Informatyka
Download
1 / 38

Wyk ł ad 3 - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Informatyka II MPZI2. Wyk ł ad 3. Delphi tablice, rekordy. Typ tablicowy ( array ). Pojęcie : - skończony zbiór elementów tego samego typu składowego (homogeniczne) - o położeniu ( selekcji ) określanym przez indeks(-y) ( numery) składowej. Opis :.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Wyk ł ad 3' - leane


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Informatyka II

MPZI2

Wykład 3

Delphi

tablice, rekordy


Typ tablicowy (array)

Pojęcie:

- skończony zbiór elementów tego samego typu składowego (homogeniczne)

- o położeniu (selekcji) określanym przez indeks(-y)(numery) składowej

Opis:

array [ lista typów indeksów ]of typ bazowy (składowych)

typ porządkowy (o ograniczonym zakresie):

 • okrojony integer (najczęściej)

 • okrojony char

 • wyliczeniowy

 • boolean

dowolny:

 • prosty

 • strukturalny (bez plików)

  tablica tablic,napisów, rekordów


Uwagi

 • tablice służą do gromadzenia wielu wartości tego samego typu (nietrwałe – tylko w pamięci operacyjnej – później poznamy jak zapisywać do plików)

 • wymiar tablicy

  • 1-wymiarowa -wektor

  • 2-wymiarowa (prostokątna)

  • 3-wymiarowa (przestrzenna) itd..

 • rozmiar – w każdym wymiarze!

 • zawartość – dowolna – także inna tablica!

 • np.

 • array [1..5,1..5] of array [1..2,1..2] of integer;


array[ 1..20, 1..30] of real;

array[ 1..20] ofarray[ 1..30] of real;

może być też 30 wierszy i 20 kolumn, zależy od wizualizacji


 • mogą być indeksy ujemne

  array [ -10 .. 0 ] of real


Zmiennetablicowe

indeksowane (składowe) całościowe


 • zmienne indeksowane (składowe) - dostęp do składowych

Z [ W1, ..., Wn ]

 Wtypu składowego

nazwa tablicy

indeksy  wyrażenia typu zgodnego z typem indeksów

zgodne co do liczby, typu i kolejności z deklaracją

 • użycie - w wyrażeniach lub instrukcjach, jak zmienne typu składowego

Przykłady:

var x: array[ 1..100 ] ofreal;

begin

x[ 2 ] := 10.5; //nadanie wartości

y := 10*x[ k ] - 5.2; //użycie w wyrażeniu

z:=sin( sqrt( x[ 5 ] - 5.2 ) )//użycie w wyrażeniu

if x[5] >0 then .... //sprawdzenie


brak: + - * /

porównania

np:

var x, y: array[ 1..5] of integer ;

begin

y[1] := 35 ;

x := y; //przepisz całą tablicę y do x

.....

end


Nadanie wartości początkowych zmiennym tablicowym

 • dla tablic konstrukcja typu:

  ( (st11, st21,..., stn1 ),

  (st12, st22,..., stn2 ),

  . . .

  (st1m, st2m,..., stnm) )

const osoby: array[ 1..3] ofstring[20]

= ( 'Nowak', 'Kowalski', 'Nycz' );

albo zmienna (zmiennym można w programie zmienić wartości a stałym NIE):

var wyniki: array[ 1..3, 1..4] ofreal

= ( ( 3, 4, 4.5, 5),

( 2, 3.5, 5.0, 4.5),

(5.0, 4, 3.5, 2)

);


Przykład:

program p2;

{APPTYPE CONSOLE}

usesSysUtils;

var wyniki: array[ 1..3, 1..4] of real

= (( 3, 4, 4.5, 5),

( 2, 3.5, 5.0, 4.5),

(5.0, 4, 3.5, 2));

begin

writeln (wyniki[1,1]:10:2); //wypisze wartość 3.00

readln;

end.


Przykłady operacji tablicowych

type

tab = array [1..2, 1..5] of real;

var

t1, t2 : tab;

wie,kol: integer;

begin

write ('Podaj element 1,1:');

readln(t1[1,1]); //itd.

// najczęściej operacje w pętli zagnieżdżanej jeśli tablica 2-wymiarowa

for wie:=1 to 2 do

for kol:= 1 to 5 do

t1[wie, kol] :=1;

//wyświetlenie na ekranie też w pętli zagnieżdżanej

for wie:=1 to 2 do

begin

for kol:= 1 to 5 do

write(t1[wie, kol]);

writeln;

end;

readln;

end.

cała tablica wypełniona jedynkami

pętla zewnętrzna po wierszach

pętla wewnętrzna po kolumnach każdego wiersza

po wypisaniu wiersza tabeli przejdź do nowego wiersza


Zadanie: w wektorze zsumować co drugi element (nieparzyste indeksy)

program test;

constN=12;

type zakres = 1..N;

var k: zakres;

suma: real;

x: array [ 1 .. N ] of real=

( 3, 4, 4.5, 5, 2, 3.5, 5.0, 4.5, 5.0, 4, 3.5, 2);

begin

suma := 0;

for k := 1 to N do

if (k mod 2) = 1 then suma := suma + x [k];

writeln ( suma :10:3) ;

readln

end.

albo można tak:

zastanowić się!

for k := 1 to ( N+1 ) div 2 do

suma := suma + x [ 2*k - 1 ];


Pamiętajmy: Nie ma gotowych operacji macierzowych (mnożenie, obliczanie wyznacznika, znajdowanie macierzy odwrotnej itp.), trzeba samemu stworzyć algorytm lub posiadać odpowiednie biblioteki z gotowymi podprogramami

Przykładowo mnożenie tablic:

program mn24;

var t1:array[1..2, 1..4] of real =

((1,2,4,-1),(0, -1, 8, 1));

t2 :array[1..4,1..2] of real =

((1,1.1),(4,-2.0),(0, -1),(-3,-2.5));

wyn: array[1..2,1..2] of real;

i:1..4;

begin

// obliczanie elementu 1,1

wyn[1,1]:=0;

for i:=1 to 4 do

wyn[1,1]:= wyn[1,1]+ t1[1,i]*t2[i,1];

writeln(wyn[1, 1]:10:2);

readln;

end.


Całość: (mnożenie, obliczanie wyznacznika, znajdowanie macierzy odwrotnej itp.), trzeba samemu stworzyć algorytm lub posiadać odpowiednie biblioteki z gotowymi podprogramami

program mn24;

const N=2; M=4;

var t1:array[1..N, 1..M] of real = ((1,2,4,-1),(0, -1, 8, 1));

t2 :array[1..M,1..N] of real= ((1,1.1),(4,-2.0),(0, -1),(-3,-2.5));

wyn: array[1..N,1..N] of real;

wie,kol, i:1..4;

begin

//potrójna pętla!

for wie:=1 to N do

for kol:=1 to N do

for i:=1 to M do

wyn[wie,kol]:= wyn[wie,kol]+ t1[wie,i]*t2[i,kol];

//wyswietlenie wyniku

for wie:=1 to N do

begin

for kol:= 1 to N do

write(wyn[wie, kol]:10:2); //wypisanie wiersza

writeln; //zmiana wiersza

end;

readln;

end.


Można wyświetlać wyniki od razu po utworzeniu elementu (mnożenie, obliczanie wyznacznika, znajdowanie macierzy odwrotnej itp.), trzeba samemu stworzyć algorytm lub posiadać odpowiednie biblioteki z gotowymi podprogramami

...

begin

//potrójna pętla!

for wie:=1 to N do begin

for kol:=1 to N do

begin

//utworzenie elementu

for i:=1 to M do

wyn[wie,kol]:= wyn[wie,kol]+ t1[wie,i]*t2[i,kol];

// i od razu wyświetlenie

write(wyn[wie, kol]:10:2);

end;

writeln;

end;

readln;

end.


Pamiętamy typ (mnożenie, obliczanie wyznacznika, znajdowanie macierzy odwrotnej itp.), trzeba samemu stworzyć algorytm lub posiadać odpowiednie biblioteki z gotowymi podprogramamistring – łańcuchowy – zmienna zawiera ciąg znaków

można typ string traktować jako wektor znaków

string[20] tożsame z array[0..20] of char;

varzmienna:string[20];

begin

zmienna:= 'lokomotywa';

writeln (zmienna[3]);

{ wyświetli literę k }

{…..}

end.


Przeszukiwanie (mnożenie, obliczanie wyznacznika, znajdowanie macierzy odwrotnej itp.), trzeba samemu stworzyć algorytm lub posiadać odpowiednie biblioteki z gotowymi podprogramami tablic jednowymiarowych

 • Algorytm przeszukiwania tablic polega na porównywaniu podanego wzorca z kolejnymi elementami tablicy.

 • Pseudokod algorytmu wygląda następująco.

  • 1. Start.

  • 2. Wczytaj tablicę i wzorzec przeszukiwań.

  • 3. Ustaw licznik na wartość 1.

  • 4. Sprawdź czy wzorzec jest równy elementowi tablicy o indeksie równym licznikowi. Jeżeli tak to przejdź do punktu 7, jeśli nie to kontynuuj.

  • 5. Zwiększ licznik o 1.

  • 6. Sprawdź czy licznik nie jest większy od rozmiaru tablicy. Jeśli tak, to napisz, że nie znaleziono wzorca i przejdź do punktu 8, jeśli nie to przejdź do punktu 4.

  • 7. Wypisz licznik i element o indeksie równym aktualnemu licznikowi.

  • 8. Stop.

Oczywiście algorytm znajdzie tylko pierwsze wystąpienie – co zrobić gdy w tablicy elementy się powtarzają?


Wyznaczanie minimum (maksimum) (mnożenie, obliczanie wyznacznika, znajdowanie macierzy odwrotnej itp.), trzeba samemu stworzyć algorytm lub posiadać odpowiednie biblioteki z gotowymi podprogramami

Algorytm przeszukiwania tablic polega na początkowym założeniu, że minimum (maksimum) X jest pierwszym elementem tablicy. Następnie kolejno sprawdzamy elementy od 2 do N - jeśli analizowany element jest mniejszy (większy) od aktualnego X ustawiane jest nowe X. Pseudokod algorytmu wygląda następująco.

 • 1. Start.

 • 2. Wczytaj tablicę.

 • 3. Przypisz pierwszy element tablicy do Emin.

 • 4. Zwiększ licznik o 1.

 • Sprawdź czy licznik nie jest większy od rozmiaru tablicy. Jeśli tak, przejdź do punktu 9.

 • Sprawdź czy aktualny element jest mniejszy od Emin.Jeśli tak wstaw go do Emin.

 • Przejdź do punktu 4.

 • 9. Wypisz Emin.

 • 10. Stop.


program (mnożenie, obliczanie wyznacznika, znajdowanie macierzy odwrotnej itp.), trzeba samemu stworzyć algorytm lub posiadać odpowiednie biblioteki z gotowymi podprogramamimaximum;

{$APPTYPE CONSOLE}

usesSysUtils;

var x:array[1..20] of integer;

k,max:1..20;

begin

randomize;

for k:=1 to 20 do // losowe wypełnienie tablicy

begin

x[k]:= random(100);

write(x[k]:5);

end;

max:= x[1];

for k:=2 to 20 do

if x[k]>max thenmax:=x[k];

writeln;

writeln(max:10);

readln;

end.


Sortowanie bąbelkowe (mnożenie, obliczanie wyznacznika, znajdowanie macierzy odwrotnej itp.), trzeba samemu stworzyć algorytm lub posiadać odpowiednie biblioteki z gotowymi podprogramami

Algorytm polega porównywaniu kolejnych par elementów sąsiadujących i zamianie miejscami w przypadku niewłaściwej kolejności.

Po wykonaniu pierwszego przebiegu porównań i ewentualnych zamian miejscami, element największy znajdzie się na końcu (w przypadku porządku sortowania według kolejności rosnącej). Następnie wykonujemy kolejny przebieg porównań par i tak dalej…


Sortowanie (mnożenie, obliczanie wyznacznika, znajdowanie macierzy odwrotnej itp.), trzeba samemu stworzyć algorytm lub posiadać odpowiednie biblioteki z gotowymi podprogramami

Sortowanie bąbelkowe

Algorytm polega porównywaniu kolejnych par elementów sąsiadujących i zamianie miejscami w przypadku niewłaściwej kolejności

1 2 3 4 ..... N

N-1 porównań w każdym przebiegu

Wykonujemy N przebiegów


1 przebieg (mnożenie, obliczanie wyznacznika, znajdowanie macierzy odwrotnej itp.), trzeba samemu stworzyć algorytm lub posiadać odpowiednie biblioteki z gotowymi podprogramami

12  5 11  4 7  2 zamiana 1

 5 12 11  4  7  2 zamiana 2

 5 11 12  4  7  2 zamiana 3

 5 11  4 12  7  2 zamiana 4

 5 11  4  7 12  2 zamiana 5

 5 11  4  7  2 12efekt ostatniej zamiany – największy na końcu

2 przebieg

5 11  4  7  2 12

 5 11  4  7  2 12 zmiana 6

 5  4 11  7  2 12 zmiana 7

 5  4  7 11  2 12 zmiana 8

 5  4  7  2 11 12

 5 4  7  2 11 12

3 przebieg

 5  4  7  2 11 12 zamiana 9

 4  5  7  2 11 12

 4  5  7 2 11 12 zamiana 10

 4  5  2  7 11 12

 4  5  2  7 11 12

 4  5  2  7 11 12

4 przebieg

4  5  2  7 11 12

 4  5  2  7 11 12 zamiana 11

 4  2  5  7 11 12

 4  2  5  7 11 12

 4  2  5  7 11 12

 4  2  5  7 11 12

N=6

zauważamy nadmiarowe porównania


5 przebieg (mnożenie, obliczanie wyznacznika, znajdowanie macierzy odwrotnej itp.), trzeba samemu stworzyć algorytm lub posiadać odpowiednie biblioteki z gotowymi podprogramami

 4  2  5  7 11 12 zmiana 12

 2  4  5  7 11 12

 2  4  57 11 12

 2  4  5  711 12

 2  4  5  7 11 12

 2  4  5  7 11 12

6 przebieg

 2  4  5  7 11 12

 2  4  5  7 11 12

 2  4  5  7 11 12

 2  4  5  7 11 12

 2  4  5  7 11 12

30 operacji= (N-1)*N=6*5


Sortowanie bąbelkowe skrócone (mnożenie, obliczanie wyznacznika, znajdowanie macierzy odwrotnej itp.), trzeba samemu stworzyć algorytm lub posiadać odpowiednie biblioteki z gotowymi podprogramami

Algorytm polega na porównywaniu kolejnych par elementów sąsiadujących, z tym, że:

- w każdym kolejnym przebiegu liczba analizowanych par jest zmniejszana o 1

- przebiegów wykonujemy N-1


1 przebieg (mnożenie, obliczanie wyznacznika, znajdowanie macierzy odwrotnej itp.), trzeba samemu stworzyć algorytm lub posiadać odpowiednie biblioteki z gotowymi podprogramami

12  5 11  4  7 2 zamiana 1

 5 12 11  4  7  2 zamiana 2

 5 11 12  4  7  2 zamiana 3

 5 11  4 12  7  2 zamiana 4

 5 11  4  7 12  2 zamiana 5

 5 11  4  7 2 12 efekt

2 przebieg

 5 11  4  7  2 12

 5 11  4  7  2 12 zamiana 6

 5  4 11  7  2 12 zamiana 7

 5  4  7 11  2 12 zamiana 8

 5  4  7  2 11 12 efekt

3 przebieg

5  4  7  2 11 12 zamiana 9

 4  5  7  2 11 12

 4  5  7  2 11 12 zamiana 10

 4  5  2  7 11 12 efekt

4 przebieg

4  5  2  7 11 12

 4  5  2  7 11 12 zamiana 11

 4  2  5  7 11 12 efekt

5 przebieg

4  2  5  7 11 12 zamiana 12

 2  4  5  7 11 12 efekt

5

4

15 operacji

3

2

1


const (mnożenie, obliczanie wyznacznika, znajdowanie macierzy odwrotnej itp.), trzeba samemu stworzyć algorytm lub posiadać odpowiednie biblioteki z gotowymi podprogramami N=10;

vartab:array [1..N] of integer;

k, m:1..N;

pom, lop:integer;

begin

//wypełnienie losowe tablicy 1-wymiarowej

randomize;

for k:=1 to N do tab[k]:=random(100);

//sortowanie

for k:=1 to N do

for m:=1 to N-1 do begin

lop:=lop+1;

iftab[m]>tab[m+1] then

begin

pom:=tab[m];

tab[m]:=tab[m+1];

tab[m+1]:=pom;

end;

end;

//wypisanie wyniku

for k:= 1 to N do write(tab[k]:6);

writeln;writeln(lop);

readln;

end.

Bąbelkowe

lop=90


const (mnożenie, obliczanie wyznacznika, znajdowanie macierzy odwrotnej itp.), trzeba samemu stworzyć algorytm lub posiadać odpowiednie biblioteki z gotowymi podprogramami N=10;

vartab:array [1..N] of integer;

k,m:1..N;

pom,lop:integer;

begin

//wypełnienie losowe tablicy 1-wymiarowej

Randomize;

for k:=1 to N do tab[k]:=random(100);

//sortowanie

for k:=1 to N-1 do

for m:=1 to N-k do begin

lop:=lop+1;

iftab[m]>tab[m+1] then

begin

pom:=tab[m];

tab[m]:=tab[m+1];

tab[m+1]:=pom;

end;

end;

//wypisanie wyniku

for k:= 1 to N do write(tab[k]:6);

writeln;writeln(lop);

readln;

end.

Bąbelkowe skrócone

różnice!

lop=45

szybsze


Typ rekordowy ( (mnożenie, obliczanie wyznacznika, znajdowanie macierzy odwrotnej itp.), trzeba samemu stworzyć algorytm lub posiadać odpowiednie biblioteki z gotowymi podprogramamirecord)

 • pojęcie:

  - skończony zbiór elementów dowolnego typu składowego tak zwane pola

  - ułożone jednowymiarowo

  - o położeniu (selekcji) określanym przez nazwęskładowej (pola) - tzw. dostęp kwalifikowany

  Czyli zestaw nazwanych pól dowolnego typu (i różnego rozmiaru)


 • opis (mnożenie, obliczanie wyznacznika, znajdowanie macierzy odwrotnej itp.), trzeba samemu stworzyć algorytm lub posiadać odpowiednie biblioteki z gotowymi podprogramami:

  record

  lista_nazw_pól: typ1;

  lista_nazw_pól: typ2;

  . . .

  end

typ dowolny: prosty lub strukturalny (bez plików)

pole może byćliczbą, tekstem, tablicą, napisem, innym rekordem


Przykłady (mnożenie, obliczanie wyznacznika, znajdowanie macierzy odwrotnej itp.), trzeba samemu stworzyć algorytm lub posiadać odpowiednie biblioteki z gotowymi podprogramami:

typedata = record

rok: 1900 .. 2100;

mies: 1..12;

dzien: 1..31

end;

varstudent: record

nazw: string[ 20 ];

imie: array[1..2] of string[ 15 ];

data_ur: data;

stypend: real

end;


Porównanie: (mnożenie, obliczanie wyznacznika, znajdowanie macierzy odwrotnej itp.), trzeba samemu stworzyć algorytm lub posiadać odpowiednie biblioteki z gotowymi podprogramami

 • jednakowe składowe

 • selektor typu indeks

 • dostęp bezpośredni

 • statyczny rozmiar

 • różne składowe

 • selektorem jest nazwa pola

 • dostęp bezpośredni

 • statyczny rozmiar

Uwaga:

Rekord to jeden zestaw danych (np. dane jednego studenta), jeśli potrzebujemy analizy większej liczby to tworzymy tablicę rekordów


Deklaracje (opis) zmiennych (mnożenie, obliczanie wyznacznika, znajdowanie macierzy odwrotnej itp.), trzeba samemu stworzyć algorytm lub posiadać odpowiednie biblioteki z gotowymi podprogramami

Zmienna tablicowa

var t1:array [1..5, 1..6] of real;

Zmienna rekordowa

varstudent : record

nazw: string[ 20 ];

imie: array[1..2] of string[ 15 ];

stypend: real

end;

type dane =record

nazw: string[ 20 ];

imie: array[1..2] of string[ 15 ];

stypend: real

end;

varstudent:dane;

lub


Wykorzystanie zmiennych rekordowych w programie (mnożenie, obliczanie wyznacznika, znajdowanie macierzy odwrotnej itp.), trzeba samemu stworzyć algorytm lub posiadać odpowiednie biblioteki z gotowymi podprogramami

 • zmienne całościowe - tylko przypisanie - typów tożsamych!

brak: + - * / porównania

wejścia/wyjścia – wczytać lub wypisać można tylko składową (pole)

 • np:

var r1, r2: record ..definicja... end ;

begin

//… ustalenie zawartości zmiennej r1

r2 := r1; //przepisz zawartość r1 do r2


 • desygnator pola (mnożenie, obliczanie wyznacznika, znajdowanie macierzy odwrotnej itp.), trzeba samemu stworzyć algorytm lub posiadać odpowiednie biblioteki z gotowymi podprogramami(składowa) - dostęp do pola

Z . p

 Ztypu składowego

nazwa zmiennej rekordowej

nazwa pola

 • użycie - w wyrażeniach lub instrukcjach, w zależności od typu składowej

Przykład dla definicji::

typedata= record

dzien, miesiac, rok:integer

end;

varstudent:record

nazw: string[ 20 ];

imie: array[1..2] of string[ 15 ];

data_ur: data;//zdef. typrekordowy

stypend: real

end;

student.nazw (nazwisko)

student.stypend

student.imie (tablica)

student.data_ur.dzien

student.data_ur.rok

student.imie[1] (1-sze imię)

student.imie[2][1] (1-sza litera 2-go imienia)


Użycie w części wykonawczej programu (mnożenie, obliczanie wyznacznika, znajdowanie macierzy odwrotnej itp.), trzeba samemu stworzyć algorytm lub posiadać odpowiednie biblioteki z gotowymi podprogramami

tablica t1[5, 6]

indeks (-y)

rekordstudent.nazwisko

student.imie[1]

student.data_ur.rok

w zależności od typu

nazwy pól

zmienna


TABLICE REKORDÓW (mnożenie, obliczanie wyznacznika, znajdowanie macierzy odwrotnej itp.), trzeba samemu stworzyć algorytm lub posiadać odpowiednie biblioteki z gotowymi podprogramami

Tablice rekordów służą do gromadzenia wielu danych typu rekordowego (zwykle 1-wymiarowe)

type

data = record

rok: 1900 .. 2100;

mies: 1..12;

dzien: 1..31

end;

osoba =

record

nazw: string[ 20 ];

imie: array[1..2] of string[ 15 ];

data_ur: data;

end;

varos1:osoba; // zmienna rekordowa pomocnicza

grupa: array[1..100] ofosoba; //tablica rekordów !!!!


grupa – zmienna (mnożenie, obliczanie wyznacznika, znajdowanie macierzy odwrotnej itp.), trzeba samemu stworzyć algorytm lub posiadać odpowiednie biblioteki z gotowymi podprogramamitypu tablicowego

grupa[k] – zmienna typu rekordowego

grupa[1].nazw - zmienna typu string

grupa[2].imie – zmienna typu tablicowego

grupa[k].imie[1] - zmienna typu string

grupa[k].data_ur - zmienna typu rekordowego

grupa[k].data_ur.rok – zmienna typu integer

grupa[2].imie[2][5] – zmienna typu char

Użycie zależne od typu:

writeln( grupa[3].nazw);

os1.nazw := 'Nowak';

grupa[50]:=os1;

os1:= grupa[51];

writeln (grupa[k].imie[1]);

writeln(length(grupa[30].nazw))

ifgrupa[k].data_ur.rok>1970 then…


Instrukcja wiążąca - (mnożenie, obliczanie wyznacznika, znajdowanie macierzy odwrotnej itp.), trzeba samemu stworzyć algorytm lub posiadać odpowiednie biblioteki z gotowymi podprogramamiwith

 • dotyczy tylko zmiennych rekordowych (obiektowych)

 • upraszcza zapis !!

Opis:

withlista_zmiennych_rekordowych doinstrukcja;

najczęściej begin

. . .

end

można tu używać nazw pól

bez specyfikowania zmiennej rekordowej

przykład:

withstudent do

begin

nazw :='Kowalski';

imie[1] := 'Jan';

data_ur.rok := 1988;

stypendium := 420.0;

end;

student.nazw:='Kowalski';

student.imie[1] := 'Jan';

student.data_ur.rok := 1988;

student.stypendium := 420.0;


ad