Forum Liderów Banków Spółdzielczych
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 21

Forum Liderów Banków Spółdzielczych Wybrane aspekty funkcjonowania banków spółdzielczych w Polsce PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Forum Liderów Banków Spółdzielczych Wybrane aspekty funkcjonowania banków spółdzielczych w Polsce Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG. Warszawa, wrzesień 2011 r. Rozwój działalności banków spółdzielczych.

Download Presentation

Forum Liderów Banków Spółdzielczych Wybrane aspekty funkcjonowania banków spółdzielczych w Polsce

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Forum lider w bank w sp dzielczych wybrane aspekty funkcjonowania bank w sp dzielczych w polsce

Forum Liderów Banków Spółdzielczych

Wybrane aspekty funkcjonowania banków spółdzielczych w Polsce

Jerzy Pruski

Prezes Zarządu BFG

Warszawa, wrzesień 2011 r.


Forum lider w bank w sp dzielczych wybrane aspekty funkcjonowania bank w sp dzielczych w polsce

Rozwój działalności banków spółdzielczych

Wszystkie wyliczenia sporządzono na podstawie danych sprawozdawczych SIS według stanu na 30.06.2011 r.

2


Forum lider w bank w sp dzielczych wybrane aspekty funkcjonowania bank w sp dzielczych w polsce

Suma bilansowa

Wolumeny (mld zł)

Udział w rynku (2011 Q2) i jego zmiana roczna

Banki

spółdzielcze

Banki

komercyjne

Wysokiej dynamice sumy bilansowej towarzyszył nieznaczny wzrost udziału rynkowego sektora banków spółdzielczych.

3


Forum lider w bank w sp dzielczych wybrane aspekty funkcjonowania bank w sp dzielczych w polsce

Struktura bilansu

Banki spółdzielcze

Banki komercyjne

Relacja kredyty/depozyty (dla klientów niefinansowych)

Kredyty/depozyty – wg sektorów

Pozostałe pasywa

Pozostałe pasywa

Pasywa

Depozyty klientów niefin.

Depozyty klientów niefin.

Pozostałe aktywa

Pozostałe aktywa

Aktywa

Kredyty/depozyty – BS wg sumy bilansowej

Należności od sektora fin.

Należnościod sektora fin.

Należności od klientów niefin.

Należności od klientów niefin.

W bankach spółdzielczych występuje nadwyżka depozytów nad kredytami (odwrotnie niż w bankach komercyjnych).

Nadwyżka ta przekazywana jest do banków zrzeszających. Należności od sektora finansowego stanowią 30% aktywów banków spółdzielczych.

Suma bilansowa (mln zł)

4


Forum lider w bank w sp dzielczych wybrane aspekty funkcjonowania bank w sp dzielczych w polsce

Zorientowanie na działalność depozytową

Przyrosty roczne: 2011 Q2 - 2010 Q2 (mld zł)

Wykorzystanie depozytów

13,4%

13,7%

10,4%

Banki spółdzielcze zorientowane są na pozyskiwanie depozytów, jednak możliwości efektywnego zagospodarowania tych środków są ograniczone. Znacząca ich część nie jest przeznaczana na rozwój akcji kredytowej, ale jest transferowana w formie lokat do banków zrzeszających.

5


Forum lider w bank w sp dzielczych wybrane aspekty funkcjonowania bank w sp dzielczych w polsce

Depozyty klientów niefinansowych

Struktura – 2011 Q2

Gospodarstwa domowe - zmiana r/r

Przedsiębiorstwa - zmiana r/r

Banki

spółdzielcze

Wolumen 62,0 mld zł

Banki

komercyjne

Wolumen 595,7 mld zł

Kluczowym klientem banków spółdzielczych są gospodarstwa domowe, w tym rolnicy indywidualni.

Banki spółdzielcze dynamicznie rozwijają działalność na rynku depozytów, ale w warunkach zaostrzonej konkurencji mają trudności z konkurowaniem z bankami komercyjnymi.

6


Forum lider w bank w sp dzielczych wybrane aspekty funkcjonowania bank w sp dzielczych w polsce

Kredyty dla klientów niefinansowych

Zmiany w strukturze portfela

Zmiana r/r

Wolumen: BS 46,2 mld zł, BK 710,5 mld zł

Gospodarstwa domowe

Przedsiębiorstwa

Banki spółdzielcze tracą pozycję w finansowaniu potrzeb kredytowych gospodarstw domowych – swoich głównych dotychczasowych kredytobiorców. Zwiększają zaangażowanie w kredytowanie przedsiębiorstw – obszar bardziej ryzykowny i mniej przez nie rozpoznany.

7


Forum lider w bank w sp dzielczych wybrane aspekty funkcjonowania bank w sp dzielczych w polsce

Perspektywy rynkowe

Dynamika r/r i jej zmiany

Zmiana udziałów rynkowych (2011 Q2 – 2010 Q2)

Banki spółdzielcze szybciej rozwijają działalność depozytową niż kredytową.

Przy dynamicznym wzroście depozytów gospodarstw domowych następuje zmniejszanie zaangażowania w kredyty dla tej grupy klientów.

8


Forum lider w bank w sp dzielczych wybrane aspekty funkcjonowania bank w sp dzielczych w polsce

Wynik finansowy i efektywność

9


Forum lider w bank w sp dzielczych wybrane aspekty funkcjonowania bank w sp dzielczych w polsce

Pozycja banków spółdzielczych w sektorze bankowym

Dystrybucja

Bilans

Wynik

Udział banków spółdzielczych w wynikach finansowych sektora bankowego jest nieproporcjonalny do ich potencjału dystrybucyjnego.

Banki spółdzielcze posiadają ponad 1/4 wszystkich placówek bankowych, zatrudniają blisko 1/5 ogółu pracowników, ale ich udział w depozytach wynosi 9%, w kredytach 6%, a w wyniku finansowym netto sektora poniżej 6%.

10


Forum lider w bank w sp dzielczych wybrane aspekty funkcjonowania bank w sp dzielczych w polsce

Wynik finansowy netto

Banki spółdzielcze w mniejszym stopniu niż banki komercyjne wykorzystują poprawę koniunktury – systematycznie spada udział ich wyniku finansowego netto w wyniku sektora bankowego.

11


Forum lider w bank w sp dzielczych wybrane aspekty funkcjonowania bank w sp dzielczych w polsce

Efektywność na zatrudnionego

Legenda:

Przedział efektywności względem średniej BK

% liczby BS

Wynik działalności bankowej pomniejszony o koszty działania i amortyzację na zatrudnionego

54,09% 0,0 - 0,2

Niska efektywność na zatrudnionego

Średni poziom wskaźnika efektywności na zatrudnionego w sektorze banków spółdzielczych 5-krotnie niższy niż w bankach komercyjnych

529 banków spółdzielczych poniżej poziomu 0,4 średniej dla sektora banków komercyjnych

12


Forum lider w bank w sp dzielczych wybrane aspekty funkcjonowania bank w sp dzielczych w polsce

Efektywność na zatrudnionego wg sumy bilansowej

Ponad połowę banków spółdzielczych (327 banków, tj. 58%) stanowią banki o sumie bilansowej <100 mln zł.

59% banków spółdzielczych o sumie bilansowej <100 mln złwykazuje efektywność nie przekraczającą 20% średniej efektywności sektora banków komercyjnych.

13


Forum lider w bank w sp dzielczych wybrane aspekty funkcjonowania bank w sp dzielczych w polsce

Obciążenie wyniku działalności bankowej

W bankach spółdzielczych wysokie obciążenie wyniku działalności bankowej kosztami działania i amortyzacji powoduje, że pozostaje niewielka przestrzeń na zaabsorbowanie ryzyka związanego z działalnością kredytową.

14


Forum lider w bank w sp dzielczych wybrane aspekty funkcjonowania bank w sp dzielczych w polsce

Koszty ryzyka kredytowego

W sektorze banków spółdzielczych rosną koszty ryzyka kredytowego - odwrotnie niż w sektorze banków komercyjnych.

Pogarsza się wskaźnik jakości kredytów przy jednocześnie niskim i spadającym poziomie wyrezerwowania.

15


Forum lider w bank w sp dzielczych wybrane aspekty funkcjonowania bank w sp dzielczych w polsce

Ryzyka wynikające z modelu działania

16


Forum lider w bank w sp dzielczych wybrane aspekty funkcjonowania bank w sp dzielczych w polsce

Spadek marży

Przy niskiej efektywności na zatrudnionego i wysokim obciążeniu kosztami działania obniżająca się marża ogranicza możliwości wypracowania zysków, które mogłyby być przeznaczone na inwestycje i modernizację technologii informatycznych w bankach spółdzielczych.

17


Forum lider w bank w sp dzielczych wybrane aspekty funkcjonowania bank w sp dzielczych w polsce

Brak poprawy rentowności działania

Trwałe obniżenie marży w sektorze banków spółdzielczych przekłada się na obniżenie rentowności i stanowi zagrożenie dla perspektyw rozwoju.

18


Forum lider w bank w sp dzielczych wybrane aspekty funkcjonowania bank w sp dzielczych w polsce

Wyzwania sektora banków spółdzielczych (1)

Zmiany w strukturze aktywów mogą niekorzystnie oddziaływać

na wynik odsetkowy w przyszłości

Ryzyko spadku marży przychodowej

 • Zastępowanie kredytów gosp.domowych kredytami przedsiębiorstw

 • Wzrost udziału depozytów w bankach zrzeszających

 • prowadzą do obniżania dochodowości aktywów

Ryzyko wzrostu marży kosztowej

Zaostrzenie konkurencji depozytowej może wymusić wzrost marży kosztu odsetkowego

19


Forum lider w bank w sp dzielczych wybrane aspekty funkcjonowania bank w sp dzielczych w polsce

Wyzwania sektora banków spółdzielczych (2)

Pozycja konkurencyjna BS

Narastająca konkurencja ze strony banków komercyjnych

Rosnące oczekiwania klientów

 • Niskie nakłady na inwestycje

 • Ograniczone możliwości finansowania inwestycji, w szczególności w rozwój technologii

 • Rozwój sieci dystrybucyjnej – otwieranie punktów sprzedaży w małych miejscowościach

 • Działania w kierunku przejmowania zamożniejszych klientów w małych miastach oraz wyspecjalizowanych wysokotowarowych rolników

Rosnące zapotrzebowanie w małych miastach i u części zamożniejszych rolników na wyższą jakość usług bankowych

Efektywność działania BS

 • Tracenie pozycji na rynku usług dla gospodarstw domowych, w tym rolników

 • Substytucyjne zwiększanie wolumenów aktywów w segmentach przedsiębiorstw i lokat międzybankowych

 • Rosnące ryzyko kredytowe

 • Wysokie obciążenie kosztami działania wyniku z działalności bankowej

 • Spadek marży

 • Niska dynamika wyniku finansowego

Zagrożenie dalszego obniżania pozycji konkurencyjnej w połączeniu z obniżaniem efektywności

20


Forum lider w bank w sp dzielczych wybrane aspekty funkcjonowania bank w sp dzielczych w polsce

www.bfg.pl

analizy, raporty, prezentacje

21


 • Login