119 31 08 201 3
Download
Skip this Video
Download Presentation
Отчет по бюджета на 119 СОУ към 31 . 08 .201 3 г.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Отчет по бюджета на 119 СОУ към 31 . 08 .201 3 г. - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Отчет по бюджета на 119 СОУ към 31 . 08 .201 3 г. Нормативна уредба. ПМС №1/09.01.2013 год. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2013 г. Заповед РД- 09-15 4 /2 5 .02.201 3 г. на кмета на град София. Формула за 119 СОУ :. Начален бюджет 201 3 г. 1550467лв.с вкл.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Отчет по бюджета на 119 СОУ към 31 . 08 .201 3 г.' - lars-salinas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Нормативна уредба
 • ПМС №1/09.01.2013 год.за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2013 г.
 • Заповед РД- 09-154/25.02.2013 г. на кмета на град София
slide3
Формула за 119 СОУ :

Начален бюджет 2013 г.

1550467лв.с вкл.

93.2%/Единен Разходен стандарт 1274 лв. Х 1161/ ученици в дневна форма= 1378525 лв.

Елементи по формулата

Единен разходен стандарт 2635лв. Х 1 ученици индивидуална форма=2635лв.;

Единен разходен стандарт 320лв. Х 7 ученици самостоятелна форма=2240лв.;

10лв.x339 уч.гимн.клас=3390 лв.

Адм. Разходи=20000 лв.

Преходен остатък 2012г.=143677лв.

slide4

В началния бюджет са включени допълнителните средства извън формулата:

29025 лв.за подобряване на матерална база х 25 лв.на ученик в дневна форма на обучение;

средства за подобрянеате храненето на учениците от 1-4 ти клас 35352 лв.х 72 лв на ученик ;

за осигуряване на целодневно обучение на учениците от 1 -3клас 137280лв.х520 лв.на ученик.Общо начален бюджет 2013г.1752124 лв.

slide5
Заплати по трудови правоотношения и другидопълнителни трудови възнаграждения
 • Бюджет и Отчет към -31.08.2013 г.-
 • План/Отчет
 • 1073754 лв./688112 лв.
 • Осигровки от работодател
 • План / отчет
 • 232781 лв./150341 лв.
slide6
Други планирани разходи:

Вода,ТЕЦ, енергия

План/отчет

154000/39864

Работно облекло

8080

ff

Командировки

План/отчет

2300/301

Квалификация

План/отчет

7044/3050

Застраховка сграда

4260

Учебни материали

2500/876

Учебници

Текущи разходи за Материали

19000/8913

външни услуги-

План/отчет

56711/22457

в.т.ч.охрана-

тел.р-ди;трансп;софттр.мед.и др.

slide7

Поевтиняване на храна на учениците

План 73886 лв./ Отчет 14034 лв.-закуски на ученици от 1-4 кл.;

Стипендии:

План 8289лв.-/преходен остатък/; корегиран бюджет съгл.зап.№120/27.03.2013г.на СО

+18952.00=27241лв.

отчет-6210.00 лв.

slide8
Средна брутна заплата

Средната брутна месечна заплата на учител от педагогическия персонал по щат от 01.01.2013Г. 832,41лв/численост на ПП 84/.Ср.бр.мес.р.з. на 1 лице от ПП по отчет към 31.08.2013г.-885,53 лв. при средна численост на персонала 83.50 .

Средната брутна месечна заплата на лице от непедагогически персонал по щат от 01.01.2013 г. е 616.88 лв./численост на непедагог.персонал 19 чов./.Ср.бр.рз. на лице от НП по отчет към 31.08.2013г.-635.37лв. при ср.численост на персонала 19 чов.

Основната заплата на целия персонал е увеличена от 01.01.2013 г.с 8.5%.

Лекторски часове – по план 36200 лв.-изпълнение на лекторски часове 35208.00 лв.

Граждански договори:-план 4000 лв. ;

отчет-1860.00лв.

slide9
Други възнаграждения

По план- диференцирано заплащане за учебната 2011/2012 г.-3%-30633.00 лв.

 • По план -размер на допълнителни възнаграждения за празници 3 пъти годишно х 90 лв.- 27945 лв.
 • Изплатени ДТВ за 24.05.2013 г.-8893 лв.
 • Средствата са включени в общия план на ФРЗ за 2013 г.
 • Корегиран бюджет болнични -5924лв.;Изплатени болнични към 31.08.2013 г.-6302 лв.;
 • Изплатени обезщ.за неизп.пл.отпуск и обезщ.за пенсиониране-5627лв.;Корегиран бюджет/възст. обезщетения /235.00 съгл.Зап.№160/28.06.2013 г.
 • Средства за СБКО-план 29547 лв.,отчет 11096 лв. –вкл.за ваучери за храна.;парични средства към РЗ и осигуровки
 • Възст.сума на предст.облекло на напуснал служител-160 лв.
slide10

план -текущ ремонт-69000лв.-отчет: 10320лв.-извършен ремонт на кабинет на пом.директори и обезопасяване на спортна площадка в училищния двор;59670 лв.ремонт на класни стаи в малък корпус.Корегиран бюджет съгл.Зап.№388/27.06.2013г.+30000.00 отпуснати целеви средства за авариен ремонт на дограма в малък корпус ;отчет 29808.00 лв.

slide11

Проекти:

-Без свободен час-отчет -31.08.2013 г.в.т.ч. :изпл.възнагр.4714 лв.;осигуровки-1042 лв.;

-С грижа за всеки ученик-Обучение на талатливи ученици за олимпиади по рус.език и астрономия ;план 780 лв. -отчет;възнаграждения-540 лв.;осигуровки 60лв;командировки-32 лв;учебни материали-83 лв;външни услуги/ксерокопия на материали и др./45 лв.;

Схема”Училищен плод”-извършени разходи от 01.01-2013г.-31.05.2013 г.- 4871 лв; възстановени от ДФ”Земеделие”-за м.11;м.12.2012 г.до м.04.2013 г.5437 лв.

ПРОЕКТ “УСПЕХ”-.прех.остатък :5864 лв.;получени средства 2013 г.55542 лв.-общо 61406 лв.;разходени-69114 лв.в.т.ч.за:

Възнаграждения-43066 лв;

Осигуровки-9398 лв. ; Материали-14863лв.

Външни услуги-1787 лв.

slide12

”Международни програми и проекти “-Коменски”

Бюджет-2223 лв./преходен остатък/

Отчет към 31.08.2013г.;

13548.лв.-/в.т.ч.11443 лв.от бюджета на училището/

Очаквана корекция на бюджета на 119 СОУ след превод от “ Коменски “

slide13

Бюджет към 31.08.2013г. -1 832 683 .лв.-начален-1 752 124 лв.;

 • корегиран бюджет според заповеди от Столична община:
 • 30000лв.-авариен ремонт ;
 • 1700лв.-доплащане по проект от ПУДООС;
 • 235лв.възстановени обезщетения за неизползван отпуск;
 • 300лв.дарения
 • 29372 лв.-средства за учебници 1-7 клас;
 • 18952 лв.-стипендии

Неделегиран бюджет:131846лв.

Отчет на 31.08.2013 г.67246лв. /стипендии,закуски,проекти /

Делегиран бюджет:1700837лв.

Отчет на 31.08.2013г.1050333лв.

Заплати;осигуровки;облекло;ремонти;вода;горива;енергия;външни услуги;квалификация на перснала;командировки;материали ;СБКО ,болнични и др.

stamatov2001@abv bg
Директор - Диян Стаматов[email protected]

Валя Захариева

Гл. счетоводител

www.119sou.com

ad