slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Topik 3: Penanda Wacana Pensyarah : Dr. Sajap Maswan Email: [email protected]

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Topik 3: Penanda Wacana Pensyarah : Dr. Sajap Maswan Email: [email protected] - PowerPoint PPT Presentation


 • 710 Views
 • Uploaded on

GWP1092 WACANA PENULISAN. Topik 3: Penanda Wacana Pensyarah : Dr. Sajap Maswan Email: [email protected] Jabatan Penyelidikan Inovasi Profesionalisme Keguruan IPG Kampus Tuanku Bainun Pulau pinang. Perkara yang akan dibincangkan. 3. Jenis-jenis penanda wacana  Penanda kronologi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Topik 3: Penanda Wacana Pensyarah : Dr. Sajap Maswan Email: [email protected]' - larue


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

GWP1092WACANA PENULISAN

 • Topik 3:
 • PenandaWacana
 • Pensyarah:
 • Dr. SajapMaswan
 • Email: [email protected]
 • JabatanPenyelidikanInovasiProfesionalismeKeguruan
 • IPG KampusTuankuBainun
 • Pulaupinang
perkara yang akan dibincangkan
Perkara yang akan dibincangkan

3. Jenis-jenis penanda wacana

 •  Penanda kronologi
 • Penanda organisasi
 • Penanda idea
perbincangan
Perbincangan

ApakahItuPenandaWacana ?

pengenalan
Pengenalan
 • Penanda wacana berupa kata atau rangkai kata yang digunakan untuk merangkaikan ayat dengan ayat yang lain, bagi menunjukkan wujudnya satu kesatuan ayat yang utuh.
 • Oleh sebab penanda wacana itu merangkaikan ayat dengan ayat, maka penanda wacana itu juga dikenal sebagai perangkai ayat/peranti linguistik.
pengenalan1
Pengenalan

Penandawacanaialahperkataanataupunrangkaianperkataan yang berfungsimempertalikansesuatu idea, hujahdanpandanganseseorangsemasamenulisataupunberucap.

Penandawacanaamatpentingdalamsesebuahtekskeranapenandawacanadapatmewujudkanpertautanataukesinambunganantarasebahagianteksdengan yang lain sehinggamembentukkesatuan.

pengenalan2
Pengenalan

Penandawacanajugamerupakanunsur-unsurbahasa yang mewujudkankohesidankoheranantarasatuteksdenganteks yang lain sehinggamembentukkesatuan.

kepentingan penanda wacana
Kepentingan Penanda Wacana

Mengapakehadirandianggapsignifikan ?

Hal inidemikiankerana, tanpakehadiranpenandawacana yang tepat, akanmenyebabkan idea yang diturunkanseolah-olahtidakmempunyaikesatuandanpautan yang lengkap

jenis jenis penanda wacana
Jenis-Jenis Penanda Wacana
 • Apakahjenis-jenispenandawacana?
 • Jenis-jenispenandawacanaialah;
 • Penanda Kronologi
 • Penanda Organisasi
 • Penanda Idea
jenis jenis penanda wacana1
Jenis-Jenis Penanda Wacana
 • PenandaKronologi:
 • Memberipengertiankepadapersoalanberkaitanwaktu
 • Mengandungikatakunci: “bila” danseumpamanya.
jenis jenis penanda wacana2
Jenis-Jenis Penanda Wacana

PenandaKronologi:

Contoh

jenis jenis penanda wacana3
Jenis-Jenis Penanda Wacana
 • PenandaKronologi:
  • Contohayat;
 • PadazamandahuluKerajaanMelayu Melaka merupakansebuahkerajaan yang kuat.
jenis jenis penanda wacana4
Jenis-Jenis Penanda Wacana

PenandaOrganisasiFungsi: mempertautkansesuatubahagianwacanadenganbahagian yang lain

jenis jenis penanda wacana7
Jenis-Jenis Penanda Wacana

Penanda Idea

Fungsi: menghubungkanantarafaktadenganfaktadan idea dengan idea yang berfungsiuntuk:

mengembangkan idea

pertentangan idea

hubungan idea

jenis jenis penanda wacana8
Jenis-Jenis Penanda Wacana
 • Penanda Idea
 • a. Mengembangkan Idea
 • malah
 • satulagi
 • selainitu
 • Seterusnya
 • begitujuga
 • disampingitu
 • lebih-lebihlagi
 • tambahan pula
 • dan yang seumpamanya
jenis jenis penanda wacana9
Jenis-Jenis Penanda Wacana

Penanda Idea

a. Mengembangkan Idea

Contohayat:

Ratusanribuistilahdalamsesuatubahasatidakmembawaertitanpaistilah-istilahtersebutdigunakandalampenulisan, perbincangan, danpenterjemahan. Tambahan pula, istilah yang secaraabstrakdihasilkanolehjawatankuasaistilahbelumtentusesuaibagisesuatubidang.

jenis jenis penanda wacana10
Jenis-Jenis Penanda Wacana
 • Penanda Idea
 • b. Pertentangan Idea
 • tetapi
 • samaada
 • sebenarnya
 • sebaliknya
 • walaupun
 • walaubagaimanapun
 • padamasa yang sama
 • dan yang seumpamanya.
jenis jenis penanda wacana11
Jenis-Jenis Penanda Wacana
 • Penanda Idea
 • b. Pertentangan Idea
 • tetapi
 • samaada
 • sebenarnya
 • sebaliknya
 • walaupun
 • walaubagaimanapun
 • padamasa yang sama
 • dan yang seumpamanya.
jenis jenis penanda wacana12
Jenis-Jenis Penanda Wacana

Penanda Idea

b. Pertentangan Idea

Contohayat:

Hassan dankeluarganyaberpindahkebandarpadaakhirtahunlalu. Namun, hatinyamasihteringatakankampunghalamannya.

jenis jenis penanda wacana13
Jenis-Jenis Penanda Wacana
 • Penanda Idea
 • c. Hubungan Idea
 • jadi
 • maka
 • kecuali
 • olehitu
 • olehsebab
 • olehhal yang demikian
 • untuktujuanitu
 • berikutandenganitu
jenis jenis penanda wacana14
Jenis-Jenis Penanda Wacana

Penanda Idea

c. Hubungan Idea

Contohayat:

Beg itubukansayabeli, sebaliknyaiaadalah beg percuma.

perbincangan1
Perbincangan

Di dalamteksdibawahbebrapapenandawacanatelahdigunakan. Cuba kesanpenandawacanatersebut.

Pembelajarandenganmodul Program Asas TIP RING KONSEP K3 menuliskarangan. Semasamengaplikasinya, sayamenjelaskanmakna FORMULA KONSEP K3 yang mencakupi 3 perkara, iaitupertamapengamalan, keduaisidanketigakesimpulan. Setiapkaranganmestimemenuhidisiplin 3 komponentersebut. Komponenpengenalanmempunyai 3 ciriiaitupertamaisuberdasarkantajuk, keduahuraianisudanketigaarahanatauresponssoalandaripadatajuk. DalamKomponenIsi, pertamamuridsayaperlumenyatakanisimengikutarahansoalan, keduamenghuraikanisidanketigamerekamembericontoh yang berkaitanisi. BegitujugapadaKomponenKesimpulan, pertamamestimenyimpulkantajukberdasarkanpendapatmurid, keduahuraiancadanganterhadapisudanketigajelaskanharapakepadaisu.

perbincangan2
Perbincangan

Berdasarkanpetikanteksdiatas, terdapatbeberapapenandawacana yang bolehdikesandalamayat-ayat yang digunakan. Antarapenandawacana yang ditemuiialahseperti ‘semasa’, ‘ pertama’, ‘ kedua’, ‘ ketiga’, ‘ setiap’, ‘dalam’danbegitujuga.

Penandawacanaatauperkataan ‘semasa’ yang terdapatdidalamayattersebutmembawamaksudataumenunjukkansesuatutempohatauketikasesuatuperkaraitudinyatakan. Manakalaperkataanataupenandawacana ‘pertama’, ‘kedua’dan ‘ketiga’ pula membawamaksudurutanmasaatauturutanperistiwaataukronologisesuatuperkara yang diterangkanolehpenulis. Manakalapenandawacana ‘begitujuga’ pula membawamaksudpersamaanertidalamayat-ayat yang terdahulu.

slide25

Sekian

Terima Kasih

slide26

Nota ini disediakan oleh;

Norhayati Ayit

Jabatan Pengajian Melayu

IPG Kampus Pulau Pinang

rujukan
Rujukan

AsmahHj. Omar (1980). AnalisisWacana, dalamJurnalDewanBahasa 24:3, hal. 11-25 dan 24:4, hal. 9-25.

Tarigan, Henry Guntur (1995), PengajaranWacana. Kuala Lumpur: DBP.

Wacana Bahasa Melayu(2009). [Online], [Diakses: 5 Januari 2014]. Boleh didapati: http://gurubahasamelayu.blogspot.com/2009/07/wacana-bahasa-melayu.html

ad