


Dokumenty kt rymi nale y si posi kowa przy rozliczaniu projektu

 • Najczęstsze nieprawidłowości: płatność

 • podawanie danych za kwartał w którym złożono wniosek,

 • podawanie kwot nie wynikających z wniosku o dofinansowanie (obowiązującego w okresie za który rozliczany jest wniosek o płatność).

Należy wypełnić zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu

Str. 20

www.dip.dolnyslask.pl


Dokumenty kt rymi nale y si posi kowa przy rozliczaniu projektu

 • Najczęstsze nieprawidłowości: płatność

 • informacja, iż w zakresie promocji projektu podjęto działania zgodnie z umową”,

 • w przypadku innego adresu przechowywania dokumentów brak informacji o rodzaju instytucji np. biuro rachunkowe, księgowe, oddział firmy itp.

Str. 21

www.dip.dolnyslask.pl


Dokumenty kt rymi nale y si posi kowa przy rozliczaniu projektu

 • Najczęstsze nieprawidłowości: płatność

 • niewskazywanie (zaznaczanie) załączników pomimo ich dostarczenia,

 • niewymienianie innych załączników które dostarczane są z wnioskiem,

 • błędna data,

 • brak pieczęci w przypadku nieczytelnego podpisu;

!

Str. 22

www.dip.dolnyslask.pl


Dokumenty kt rymi nale y si posi kowa przy rozliczaniu projektu

Załączniki do wniosku o płatność płatność

Wymienione są w dokumencie pn.:

Wytyczne dla Wnioskodawców w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego

dla Województwa Dolnośląskiego

na lata 2007 – 2013*

Dokument dostępny na internetowej stronie DIP.

www.dip.dolnyslask.pl

(w zakładce Informacje dla składających wnioski / zakończone konkursy / rok naboru)

* dla każdego naboru osobny dokument

Str. 23Dokumenty kt rymi nale y si posi kowa przy rozliczaniu projektu

Na pierwszej płatnośćstronie:

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO WD na lata 2007-2013”*

w przypadku współfinansowania projektu również z innych źródeł, należy wskazać dodatkowe źródła finansowania projektu, np.

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach RPO WD na lata 2007-2013”

oraz

Wydatek ujęto we wniosku o płatność za okres od ………………… do …………………

Opis dokumentów księgowych

* np. Działanie 5.1 i 5.3 RPO WD

Str. 29


Dokumenty kt rymi nale y si posi kowa przy rozliczaniu projektu

 • Na odwrocie dokumentu: płatność

 • kwotę wydatków kwalifikowanych, w tym kwoty VAT i cross-financing;

 • w przypadku faktur walutowych podać datę i kurs waluty, po której dokonano przeliczeń;

 • podział procentowy i kwotowy wartości dofinansowania;

 • informację o poprawności formalnej, rachunkowej i merytorycznej, z czytelnymi podpisami i datami;

 • adnotację o uregulowaniu zobowiązania wynikającego z dokumentu. Należy podać datę i sposób zapłaty;

 • informację o zakresie stosowania ustawy PZP (jeśli dotyczy), tj. tryb zastosowanego postępowania o dzielenie zamówienia publicznego wraz ze wskazaniem konkretnego artykułu, numer dziennika ustaw, na podstawie której przeprowadzane było postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Opis dokumentów księgowych

Str. 30


Dokumenty kt rymi nale y si posi kowa przy rozliczaniu projektu

TREŚĆ DOKUMENTU KSIĘGOWEGO płatność

STRONA 1

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach RPO WD na lata 207-2013.

Wydatek ujęto we wniosku o płatność za okres od ………do…………

Str. 31


Dokumenty kt rymi nale y si posi kowa przy rozliczaniu projektu

STRONA ODWROTNA płatność

Wydatek związany z realizacją Projektu ...........(tytuł projektu)……………..... nr ….………(numer projektu)............……. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Działanie ………......... (nazwa i numer Działania/Schematu).................... zgodnie z Umową nr ...... (numer umowy)..... zawartą w dniu......... (data zawarcia umowy)

Wydatek zgodny z zadaniem ……… (nazwa zadania) …………….z wniosku o dofinansowanie w ramach kategorii wydatku ……………….…(nazwa kategorii wydatku wraz ze szczegółową nazwą wydatku).

Kwota kwalifikowalna*1:.............. X ….. % dofinansowania = …….. PLN dofinansowania.

Informacja o wydatkach niekwalifikowalnych z powodu:

a/przekroczenie limitu na wydatku w wysokości.............. PLN. - dot. pozycji nr (z faktury)

b/inny powód (podać jaki) w wysokości.............. PLN - dot. pozycji nr (z faktury)

*1 W przypadku, gdy wskazana kwota dotyczy wybranej/wybranych pozycji z dokumentu należy wskazać te pozycje. W przypadku wystąpienia innych różnic pomiędzy kwotą kwalifikowalną a kwotą dokumentu należy wskazać przyczynę rozbieżności.- np. poz. 2 niekwalifikowalna ponieważ ……


Dokumenty kt rymi nale y si posi kowa przy rozliczaniu projektu

STRONA ODWROTNA C.D. płatność

Środek trwały ujęto w ewidencji środków trwałych pod pozycją *2………..

*2 Należy usunąć, jeżeli nie dotyczy

Zapłacono …..(forma zapłaty)…………dnia ......................

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym:……..(data i podpis osoby upoważnionej)……

Sprawdzono pod względem merytorycznym:……(data i podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzono do wypłaty na kwotę*3 ……. (data i podpis osoby upoważnionej)

*3 Dotyczy podmiotów zobowiązanych do niniejszej czynności na podstawie wewnętrznych instrukcji/regulacji

*4 Wydatek poniesiony zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (t.j. z 2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655 z późn.zm.) na podstawie art. ...........

Projekt/Wydatek*4 nie jest objęty Ustawą Prawo Zamówień Publicznych w związku z artykułem .........-Art 3 ust. 1 pkt. 5

*4 Należy dokonać właściwego dla danej jednostki wyboru.

Numer księgowy/Sposób zaksięgowania ………(numer/księgi rachunkowe)………..

Str. 33


Dokumenty kt rymi nale y si posi kowa przy rozliczaniu projektu

Przykłady opisu faktur w PLN płatność

Wydatek związany z realizacją Projektu Zakup innowacyjnych maszyn i urządzeńnr RPDS.01.01.00-02-010/12 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Działanie 1.1 Schemat 1.1.A1. zgodnie z Umową nr UDA-RPDS.01.01.00-02-010/12-00 zawartą w dniu 25-05-2012 r.

Wydatek zgodny z zadaniem: „Zakup nowoczesnej linii produkcyjnej” z wniosku o dofinansowanie w ramach kategorii wydatku „środki trwałe”, wydatek: „zakup tokarki CNC”.

Kwota kwalifikowalna: 1 000 000,00 PLN X 50,00 % dofinansowania = 500 000,00 PLN dofinansowania.

Poz. nr 7- części zamienne i eksploatacyjne 20 000,00 PLN - wartość niekwalifikowana, wydatek nieprzewidziany w budżecie projektu.

Str. 34


Dokumenty kt rymi nale y si posi kowa przy rozliczaniu projektu

STRONA ODWROTNA C.D. płatność

Środek trwały ujęto w ewidencji środków trwałych podpozycją: KŚT/211/2012/UE

Zapłacono przelewem dnia 12-09-20012 i 30-10-2012 r.

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym: 30-10-2012 r. Alicja Ważna

Sprawdzono pod względem merytorycznym: 30-11-2012 r. Alicja Ważna

Zatwierdzono do wypłaty na kwotę ……. n/d……….

Projekt/Wydatek nie jest objęty Ustawą Prawo Zamówień Publicznych w związku z artykułem 3 ust. 1 pkt. 5 (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn.zm.)

Numer księgowy/Sposób zaksięgowania ………P4/12/2009/księgi rachunkowe

01-12-2012 r. Alicja Ważna

Str. 35


Dokumenty kt rymi nale y si posi kowa przy rozliczaniu projektu

Przykłady opisu faktur w EURO płatność

Wydatek związany z realizacją Projektu Zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń nr RPDS.01.01.00-02-500/08 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Działanie 1.1 Schemat 1.1.A1. zgodnie z Umową nr UDA-RPDS.01.01.00-02-010/12-00 zawartą w dniu 25-05-2012 r.

Wydatek zgodny z zadaniem: „Zakup robota spawalniczego” z wniosku o dofinansowanie w ramach kategorii wydatku „środki trwałe”

Kwota kwalifikowana w Euro: 100 000,00 Euro, przeliczona na PLN wg kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury tj. 25-09-2012.

Kurs 4,6590 x 100 000,00 = 465 900,00 PLN

Zapłacono dnia 29-09-2012 kwotę 100 000,00 Euro z rachunku EURO w Rabbit Bank. Do przeliczenia zastosowano kurs sprzedaży w Rabbit Bank z dnia 29-09-2012 tj. 4,7305 x 100 000,00= 473 050,00 PLN.

Ujemna różnica kursowa 7 150,00 PLN

Kwota kwalifikowana PLN: 473 050,00 x 50,00% dofinansowania = 236 525,00 PLN dofinansowania.

Dodatkowo w przypadku leasingu:

Np. Rata nr 2 do umowy leasingu nr 45879/WB. Część kapitałowa 8 196,72 Euro.

Ujemne różnice kursowe są kwalifikowalne (wyjątek stanowią projekty z naboru 2008),

Str. 36


Dokumenty kt rymi nale y si posi kowa przy rozliczaniu projektu

STRONA ODWROTNA C.D. płatność

Środek trwały ujęto w ewidencji środków trwałych podpozycją: KŚT/217/2012/UE

Zapłacono przelewem dnia j.w.

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym: 10-03-2012 r. Alicja Ważna

Sprawdzono pod względem merytorycznym: 10-03-2012 r. Alicja Ważna

Zatwierdzono do wypłaty na kwotę ……. n/d……….

Projekt/Wydatek nie jest objęty Ustawą Prawo Zamówień Publicznych w związku z artykułem 3 ust. 1 pkt. 5 (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn.zm.)

Numer księgowy/Sposób zaksięgowania ………K2/03/2009/księgi rachunkowe

10-03-2012r. Alicja Ważna

Str. 37


Dokumenty kt rymi nale y si posi kowa przy rozliczaniu projektu

DOLNOŚLĄSKA płatnośćINSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA

ul. Strzegomska 2 - 4

53-611 Wrocław

umowy.dip@dolnyslask.pl

www.dip.dolnyslask.pl


ad
 • Login