Pojem st tu st t a n rod
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

Pojem státu, stát a národ PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Pojem státu, stát a národ. DUM č.3. Pojem státu, stát a národ. Už od doby starověku dochází k  organizovanému soužití společnosti . Lidé žijí na určitém území , mají vlastní kulturu , jazyk, tradice a mluví stejným jazykem.

Download Presentation

Pojem státu, stát a národ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pojem st tu st t a n rod

Pojem státu, stát a národ

DUM č.3


Pojem st tu st t a n rod1

Pojem státu, stát a národ

 • Už od doby starověku dochází k organizovanému soužití společnosti.

 • Lidé žijí na určitém území, mají vlastní kulturu, jazyk, tradice a mluví stejným jazykem.

 • Vznik této organizované společnosti byl i z důvodu obrany před nepřítelem, který by se mohl zmocnit daného území.


Pojem st tu st t a n rod2

Pojem státu, stát a národ

 • Na vznik státu existuje několik teorií:

 • Náboženská teorie – vysvětluje božský původ státu a jeho panovníka;

 • Patriarchální teorie – vznik státu je na základě spojování rodů a rodin, kde vládne patriarcha (muž, panovník);

 • Mocenská teorie – základem této teorie je vláda silnějšího nad slabším, v této souvislosti vysvětluje tato teorie i vztah mezi vládnoucím a ovládaným;

 • Smluvní teorie – stát vzniká jako smlouva mezi jedinci, kteří na daném území žijí;

 • Teorie násilí – tato teorie vysvětluje vznik státu jako uplatnění síly a tím převzetí moci a vlád na daném území.


Pojem st tu st t a n rod3

Pojem státu, stát a národ

 • Ve vzniklých státech se v různé míře uplatňuje autorita a moc, která je důležitým prvkem vlády panovníka (vůdce).

 • Pojem státu pochází z latinského „res publica“, což můžeme přeložit jako věc veřejná.

 • Tak, jak vznikaly různé druhy států, v různých dobách, je možné stanovit společné znaky existujících státních celků.

 • K nim patří: území, jazyk, kulturní dědictví, instituce státní moci a správy, státní suverenita a armáda.


Pojem st tu st t a n rod4

Pojem státu, stát a národ

https://www.google.cz/#q=obr%C3%A1zky+st%C3%A1t dne 4.9.2013


Pojem st tu st t a n rod5

Pojem státu, stát a národ

 • Každý stát plní určité funkce, k nim patří:

 • Vnější funkce – vztahy k jiným státům, obrana státu;

 • Vnitřní funkce – péče o kulturní tradici (dědictví), ekonomická, sociální a právní.


Pojem st tu st t a n rod6

Pojem státu, stát a národ

 • Rozlišujeme dvě základní formy státu (forma – jak je organizovaná státní moc):

 • Demokratická forma, kde se na řízení státu účastní všichni lidé. Z historie známe demokracii přímou – ve starověkém Řecku a demokracii nepřímou (tj. zastupitelskou), která umožňuje lidem volit např. poslance, senátory, krajské zastupitele, starostu, apod.;

 • Nedemokratická forma, kde vládne jeden nebo velmi omezená skupina jedinců. Příkladem může být totalitní diktatura, vojenská junta.


Pojem st tu st t a n rod7

Pojem státu, stát a národ

 • Podle doby vzniku státu a prosazování různých forem zřízení (vlády) rozlišujeme některé typy státu:

 • Monarchie – v současné době rozlišujeme absolutní (neomezenou) a konstituční (omezenou). V absolutní není panovník ničím a nikým omezen ve výkonu své moci. V konstituční je omezen ve výkonu své moci např. parlamentem.


Pojem st tu st t a n rod8

Pojem státu, stát a národ

 • Republika – hlavní představitelé jsou voleni na základě ústavy, která je platná na daném území. Rozlišujeme prezidentskou republiku (např. v Rusku, Francii a USA), kancléřskou republiku (např. v Rakousku a SRN) a parlamentní republiku (např. ČR, Slovensko, Itálie).


Pojem st tu st t a n rod9

Pojem státu, stát a národ

 • Státy můžeme dělit i podle územního rozčlenění na: federace – území daného státu se dělí na další území (státy, provincie, země).

 • Příkladem může být SRN a tento svazek vystupuje jako jeden celek a má právní subjektivitu.

 • Dalším příkladem může být konfederace – je to volný svazek států, které mají každý sám za sebe právní subjektivitu.

 • Historicky přechází tato forma později do federace.

 • Příkladem může být: nedávný vývoj některých států Sovětského svazu.

 • Unitární stát je s jednotným systémem řízení. Vyšším formám řízení jsou podřízeny nižší formy řízení (např. instituce, úřady).


Pojem st tu st t a n rod10

Pojem státu, stát a národ

 • V současné době se užívá označení právní stát, ve kterém jsou základní pravidla chování a práv občanů stanovena ve vztahu ke státu pomocí práva, právního řádu.

 • Základní pravidla (tohoto typu) jsou v našem státě ukotvena v Ústavě ČR.

 • Moderní právní stát vychází z principů Velké francouzské revoluce. Základní ideou je to, že stát má sloužit občanům.


Pojem st tu st t a n rod11

Pojem státu, stát a národ

 • Národ – je konkrétní společenství lidí, kteří žijí na určitém území a mají společný jazyk, víru, historii a tradice, ke kterým se hlásí.

 • To, že člověk patří k určité národnosti (tedy má státní příslušnost) získává narozením.

 • Tomu se říká, že každý člověk má státní občanství.

 • Může ho získat narozením, prohlášením, osvojením, udělením, určením otcovství a nalezením na území ČR.

 • Státní občanství může občan i ztratit – prohlášením, získáním cizího státního občanství a úmrtím.


Pojem st tu st t a n rod12

Pojem státu, stát a národ

https://www.google.cz/#q=obr%C3%A1zky+%C3%BAstava dne 5.9.2013


Pojem st tu st t a n rod13

Pojem státu, stát a národ

 • Seznam použité literatury

 • Kol. autorů: Odmaturuj ze společenských věd. Didaktis, Brno 2004


 • Login