HUBUNGAN ETNIK (SKP 2204) - PowerPoint PPT Presentation

Hubungan etnik skp 2204
Download
1 / 11

 • 137 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

HUBUNGAN ETNIK (SKP 2204). PENSYARAH PROF. MADYA DR.ZAID AHMAD JAB.PENGAJIAN KENEGARAAN DAN KETAMADUNAN, FAKULTI EKOLOGI MANUSIA, UPM. PENGENDALIAN TUGASAN. Terdiri daripada 4-5 orang pelajar setiap kumpulan meliputi pelbagai etnik

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

HUBUNGAN ETNIK (SKP 2204)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hubungan etnik skp 2204

HUBUNGAN ETNIK (SKP 2204)

PENSYARAH

PROF. MADYA DR.ZAID AHMAD

JAB.PENGAJIAN KENEGARAAN DAN KETAMADUNAN,

FAKULTI EKOLOGI MANUSIA, UPM


Pengendalian tugasan

PENGENDALIAN TUGASAN

 • Terdiri daripada 4-5 orang pelajar setiap kumpulan meliputi pelbagai etnik

 • Kajian sama ada berbentuk kerja lapangan atau analisis daripada secondary data


Pengumpulan maklumat kajian kerja lapangan

PENGUMPULAN MAKLUMAT KAJIAN KERJA LAPANGAN

 • Kajian Perpustakaan – 30-40% drpd buku, jurnal, keratan akhbar/majalah

 • Kajian Lapangan – 60-70% drpd

  ~ borang soal selidik(40-50 responden), atau

  ~ temubual, serta

  ~pemerhatian


Format tugasan kajian kerja lapangan

FORMAT TUGASAN KAJIAN KERJA LAPANGAN

 • Jadual Isi Kandungan

 • PengenalanBAB 1

 • Metodologi KajianBAB 2

 • Analisis KajianBAB 3

 • Kesimpulan dan CadanganBAB 4

 • Rujukan

 • Lampiran (jadual, rajah, ilustrasi dsb)


Metodologi kajian

METODOLOGI KAJIAN

 • Merangkumi elemen-elemen berikut;

  • objektif kajian,

  • permasalahan kajian,

  • Lokasi kajian,

  • Persampelan; dan

  • Kaedah Pengumpulan Data

   (pengedaran soal selidik serta pemerhatian atau temubual serta pemerhatian)


Analisis kajian

ANALISIS KAJIAN

 • Borang Soal Selidik

  Huraian secara peratusan bersama-sama dengan carta atau graf

 • Pemerhatian dan Temubual

  Huraian secara naratif


Penulisan tugasan

PENULISAN TUGASAN

 • Tulisan - Arial bersaiz 11 dengan langkau dua

 • Jumlah halaman- 20-25 tidak termasuk lampiran

 • Tugasan berjilid mudah-ring-binding tidak dibenarkan

 • Tugasan WAJIB dihantar pada Minggu Ke-10


Format penulisan rujukan

FORMAT PENULISAN RUJUKAN

 • Buku

  Ting Chew Peh,1987. Hubungan ras dan Etnik: Suatu Pengantar. Kuala Lumpur: Pustaka Dimensi

 • Bab Dalam Buku

  Sri Rahayu Ismail(et.al), 2003. Dimensi Psikologi Dalam Hubungan Kaum di Malaysia. Dalam Jayum A.Jawan dan Zaid Ahmad(eds.) Inter Ethnic Relations, hlm 9-17. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia


Format penulisan rujukan1

FORMAT PENULISAN RUJUKAN

 • Majalah dan Keratan Akhbar

  Henry, W.A. (1990, April 9). Beyond Melting Pot. News Straits Time: hlm. 28.

  Kamaruddin M.Said, 1992. Perlembagaan dan Pembinaan Bangsa Malaysia. Dewan Budaya, Mei:33-37


Format penulisan rujukan2

FORMAT PENULISAN RUJUKAN

 • Jurnal

  Camroux, David, 1996. State Response To Islamic Resurgence in Malaysia. Asian Survey, 36(9): 852-868.

 • Internet

  Kementerian Luar Negeri, 2004. Malaysia’s Foreign Policy(atas talian) http://www.kln.gov.my/english/foreignaffairs/foreignpolicy/myforeign.htm (2 Mei 2004).


Pemarkahan tugasan

PEMARKAHAN TUGASAN

 • Markah Tugasan adalah sebanyak 40% dengan mengambil kira aspek-aspek;

  i. Isi

  ii.Struktur

  iii.Format & Persembahan


 • Login