Boskość Jezusa - PowerPoint PPT Presentation

Bosko jezusa
Download
1 / 27

 • 93 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Boskość Jezusa. Kim jest Jezus Chrystus. Dlaczego Osoba Jezusa wywołuje kontrowersje?. Dlaczego ludzie nie obrażają się słysząc imiona Buddy, Mahometa czy Konfucjusza? Ci inni, w przeciwieństwie do Jezusa, nie uważali się za Boga. To właśnie odróżnia Go od innych założycieli wielkich religii.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Boskość Jezusa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Bosko jezusa

Boskość Jezusa

Kim jest Jezus Chrystus


Dlaczego osoba jezusa wywo uje kontrowersje

Dlaczego Osoba Jezusa wywołuje kontrowersje?

Dlaczego ludzie nie obrażają się słysząc imiona Buddy, Mahometa czy Konfucjusza?

Ci inni, w przeciwieństwie do Jezusa, nie uważali się za Boga. To właśnie odróżnia Go od innych założycieli wielkich religii.


Jezus chrystus imi i tytu jednocze nie

Jezus Chrystus - imię i tytuł jednocześnie.

Imię Jezus powstało z greckiej formy hebrajskiego imienia Jeszua lub Jehoszua, co oznacza "Jahwe jest zbawieniem" lub "Pan zbawia„

Tytuł Chrystus pochodzi od greckiego christos odpowiednika słowa Mesjasz (po hebrajsku masziah), które znaczy "pomazany, namaszczony".

Z tytułem tym wiążą się dwa stanowiska: króla i kapłana.


Pismo wi te przypisuje jezusowi cechy kt re s w a ciwe tylko bogu

Pismo Święte przypisuje Jezusowi cechy, które są właściwe tylko Bogu.

Jakie cechy „antropologiczne” ma syn z ojca? (ale też we wszystkich rodzajach, gatunkach jakie znamy w stworzeniach)

Tyt 2,13 - oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa


Jezus przedstawiany jest jako r d o ycia droga prawda

Jezus przedstawiany jest jako: źródło życia, droga, prawda

Jan 1,4 - …W Nim było życie, a życie było światłością ludzi,

Jan 14,6 -…Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie


Jezus wszechobecny

Jezus - wszechobecny

Mt 28,20 - A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata

Mt 18,20 - Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich


Jezus wszystkowiedz cy

Jezus - wszystkowiedzący

J 4,6-18 - Jezus rozmawia z samarytanką przy studni


Jezus wszystkowiedz cy1

Jezus - wszystkowiedzący

J 6,64 - Jezus bowiem na początku wiedział, którzy to są , co nie wierzą, i kto miał Go wydać

Mt 17,22 - Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. (23) Oni zabiją Go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie


Jezus wszechmocny

Jezus - wszechmocny

Czyni wiele cudów


Jezus wieczny

Jezus - wieczny

1 J 5,11-12 - …A świadectwo jest takie: że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu..

1 J 5,20 - …wiemy także, że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością rozumu, abyśmy poznawali Prawdziwego. Jesteśmy w prawdziwym Bogu, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On zaś jest prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym


Jezus odbiera honory i cze przys uguj ce tylko bogu

Jezus odbiera honory i cześć przysługujące tylko Bogu

Mt 4,10 - W konfrontacji z Szatanem Jezus powiedział: "Jest bowiem napisane: "Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz.

Mt 14,33 - ..upadli przed Nim, mówiąc: Prawdziwie jesteś Synem Bożym

Mt 28,9 - A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: Witajcie. One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon


Jezus odbiera honory i cze przys uguj ce tylko bogu1

Jezus odbiera honory i cześć przysługujące tylko Bogu

a czasem żądał nawet, aby takową Mu oddawano

J 5,22-23 - Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu


Jezus wskrzesza umar ych

Jezus wskrzesza umarłych

J 5,21 - Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce


Jezus ma moc odpuszczania grzech w

Jezus ma moc odpuszczania grzechów

 • Mk2,5 - Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: "Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy”

  Co staje się powodem uznania Go za bluźniercę

 • Mk 2,7 - Czemu On tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, prócz jednego Boga?”


Potwierdzenie ojca

Potwierdzenie Ojca

Łk 3,22 - Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie (Chrzest Jezusa)


W pawe i piotr uznaj bosko pana jezusa

Św. Paweł i Piotr uznają boskość Pana Jezusa

Dz 20,28 - Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią

Mt 16,16 - Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego (na pytanie Jezusa za kogo Piotr Go uważa)


Marta natanael szczepan

Marta, Natanael, Szczepan

J 11,27 - Tak, Panie! Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży

J 1,49 - Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!

Dz 7,59 - Panie Jezu, przyjmij ducha mego!


Niewierny tomasz

„Niewierny” Tomasz

J 20,26 – Pan mój i Bóg mój


Blu nierstwo czy prawda

Bluźnierstwo – czy prawda?

J 5,16-18 - Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam". Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej Go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu

J 10,30 - Ja i Ojciec jedno jesteśmy

J 10,33 - Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga


Blu nierstwo czy prawda1

Bluźnierstwo – czy prawda?

Żydzi nie używali określenia "mój Ojciec" w stosunku do Boga

w języku greckim słowo "jedno" ma rodzaj nijaki, wskazuje jedność w "istocie lub naturze"


Blu nierstwo czy prawda2

Bluźnierstwo – czy prawda?

 • J 8,19 - Gdybyście Mnie poznali, poznalibyście i Ojca mego

 • J 12,45 - A kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał

 • J 15,23 - Kto Mnie nienawidzi, ten i Ojca mego nienawidzi

 • J 5,23 - Aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał

  Jeśli nie czcisz Mnie tak jak Ojca, żadnego z Nas nie czcisz


Proces jezusa mk 14 53 65

Proces JezusaMk 14,53-65

Najwyższy kapłan zapytał Go ponownie: "Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Błogosławionego?". Jezus odpowiedział: "Ja jestem. Ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego z obłokami niebieskimi". Wówczas najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: "Na cóż nam jeszcze potrzeba świadków?

Słyszeliście bluźnierstwo. Cóż wam się zdaje?". Oni zaś wszyscy wydali wyrok, że winien jest śmierci".


Proces jezusa wykazuje e uwa a si on za

Proces Jezusawykazuje, że uważał się On za:

Syna Błogosławionego (Boga)

Tego, który będzie siedzieć po prawicy Wszechmocnego

Syna Człowieczego, który przyjdzie z obłokami niebieskimi


Proces jezusa

Proces Jezusa

Wszystkie cztery Ewangelie jasno wskazują, że domniemaną zbrodnią, za którą sądzono i skazano Jezusa, było bluźnierstwo utożsamienia się z Bogiem

W większości procesów ludzi sądzi się za ich uczynki, jednak w przypadku Jezusa sądzono Go za to, kim jest.


Duchowe konsekwencje uznania jezusa bogiem

Duchowe konsekwencjeuznania Jezusa Bogiem

Ludzie nie chcą dźwigać odpowiedzialności i następstw, które wynikają z nazwania Go Bogiem

Łatwiej uznać lub wyznawać jakiegoś nieokreślonego lub nieznanego Boga niż Boga – człowieka

Jezus przez swoją boskość i zarazem człowieczeństwo konfrontuje każdego z grzechem ale i przebaczeniem.


Duchowe konsekwencje uznania jezusa bogiem1

Duchowe konsekwencjeuznania Jezusa Bogiem

1 Jana 4,2 -  Po tym poznajecie Ducha Bożego: każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. (3) Każdy zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga; i to jest duch Antychrysta, który - jak słyszeliście - nadchodzi i już teraz przebywa na świecie.


Bosko jezusa

Wrocław, 24-08-2014


 • Login