ระเบียบ
Download
1 / 11

ระเบียบ การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 - PowerPoint PPT Presentation


 • 351 Views
 • Uploaded on

ระเบียบ การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551. ยกเลิก. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ.2520 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ.2525 (ฉ.2) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ.2526 (ฉ.3) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ.2531 (ฉ.4)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ระเบียบ การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551' - larue


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551


ยกเลิก

 • ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ.2520

 • ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ.2525 (ฉ.2)

 • ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ.2526 (ฉ.3)

 • ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ.2531 (ฉ.4)

 • ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ.2536 (ฉ.5)

 • ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ.2538 (ฉ.6)

 • ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ.2548 (ฉ.7)

 • ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2520

 • ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2531 (ฉ.2)

 • ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2543 (ฉ.3)


ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551

กรณีส่วนราชการ

มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติในระเบียบนี้

แบบพิมพ์ เอกสาร ทะเบียนคุม รายงาน

การเบิก รับ จ่าย รักษา นำส่ง

เป็นไปตามกำหนดของ

กรมบัญชีกลาง

ให้ กระทรวงการคลัง

เป็นผู้วินิจฉัย

อนุมัติจ่ายเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ์รับเงินโดยการจ่ายตรง


การขอเบิกเงินทุกกรณี การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551

 • ให้ระบุวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินไปจ่าย

 • ห้ามมิให้ขอเบิกเงินจนกว่าจะถึงกำหนด

 • เบิกเพื่อใช้จ่ายในการใดให้ใช้การนั้น ห้ามใช้เพื่อการอื่น

 • ส่วนราชการ จะต้องหักภาษีใดๆ ไว้ ณ ที่จ่าย และบันทึกภาษีเป็นรายได้แผ่นดินไว้ในคำขอเบิกเงิน เว้นแต่ ได้หักภาษีไว้แล้ว


การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551

 • จนท. ผู้จ่ายเงิน ต้องประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” ลงชื่อรับรองการจ่าย ระบุชื่อผู้จ่ายเงินด้วยตัวบรรจง พร้อม ว.ด.ป. ที่จ่ายกำกับ

 • หลักฐานการจ่ายเงิน = ใบเสร็จรับเงิน / ใบสำคัญรับเงิน / ใบรับรองการจ่ายเงิน

 • การจ่ายเงินได้ทั้ง เช็ค / เงินสด / ผ่านธนาคาร

 • กรณีจ่ายวงเงินต่ำกว่า 5,000 บาท จะจ่ายเป็นเป็นเงินสดก็ได้


การเบิกจ่ายเงินยืม การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551

 • เงินยืม จ่ายได้แต่ผู้ที่ทำสัญญายืมเงิน และได้รับการอนุมัติให้ยืม

 • ห้ามอนุมัติให้ยืม หากผู้ยืมยังไม่ได้คืนเงินยืมเดิมให้เสร็จสิ้นไปก่อน

 • ผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่าย/เงินยืมที่เหลือ ให้ จนท. บันทึกรับคืนในสัญญา พร้อม ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบรับใบสำคัญ

 • ให้เก็บรักษาสัญญาที่ยังไม่คืน ไว้ในที่ปลอดภัย อย่าให้สูญหาย และเมื่อชำระคืนเงินยืมหมดแล้ว ให้เก็บรักษาเช่นเดียวกับหลักฐานการจ่าย


ใบเสร็จรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551

 • ให้พิมพ์ หมายเลขกำกับเล่ม และเลขที่ เรียงกันไปทุกฉบับ

 • ให้ทำทะเบียนคุม เพื่อให้ทราบ และตรวจสอบได้

 • จัดพิมพ์จำนวนเท่าใด

 • จ่ายใบเสร็จฯ ไปเท่าใด

 • ให้ จนท. ผู้ใด จัดเก็บ

 • ใบเสร็จฯ หมดความจำเป็น ให้ส่งคืนโดยด่วน

 • สิ้นปี งปม. ให้รายงาน ใบเสร็จฯ ในความรับผิดชอบ

 • ขึ้น งปม.ใหม่ ให้ใช้เล่มใหม่ เล่มเดิมใช้ไม่หมด ให้ปรุ/เจาะ

 • ถ้ามี ใบเสร็จฯ ที่ยังไม่ใช้สูญหาย

 • แจ้งความ

 • ปิดประกาศ

 • แจ้งเวียนทั่วประเทศ


การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551

 • การรับเงิน ให้ปฏิบัติตามที่ ก.การคลัง กำหนด

 • เงินสด เช็ค ดร๊าฟท์ ตราสารอื่น โดยวิธีอื่น

 • สิ้นเวลารับจ่าย ให้ จนท.จัดเก็บ นำเงิน+สำเนาใบเสร็จ ส่ง จนท.การเงินของส่วนราชการนั้น

 • สิ้นวัน ให้มีการตรวจสอบจำนวนเงินกับหลักฐาน และรายการบันทึกในระบบ ที่ จนท.จัดเก็บรับและนำส่ง ว่าถูกต้องครบถ้วน?

การเก็บรักษา

 • มีลูกกุญแจ อย่างน้อย 2 สำรับ (สำรับละ2ดอก)

 • 1 สำรับ ให้กรรมการเก็บรักษา

 • 1 สำรับ ฝากในราชการบริหารส่วนกลาง

 • ตู้นิรภัย


การเก็บรักษา การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551

 • ให้ หน.ส่วนราชการ แต่งตั้ง ขรก./พนง. ระดับ 3 ขึ้นไป อย่างน้อย 2 คน เป็นกรรมการเก็บรักษาเงิน

 • ให้กรรมการ ถือลูกกุญแจ คนละ 1 ดอก (ถ้าลูกกุญแจหาย/ถูกปลอมแปลง ให้รีบรายงาน หน.ส่วนราชการ ทราบเพื่อสั่งการโดยด่วน

 • ห้ามกรรมการ มอบลูกกุญแจ ให้ผู้อื่นทำหน้าที่แทน

 • สิ้นเวลารับจ่าย ให้ จนท. ทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ทุกวัน

 • ให้ กรรมการ ตรวจสอบตัวเงิน เอกสารแทนตัวเงิน กับรายงานเงินคงเหลือประจำวัน และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

 • จนท. นำเงินเก็บในตู้นิรภัย


การนำเงินส่งคลัง+ฝากคลังการนำเงินส่งคลัง+ฝากคลัง

 • ให้นำส่ง/นำฝาก ในวันที่ได้รับ หรืออย่างช้า ภายในวันทำการถัดไป

 • เงินรายได้แผ่นดิน ให้นำส่งอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง แต่ถ้าส่วนราชการ มีเงินเก็บรักษาเกิน 10,000.- ให้นำส่งโดยด่วน ต้องไม่เกิน 3 วันทำการถัดไป

 • เงินนอก งปม. ให้นำฝากคลัง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง แต่เงินที่เบิกจากคลังเพื่อรอจ่าย ให้นำฝากคลังภายใน 15 วันนับจากวันรับเงินจากคลัง


ควบคุม + ตรวจสอบการนำเงินส่งคลัง+ฝากคลัง

 • ทุกสิ้นวันทำการ ให้ จนท. ตรวจสอบจำนวนเงิน +เช็คคงเหลือ กับรายงานเงินคงเหลือประจำวัน

 • หาก เงินในความรับผิดชอบของส่วนราชการ

 • ขาดบัญชี สูญหาย เพราะการทุจริต / มีพฤติกรรมส่อในทางไม่สุจริต

 • ให้ หน.ส่วนราชการ รีบรายงาน กระทรวงเจ้าสังกัด ทราบโดยด่วน

 • และดำเนินการสอบสวนหาตัวผู้รับผิด


ad