Dane INFORMACYJNE - PowerPoint PPT Presentation

Dane informacyjne
Download
1 / 125

 • 88 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Dane INFORMACYJNE . Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica ID grupy: 97_68_p_g2 Opiekun: Emilia Mendak Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: „ Jak wykorzystać informatykę w planowaniu kariery zawodowej ? ” Semestr/rok szkolny: Semestr V, 2011/2012.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Dane INFORMACYJNE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dane informacyjne

Dane INFORMACYJNE

 • Nazwa szkoy:

  Zesp Szk Ekonomicznych im. S. Staszica

 • ID grupy: 97_68_p_g2

 • Opiekun: Emilia Mendak

 • Kompetencja: Przedsibiorczo

 • Temat projektowy: Jak wykorzysta informatyk w planowaniu kariery zawodowej ?

 • Semestr/rok szkolny: Semestr V, 2011/2012


Nasze asy

Nasze ASY

Nasze ASY:

Angelika

Marta

Weronika

ukasz

Martyna

Dawid

Mateusz

Karol

Adrian

Patryk

Opiekun: Emilia Mendak


Spis tre ci

Spis treci

I. Wstp

 • Uzasadnienie wyboru tematu

 • Cele projektu

 • Podzia zada w zespole

  II. Planowanie kariery zawodowej

 • Co to jest kariera zawodowa?

 • Etapy kariery zawodowej

 • Co to znaczy planowa karier zawodow?

 • Etapy planowania kariery zawodowej

 • Kto nam moe pomc w planowaniu kariery zawodowej?

 • Narzdzia planowania kariery zawodowej

  III. Wykorzystanie Internetu w planowaniu kariery zawodowej

 • Poznanie wiata zawodw

 • Informacje o sytuacji na rynku pracy

 • Testy on-line

 • E-poradniki

 • Multimedia: filmy instruktaowe w Internecie

 • Profile na portalach spoecznociowych

 • Powizania wynikw testw z wyborem dalszej cieki ksztacenia

  IV. System szkolnictwa wyszego w Polsce

  V. Wyszukiwanie uczelni w Internecie

  VI. Rynek edukacyjny (szkolnictwo ponadgimnazjalne) w Poznaniu

  VII. Podsumowanie

  VIII. Bibliografia


Dane informacyjne

"Jeli kto nie wie, do ktrego portu pynie - aden wiatr nie jest dobry

SENEKA

a zatem planujmy nasz karier!


I wst p

I. wstp


I 1 uzasadnienie wyboru tematu

I. 1. Uzasadnienie wyboru tematu

 • Jestemy uczniami klasy III Technikum Ekonomiczno Administracyjnego. Ju za rok staniemy przed wanym yciowym wyborem wyborem dalszej cieki kariery. Czciowego wyboru dokonalimy ju w momencie przyjcia do technikum, ale teraz bdzie ten czas, kiedy mona podj kolejne decyzje.

 • Opracowanie tematu Wykorzystanie informatyki w planowaniu swojej kariery zawodowej pomoe podj t decyzj w sposb bardziej wiadomy i przemylany

 • W naszej pracy skupilimy si na jednej dziedzinie informatyki Internecie, poniewa wanie on, wg nas, daje najwiksze moliwoci korzystania z informacji.


I 2 cele projektu

I. 2. Cele projektu

Realizujc projekt pogbilimy nasz wiedz na temat:

 • celowego wykorzystania narzdzi Internetu;

 • struktury rynku pracy;

 • struktury rynku edukacyjnego;


I 2 cele projektu cd

I. 2. Cele projektu cd.

Realizujc projekt rozwinlimy umiejtnoci:

 • wyszukiwania i analizowania danych o rynku pracy oraz rynku edukacyjnym;

 • kreowania kariery;

 • wykorzystywania narzdzi internetowych;

  Nauczylimy si take:

 • podejmowa decyzje grupowe;

 • wyraa wasne opinie i sucha opinii innych osb;

 • dyskutowa i argumentowa;


I 3 podzia zada w zespole

I. 3. Podzia zada w zespole

Nad projektem pracowalimy w grupach roboczych, dzielc pomidzy siebie zadania:

Grupa 1 2 os

 • Opracowanie czci teoretycznej dotyczcej kariery i jej planowania

  Grupa 2 4 os

 • opracowanie analizy dostpnych narzdzi informatycznych i internetowych wspomagajcych planowanie kariery zawodowej ;

 • opracowanie wariantw uycia narzdzi informatycznych

  Grupa 3 2 os

 • opracowanie dokumentacji o potencjalnych drogach kariery ( dostpnych kierunkw studiw, specjalizacjach, profilach zawodowych );

 • Opracowanie zalenoci i powiza.

  Grupa 4 2 os

 • opracowanie dokumentacji o profilach zainteresowa uczniw;

 • wykonanie mapy powiza ucze-droga kariery.


Ii planowanie kariery zawodowej

II. Planowanie kariery zawodowej


Dane informacyjne

 • wiat i otaczajca nas rzeczywisto zmieniaj si kadego dnia. Aby za tymi zmianami nady i radzi sobie z nimi, musimy zbudowa plan dotyczcy caego naszego ycia i przebiegu wasnej kariery. Nie dotyczy on tylko tego wycinka czasowego, w ktrym powicimy si pracy zawodowej - musimy zrozumie, e kariera to niemal cae nasze ycie - i to prywatne, i to zawodowe, uwarunkowane rozlicznymi determinantami, ksztatujcymi otaczajcy nas wiat.

 • Planowanie kariery zawodowej dotyczy kadego z nas, jest nieodzown i bardzo wan czci naszego ycia. Ze zaplanowanie wasnej kariery zawodowej moe przynie w przyszoci niechciane skutki. Internet towarzyszy nam praktycznie przez cae ycie, z nim moemy spdza wolny czas, poszuka odpowiedzi na nurtujce nas pytania, znale informacj o szkoach, ich profilach a take testy pomagajce nam w zaplanowaniu kariery zawodowej.


Dane informacyjne

Planowanie kariery zawodowej powinnimy rozpocz dopiero po zapoznaniu si z odpowiedziami na nastpujce pytania:

 • Co to jest kariera zawodowa?

 • Jakie s etapy kariery zawodowej?

 • Co to znaczy planowa karier zawodow?

 • Jakie s etapy planowania kariery zawodowej?

 • Kto nam moe pomc w planowaniu kariery zawodowej?

 • Za pomoc jakich narzdzi planujemy karier ?


Ii 1 co to jest kariera zawodowa

II. 1. Co to jest kariera zawodowa?

 • Kariera zawodowa (ang. career) to cieka rozwoju zawodowego oraz realizowanie w jej cigu coraz to nowych celw, stawianie wyzwa, osiganie pozytywnych rezultatw wasnych przedsiwzi.


Ii 1 co to jest kariera zawodowa cd

II. 1. Co to jest kariera zawodowa? cd.

Kariera zawodowa wie si z korzyciami materialnymi lub psychologicznymi.

Do materialnych zaliczamy:- wysokie zarobki- zdobycie kwalifikacji i dowiadczenia

Do psychologicznych zaliczamy :- satysfakcj- poczucie spenienia- zdobycie szacunku i uznania


Ii 2 etapy kariery zawodowej

II. 2. Etapy kariery zawodowej

Na przestrzeni ostatnich 20 lat nastpia bardzo gwatowana zmiana wrozumieniu ipostrzeganiu ycia zawodowego ludzi. Obowizywa wczeniej model spoeczno-zawodowy, ktrego trzema skadowymi iniezmiennymi skadnikami byy:

 • etap przedzawodowy(uczenie si, zdobywanie zawodu),

 • etap zawodowy (dziaalno zawodowa, praca przez cay czas wjednym zawodzie, wjednym miejscu),

 • etap postzawodowy(wycofanie zpracy, przejcie naemerytur).

  Wraz zezmieniajc si rzeczywistoci iwystpieniem szeregu czynnikw ekonomicznych, gospodarczych, politycznych ispoecznych, nastpia rwnie zmiana obowizujcego schematu. Poprzedni model kariery zosta zastpiony modelem opartym narozumieniu ycia zawodowego waspekcie planowania irealizowania KARIERY ZAWODOWEJ.

  Przejawem tej zmiany byo min.:

 • rozszerzenie cieki zawodowej (niekoniecznie wykonywanie jednego zawodu dokoca ycia),

 • brak typowego etapu przygotowania dozawodu (zawd mona waciwie zdoby wkadej chwili -> edukacja ustawiczna),

 • wyduenie czasu edukacji szkolnej (kiedy praca od15-16 roku ycia; obecnie wtym wieku koczy si dopiero gimnazjum).

  Charakterystyczne jest, wic denie dotego, aby okres nauki by jak najbardziej otwarty, byczowiek wtym czasie jak najwicej si nauczy (z rnych dziedzin ycia), zdoby jak najwicej dowiadcze, ktre bd muprzydatne wpracy (dziaalnoci zawodowej), aby zdoby jak najwicej umiejtnoci.


Ii 2 etapy kariery zawodowej1

II. 2. Etapy kariery zawodowej

 • Poszukiwania (do 25 roku ycia) - jest to czas ksztatowania si wyobraenia o wygldzie naszej kariery zawodowej i wyboru przyszego zawodu. Na nasze decyzje bardzo silny wpyw ma otoczenie m.in. rodzice, przyjaciele, nauczyciele czy rodki masowego przekazu. W tym czasie rozstrzyga si rwnie to, jak ciek ksztacenia wybierzemy.

 • Ustanowienie (25-35 lat) - jest to okres podejmowania pierwszej pracy i konfrontacji naszych wyobrae z rzeczywistoci, ktra czsto koczy si niezadowoleniem. Dlatego w tym etapie nastpuje czsto zmiana obranej cieki zawodowej. Charakterystyczn cech tego etapu jest rwnie duy stopie zaangaowania w wykonywan prac, wynikajcy bd z chci dalszego awansu bd utrzymaniu dopiero co zdobytego stanowiska.

 • rodkowa kariera (35-50 lat) - na tym etapie nastpuje ocena dotychczasowej kariery i stopie osignicia zaoonych celw. Najczciej zwizane jest to z powanym zwrotem w yciu zawodowym. Moe on by zarwno negatywny (zaamanie zwizane z brakiem osignicia wymarzonego stanowiska) jak i pozytywny (zwikszenie wysikw w celu osignicia tego, co chcemy).

 • Pna kariera (50-65 lat) - w tym okresie nastpuje przekazywanie zdobytej wiedzy modszym pracownikom. Wystpuje potrzeba bycia powaanym i cenionym przez innych. Jednoczenie etap ten wie si z rozpoczciem poszukiwania nowych zaj i sposobw spdzania wolnego czasu zwizanego z przygotowaniem do przejcia na emerytur.

 • Schyek (powyej 65 lat) - jest to etap zakoczenia kariery zawodowej i przejcia na emerytur.


Ii 3 co to znaczy planowa karier zawodow

II. 3. Co to znaczy planowa karier zawodow?

Zaplanowa karier zawodow, to znaczy ustali:

 • kierunki dziaa (wizja, cele)

 • zadania szczegowe prowadzce do realizacji celu


A wyznaczanie celu

II. 3. Co to znaczy planowa karier zawodow?

a. Wyznaczanie celu

 • Cel, ktry sobie obralimy musi spenia kilka warunkw:- musi by dla nas atrakcyjny- musi wiza si z okrelonymi korzyciami-musi by osigalny (co nie oznacza, e atwy)-musi si zgadza z naszymi wartociami, potrzebami i moliwociami

Jest wyjciowym i zarazem kluczowym etapem planowania. Od celu zaley jakie dziaania bdziemy podejmowa


B okre lenie zada prowadz cych do celu

II. 3. Co to znaczy planowa karier zawodow? cd.

B. Okrelenie zada prowadzcych do celu

 • Skuteczn metod w ukadaniu takiego planu jest przyjrzenie si procesowi osigania go od koca, z uwzgldnieniem acucha przyczynowo- skutkowego.

 • Przy zaoeniu, e znajdujemy si w okresie kocowym szkoy redniej to naley podj kilka wanych decyzji odnonie swojej przyszoci ( przykad na nastpnym slajdzie).


B okre lenie zada prowadz cych do celu1

II. 3. Co to znaczy planowa karier zawodow? cd.

B. Okrelenie zada prowadzcych do celu

 • PRZYKADCel: chc zosta ksigow wiatowej korporacji midzynarodowej Zadania do wykonania:

 • - ustali, czy mam predyspozycje do wykonywania tego zawodu (testy)

 • zdoby wymagane kwalifikacje i dowiadczenie

 • nauczy si skutecznej autoprezentacji

 • przekona potencjalnych pracodawcw, e to wanie mnie chc zatrudni - przedstawi im interesujce CV oraz dobrze si zaprezentowa na rozmowie kwalifikacyjnej


Dane informacyjne

II. 3. Co to znaczy planowa karier zawodow? cd.

B. Okrelenie zada prowadzcych do celu

 • PRZYKAD - CD.

 • Zadania do wykonania cd.:

 • - zdoby jak najwicej informacji o firmach, ktre mogyby mnie interesowa (pozna wymagania)

 • - wzi udzia w dodatkowych szkoleniach oraz zdoby dowiadczenie na stanowiskach niszego szczebla.

 • - zadba o dobr znajomo jzyka, zdoby certyfikaty


Ii 4 etapy planowania kariery zawodowej

II. 4. Etapy planowania kariery zawodowej

 • Przemylane planowanie wasnej kariery zawodowej skada si zkilku etapw:

 • a. Poznania siebie (czynniki wewntrzne),

 • b. Poznania zawodw, rynku pracy (czynniki zewntrzne),

 • c. Konfrontacji tych dwch czynnikw,

 • d. Waciwego zaplanowania kariery, czyli okrelenia drogi rozwoju zawodowego, wtym znalezienia cieek ksztacenia prowadzcych dowybranego zawodu (grupy zawodw).


A poznanie samego siebie

II. 4. Etapy planowania kariery zawodowej

a. Poznanie samego siebie

 • Tworzc strategi planowania, naley zacz od szczerej refleksji nad swoj osob. Analiza samego siebie umoliwi wybr waciwego celu yciowego i zawodowego, zgodnego z pragnieniami i przekonaniami.

 • USTALAMY CEL Naley ustali co chcielibymy osign w yciu, kim chcielibymy by, co jest dla najwaniejsz rzecz, ktr chcielibymy robi w przyszoci, jaki jest nasz wymarzony zawd, jak widzimy siebie za 5/10/20 lat

 • OKRELAMY WARTOCI.. okrelmy to, co jest dla nas najwaniejsze, jakie wartoci wyznajemy, jakimi zasadami kierujemy si w yciu, z czego nie moglibymy zrezygnowa, co cenimy w szczeglnoci

 • USTALAMY SWOJE ZAINTERESOWANIA. Co lubimy robi, dlaczego te rzeczy nas pasjonuj, jakiego typu sytuacje i zadania motywuj nas do dziaania, w jakim rodowisku czujemy si najlepiej

 • IDENTYFIKUJEMY UMIEJTNOCI ..w czym jestemy dobrzy, jak pracujemy w zespole, czy mamy zdolnoci przywdcze, czy umiemy efektywnie rozwizywa problemy, czy atwo dostosowujemy si do zmian, czy jeste my elastyczni, czy atwo nawizujemy kontakty, czy potrafimy pracowa w stresie itp.

 • OKRELAMY KOMPETENCJE jakie wyksztacenie posiadamy i w jakiej dziedzinie, jakie programy komputerowe obsugujemy, jakie jzyki obce znamy i w jakim stopniu, czy posiadamy jakie certyfikaty potwierdzajce umiejtnoci

 • USTALAMY NASZE RODOWISKO PRACY czy wolimy pracowa w domu czy poza nim, czy chcielibymy mie kontakt z klientami czy raczej nie, czy atwiej osigamy cele pracujc samodzielnie czy w zespole, czy wolimy podejmowa decyzje samodzielnie i by za nie odpowiedzialnymi czy wolisz, gdy inni je podejmuj , co nas motywuje do pracy, czy jestemy gotowi podrowa, czy lubimy ryzyko itp.


B poznanie zawod w

B. Poznanie zawodw

II. 4. Etapy planowania kariery zawodowej

 • Klasyfikacji zawodw jest wiele. Najbardziej popularne nawiecie s dwie znich:

 • Klasyfikacja opracowana przez Departament Pracy USA, zgodnie, zktr zawody dziel si natrzy grupy, wzalenoci odtego, czego dotycz:

  • - zawody dotyczce danych (informacji),

  • - zawody dotyczce ludzi,

  • - zawody dotyczce przedmiotw, rzeczy.

 • Klasyfikacja Johna L. Hollanda, ktrej autor wyrnia 6typw rodowisk zawodowych odpowiadajcych 6typom osobowoci. Osob chcc wybra zawd najpierw poddaje si diagnozie, bypozna swj dominujcy typ osobowoci, anastpnie zapomoc specjalnego "Przewodnika pozawodach" znale zawody, ktrych kod odpowiada kodowi uzyskanemu przez t osob wtecie.

 • Zarwno dojednej, jak ido drugiej klasyfikacji istniej narzdzia testy, diagnozujce predyspozycje dowykonywania zawodu zdanej grupy.


B poznanie zawod w1

B. Poznanie zawodw

II. 4. Etapy planowania kariery zawodowej

Istnieje te nasza rodzima, polska "Klasyfikacja zawodw ispecjalnoci". Struktura tej klasyfikacji grupuje 1636 zawodw wgrupy elementarne, ate zkolei wbardziej zoone grupy rednie due iwielkie. Zklasyfikacj t mona si zapozna nastronie: www.praca.gov.pl (Menu -> Klasyfikacja zawodw).

Wane jest zapoznanie si zww. klasyfikacj oraz poznanie nazw obowizujcych narynku pracy zawodw ale znacznie waniejsze jest, zaznajomienie si zcechami charakterystycznymi interesujcych nas zawodw. Unikniemy wten sposb niewaciwych wyborw wsytuacji, gdy np. dany zawd podoba nam si tylko, dlatego, znamy gozulubionego serialu.

Istniej odpowiednie przewodniki pozawodach zawierajce wszelkie informacje naich temat. Opisy teprzedstawiaj:

 • nazw zawodu,

 • zadania iczynnoci,

 • rodowisko pracy,

 • wymagania psychologiczne,

 • wymagania fizyczne izdrowotne,

 • warunki podjcia pracy wzawodzie,

 • moliwoci awansu,

 • moliwoci zatrudnienia oraz pace,

 • zawody pokrewne,

 • cieki ksztacenia,

 • literatur.


C poznanie cie ek kszta cenia

c. Poznanie cieek ksztacenia

II. 4. Etapy planowania kariery zawodowej

 • Wane jest w planowaniu kariery, aby pozna zarwno nasz system owiaty ispecyfik poszczeglnych szczebli ksztacenia, jak i lokaln sie szk gwnie ponadgimnazjalnych oraz interesujcych nas uczelni wyszych.

 • Mona tukorzysta zlokalnych Targw Edukacyjnych oraz zespecjalnych informatorw, jak np. "Informator dla maturzysty", zawierajcy opisy polskich uczelni wyszych, zasady rekrutacji, itp.


D poznanie tendencji na rynku pracy

D. Poznanie tendencji na rynku pracy

II. 4. Etapy planowania kariery zawodowej

Rynek pracy tospecyficzna sfera rzeczywistoci, naktrej dochodzi dospotkania osoby, ktra sprzedaje iktra kupuje prac, czyli pracodawcy ipracownika; praca jest tutowarem.

Bardzo istotnym czynnikiem jest poznanie aktualnych tendencji narynku pracy. Musimy, bowiem wiedzie:

 • czy dostaniemy prac wwybranym przez siebie zawodzie (ewentualnie gdzie t prac dostaniemy, comoe si wiza zwyjazdem);

 • jakie zawody s zanikajce;

 • jakie zawody s zawodami przyszoci;

 • jaki jest nasz lokalny rynek pracy.


Ii 5 kto nam mo e pom c w planowaniu kariery zawodowej

II. 5. kto nam moe pomc w planowaniu kariery zawodowej?

 • Orientacj i poradnictwem zawodowym w Polsce zajmuj si specjalici zatrudnieni w placwkach podlegych dwm resortom: edukacji i pracy.

S to midzy innymi:- poradnie psychologiczno- pedagogiczne- specjalistyczne poradnie zawodoznawcze- centra informacji i planowania kariery zawodowej- akademickie biura kariery- mobilne centra informacji zawodowej Ochotniczych Hufcw Pracy- powiatowe urzdy pracy

- doradcy zawodowi zatrudnieni w szkoach


Ii 6 narz dzia planowania kariery zawodowej

II. 6. Narzdzia planowania kariery zawodowej

W planowaniu kariery zawodowej moemy wykorzysta:

 • Warsztaty organizowane przez instytucje doradcze

 • Indywidualne rozmowy doradcze z doradc zawodowym

 • Projekty edukacyjne zwizane z doradztwem zawodowym

 • Zasoby Internetu zwizane ze wiatem zawodw oraz rynkiem pracy

 • Poradniki (take w wersji elektronicznej w Internecie)

 • Szerok gam testw on-line

 • Portale spoecznociowe

 • Multimedia: filmy instruktaowe w Internecie

 • I in.

  W dalszej czci omwimy tylko te narzdzia, z ktrych mona skorzysta za pomoc Internetu


Iii wykorzystanie internetu w planowaniu kariery zawodowej

III. Wykorzystanie internetuw planowaniu kariery zawodowej


Dane informacyjne

TROCH HISTORII

 • W latach 40. XX wieku nastpi burzliwy rozwj elektroniki, a przede wszystkim informatyki, przez wielu uwaany za wikszy krok w dziejach ludzkoci ni ksiycowy spacer amerykaskich kosmonautw. To wanie dziki tej dziedzinie nauki moemy dzi atwiej zaplanowa nasz karier zawodow, co jest bardzo potrzebne, gdy statystycznie przecitny czowiek w dzisiejszych czasach zmienia wykonywany zawd 7 razy w swoim yciu.


Iii wykorzystanie internetu w planowaniu kariery zawodowej1

III. Wykorzystanie internetu w planowaniu kariery zawodowej

III. 1. Poznanie wiata zawodw

W zasobach internetowych mona zapozna si z klasyfikacj zawodw. Strony te zawieraj take:

 • Opis zawodu

 • Zadania zawodowe

 • Informacje dodatkowe

 • Uczelnie/szkoy policealne, na ktrych mona ten zawd zdoby


Przyk ad strony zawieraj cej opisy zawod w www maturzysty info

przykad strony zawierajcej opisy zawodw www.maturzysty.info


Dane informacyjne

przykad strony zawierajcej opisy zawodw www.maturzysty.info

Elementy opisu zawodu

POLECAMY !!!


Przyk ad strony zawieraj cej klasyfikacj zawod w

Przykad strony zawierajcej klasyfikacj zawodw

 • http://www.praca.gov.pl/pages/klasyfikacja_zawodow2.php


Iii wykorzystanie internetu w planowaniu kariery zawodowej2

III. Wykorzystanie internetu w planowaniu kariery zawodowej

III. 2. informacje o sytuacji na rynku pracy

 • Informacje o rynku pracy w danym regionie Polski najlepiej zaczerpn ze stron Powiatowego Urzdu Pracy i Wojewdzkiego Urzdu Pracy.

 • Dla Poznania s to strony:

 • www.pup.poznan.pl

 • www.wup.poznan.pl

 • Na tych stronach znajdziemy statystyki zwizane z lokalnym rynkiem pracy oraz opracowania pozwalajce ustali zawody deficytowe i nadwykowe, co naley wzi pod uwag podczas planowania swojej


Dane informacyjne

III. Wykorzystanie internetu w planowaniu kariery zawodowej

III. 3. testy on-line

 • W Internecie funkcjonuje wiele portali oferujcych zarwno testy predyspozycji zawodowych jak i testy samopoznania (asertywnoci, radzenia sobie ze stresem, umiejtnoci pracy w zespole i in.) pozwalajcych zaplanowa swoj karier zawodow.

 • Prezentujemy wybrane portale zwizane z t tematyk, prowadzone przez specjalistw z psychologii, doradztwa zawodowego i HR.

 • Naley jednak pamita, e w peni standaryzowane testy maj tylko wyszkoleni doradcy zawodowi

 • Niektre z testw dostpnych w Internecie s odpatne, ale jest to odpatno symboliczna (przelew 3 z, SMS 3,69 z)


Dane informacyjne

III. Wykorzystanie internetu w planowaniu kariery zawodowej

III. 3. testy on-line

 • W dalszej czci prezentujemy kilka przykadowych portali na ktrych mona wykona testy on-line.

 • S to:

 • www.kluczdokariery.pl

 • www.psychologia.net.pl

 • http://www.maturzysty.info/kariera/zawody/holland

 • www.kariera.pl

 • www.edulandia.pl

 • www.ohpdlaszkoly.pl

 • www.dreamfundation.pl


Profesjonalne e doradztwo zawodowe

Profesjonalne e-doradztwo zawodowe

 • Ten innowacyjny portal powsta w ramach projektu pt. Stworzenie internetowego portalu e-doradztwa zawodowego. Idea i cele projektu zostay uznane i docenione przez ekspertw PARP-u, co zaowocowao przyznaniem projektowi dofinansowania z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Celem strony jest nowa forma doradztwa zawodowego poradnictwa kariery w formie e-usugi.

 • Misj KluczDoKariery.pl jest wspieranie ludzi w planowaniu i podejmowaniu waciwych oraz wiadomych decyzji dotyczcych cieki edukacji i kariery.

 • Wizja KluczDoKariery.pl to: dostarczanie ludziom informacji oich indywidualnych preferencjach ipredyspozycjach zawodowych poprzez oglnodostpne (poprzez Internet) kwestionariusze jak rwnie udostpnianie informacji o rynku pracy imoliwociach edukacyjnych


Dane informacyjne

Portal oferuje przygotowane przez profesjonalistw kwestionariusze badawcze, jednak wwynikach nie ma suchych informacji dotyczcych danej osoby.

Opierajc si na wynikach z trzech obszarw stosowanych w doradztwie zawodowym: poznawczym, wychowawczym i szkoleniowym:

 • system pokazuje zawody, ktre najbardziej odpowiadaj predyspozycjom osoby wypeniajcej test

 • wskazuje kierunki ksztacenia, ktre w poczeniu z baz informuj dokadnie, na jakie uczelnie i kierunki powinno si zoy swoje dokumenty.


Testy on line www kluczdokariery pl

Testy on-linewww.kluczdokariery.pl

POLECAMY !!!


Testy on line portal www psychologia net pl

Testy on-line Portal www.psychologia.net.pl

Autorami portalu s psycholodzy, psychoterapeuci coache, nauczyciele akademiccy, trenerzy biznesu

Portal zawiera testy z wielu dziedzin psychologii

a take:

 • Kwestionariusz orientacji yciowej

 • Kwestionariusz zainteresowa zawodowych

 • Test umiejtnoci wyzwalania inicjatywy


Testy on line www psychologia net pl

Testy on-line: www.psychologia.net.pl


Testy on line http www maturzysty info kariera

Testy on-linehttp://www.maturzysty.info/kariera


Testy on line www kariera pl

Testy on-linewww.kariera.pl


Testy on line www edulandia pl

Testy on-linewww.edulandia.pl

 • Dostpne testy on-line:

 • Jakie miejsce pracy bdzie dla Ciebie najlepsze?Czy jeste kreatywny?Czy jeste typem przywdcy?Czy jeste asertywny?Czy potrafisz zarzdza czasem?Czy praca jest Twoim ywioem?


Testy on line www edulandia pl1

Testy on-linewww.edulandia.pl


Testy on line www dreamfundation pl

Testy on-linewww.dreamfundation.pl


Testy on line www ohpdlaszkoly pl

Testy on-linewww.ohpdlaszkoly.pl

 • Poniej znajduj si informacje o testach, ktre pomagaj w okreleniu wasnych potrzeb zawodowych i uatwiaj przygotowania do procesu rekrutacji, czy wyboru dalszej cieki edukacyjnej.1. Praca indywidualna - Praca zespoowa2. Ryzyko - Bezpieczestwo3. Spontaniczne dziaanie Dziaanie zaplanowane4. Og - Szczeg


Ipk on line www ohpdlaszkoly pl

IPK on-linewww.ohpdlaszkoly.pl


Iii 4 jak wykorzysta wyniki test w on line do wyboru zawodu

III.4. Jak wykorzysta wyniki testw on-line do wyboru zawodu?

III. Wykorzystanie internetu w planowaniu kariery zawodowej

 • Uczniowie z naszego zespou wypenili kilka testw na zaprezentowanych portalach.

 • W dalszej czci prezentujemy przykadowe interpretacje wynikw, ktre uzyskali.


Kwestionariusz zainteresowa zawodowych nasze wyniki

Kwestionariusz zainteresowa zawodowychnasze wyniki

 • Na stronie internetowej www.psychologia.net.pl wypenilimy Test Zainteresowa Zawodowych

 • Przedstawiamy wyniki dwch przykadowych uczniw oraz na ich podstawie zaproponujemy dalsz ciek kariery

 • WSTP DO ODPOWIEDZI:

 • Poniej przedstawiono pi skal, odpowiadajcych piciu rodzajom aktywnoci: kierowniczej, spoecznej, metodycznej, innowacyjnej i przedmiotowej. W kadej z nich mona uzyska wynik od 0 do 10 pkt. Zwr najwiksz uwag na jedn lub dwie skale, w ktrych osigne najwysze wyniki. Oznaczaj one typ preferowanej przez Ciebie aktywnoci. Najniszy wynik oznacza aktywno, ktr interesujesz si najmniej. Zastanw si, jakimi zawodami wi si preferowane przez Ciebie rodzaje aktywnoci.We pod uwag, e wikszo zawodw wymaga kombinacji rnych rodzajw aktywnoci. Na przykad dentysta pracuje z "technik" (aktywno przedmiotowa), ale take z ludmi (aktywno spoeczna).


Dane informacyjne

 • Wyniki ucznia 1

 • Aktywno kierownicza - Twj wynik: 8 pkt.

 • Osoby takie lubi podejmowa si funkcji kierowniczych i mie kontrol. Chtnie podejmuj si odpowiedzialnoci za zadania wymagajce planowania, podejmowania decyzji i koordynowania pracy innych. Potrafi dawa instrukcje i wskazwki. Lubi organizowa swoj wasn dziaalno. Spostrzegaj siebie samych jako osoby o duej niezalenoci i samokontroli.

 • Aktywno spoeczna - Twj wynik: 8 pkt.

 • Osoby uspoecznione lubi mie do czynienia z ludmi zarwno w sytuacjach zawodowych, jak i udzielajc im pomocy. Chtnie opiekuj si innymi i pomagaj im w rozwizywaniu problemw. Lubi pracowa i wsppracowa z innymi. Preferuj takie dziaania, ktre wymagaj kontaktw interpersonalnych.

 • Aktywno metodyczna - Twj wynik: 3 pkt.

 • Osoby metodyczne lubi dziaa wedug jasnych zasad i sprawdzonych metod realizacji zada. Preferuj prac pod kierunkiem i kontrol innych wedug otrzymanych instrukcji. Pracuj nad jednym zadaniem, dopki go nie skocz. Pracuj rutynowo i wol sytuacje pozbawione niespodzianek.Aktywno innowacyjna - Twj wynik: 6 pkt.

 • Osoby innowacyjne lubi zgbia problemy i eksperymentowa w trakcie pracy nad rozwizywaniem kolejnych zada. Interesuje ich inicjowanie i wymylanie nowych i rnorodnych rozwiza. Lubi przedmioty cise. Przyjmuj wyzwania, jakie stawiaj im nowe i niespodziewane sytuacje. atwo przystosowuj si do zmiennych warunkw dziaania.

 • Aktywno przedmiotowa - Twj wynik: 4 pkt.

 • Osoby o takich zainteresowaniach chtnie pracuj za pomoc narzdzi, maszyn, czy urzdze technicznych. Lubi naprawia lub wytwarza przedmioty z rnych materiaw, wykorzystujc w tej pracy opracowane i sprawdzone technologie. Interesuj ich zasady dziaania i budowa rnych urzdze.


Dane informacyjne

 • Wyniki ucznia 2

 • Aktywno kierownicza - Twj wynik: 5 pkt.

 • Osoby takie lubi podejmowa si funkcji kierowniczych i mie kontrol. Chtnie podejmuj si odpowiedzialnoci za zadania wymagajce planowania, podejmowania decyzji i koordynowania pracy innych. Potrafi dawa instrukcje i wskazwki. Lubi organizowa swoj wasn dziaalno. Spostrzegaj siebie samych jako osoby o duej niezalenoci i samokontroli.

 • Aktywno spoeczna - Twj wynik: 4 pkt.

 • Osoby uspoecznione lubi mie do czynienia z ludmi zarwno w sytuacjach zawodowych, jak i udzielajc im pomocy. Chtnie opiekuj si innymi i pomagaj im w rozwizywaniu problemw. Lubi pracowa i wsppracowa z innymi. Preferuj takie dziaania, ktre wymagaj kontaktw interpersonalnych.

 • Aktywno metodyczna - Twj wynik: 7 pkt.

 • Osoby metodyczne lubi dziaa wedug jasnych zasad i sprawdzonych metod realizacji zada. Preferuj prac pod kierunkiem i kontrol innych wedug otrzymanych instrukcji. Pracuj nad jednym zadaniem, dopki go nie skocz. Pracuj rutynowo i wol sytuacje pozbawione niespodzianek.Aktywno innowacyjna - Twj wynik: 6 pkt.

 • Osoby innowacyjne lubi zgbia problemy i eksperymentowa w trakcie pracy nad rozwizywaniem kolejnych zada. Interesuje ich inicjowanie i wymylanie nowych i rnorodnych rozwiza. Lubi przedmioty cise. Przyjmuj wyzwania, jakie stawiaj im nowe i niespodziewane sytuacje. atwo przystosowuj si do zmiennych warunkw dziaania.

 • Aktywno przedmiotowa - Twj wynik: 8 pkt.

 • Osoby o takich zainteresowaniach chtnie pracuj za pomoc narzdzi, maszyn, czy urzdze technicznych. Lubi naprawia lub wytwarza przedmioty z rnych materiaw, wykorzystujc w tej pracy opracowane i sprawdzone technologie. Interesuj ich zasady dziaania i budowa rnych urzdze.


Odpowiedzi do wybranych test w zawodowych

Odpowiedzi do Wybranych testw zawodowych

 • U ucznia 1 dominuje aktywno kierownicza i spoeczna. Ucze ten powinien wybra kierunki zwizane z zarzdzaniem, kierunki socjalne, pedagogiczne.

 • U ucznia 2 dominuj sfery: metodyczna i przedmiotowa.

 • Jak dalsz ciek kariery ucze powinien wybra? Proponujemy kierunki techniczne zarwno szko policealn jak i studia.


Interpretacja wynik w wype nionego testu na stronie www maturzysty info

Interpretacja wynikw wypenionego testu na stronie www.maturzysty.info


Na tej stronie mo na odszuka zawody pasuj ce do kodu hollanda kt ry uzyskali my w testach

Na tej stronie mona odszuka zawody pasujce do kodu Hollanda, ktry uzyskalimy w testach

POLECAMY !!!


Dane informacyjne

 • Po wypenieniu testu pojawia si interpretacja wynikw oraz rekomendowane stanowiska pracy.

 • Przykadowy opis testw wypenionych przez Ucznia 3:

POLECAMY !!!


Dane informacyjne

III. Wykorzystanie internetu w planowaniu kariery zawodowej

 • W Internecie mona tez znale szerok gam poradnikw elektronicznych dotyczcych planowania kariery. Zawieraj one zarwno wskazwki teoretyczne, jak i testy samopoznania, ktre mona wydrukowa.

 • E-poradniki znajduj si zazwyczaj na stronach zwizanych z poszukiwaniem pracy, np. www.pracuj.pl

III. 5. E-poradniki


Przyk adowy e poradnik na www pracuj pl

Przykadowy e-poradnik na www.pracuj.pl


Inne e poradniki zwi zane z planowaniem kariery

Inne e-poradniki zwizane z planowaniem kariery

 • http://poznajswiat.ecorys.pl/downloads/PDF/absolwent_na_rynku_pracy_poradnik_dla_ucznia_i_nauczyciela_-_eksport.pdf

 • http://poznajswiat.ecorys.pl/downloads/PDF/przewodnik_edukacyjny_dla_ucznia.pdf


Dane informacyjne

III. Wykorzystanie internetu w planowaniu kariery zawodowej

III.6. multimedia: filmy instruktaowe


Dane informacyjne

III. Wykorzystanie internetu w planowaniu kariery zawodowej

III.7. Profile na portalach spoecznociowych

 • Planujc karier zawodow powiniene zadba take o swj wizerunek w Internecie na profilach spoecznociowych typu Nasza Klasa, Facebook. Wedug bada, przeprowadzonych przez CareerBuilder w 2009 roku w USA, ponad 45% pracodawcw bada aktywno potencjalnych kandydatw w popularnych serwisach spoecznociowych. 35% z nich odrzuca kandydatury wanie na podstawie informacji tam znalezionych - powodem mog by kontrowersyjne zdjcia, niepochlebne wypowiedzi o poprzednich pracodawcach i wsppracownikach, nieprawdziwe informacje dotyczce kwalifikacji albo ubogie zdolnoci komunikacyjne.

 • Pracodawcy przyznali take, e zagldaj take na prywatne blogi (10%) oraz sprawdzaj wpisy kandydatw na portalu Twitter (7%).

 • Nie inaczej dzieje si w Polsce. Pracodawcy, rekruterzy i headhunterzy zbieraj informacje o kandydatach, ledzc ich obecno w serwisach spoecznociowych.


Planuj karier buduj swoj mark w sieci

Planuj karier Buduj swoj mark w sieci

Aby zaprezentowa si w sieci mona:

 • stworzy wasn stron internetow, prezentujc dorobek zawodowy,

 • pisa bloga o aktualnych wydarzeniach z brany, ich odniesieniach do ycia spoecznego i politycznego, wasnych odczuciach z nimi zwizanych,

 • prezentowa swoje osignicia specjalistom z tej samej dziedziny w serwisach branowych, dzieli si swoimi dowiadczeniami z innymi,

 • doczy doportalu spoecznociowegoprofesjonalistw z rnych grup zawodowych,

 • bra dzia w dyskusjach na forach internetowych, dzieli si z innymi swoimi refleksjami,

 • komentowa artykuy, ocenia produkty, wykazujc si przygotowaniem merytorycznym.

  Praktycznym zabiegiem jest umieszczanie w CV - szczeglnie tym wysyanym drog elektroniczn - informacji o miejscach, w ktrych mona znale w Internecie cenne z punktu widzenia zawodowego informacje na wasny temat.

  Bywa i tak, e to, co ma przynie korzyci, powoduje szkody, ktre trudno naprawi

  .Budowanie marki kandydata w sieci, to proces czsto dugotrway, wymagajcy konsekwencji, spjnoci wysyanych komunikatw, odpowiedniego doboru grupy docelowej i rodkw przekazu. Wana jest tu intuicja, wyczucie tego, co jest w brany dobrze widziane. Przed rozpoczciem konstruowania bloga, czy strony internetowej, naley zastanowi si, na jakich umiejtnociach i cechach moe zalee potencjalnym pracodawcom, jakie s wymogi stanowiska, co sprzyja efektywnemu wykonywaniu obowizkw w danej pracy, jakie s priorytety firm. Majc tak wiedz atwiej jest dobra informacje, styl wypowiedzi, szat graficzn. Nie da si oczywicie czyta w mylach pracodawcw i przewidzie, czego dokadnie oczekuj, ale nawet oglny zarys wymaga moe pomc odpowiednio sformuowa przekazy. Warto poszuka w sobie tego, co moe okaza si ciekawe i przydatne dla rekrutera.


Iv rynek szkolnictwa wy szego w polsce w polsce

IV. Rynek szkolnictwa wyszego w Polsce w Polsce


Mo liwo ci kariery po uko czeniu szko y ponadgimnazjalnej

Moliwoci kariery po ukoczeniu szkoy ponadgimnazjalnej

Po ukoczeniu szkoy ponadgimnazjalnej mamy do wyboru 4 moliwoci:

 • Studia

 • Szkoa policealna

 • Studia i praca

 • Szkoa policealna i praca


System studi w w polsce

System studiw w Polsce

Ze wzgldu na czas trwania:

 • Studia jednolite magisterskie

 • Studia I stopnia

 • Studia II stopnia

 • Studia III stopnia - Studia podyplomowe

  Ze wzgldu na organizacj zaj

 • Stacjonarne

 • Niestacjonarne


System studi w charakterystyka

System studiw - charakterystyka

 • Jednolite studia magisterskie

 • Na takich kierunkach jak: aktorstwo, analityka medyczna, farmacja, konserwacja i restauracja dzie sztuki, prawo, prawo kanoniczne, psychologia, kierunek lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny, realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia, weterynaria musimy wybra jednolite studia magisterskie.

 • Nauka na nich trwa od dziewiciu do dwunastu semestrw (od 4,5 do 6 lat). Kocz si uzyskaniem tytuu magistra.

Studia I stopnia

Na pozostaych kierunkach czekaj nas studia I stopnia: licencjackie lub inynierskie. Nauka na nich trwa od szeciu do omiu semestrw (3-4 lata). Tytuem potwierdzajcym ich ukoczenie, w zalenoci od ich rodzaju, jest tytu licencjata bd inyniera.Po ukoczeniu studiw I stopnia moemy rozpocz nauk na SUM-ie, czyli studiach uzupeniajcych magisterskich


Dane informacyjne

 • Studia II stopnia

 • Studiowanie na SUM-ie moe (ale nie musi) oznacza poszerzenie wiedzy, ktr zdobylimy ju podczas studiw I stopnia. Tytu magistra moemy zdoby take w innej dziedzinie. Warto jednak wiedzie, e kolejny kierunek studiw musi by przynajmniej czciowo zbliony tematycznie do kierunku ukoczonych studiw.Przewanie warunkiem dostania si na studia II stopnia jest przejcie rekrutacji, podczas ktrej brana jest pod uwag ocena na dyplomie licencjackim i rednia ze studiw. Na niektrych kierunkach obowizuje rwnie rozmowa kwalifikacyjna.Czas trwania SUM-u to cztery semestry (2 lata), koczy si z uzyskaniem tytuu magistra.


Dane informacyjne

 • Studia podyplomowe

 • Na studiach podyplomowych moe prbowa si kady, kto ukoczy jednolite studia magisterskie. Teoretycznie mona pj na dowolny kierunek. Uczelnie rozpoczynaj nabr ju w czerwcu. Z reguy decyduje kolejno zgosze i rozmowa kwalifikacyjna (najczciej sprawdza ona predyspozycje kandydata). Przykra wiadomo jest taka, e w przewaajcej wikszoci s to studia patne. Kocz si napisaniem i obron pracy dyplomowej i otrzymaniem wiadectwa ukoczenia studiw podyplomowych. Nie przyznaje si adnego tytuu naukowego. Czas trwania studiw - zazwyczaj od 2 do 3 semestrw.


Studia stacjonarne

Studia stacjonarne

 • Studia stacjonarne (dawniej: dzienne) system studiw, w ktrym zajcia odbywaj si tylko od poniedziaku do pitku. W przeciwiestwie do innych systemw studiowania, na uczelniach pastwowych s bezpatne.

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia niestacjonarne (dawn. zaoczne) system studiw, w ktrym zajcia odbywaj si w systemie zjazdw trwajcych od pitkowego popoudnia do niedzieli.

STUDIA WIECZOROWE

Studia wieczorowe system studiw niestacjonarnych, w ktrym zajcia odbywaj si od poniedziaku do pitku w godzinach popoudniowych do wieczornych.


V wyszukiwanie uczelni w internecie

V. Wyszukiwanie uczelni w Internecie


Wyszukiwarka studi w wg przedmiot w maturalnych

Wyszukiwarka studiw wg przedmiotw maturalnych

 • http://kierunki-studiow.dlamaturzysty.info/serwis.php?s=3164

POLECAMY !!!


Wyszukiwarka studi w wg grup tematycznych www maturzysta dlastudenta pl zawody

Wyszukiwarka studiw wg grup tematycznychwww.maturzysta.dlastudenta.pl/zawody

 • Ten portal daje moliwo wyboru studiw z grup tematycznych, podobnych do wynikw uzyskanych w testach predyspozycji

POLECAMY !!!


Wyszukiwanie w internecie szk policealnych www maturzysta dlastudenta pl zawody

Wyszukiwanie w Internecie szk policealnychwww.maturzysta.dlastudenta.pl/zawody


Vi rynek edukacyjny w poznaniu kr tki przegl d najwa niejszych uczelni wy szych

VI. Rynek edukacyjny w poznaniuKrtki przegld najwaniejszych uczelni wyszych

 • Informacje o wybranych uczelniach wyszych najlepiej zaczerpn z ich stron internetowych.

 • W dalszej czci prezentujemy kierunki na wybranych uczelniach (studia I stopnia)


Dane informacyjne

 • Uczelnie publiczne w Poznaniu:

 • Uniwersytet im. A Mickiewicza

 • Uniwersytet Ekonomiczny

 • Uniwersytet Przyrodniczy

 • Uniwersytet Medyczny

 • Uniwersytet Artystyczny

 • Politechnika Poznaska

 • Akademia Wychowania Fizycznego

 • Akademia Muzyczna


Dane informacyjne

 • Uczelnie niepubliczne w Poznaniu

 • -Wysza Szkoa Edukacji i Terapii -Wysza Szkoa Bankowa -Wysza Szkoa Zarzdzania i Bankowoci -Wysza Szkoa Komunikacji i Zarzdzania -Wysza Szkoa Bezpieczestwa -Poznaska Wysza Szkoa Biznesu-Wielkopolska Wysza Szkoa Turystyki i Zarzdzania-Wysza Szkoa Handlu i Usug-Wysza Szkoa Handlu i Rachunkowoci-Wysza Szkoa Hotelarstwa i Gastronomii-Wysza Szkoa Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej-Wysza Szkoa Jzykw Obcych im. Samuela Bogumia Lindego-Wysza Szkoa Logistyki-Wysza Szkoa Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa-Wysza Szkoa Pedagogiki i Administracji-Wysza Szkoa Umiejtnoci Spoecznych -Wysza Szkoa Zawodowa "Kadry dla Europy" -Wysza Szkoa Zawodowa Pielgnacji Zdrowia i Urody-Arcybiskupie Seminarium Duchowne w -Wysze Seminarium Duchowne Towarzystwa Chrystusowego


Uniwersytet ekonomiczny w poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu


Uniwersytet ekonomiczny w poznaniu1

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 • Specjalnoci kierunku Ekonomia:- biznes w gospodarce i administracji- ekonomia globalna i menederska- ekonomiczno-socjologiczna- zasoby ludzkie w organizacji- polityka i gospodarka ywnociowa- publicystyka ekonomiczna i public relations- strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji- strategie rozwoju regionw w Unii Europejskiej- Economics and Finance of Business In Global Economy

 • Specjalnoci kierunku Informatyka i ekonometria:- analityka gospodarcza- elektroniczny biznes- informatyka w gospodarce i administracji- inynieria finansowa


Uniwersytet ekonomiczny w poznaniu2

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 • Specjalnoci kierunku Finanse i rachunkowo:- bankowo- finanse, audyt i podatki- rachunkowo i skarbowo- ubezpieczenia gospodarcze- zarzdzanie ryzykiem w instytucjach finansowych

 • Specjalnoci kierunku Polityka spoeczna:-finanse i zarzdzanie usugami spoecznymi- komunikacja spoeczna

 • Kierunek: Prawno ekonomiczny (studia jednolite magisterskie)


Uniwersytet ekonomiczny w poznaniu3

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 • Specjalnoci kierunku Gospodarka turystyczna:- zarzdzanie przedsibiorstwem turystycznym- zarzdzanie turystyk regionie

 • Specjalnoci kierunku Midzynarodowe stosunki gospodarcze:- biznes midzynarodowy- logistyka midzynarodowa- studia europejskie- International Business

 • Specjalnoci kierunku Towaroznawstwo:- ekologia produktw- meneder produktu- zarzdzanie jakoci- ksztatowanie jakoci produktw przemysowych- ksztatowanie jakoci produktw spoywczych- meneder produktw kosmetycznych ( tylko studia 6-semestralne)- Quality of Products


Uniwersytet ekonomiczny w poznaniu4

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 • Specjalnoci kierunku Finanse i rachunkowo:- analiza rynku usug finansowych- finanse i rachunkowo przedsibiorstw- finanse samorzdw terytorialnych- inwestycje kapitaowe i strategie finansowe przedsibiorstwa

 • Specjalnoci kierunku Gospodarka przestrzenna:- administracja i gospodarka samorzdowa- rozwj miast i regionw


Uniwersytet ekonomiczny w poznaniu5

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 • Specjalnoci kierunku Zarzdzanie:- handel i marketing- komunikacja w biznesie- konsulting gospodarczy- logistyka krajowa i midzynarodowa- organizacja i zarzdzanie w biznesie- przedsibiorstwo w gospodarce globalnej- przedsibiorczo w maej i redniej firmie- zarzdzanie inwestycjami i nieruchomociami- zarzdzanie produkcj- zarzdzanie przedsibiorstwami- zarzdzanie usugami- zarzdzanie zasobami ludzkimi- Business Management*


Politechnika pozna ska

Politechnika Poznaska


Politechnika pozna ska1

Politechnika Poznaska

 • Kierunki studiw:


Politechnika pozna ska2

Politechnika Poznaska

 • Kierunki studiw cd.:


Uniwersytet im adama mickiewicza w poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • Adres:

 • ul. Wieniawskiego 161-712 Pozna

 • www.amu.edu.pl


Uniwersytet im adama mickiewicza w poznaniu1

Uniwersytet im. Adama Mickiewiczaw Poznaniu

 • Kierunki studiw:

 • administracjaakustyka:- protetyka suchu- protetyka suchu i ochrona przed haasem- reyseria dwiku

 • archeologiaastronomia:- astronomia i zastosowania sztucznych satelitw- astronomia z informatyk


Uniwersytet im adama mickiewicza w poznaniu2

Uniwersytet im. Adama Mickiewiczaw Poznaniu

 • Kierunki studiw -cd:

 • biofizyka:-biofizyka molekularna- fizyka medyczna- optyka okularowa

 • biologia:- bioinformatyka- ekologia i zarzdzanie zasobami przyrody- nauczanie biologii i przyrody biotechnologiabiotechnologia


Uniwersytet im adama mickiewicza w poznaniu3

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • Kierunki studiw- cd:

 • chemia:- chemia biologiczna- chemia i przyroda - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe- chemia kosmetyczna- chemia materiaowa- chemia podstawowa- chemia rodowiska- chemia z zastosowaniami informatyki- synteza i analiza chemiczna


Uniwersytet im adama mickiewicza w poznaniu4

Uniwersytet im. Adama Mickiewiczaw Poznaniu

 • Kierunki studiw- cd.:

 • dziennikarstwo i komunikacja spoecznaedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejedukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychetnologiaeuropeistykafilologia:- angielska - arabistyka - batologia - filologia litewska - etnolingwistyka- bugarska - chorwacka i serbska - duska, grupa z jzykiem angielskim


Uniwersytet im adama mickiewicza w poznaniu5

Uniwersytet im. Adama Mickiewiczaw Poznaniu

 • Kierunki studiw- cd:

 • filologia:- duska, grupa z jzykiem niemieckim- germaska - hiszpaska- klasyczna - klasyczna i polska - koreaska- niderlandzka - nowogrecka- polska jako obca romaska - rosyjska - rosyjska z filologi angielsk - rosyjska z filologi ukraisk - rosyjska z lingwistyk stosowan - rumuska


Uniwersytet im adama mickiewicza w poznaniu6

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • Kierunki studiw cd:

 • filologia:- serbska i chorwacka - sowiaska i polska - szwedzka, grupa z jzykiem angielskim - szwedzka, grupa z jzykiem niemieckim - woska- filologie Azji Poudniowo-Wschodniej - filologia indonezyjsko-malajska - filologie Azji Poudniowo-Wschodniej - filologia wietnamsko-tajska - hebraistyka - indologia - japonistyka - jzykoznawstwo i nauka o informacji


Uniwersytet im adama mickiewicza w poznaniu7

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • Kierunki studiw:

 • filologia:- lingwistyka stosowana - nauczanie jzyka angielskiego - nauczanie jzyka francuskiego- nauczanie jzyka niemieckiego- sinologia - studia rdziemnomorskie - turkologia - ugrofinistyka - filologia wgierska

 • filologia polska:filmoznawstwo, telewizja i kultura medialna


Uniwersytet im adama mickiewicza w poznaniu8

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • Kierunki studiw -cd:

 • filozofia:- komunikacja spoeczna- ycie publiczne

 • fizyka: - fizyka oglna- informatyka stosowana- nanotechnologia

 • geografia:- geoinformacja- ksztatowanie rodowiska przyrodnicze


Uniwersytet im adama mickiewicza w poznaniu9

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • Kierunki studiw cd:

 • Geologia:- gospodarka zasobami mineralnymi i wodnymi

 • gospodarka przestrzenna:- rozwj i rewitalizacja miast oraz obszarw wiejskich

 • historia:- archiwistyka i zarzdzanie dokumentacj- kultura polityczna- specjalno nauczycielska- socjoekonomika

 • historia sztuki:- europejska turystyka kulturowa


Uniwersytet im adama mickiewicza w poznaniu10

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • Kierunki studiw -cd:

 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwoinformatyka kognitywistykakomunikacja europejska:- bakanistyka- bakanistyka, zajcia w jzyku angielski- medioznawstwo

 • kulturoznawstwomalarstwomatematykamidzykierunkowe indywidualne studia humanistyczne (MISH)muzykologiaochrona dbr kultury


Uniwersytet im adama mickiewicza w poznaniu11

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • Kierunki studiw cd:

 • ochrona rodowiska:- hydrobiologia i ochrona wdpedagogika:- doradztwo zawodowe i personalne- edukacja elementarna i jzyk angielski - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe- edukacja elementarna i jzyk niemiecki - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe- edukacja elementarna i terapia pedagogiczna - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe- opiekuczo-wychowawcza- promocja zdrowia i socjoterapia- resocjalizacja- wychowanie przedszkolne i nauczanie pocztkowe - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe


Uniwersytet im adama mickiewicza w poznaniu12

Uniwersytet im. Adama Mickiewiczaw Poznaniu

 • Kierunki studiw- cd:

 • pedagogika specjalna:- edukacja i rehabilitacja osb z niepenosprawnoci intelektualn

 • politologiapraca socjalnaprawopsychologiasocjologiastosunki midzynarodowe teologia:- dialog spoeczny- kapaska- katechetyczno-pastoralna


Uniwersytet im adama mickiewicza w poznaniu13

Uniwersytet im. Adama Mickiewiczaw Poznaniu

 • Kierunki studiw -cd:

 • turystyka i rekreacja wiedza o teatrzewschodoznawstwo zarzdzanie


Wy sza szko a umiej tno ci spo ecznych w poznaniu

Wysza Szkoa Umiejtnoci Spoecznych w Poznaniu

 • Kierunki studiw: - zarzdzanie- dziennikarstwo i komunikacja spoeczna- ochrona prawa dbr kultury- informacja naukowa i bibliotekoznawstwo- prawo, stosunki midzynarodowe

 • Adres:

 • ul. Gogowska 26 60-734 Pozna Pozna

 • www.wsus.poznan.pl


Wy sza szko a bezpiecze stwa w poznaniu

Wysza Szkoa Bezpieczestwa w Poznaniu

 • Adres:

 • ul. Grunwaldzka 11, 60-782 Pozna

 • www.wsb.net.pl


Wy sza szko a bezpiecze stwa w poznaniu1

Wysza Szkoa bezpieczestwa w Poznaniu


Wy sza szko a bezpiecze stwa w poznaniu2

Wysza Szkoa bezpieczestwa w Poznaniu


Wy sza szko a bezpiecze stwa w poznaniu3

Wysza Szkoa bezpieczestwa w Poznaniu


Pozna ska wy sza szko a biznesu

Poznaska Wysza Szkoa Biznesu

 • Adres:

 • ul. Niedziakowskiego 18 61-579 Pozna

 • Uczelnia prywatna

 • www.pwsb.pl


Pozna ska wy sza szko a biznesu1

Poznaska Wysza Szkoa Biznesu

Kierunek: Zarzdzaniew jzyku polskim i angielskim

Specjalizacje do wyboru:Zarzdzanie midzynarodowe Logistyka w przedsibiorstwie Psychologia zarzdzania Zarzdzanie zasobami ludzkimi Zarzdzanie w hotelarstwie E-biznes Informatyczne systemy w zarzdzaniu Grafika i multimedia Zarzdzanie nieruchomociami Interkulturowa komunikacja Meneder kultury Agrobiznes

Kierunek: Filologia angielska

Specjalizacje do wyboru:

 • lingwistyka menederska

 • specjalno translatorska

 • filologia angielska z drugim jzykiem do wyboru

  Kierunek: Pedagogika


Wy sza szko a logistyki w poznaniu

Wysza Szkoa Logistyki w Poznaniu

 • Adres:

 • ul. Estkowskiego 6 61-755 Pozna

 • www.wsl.com.pl


Wy sza szko a logistyki w poznaniu1

Wysza Szkoa Logistyki w Poznaniu

 • Kierunki i specjalnoci

 • Kierunek Zarzdzanie:Inwestycje i nieruchomoci logistyczneZarzdzanie logistyk w maych i rednich przedsibiorstwachZarzdzanie jakociZarzdzanie Bezpieczestwem i Higien Pracy

 • Kierunek Logistyka:Logistyka produkcjiLogistyka handlu i dystrybucjiEurologistyka

 • Kierunek Ekonomia:Ekonomika transportu


Wy sza szko a komunikacji i zarz dzania w poznaniu

Wysza Szkoa Komunikacji i Zarzdzaniaw Poznaniu

 • Adres:

 • ul. Rana 17a 61-577 Pozna

 • www.wskiz.edu.pl


Wy sza szko a komunikacji i zarz dzania w poznaniu1

Wysza Szkoa Komunikacji i Zarzdzania w Poznaniu


Wy sza szko a komunikacji i zarz dzania w poznaniu2

Wysza Szkoa Komunikacji i Zarzdzania w Poznaniu

 • Tre slajdu


Wy sza szko a pedagogiki i administracji im mieszka i w poznaniu

Wysza Szkoa Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu

 • Adres:

 • ul. 28 Czerwca 1956 r, 213-215 61-485 Pozna

 • www.wspia.pl


Wy sza szko a pedagogiki i administracji im mieszka i w poznaniu1

Wysza Szkoa Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu

 • Pedagogika (studia licencjackie, uzupeniajce magisterskie)specjalnoci: Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna

 • -Doradztwo personalno ? zawodowe

 • -Pedagogika opiekuczo - wychowawcza i hospicyjna

 • -Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

 • Pedagogika (studia licencjackie uzupeniajce magisterskie)specjalnoci: Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

 • -Edukacja prozdrowotna

 • -Pedagogika spoeczna

 • -Doradca zawodowy-konsultant

 • -Zarzdzanie owiat

 • -Edukacja europejska


Wy sza szko a pedagogiki i administracji im mieszka i w poznaniu2

Wysza Szkoa Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu

Prawo (studia jednolite magisterskie)Stosunki Midzynarodowe (studia licencjackie)specjalnoci:

-Biznes midzynarodowy-Midzynarodowe transakcje gospodarcze-Fundusze i projekty unijne

Edukacja techniczno-informatyczna (studia inynierskie)Filologia (studia licencjackie)Kosmetologia (studia licencjackie)Fizjoterapia (studia licencjackie)Ratownictwo Medyczne (studia licencjackie)Wychowanie Fizyczne (studia licencjackie)

 • Administracja (studia licencjackie)specjalnoci:

  -Administracja w Wymiarze Sprawiedliwoci-Administracja publiczna-Bezpieczestwo i porzdek publiczny-Administracja publiczna w gospodarce-Administracja owiatowa-Administracja skarbowa-Administracja w subie zdrowia-Detektywistyka-Europejska wsppraca w administracji publicznej-Ochrona osb i mienia


Wy sza szko a bankowa w poznaniu

Wysza Szkoa Bankowa w Poznaniu

 • Adres:

 • al. Niepodlegoci 2 61-874 Pozna

 • www.wsb.poznan.pl


Wy sza szko a bankowa w poznaniu1

Wysza Szkoa Bankowa w Poznaniu

Studia I stopnia

Logistyka NOWO

Dyplom inyniera:

Logistyka i Spedycja Midzynarodowa - NOWO

Logistyka w Maych i rednich Przedsibiorstwach NOWO

Dyplom licencjata:

Logistyka Handlu i Dystrybucji NOWO

Zarzdzanie acuchem Dostaw NOWO

Stosunki Midzynarodowe

Biznes Midzynarodowy

Dyplomacja i Negocjacje Midzynarodowe

International Business

Media i Komunikacja Spoeczna

Public Relations w Biznesie Midzynarodowym

Administracja

 • Administracja Podatkowa

 • Administracja i Finanse Samorzdowe NOWO

 • Bezpieczestwo Publiczne i Zarzdzanie Kryzysowe NOWO

  Finanse i Rachunkowo

 • Analityk Rynku Finansowego NOWO

 • Bankowo i Usugi Finansowe

 • Doradztwo Podatkowe

 • Finanse Maych i rednich Przedsibiorstw

 • Rachunkowo i Finanse Przedsibiorstw

  Informatyka i Ekonometria

 • Biznes Elektroniczny

 • Grafika i Multimedia

 • Internetowe Technologie Programistyczne

 • Zintegrowane Systemy Informatyczne


Wy sza szko a bankowa w poznaniu2

Wysza Szkoa Bankowa w Poznaniu

 • Zarzdzanie:

 • -Biznes w Firmach Rodzinnych NOWO

 • -Gospodarka Nieruchomociami

 • -International Business

 • -Logistyka w Biznesie

 • -Media i Komunikacja Spoeczna NOWO

 • -Psychologia w Zarzdzaniu

 • -Strategie i Techniki Sprzeday

 • -Zarzdzanie Przedsibiorstwem

 • -Zarzdzanie Zasobami Ludzkimi


Vii podsumowanie

VII. podsumowanie

 • Planowanie kariery jest czynnoci wymagajc duszej chwili skupienia, autorefleksji, wyobrani i umiejtnoci przewidzenia pewnych sytuacji. Praca zawodowa jest obok ycia rodzinnego najwaniejsz i najbardziej pochaniajc czas sfer ycia. Dlatego te decyzje jej dotyczce powinny by dobrze przemylane i wnikliwie przeanalizowane.

 • W podejmowaniu tych decyzji warto skorzysta z zasobw Internetu, ktry oferuje szerokie moliwoci poznania samego siebie, wasnych predyspozycji zawodowych, wiata zawodw, wyboru dalszego kierunku ksztacenia.

 • Warto jednak korzysta z tych zasobw w sposb rozwany wyszukujmy tylko te strony, ktrych autorami s specjalici, wtedy bowiem mamy gwarancj, e testy, ktre wypenimy daj gwarancj prawdziwego obrazu naszej osoby.

 • Pamitajmy, e Internet nie zastpi rozmowy z profesjonalnym doradc zawodowym, ale moe nas wspomc w wyborze szkoy oferujc peen przegld oferty edukacyjnej.


Viii bibliografia

VIII. Bibliografia

 • Europejskie drogowskazy- wybrane elementy doradztwa zawodowego w krajach Unii Europejskiej i w Polsce Ewa Studziska

 • Metody pracy z modzie w nowoczesnym poradnictwie kariery, Warszawa 2005, Praca zbiorowa

 • Planer kariery- mj wybr- moja przyszo ! Wojciech Kreft, Wodzimierz Trzeciak

 • Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej KOWEZiU, Warszawa 2002, Anna Paszkowska- Rogacz

 • Informator dla maturzystw 2011 Wyd. pesrspektywy

 • http://www.bk.pw.edu.pl/poradnik.php?id=5

 • http://www.wup.lodz.pl/files/ciz/ciz_poradnik_planowanie_kariery.pdf

 • http://mfiles.pl/pl/index.php/Kariera

 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Kariera

 • http://www.studia.net/

 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Studia


Vii bibliografia

VII. Bibliografia

 • http://www.bk.pw.edu.pl/poradnik.php?id=5

 • http://www.kluczdokariery.pl/testy

 • http://www.pracuj.pl/e-pracodawcy/

 • http://www.traugutt.net/lo/temperament/kwestionariusz.php

 • http://www.ohpdlaszkoly.pl/testy.php?idkg=225

 • http://mfiles.pl/pl/index.php/Kariera

 • www.psychologia.net.pl

 • www.kariera.pl

 • Strony www uczelni wyszych


 • Login