Zaimki okre ś lone i nieokre ś lone w j ę zyku angielskim. - PowerPoint PPT Presentation

Zaimki okre
Download
1 / 19

 • 151 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Zaimki okre ś lone i nieokre ś lone w j ę zyku angielskim. Barbara S ł odka kl. I e Rok szkolny 2004/2005. Spis tre ś ci. 1. Rodzaje zaimków i przyimków 2. Zaimki osobowe - Person a l Pronouns 3. Zastosowanie zaimk ó w osobowych - Use

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Zaimki okre ś lone i nieokre ś lone w j ę zyku angielskim.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zaimki okre lone i nieokre lone w j zyku angielskim

Zaimki określone i nieokreślone w języku angielskim.

Barbara Słodka kl. I e Rok szkolny 2004/2005


Zaimki okre lone i nieokre lone w j zyku angielskim

Spis treści

1. Rodzaje zaimków i przyimków

2. Zaimki osobowe- Personal Pronouns

3. Zastosowanie zaimków osobowych - Use

4. Zaimki dzierżawcze - Possesive Pronouns

5. Zastosowanie zaimków dzierżawczych - Use

6. Zaimki zwrotne- Reflexive Pronouns

7. Zastosowanie zaimków zwrotnych – Use

8. Zaimki wskązujące – Demonstrative Pronouns

9. Zaimki względne- Relative Pronouns

10. Zaimki pytające - Interrogative Pronouns

11. Zaimki nieokreślone – Indefinite Pronouns

12. Przyimki miejsca - Prepositions of Place

13. Przyimki kierunku - Prepositions of Movement

14. Przyimki czasu - Prepositions of Time

15. Ćwiczenie – zaimki i przyimki

16. Rozwiązanie Ćwiczen

17. Koniec

Przejdzmy do teorii...


Zaimki okre lone i nieokre lone w j zyku angielskim

Spis treści

Rodzaje zaimków

Zaimki osobowe (= Personal Pronouns)

Zaimki Dzierżawcze (=Possessive Pronouns)

Zaimki Zwrotne (= Reflexive Pronouns)

Zaimki wskazujaące (=Demonstrative Pronouns)

Zaimki względne (= Interrogative Pronouns)

Zaimki nieokreślone (= Relative Pronouns)

Rodzaje przyimków

Przyimki miejsca (= Prepositions of Place)

Przyimki kierunku (= Prepositions of Movement)

Przyimki czasu (= Prepositions of Time)


Zaimki okre lone i nieokre lone w j zyku angielskim

Spis treści

Personal Pronouns

Personal Pronouns czyli zaimki osobowe dzielą się na subjectpronouns(zaimki w funkcji podmiotu), które występują przed czasownikami jako podmiot, również dzielą się na object pronouns(zaimki w funkcji dopełnienia), które występują po czasowniku lub przyimku jako dopełnienie.

Subject Personal pronouns

Object Personal Pronouns


Zaimki okre lone i nieokre lone w j zyku angielskim

Spis treści

Personal Pronouns - Use

 • Nigdy nie używamy rzeczownika i zaimka osobowego razem.Przyklad: Laura went out with Richard (NOT: Laura she went out with Richard)

 • Zaimków osobowych w funkcji podmiotu używamy zamiast rzeczowników w mianowniku. Przyklad: John is handsome. – John jest przystojny. He is handsome. – On jest przystojny.

 • Zaimków osobowych w funkcji dopełnienia używamy po czasownikach i przyimkach.Przyklad: She doesn’t like me. Ona mnie nie lubi. Look at her. Spójrz na nią.


Zaimki okre lone i nieokre lone w j zyku angielskim

Spis treści

Possessive Pronouns

Possessive pronouns(zaimki dzierżawcze) występują razem z possessive adjective( przymiotniki dzierżawcze). Używamy ich mówiąc o czyjejś własności lub o związkach pomiędzy ludzmi. Przymiotniki dzierżawcze występują po rzeczownikach podczas gdy zaimki dzierżawcze nie.

Possessive Adjectives

Possessive Pronouns


Zaimki okre lone i nieokre lone w j zyku angielskim

Spis treści

Possessive Pronouns - Use

 • Określniki dzierżawcze używane są dla wyrażenia:

 • przynależności rzeczy lub osób: This is my car. ( To jest mój samochód ).

 • związków między ludźmi, np. Pokrewieństwa: They are our friends. ( Oni sąnaszymi przyjaciółmi ).

 • stawiamy je przed rzeczownikami: This is my cat. ( To jest mój kot ).

 • Zaimki dzierżawcze używane są dla wyrażenia:

 • przynależności rzeczy do osób: This is my bicycle.It is mine. ( To jest mój rower. On jest mój ).

 • nie stawiamy ich przed rzeczownikami.

 • nie ma zaimka dzierżawczego odpowiadającego zaimkowi osobowemu “it”.

Porównanie:

( określnik dzierzawczy)

( Zaimek dzierżawczy )

This is her doll.

To jest jej lalka.

It is hers.

( Ona ) jest jej.


Ci g dalszy

Ciąg dalszy...

Spis Slajd 2treści

Reflexive Pronouns

Reflexive Pronouns - Use

Zaimków zwrotnych używamy:

 • z czasownikami takimi jak: such as behave, burn, enjoy, hurt, introduce, look at, teach, itd. lub z przyimkami, kiedy podmiot i dopełnienie dotyczą tej samej osoby.Przyklad: Jill(subject) has burnt herself(object). You(subject) should take care of yourself(object).


Zaimki okre lone i nieokre lone w j zyku angielskim

Spis treści

Ciąg dalszy :

 • w następujących wyrażeniach: enjoy, yourself ( have a good time), behave yourself ( be good ), help yourself ( you are welcome to take something if you want ):

 • z przyimkiem “ by” kiedy wykonujemy jakąś czynność bez niczyjej pomocy,na własną rękę ( on one’s own ):

  Przyklad:Ben repaired the car by himself/on his own. Ben naprawil samochod na własną rękę.

 • czasowniki: dress, wash i shave normalnie nie wystepują po zaimku zwrotnym. Jednak możemy używaćzaimków zwrotnych z tymi czasownikami, kiedy chcemy pokazać, ze ktoś, jakaś pewna osoba wykonała jakąś czynność przy dużym wysiłku.

  Przyklad:Although Mrs Harrison’s arm was bandaged, nurse managed to wash herself. Choć ręka pana Harrisona była zabandażowana, pielęgniarka zaleciła mu myć ją.


Zaimki okre lone i nieokre lone w j zyku angielskim

Spis treści

Demonstrative Pronouns

Cztery zaimki wskązujące są zróżnicowane według liczby. Są to wyrazy: this, that, these, those.

 • Formy this- “to” i these- “te(rzeczy), ci” stosuje się wskazując na przedmiot znajdujący się blisko mówiącego; formy that- “to, tamto” i those- “te, tamte(rzeczy), ci, tamci” stosuje się mówiąc o rzeczach lub osobach, znajdujących się w pewnym oddaleniu.Przyklad: Please give me that. (Proszę daj mi to). Please give me those. ( Proszę daj mi te(tamte) rzeczy.

 • Wszystkie cztery formy: this, that, these, those mają często jako odpowiedniki polskąformę “to”. Przyklad:This is my best friend.( To jest mój najlepszy przyjaciel).

 • Wyrazy this, that, these, those występują także łącznie z rzeczownikami jako określniki wskazujące.

 • Do zaimków wskazujących zalicza się zazwyczaj także wyrazy such, some, former.Występują one także jako określniki wskazujące.


Zaimki okre lone i nieokre lone w j zyku angielskim

Spis treści

Relative Pronouns

Zaimki względne upodabniają sie formą do zaimków pytających.

Zaimki względne występują w zdaniach przydawkowych. Są to zaimki: who,that, which, where, whose.

 • Who/that ( ktory, ktora)- gdy mówimy o osobach:

 • The girl who is sitting over there is my sister. ( Dziewczyna, która tam siedzi, jest moją siostrą.

 • That/which ( ktory, ktora)– gdy mówimy o rzeczach i zwierzętach:

 • The table which/that is in the kitchen is very old. ( Stól, który jest w kuchni, jest bardzo stary.

 • Whose ( ktorego, ktorej, czyjej, czyjego ) – gdy mówimy o przynależności, np. posiadanie.

 • That’s the woman whose handbag was stolen. ( To jest kobieta, której torebka została skradziona.

 • Where ( gdzie ) – gdy mówimy o miejscach:

 • A hospital is a place where people go when they are ill. ( Szpital jest miejscem, gdzie ludzie się udają, kiedy są chorzy.


Zaimki okre lone i nieokre lone w j zyku angielskim

Spis treściSlajd 2

Interrogative Pronouns

Jako zaimki pytające funkcjonują przede wszystkim wyrazy zaczynające się od liter wh, czyli: who, whom, what, which.

Form who – “kto”; whom – “kogo” i whose – “czyj” używa się w odniesieniu do osób, formy what – “co” w odniesieniu do rzeczy, pojęć, zjawisk itp. a formy which – “który” w obu wypadkach.

Przykłady:

 • Who - Who is that? ( Kto to jest?)

 • Whom – For whom have they been waiting? ( Na kogo oni czekali?)

 • Whose – Whose arethose papers? Czyje sąte papiery?

 • What – What are you waiting for? ( Na co czekasz?)

 • Which – Which is your sister? ( Która osoba jest twoją siostrą?)


Zaimki okre lone i nieokre lone w j zyku angielskim

Spis Slajd 2treści

Indefinite Pronouns

Zaimki nieokreślone stanowią dość niejednorodną grupę wyrazów. Niektóre z nich wystepują także w roli określnikow tj. łącznie z rzeczownikami. Wyrazy some, any, none oraz złożenia utworzone z wyrazami some, any, no, every można zestawić w nastepujący sposób.

some, any - trochę somebody,anybody – ktoś someone, anyone - ktoś something, anything - coś

none - żaden nobody – nikt no one – nikt nothing - nic

Everybody – każdy, wszyscy Everyone – każdy, wszyscy Everything - wszystko

Przyklady:

itd...

 • - Somebody, anybody -We must find somebody(someone) to help us. ( Musimy znaleźćkogoś, aby nam pomógł.

 • - Nobody, no one –We can find nobody(no one) to help us. Nie możemy znaleźć nikogo, żeby nam pomógł.

 • - Everybody, everyone - Everybody( everyone) can learn a foreign. Każdy może nauczyc się obcego języka.


Zaimki okre lone i nieokre lone w j zyku angielskim

Spis treści

Prepositions of Place

Przyimki miejsca używane są do okreslenia miejsca, w którym jakiś dany przedmiot się znajduje.

under - pod

On - na

Opposite - naprzeciw

Between - pomiędzy

Next to/beside - tuż (obok)

Behind - za

Over - (po)nad

In - w

In front of - przed

Among- wsród/posród

At - przy

Near- obok/blisko


Zaimki okre lone i nieokre lone w j zyku angielskim

Spis tresci

Prepositions of Movement

Przyimków kierunku używamy aby określic kierunek, w którym ktoś lub coś sięprzemieszcza. Zaliczamy do nich: along- wzdłuż, across- przez, up- w górę, down- w dól, into- do, out of- z, round- dookola, through- (po)przez.

She’s jogging along the road. - Ona biegnie wzdłuż drogi.

He put the coins into the box. - On włożyłmonety do pudełka.

He walked toward the man. - On poszedł do mężczyzny.

He walked past the sign. - On minął znak.

He threw the ball over the fence. - On przerzucił piłkę nad płotem.

The ship is going under the bridge. - Statek płynie pod mostem.

They are walking across the street. - Oni przechodzą przez ulicę.

The dog jumped through the ring. - Pies przeskoczył przez obręcz.


Zaimki okre lone i nieokre lone w j zyku angielskim

Prepositions of Time

Spis treści

Przyimki czasu używane są do określenia, kiedy odbywa się lub odbędzie dana czynnośc.

 • In używamy:

 • z nazwami miesięcy: in April- w kwietniu, in October- w pazdzierniku

 • z określeniami pór roku: in spring- wiosna/na wiosnę, in ter- zima/ na zimę.

 • z określeniami roku kalendarzowego: in 2000- w roku 2000, in 1979- w roku 1979

 • w wyrażeniach: in the morning- rano, in the evening- wieczorem

 • At używamy:

 • z godzinami: at 5 o’clock- o godzinie piątej

 • z określeniami swiąt: at Easter- na Wielkanoc

 • w wyrażeniach: at midday- w południe, at midnight- o północy, at the moment- w tej chwili, at noon- w południe.

 • On używamy:

 • z nazwami dni: on Monday- w Poniedziałek, on Near Year’s Eve- w Sylwestra

 • podając dokładną datę: on 11 September- w dniu jedenastego września.

th


Rozwi zanie

Rozwiązanie

Spis

tresci

Ćwiczenie – zaimki i przyimki

Cwiczenie 1 - zaimki

Cwiczenie 2 - przyimki

Podkreśl prawidłowy zaimek:

Podkreśl prawidłowy przyimek:

 • Tom lives on/in a huge house in/at Wales.

 • Bob and Mary are in/at school.

 • Our block of flats is at/in Cross Street.

 • 4. The post office is on/under the corner of Apple Street and Orange Street.

 • 5. There is a chemist’s in/at 79 Parker Street.

 • 6. You can buy fruit and vegetables in front of/at the greengrocer’s

A: Who’s/Whose Richard? B: He’s mine/my cousin.

A: Is this your/yours camera? B: No, it isn’t my/mine.

A: Are these your/ yours dolls? B: Yes, they’re my/mine.

A: Is this Wendy/Wendy’s computer game? B: Yes, it’s her/hers.

A: Who/ Whose present is this? B: It’s your/yours.

A: Whose/Who’s ball is this? B: It’s their/theirs.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Spis treści


Zaimki okre lone i nieokre lone w j zyku angielskim

Spis treści

Rozwiązania cwiczen

Rozwiązanie:

Rozwiązanie:

1.

A: Who’s/Whose Richard? B: He’s mine/my cousin.

A: Is this your/yours camera? B: No, it isn’t my/mine.

A: Are these your/ yours dolls? B: Yes, they’re my/mine.

A: Is this Wendy/Wendy’s computer game? B: Yes, it’s her/hers.

A: Who/ Whose present is this? B: It’s your/yours.

A: Whose/Who’s ball is this? B: It’s their/theirs.

 • Tom lives on/in a huge house in/at Wales.

 • Bob and Mary are in/at school.

 • Our block of flats is at/in Cross Street.

 • 4. The post office is on/under the corner of Apple Street and Orange Street.

 • 5. There is a chemist’s in/at 79 Parker Street.

 • 6. You can buy fruit and vegetables infrontof/at the greengrocer’s.

2.

3.

4.

5.

6.


Zaimki okre lone i nieokre lone w j zyku angielskim

Koniec


 • Login