11 12 2012 http rama education gov il
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 112

כ"ז כסלו תשע"ג 11.12.2012 הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך ramacation.il PowerPoint PPT Presentation


 • 65 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

הישגי ישראל במבט בינלאומי ופנים-ישראלי. כ"ז כסלו תשע"ג 11.12.2012 הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך http://rama.education.gov.il. המחקרים הבינלאומיים בתחום החינוך.

Download Presentation

כ"ז כסלו תשע"ג 11.12.2012 הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך ramacation.il

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


11 12 2012 http rama education gov il

הישגי ישראל

במבט בינלאומי ופנים-ישראלי

כ"ז כסלו תשע"ג 11.12.2012הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוךhttp://rama.education.gov.il


11 12 2012 ramacation il

המחקרים הבינלאומיים בתחום החינוך

מטרת המחקרים הבינלאומיים בתחום החינוך היא לבדוק את הידע של תלמידים בתחומים הנבדקים ואת ההקשר החינוכי של הוראת מקצועות אלה באופן השוואתי במדינות שונות ברחבי העולם

 • מהם יתרונות המחקרים הבינלאומיים בתחום החינוך?

 • מאפשרים השוואה בין הישגיהם של תלמידים ממדינות שונות

 • מצביעים על מגמות שינוי בהישגים של ישראל לאורך השנים

 • מאפשרים בחינת מגמות בפערים בין קבוצות שונות בתוך מדינות וביניהן

 • מדוע חשוב לישראל להשתתף במחקרים הבינלאומיים?

 • ההשתתפות במחקרים הבינלאומיים מאפשרת -

 • לקבל תמונה מהימנה אודות מערכת החינוך בפרספקטיבה בינלאומית

 • לעמוד על חוזקות וחולשות של מערכת החינוך בהשוואה למערכות חינוך אחרות בעולם

 • לבחון גישות חדשות ועדכניות בהוראת תחומי הדעת הנבדקים, ולבחון לאורן את תכניות הלימודים בישראל ואת הטמעתן

 • לבחון עמדות ותפיסות של תלמידים, מורים, מנהלים והורים ונתוני הקשר חינוכיים נוספים בהשוואה למערכות חינוך אחרות


Pirls timss

המחקרים הבינלאומיים - PIRLSו-TIMSS

 • מחקרי טימסופירלס נערכים ברחבי העולם מטעם ארגון ה- IEA:

 • International Association for the Evaluation of Educational Achievements

  • IEA הינו ארגון בינלאומי ותיק ועצמאי להערכת הישגים בחינוך, וחברים בו מוסדות מחקר באוניברסיטאות ובממשלות רבות

  • הארגון עורך מאז שנות הששים מחקרים רחבי היקף אודות הישגים חינוכיים והיבטים נוספים של חינוך

  • ממצאי המחקרים משמשים את קובעי מדיניות ומקבלי החלטות ברחבי העולם

 • המחקרים בהם משתתפת ישראל:

  • מחקר בינלאומי במתמטיקה ובמדעים - TIMSS:

   • Trends in International Mathematics and Science Study

  • מחקר בינלאומי באוריינות קריאה - PIRLS:

   • Progress in International Reading Literacy Study

 • בישראל מבוצעים המחקרים על-ידי ראמ"ה:

 • הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך


11 12 2012 ramacation il

אודות מחקרי IEA בהם משתתפת ישראל

 • סולם טימס נבנה בשנת 1995 וסולם פירלס נבנה בשנת 2001 כך שממוצע הישגי המדינות המשתתפות דאז נקבע על 500 וסטיית התקן נקבעה על 100

 • הציונים במחזורי המחקרים השונים מכויילים לסולם זה, כך שמתאפשרת בדיקת מגמות לאורך זמן

 • מספר והרכב המדינות המשתתפות משתנה מעט ממחזור אחד לשני

 • המבחנים מתורגמים ע"י ראמ"ה מאנגלית לשפות עברית וערבית


11 12 2012 ramacation il

המחקרים בישראל

המשתתפים במחקרי פירלסוטימס בישראל (מאי -יוני 2011):

 • המחקרים נערכו בקרב מדגם ארצי מייצג של תלמידי כיתות ד'(PIRLS) וכיתות ח' (TIMSS)

 • 99% מבתי הספר שנדגמו ולמעלה מ-90% מהתלמידים שנדגמו השתתפו במחקר

 • מסגרת הדגימה מקבילה לזו שהתקיימה במחזורי המחקר הקודמים (ללא חרדים וללא בתי ספר של החינוך המיוחד)


Timss

מה נבדק במחקר TIMSS?

 • הידע הנבדק במחקר מאורגן סביב שני צירים:

  • ציר תוכן המגדיר ומפרט את תחומי התוכן והנושאים במתמטיקה ומדעים

  • ציר קוגניטיבי המגדיר את המיומנויות הקוגניטיביות

 • תחומי התוכן במתמטיקה:מספרים (29%), אלגברה (33%), גאומטריה (19%), נתונים והסתברות (19%)

 • תחומי התוכן במדעים: ביולוגיה (37%), כימיה (20%), פיזיקה (25%), מדעי כדור הארץ (18%)

 • המיומנויות הקוגניטיביות:

  • ידע (Knowing) - מתמטיקה (36%), מדעים (32%)

  • יישום((Applying-מתמטיקה (39%), מדעים (44%)

  • חשיבה (Reasoning) - מתמטיקה (25%), מדעים (24%)

 • למבחן 14גרסאות ובהן סה"כ: 217שאלות במתמטיקה ו- 217שאלות במדעים

 • כל שאלה בודקת תחום תוכן ומיומנות קוגניטיבית

 • בנוסף לציון הכולל במתמטיקה ובמדעים, מדווח ציון לפי תחומי תוכן וציון לפי מיומנויות קוגניטיביות


Pirls

מה נבדק במחקר PIRLS?

 • המחקר מגדיר שתי מטרות עיקריות לקריאה: קריאה לצורך התנסות ספרותית וקריאה לצורך רכישת מידע

 • מטרות הקריאה שהוגדרו נבדקות בשני סוגים של טקסט:

  • טקסט ספרותי - לצורך התנסות ספרותית(52%)

  • טקסטמידעי - לצורך רכישת מידע (48%)

 • בכל אחדמסוגי הטקסט נבדקות מיומנויות הקריאה האלה:

  • מיומנויות קריאה פשוטות

   • אחזור מידע (22%)

   • הסקה ישירה (28%)

  • מיומנויות קריאה מורכבות

   • פרשנות ושילוב מידע (37%)

   • הערכת טקסט (13%)

 • המבחן כלל 10 טקסטים: חמישה טקסטים ספרותיים (72 שאלות) וחמישה מידעיים (63 שאלות)

 • למבחן 13 גרסאות כשבכל גרסה שני טקסטים (ספרותי ומידעי)

 • בנוסף לציון הכולל בקריאה, מדווח ציון לפי סוג הטקסט וכן ציון במיומנויות קריאה פשוטות ובמיומנויות קריאה מורכבות


11 12 2012 ramacation il

מתמטיקהומדעים

ממצאים עיקריים


11 12 2012 ramacation il

TIMSS : ההישגים של תלמידי ישראל - 2011

+39

+49

7

13

מיקום במדרג 42 המדינות

 • ממוצע ההישגים של ישראל במתמטיקה ובמדעים זהה וגבוה בהרבה מ"ממוצע המדינות המשתתפות" במחקר: במתמטיקה ( 49 נק') ובמדעים (39 נק')

 • ממוצע זה מעמיד את ישראל במקום ה-7 במתמטיקה ובמקום ה-13 במדעים


11 12 2012 ramacation il

TIMSS : מגמות שינוי בהישגים של תלמידי ישראל 2007-2011

+48

+53

24

7

25

13

מיקום

מס' המדינות המשתתפות

42 49 42 49

 • עלייה גדולה בהישגי התלמידים בישראל במתמטיקה ובמדעים בין 2007 ל-2011

 • קידום משמעותי במיקום ישראל במדרג המדינות

  • בשנת 2007 התקיימה שביתת מורים ארוכה והלימודים בחט"ב לא התקיימו כסדרם


11 12 2012 ramacation il

 • טימס 2011 במבט-על

 • נרשמה עלייה גדולה של כ-50 נקודות (כחצי סטיית תקן) בממוצע ההישגים של תלמידי ישראל במתמטיקה ובמדעים במחקר טימס שנערך בשנת 2011 (תשע"א)

 • חלה התקדמות משמעותית במיקומה של ישראל במדרג המדינות המשתתפות

 • חלה עלייה משמעותית בשיעור הגבוהים והמצטיינים במתמטיקה ובמדעים, וירידה משמעותית בשיעור הנכללים בשתי רמות הבקיאות הנמוכות ביותר

 • שיפור גדול נרשם במתמטיקה ובמדעים בקרב שני מגזרי השפה, וחלה התקדמות משמעותית בקרב תלמידים מכל השכבות החברתיות-כלכליות

 • השונות(פיזור הציונים) בישראל נותרה גבוהה

 • ממצאים חיוביים אלה נמצאים בהלימה עם הטמעת התכנית לקידום הישגים, שהוכנסה למערכת החינוך בתש"ע. במסגרת התוכנית הוגדרו יעדים לשיפור ההישגים הלימודיים בכיתות ז'-ט' בחט"ב במתמטיקה, במדעים ובשפת אם

 • התוכנית לקידום ההישגים כללה הקצאה תוספתית של:

  • שעות הוראה במתמטיקה, מדעים ושפה

  • ימי הדרכה בבתי הספר והקצאת מדריכים רבים יותר לבתי הספר

  • השתלמויות למורים

  • ערכות ומשימות לתלמידים להעמקת הלמידה ונושאי הלימוד


11 12 2012 ramacation il

מתמטיקה

ישראל במבט בינלאומי


11 12 2012 ramacation il

מתמטיקה 2011: ההישגים בישראל ובמדינות המשתתפות

המדינות הדומות לישראל בהישגים

 • קוריאה, סינגפור וטאיוואן מובילות בהישגיהן במתמטיקה

 • ישראל ממוקמת שביעית מבין המדינות המשתתפות

 • ישראל מובילה בין מדינות המערב


11 12 2012 ramacation il

מתמטיקה 2011: ההישגים בישראל ובמדינות השוואה

1

2

6

7

8

9

12

16

מיקום מתוך 42 מדינות


11 12 2012 ramacation il

מתמטיקה: מגמות שינוי בהישגים 2007 - 2011

 • השיפור בהישגי ישראל בשנת 2011 בהשוואה ל-2007 (53 נק') הוא השלישי בגודלו מבין 36 המדינות שהשתתפו בשני מחזורי המחקר

 • שיפור זה הוא הגדול מבין המדינות בעלות ההישגים הגבוהים


11 12 2012 ramacation il

מתמטיקה: תיאוררמותהבקיאות


11 12 2012 ramacation il

 • מתמטיקה 2011: שיעור התלמידים ברמות הבקיאות

 • בישראל ובמדינות השוואה

 • המדינות נבדלות בשיעור התלמידים ברמות הבקיאות השונות (מדינות המזרח הרחוק מובילות בשיעור המצטיינים - כ-80%)

 • שיעור התלמידים בשתי הקטגוריות התחתונות ב"ממוצע המדינות המשתתפות" הוא מעל ל-50%, בעוד ששיעור התלמידים בשתי הקטגוריות העליונות שם עומד על 23%


11 12 2012 ramacation il

 • מתמטיקה 2011: שיעור התלמידים ברמות הבקיאות

 • בישראל ובמדינות השוואה

 • שיעור התלמידים בשתי הקטגוריות העליונות (מצטיינים וגבוהים) בקוריאה, סינגפור וטאיוואן גבוה מאוד (כ-80%) וגדול בהרבה משאר המדינות

 • בישראל, שיעור התלמידים המצטיינים וגבוהים (40%) - גבוה משיעורם במדינות עם הישגים דומים, והוא הגבוה מבין מדינות המערב


11 12 2012 ramacation il

 • מתמטיקה: שיעור התלמידים ברמות הבקיאות

 • בישראל ובמדינות השוואה

 • שיעור התלמידים "מתחת לסף" הוא אפסי בקוריאה ובסינגפור (1%)

 • בישראל שיעור התלמידים "מתחת לסף" (13%) נמוךבהרבה מ"ממוצע המדינות המשתתפות" (27%), אך גבוה משיעורם בקרב מדינות עם הישגים דומים (לדוגמה: פינלנד 4%, ארה"ב 8%)


11 12 2012 ramacation il

מתמטיקה 2011: פיזור ההישגים במדינות המשתתפות

 • הפיזור בהישגי התלמידים במתמטיקה בישראל הוא הגבוה מבין המדינות בעלות ההישגים הגבוהים או הדומים לאלה של ישראל (למעט טאיוואן)

 • הפיזור בהישגים חושב כפער ההישגים של האחוזון ה-95 מהאחוזון ה-5

- מדינות בעלות הישגים גבוהים או דומים לאלה של ישראל

מדינות ה-IEA


11 12 2012 ramacation il

 • מתמטיקה 2011: ההישגים של 5%התלמידים הגבוהים ביותר ו-5% התלמידים הנמוכים ביותר

 • סף הישגיהם של 5% התלמידים הטובים ביותרבמדינות המובילות הוא גבוה מאד

 • סף הישגיהם של 5% התלמידים הטובים ביותר בישראל דומה לזה של רוסיה, ועולה על זה של המדינות הדומות לה בהישגים

 • הפער בין סף ההישגים של 5% התלמידים הטובים ביותר לבין סף ההישגים של 5% החלשים ביותר בישראל גדול יחסית למדינות עם ממוצע הישגים דומה


11 12 2012 ramacation il

מתמטיקה

מבט פנים-ישראלי


11 12 2012 ramacation il

 • מתמטיקה: הישגים בישראל 2007-2011

+53

24

7

מיקום

מס' המדינות המשתתפות

42 49

 • עלייה גדולה בהישגי התלמידים בישראל במתמטיקה בין 2007 ל-2011

 • קידום משמעותי במיקום ישראל במדרג המדינות


2007 2011

מתמטיקה: שיעור התלמידים ברמות הבקיאות 2007-2011

 • בין השנים 2007 - 2011:

  • עלה במידה ניכרת אחוז התלמידים המצטיינים והגבוהים

  • ירד במידה ניכרת אחוז התלמידים בשתי הקטגוריות התחתונות


11 12 2012 ramacation il

מתמטיקה מבט פנים-ישראלי

על מגזרי שפה


11 12 2012 ramacation il

 • מתמטיקה 2011: הישגים לפימגזר שפה

7

7

22

מיקום

תואם למיקום

מס' המדינות המשתתפות

42 42

42

 • הישגי דוברי העברית גבוהים ב- 69 נקודות מ"ממוצע המדינות המשתתפות", והישגי דוברי הערבית קרובים ל"ממוצע המדינות המשתתפות"

 • הישגי דוברי העברית גבוהים ב-71 נקודות מהישגי דוברי הערבית


11 12 2012 ramacation il

 • מתמטיקה: מגמת שינוי בהישגים לפי מגזר שפה

 • 2007 - 2011

+52

+57

19

7

34

22

תואם למיקום

מס' המדינות המשתתפות

42 49 42 49

 • עלייה גדולה (מעל 50 נקודות) בהישגי שני המגזרים ובמיקומם במתמטיקה בין 2007 ל-2011


11 12 2012 ramacation il

 • מתמטיקה: שיעור התלמידים ברמות הבקיאות לפי מגזר שפה 2007 - 2011

 • בין השנים 2007 - 2011 עלה במידה ניכרת אחוז התלמידים המצטיינים והגבוהים בקרב דוברי עברית ובקרב דוברי ערבית

 • ירד במידה ניכרת אחוז התלמידים בשתי הקטגוריות התחתונות, הן אצל דוברי עברית והן אצל דוברי ערבית


11 12 2012 ramacation il

מתמטיקה מבט פנים-ישראלי

על רקע חברתי-כלכלי


11 12 2012 ramacation il

 • מתמטיקה: ההישגים בקרב דוברי עברית לפי רקע חברתי-כלכלי2011 - 2007

+68

+36

+73

 • כל אחת משלוש שכבות הרקע החברתי-כלכלי התקדמה בהשוואה ל-2007

 • השיפור גדול במיוחד בקרב תלמידים בבתי ספר עם רקע חברתי-כלכלי נמוך (73 נק') וגבוה (68 נק')

 • פער גדול מאד בהישגים במתמטיקה בין שכבה חברתי-כלכלית גבוהה לנמוכה (72 נקודות ב-2011 ו-77 נקודות ב-2007)


11 12 2012 ramacation il

 • מתמטיקה: ההישגים בקרב דוברי ערבית לפי רקע חברתי-כלכלי 2007 - 2011

78+

51+

 • כל אחת משתי שכבות הרקע החברתי-כלכלי התקדמה מאד בהשוואה ל-2007

 • השיפור גדול עוד יותר בקרב תלמידים עם רקע חברתי-כלכלי בינוני

 • פער בהישגים של תלמידים דוברי ערבית מבתי ספר עם רקע חברתי-כלכלי בינוני לעומת נמוך (53 נקודות פער ב-2011; 26 נקודות פער ב-2007)


11 12 2012 ramacation il

 • מתמטיקה 2011: ההישגים לפי רקע חברתי-כלכלי ולפי מגזר

דוברי עברית

דוברי ערבית

 • הפער בין מגזרי השפה ( 71 נק' לטובת דוברי העברית ) קטן כאשר בוחנים את ההישגים בתוך כל שכבה חברתית-כלכלית בנפרד

  • פער של 14 נק' (לטובת דוברי עברית) בין תלמידים משני המגזרים בבתי ספר עם רקע חברתי-כלכלי בינוני

  • פער של 39 נק' (לטובת דוברי עברית) בין תלמידים משני המגזרים בבתי ספר עם רקע חברתי-כלכלי נמוך


11 12 2012 ramacation il

מתמטיקה מבט פנים-ישראלי

על מגדר


11 12 2012 ramacation il

 • מתמטיקה:ההישגים לפי מגדר 2007 - 2011

55+

50+

 • עלייה גדולה (מעל 50 נק') הןבהישגי הבנים והן בהישגי הבנותבין השנים 2007 ל-2011


11 12 2012 ramacation il

 • מתמטיקה:ההישגים לפי מגזר שפה ומגדר 2007 - 2011

35

17

 • בקרב דוברי העברית: הישגי הבנות והבנים דומים (הן ב-2007 והן ב-2011)

 • בקרב דוברי הערבית: הישגי הבנות טובים יותר (הפער גדול ב- 2011 בהשוואה ל- 2007)


11 12 2012 ramacation il

מתמטיקה מבט פנים-ישראלי

על תחומי תוכן ומיומנות קוגנטיבית


11 12 2012 ramacation il

מתמטיקה: הישגים לפי תחום תוכן 2007 - 2011

+49

+51

+50

+60

 • הישגי התלמידים בתחומים מספרים, אלגברה, נתונים והסתברות גבוהים ודומים זה לזה, ההישגים בגיאומטריה נמוכים יחסית אליהם

 • בארבעת תחומים אלה חל שיפור גדול דומה בין 2007 ל-2011 (כ-50 נק')

 • השיפור בגאומטריה בין 2007 ל-2011 הוא הגבוה ביותר מבין תחומי התוכן (60 נק')


11 12 2012 ramacation il

מתמטיקה: הישגים לפי מיומנויות קוגניטיביות 2007 - 2011

+60

+58

+40

 • הישגי התלמידים דומים בשלוש המיומנויות הקוגניטיביות (חשיבה, יישום וידע)

 • במיומנויות "ידע" ו"חשיבה" חל שיפור גדול דומה בהישגי התלמידים בין 2007 ל-2011 (כ-60 נק'). במיומנות "יישום" השיפור נמוך במעט (40 נק')


11 12 2012 ramacation il

מדעים

ישראל במבט בינלאומי


11 12 2012 ramacation il

מדעים 2011: ההישגים בישראל ובמדינות המשתתפות

מדינות עם הישגים דומים לישראל

 • סינגפור, טאיוואן וקוריאה מובילות בהישגיהן

 • הציון הממוצע של ישראל במדעים זהה לציון במתמטיקה, ומדרג אותה במקום ה-13 מבין המדינות המשתתפות

 • הישגי ישראל דומים לאלה של מדינות המערב


11 12 2012 ramacation il

מדעים 2011: ההישגים בישראל ובמדינות השוואה

3

1

5

7

10

12

13

15

מיקום מתוך 42 מדינות


11 12 2012 ramacation il

מדעים: מגמות שינוי בהישגים 2007 - 2011

 • השיפורשל תלמידי ישראל במדעים בשנת 2011 בהשוואה ל-2007 (48 נק') הוא השני בגודלו מבין 36 המדינות שהשתתפו בשני מחזורי המחקר

 • שיפור זה הוא הוא הגדול מבין המדינות בעלות ההישגים הגבוהים


11 12 2012 ramacation il

מדעים: תיאוררמותהבקיאות


11 12 2012 ramacation il

 • מדעים 2011: שיעור התלמידים ברמות הבקיאות

 • בישראל ובמדינות ההשוואה

 • יש הבדל בין המדינות בשיעור התלמידים בקטגוריות השונות

 • שיעור התלמידים בשתי הקטגוריות התחתונות ב"ממוצע המדינות המשתתפות" עומד על 46% (מעט פחות מאשר במתמטיקה), בעוד ששיעור התלמידים בשתי הקטגוריות העליונות עומד על 26% (מעט יותר מאשר במתמטיקה)


11 12 2012 ramacation il

 • מדעים 2011: שיעור התלמידים ברמות הבקיאות

 • בישראל ובמדינות ההשוואה

 • שיעור התלמידים בשתי הקטגוריות העליונות בסינגפור ובקוריאה גבוה מאוד בהשוואה לשאר המדינות

 • בישראל, שיעור התלמידים בשתי הקטגוריות העליונות - 39% מצטיינים וגבוהים - גבוה או דומה לשיעורם במדינות עם הישגים דומים (לדוגמה: אוסטרליה 35%, ארה"ב 40%)


11 12 2012 ramacation il

 • מדעים 2011: שיעור התלמידים ברמות הבקיאות

 • בישראל ובמדינות ההשוואה

 • השיעור הנמוך ביותר של תלמידים "מתחת לסף" הוא בפינלנד (1%)

 • בישראל, שיעור התלמידים "מתחת לסף" (12%) נמוך בהרבה מ"ממוצע המדינות המשתפות" (22%), אך גבוה משיעורם בקרב מדינות עם הישגים דומים (לדוגמה: ארה"ב 7%, אוסטרליה 3%)


11 12 2012 ramacation il

מדעים 2011: פיזור ההישגים במדינות המשתתפות

 • הפיזור בהישגי התלמידים במדעים בישראל הוא הגבוה מבין המדינות בעלות ההישגים הגבוהים או דומים לאלה של ישראל (למעט סינגפור)

 • הפיזור בהישגים חושב כפער ההישגים של האחוזון ה-95 מהאחוזון ה-5

- מדינות בעלות הישגים גבוהים או דומים לאלה של ישראל

מדינות ה-IEA


11 12 2012 ramacation il

 • מדעים 2011: ההישגים של 5%התלמידים הגבוהים ביותר ו-5% התלמידים הנמוכים ביותר

 • סף הישגיהם של 5% התלמידים הטובים ביותר במדינות המובילות (כמו סינגפור) הוא גבוה מאד

 • בישראל, סף הישגיהם של 5% התלמידים הטובים ביותר דומה ולעיתים אף עולה על זה של במדינות בעלות הישגים דומים וגבוהים ממנה

 • הפער בין סף ההישגים של 5% התלמידים הטובים ביותר לבין סף ההישגים של 5% החלשים ביותר בישראל גדול יחסית למדינות עם ממוצע הישגים דומה


11 12 2012 ramacation il

מדעים במבט פנים-ישראלי


11 12 2012 ramacation il

 • 2007-2011 מדעים: הישגים בישראל

+48

25

13

מיקום

מס' המדינות המשתתפות

42 49

 • עלייה גדולה בהישגי התלמידים בישראל במדעים בין 2007 ל-2011

 • קידום משמעותי במיקום ישראל במדרג המדינות


11 12 2012 ramacation il

 • מדעים: שיעור התלמידים ברמות הבקיאות 2007-2011

 • בין השנים 2007 - 2011:

  • עלה במידה ניכרת אחוז התלמידים המצטיינים והגבוהים

  • ירד במידה ניכרת אחוז התלמידים בשתי הקטגוריות התחתונות


11 12 2012 ramacation il

מדעים במבט פנים-ישראליעל מגזרי שפה


11 12 2012 ramacation il

 • מדעים 2011: מגמות שינוי בהישגים לפי מגזר שפה

13

10

22

מיקום

תואם למיקום

מס' המדינות המשתתפות

42 42

42

 • הישגי דוברי העבריתגבוהים ב-53 נקודות מ"ממוצע המדינות המשתתפות", והישגי דוברי הערביתגבוהים במעט מ"ממוצע המדינות המשתתפות"

 • הישגי דוברי העברית גבוהים ב-49 נקודות מהישגי דוברי הערבית


11 12 2012 ramacation il

 • מדעים: מגמות שינוי בהישגים לפימגזר שפה

 • 2007 - 2011

+45

+59

19

10

37

22

תואם למיקום

מס' המדינות המשתתפות

42 49 42 49

 • עלייה גדולה (45 ו-59 נקודות, בהתאמה) בהישגי שני המגזרים ובמיקומםבמדרג במדעים בין 2007 ל-2011


11 12 2012 ramacation il

 • מדעים: שיעור התלמידים ברמות הבקיאות לפי מגזר שפה 2007- 2011

 • בין השנים 2007 - 2011 עלה במידה ניכרת אחוז התלמידים המצטיינים והגבוהים בקרב דוברי עברית ודוברי ערבית

 • ירד במידה ניכרת אחוז התלמידים בשתי הקטגוריות התחתונות בקרב דוברי עברית וערבית


11 12 2012 ramacation il

מדעים במבט פנים-ישראליעל רקע כלכלי-חברתי


11 12 2012 ramacation il

 • מדעים: ההישגים בקרב דוברי עברית לפי רקע חברתי-כלכלי2011 - 2007

+60

+28

+63

 • כל אחת משלוש שכבות הרקע החברתי-כלכלי התקדמה במדעים בהשוואה ל-2007

 • השיפור בולט מאד בקרב תלמידים בבתי ספר עם רקע חברתי-כלכלי נמוך וגבוה

 • פער גדול מאוד בין ההישגים במדעים של תלמידים בבתי ספר דוברי עברית עם רקע חברתי-כלכלי נמוך וגבוה (64 נקודות ב-2011 ו-67 נקודות ב-2007


11 12 2012 ramacation il

 • מדעים: ההישגים בקרב דוברי ערבית 2011 - 2007 לפי רקע חברתי-כלכלי

82+

53+

 • כל אחת משכבות הרקע החברתי-כלכלי התקדמה מאד בהשוואה ל-2007

 • השיפור בולט עוד יותר בקרב תלמידים עם רקע חברתי-כלכלי בינוני

 • פער בהישגים של תלמידים דוברי ערבית מבתי ספר עם רקע חברתי-כלכלי בינוני לעומת נמוך (52 נקודות פער ב-2011; 23 נקודות פער ב-2007)


11 12 2012 ramacation il

 • מדעים 2011: ההישגים לפי רקע חברתי-כלכלי ולפי מגזר

דוברי עברית

דוברי ערבית

 • הפער בין מגזרי השפה (49 נקודות) קטן ואף מתהפך כאשר בוחנים את ההישגים בתוך כל שכבה חברתית-כלכלית בנפרד

  • פער של 7 נק' (לטובת דוברי ערבית) בין תלמידים משני המגזרים בבתי ספר עם רקע חברתי-כלכלי בינוני

  • פער של 20 נק' (לטובת דוברי עברית) בין תלמידים משני המגזרים בבתי ספר עם רקע חברתי-כלכלי נמוך


11 12 2012 ramacation il

מדעים במבט פנים-ישראליעל מגדר


11 12 2012 ramacation il

 • מדעים:ההישגים לפי מגדר 2007- 2011

47+

49+

 • עלייה גדולה (כ-50 נקודות) בהישגי הבנים ובהישגי הבנותבין השנים 2007 ל-2011


11 12 2012 ramacation il

 • מדעים:ההישגים לפי מגזר שפה ומגדר 2007 - 2011

35

30

 • בקרב דוברי העברית: הישגי הבנות והבנים דומים הן ב-2007 והן ב-2011

 • בקרב דוברי הערבית:הישגי הבנות גבוהים מהישגי הבנים (הפער אף גדול במעט ב-2011 בהשוואה ל-2007)


11 12 2012 ramacation il

מדעים במבט פנים-ישראליעל תחומי תוכן ומיומנויות קוגניטיביות


11 12 2012 ramacation il

מדעים: הישגים לפי תחום תוכן 2007 - 2011

+42

+51

+47

+42

 • הישגי התלמידים בביולוגיההם הגבוהים ביותר ובמדעי כדור-הארץ הם הנמוכים ביותר מבין תחומי התוכן

 • בכל ארבעת התחומים חל שיפור גדול בין 2007 ל-2011

 • העלייה בין 2007 ל-2011 בביולוגיה וכימיה (כ-50 נק') גבוהה מהעלייה בפיזיקה ומדעי כדור הארץ (42 נק')


11 12 2012 ramacation il

מדעים: הישגים לפי מיומנויות קוגניטיביות 2007 - 2011

+46

+38

+56

 • הישגי התלמידים במיומנויות "ידע" ו-"חשיבה" דומים וגבוהים במעט מההישגים במיומנות "יישום"

 • בין 2007 ל-2011 חלה עלייה גדולה בכל המיומנויות הקוגניטיביות. העלייה הגדולה ביותר היא במיומנות "יישום" (56 נק')


11 12 2012 ramacation il

קריאה

ממצאים עיקריים


11 12 2012 ramacation il

פירלס2011:ההישגים של תלמידי ישראל

+29

מיקום במדרג 45 המדינות

18

 • ממוצע ההישגים של ישראל בקריאה גבוה מ"ממוצע המדינות המשתתפות" במחקר ( 29 נק')

 • ממוצע זה מציב את ישראל במקום ה-18


2006 2011

פירלס:ההישגים של תלמידי ישראל ומגמות שינוי 2006-2011

+29

31

18

מיקום במדרג 45 המדינות

 • עלייה בהישגי התלמידים בקריאה בין 2006 ל-2011

 • התקדמות משמעותית במיקום במדרג המדינות


11 12 2012 ramacation il

 • פירלס 2011 במבט על

 • נרשמה עלייה של כ-30 נקודות (כשליש סטיית תקן) בממוצע ההישגים של תלמידי ישראל באוריינות קריאה בכיתה ד' במחקר פירלס2011 בהשוואה ל-2006

 • ניכרת התקדמות משמעותית במיקום ישראל במדרג המדינות

 • ניכרת עלייה בשיעור ה"גבוהים" וה"מצטיינים", וצמצום בשיעור המשתייכים לשתי רמות הבקיאות הנמוכות, בקרב שני המגזרים

 • שיפור גדול נרשם בקרב שני מגזרי השפה, ובפרט חלה התקדמות משמעותית בקרב תלמידים דוברי הערבית - דבר שהביא לצמצום פערים בין המגזרים

 • השיפור בהישגים בא לידי ביטוי בכל השכבות החברתיות-כלכליות

 • השונות בישראל נותרה גבוהה

 • ממצאים חיוביים אלה נמצאים בהלימה עם הטמעת התכנית לקידום הישגים, שהוכנסה למערכת החינוך בתש"ע. במסגרת התוכנית הוגדרו יעדים לשיפור ההישגים הלימודיים בבתי ספר יסודיים בשפת אם

 • המשרד הקצה:

  • תוספת של שעות הוראה, ימי הדרכה בבתי הספר והקצו מדריכים רבים יותר לבתי הספר

  • ערכות ומשימות לתלמידים להעמקת הלמידה וניטור וטיפול בתלמידים המתקשים ברכישת הקריאה

 • כמו כן, הוטמעה תכנית לימודים חדשה בשפת-אם ערבית בבתי ספר יסודיים (כמסקנה מתוצאות מחקר פירלס 2006),והוכנסו תכניות לימודים עדכניות בשפת אם לקדם יסודי בשני המגזרים


 • 11 12 2012 ramacation il

  קריאה

  ישראל במבט בינלאומי


  11 12 2012 ramacation il

  קריאה 2011: ההישגים בישראל ובמדינות המשתתפות

  המדינות הדומות לישראל בהישגים

  • הונג קונג, רוסיה, פינלנד וסינגפור מובילות בהישגיהן

  • מיקומה של ישראל הוא 18 במדרג מבין 45 המדינות המשתתפות


  11 12 2012 ramacation il

  קריאה 2011: ההישגים בישראל ובמדינות ההשוואה

  1

  2

  3

  4

  6

  18

  23

  27

  מיקום מתוך 45 מדינות


  11 12 2012 ramacation il

  • קריאה: מגמות שינוי בהישגים 2006 - 2011

  • השיפור בישראל בשנת 2011 בהשוואה ל-2006 (29 נק') הוא השלישי בגודלומבין 30 המדינות שהשתתפו בשני מחזורי המחקר, והגדול מבין המדינות עם ההישגים הגבוהים


  11 12 2012 ramacation il

  • קריאה: תיאוררמותהבקיאות


  11 12 2012 ramacation il

  • קריאה 2011: שיעור התלמידים ברמות הבקיאות

  • בישראל ובמדינות השוואה

  • יש הבדל בין המדינות בשיעור התלמידים בקטגוריות השונות

  • שיעור התלמידים בשתי הקטגוריות התחתונות ב"ממוצע המדינות משתתפות" הוא 30%, ושיעור התלמידים בשתי הקטגוריות העליונות עומד על 37%


  11 12 2012 ramacation il

  • קריאה 2011: שיעור התלמידים ברמות הבקיאות

  • בישראל ובמדינות השוואה

  • שיעור התלמידים בשתי הקטגוריות העליונות במדינות בעלות ההישגים הגבוהים ביותר הוא כ-65% ובישראל 49%

  • בישראל, שיעור התלמידים המצטיינים (15%) גבוה או דומה לשיעורם במדינות עם הישגים דומים


  11 12 2012 ramacation il

  • קריאה 2011: שיעור התלמידים ברמות הבקיאות

  • בישראל ובמדינות השוואה

  • בישראל שיעור התלמידים "מתחת לסף" (7%) גבוה בהשוואה למדינות עם הישגים דומים

  • בישראל, שיעור התלמידים בשתי הקטגוריות הנמוכות (20%)גבוה משיעורם בקרב מדינות עם הישגים דומים


  11 12 2012 ramacation il

  קריאה 2011: שיעור התלמידים ברמות הבקיאות בישראל ובמדינות עם הישגים דומים

  • ממוצע ההישגים בישראל (541) דומה מבחינה סטטיסטית לממוצע ההישגים של המדינות הממוקמות במקומות 13-22 במדרג המדינות:

  • הולנד (546), צ'כיה (545), שוודיה (542), גרמניה (541), פורטוגל (541),

  • הונגריה (539), סלובקיה (535) ובולגריה (532)

  • בישראל, בהשוואה למדינות עם הישגים דומים:

   • שיעור התלמידים המצטיינים (15%) גבוה או דומה לשיעורם במדינות עם הישגים דומים (לדוגמה: הולנד 7%, גרמניה 10%)

   • שיעור התלמידים "מתחת לסף" (7%) גבוה בהשוואה למדינות עם הישגים דומים (לדוגמה: הולנד 0%, גרמניה 2%)

   • שיעור התלמידים בשתי רמות הבקיאות הנמוכות (20%)גבוה משיעורם בקרב מדינות עם הישגים דומים (לדוגמה: הולנד 10%, גרמניה 15%)


  11 12 2012 ramacation il

  קריאה 2011: פיזור ההישגים במדינות המשתתפות

  • הפיזור בהישגי התלמידים בקריאה בישראל הוא הגבוה מבין המדינות בעלות ההישגים הגבוהים או דומים לאלה של ישראל

  • הפיזור בהישגים חושב כפער ההישגים של האחוזון ה-95 מהאחוזון ה-5

  מדינות ה-IEA

  - מדינות בעלות הישגים גבוהים או דומים לאלה של ישראל


  11 12 2012 ramacation il

  • קריאה 2011: ההישגים של 5%התלמידים הגבוהים ביותר ו-5% התלמידים הנמוכים ביותר

  • סף הישגיהם של 5% התלמידים הטובים ביותר בישראל (670) דומה לזה במדינות בעלות הישגים גבוהים או דומים לישראל (לדוגמה: ארה"ב 671, ניו זילנד 666)

  • הפער בין סף ההישגים של 5% התלמידים הטובים ביותר לבין סף ההישגים של 5% התלמידים החלשים ביותר בישראל גדול(287 נק') בהשוואה למדינות עם הישגים דומים


  11 12 2012 ramacation il

  קריאה

  במבט פנים-ישראלי


  2006 20111

  קריאה:ההישגים של תלמידי ישראל ומגמות שינוי 2006-2011

  +29

  31

  18

  מיקום במדרג 45 המדינות

  • עלייה בהישגי התלמידים בקריאה בין 2006 ל-2011

  • התקדמות משמעותית במיקום במדרג המדינות


  2007 20111

  קריאה: שיעור התלמידים ברמות הבקיאות 2007-2011

  • בין השנים 2006 ל-2011:

  • עלה אחוז התלמידים המצטיינים

  • ירד אחוז התלמידים בשתי הקטגוריות הנמוכות


  11 12 2012 ramacation il

  קריאה במבט פנים-ישראלי

  על מגזרי שפה


  11 12 2012 ramacation il

  • קריאה 2011: לפי מגזר שפה

  18

  2

  35

  מיקום

  תואם למיקום

  מס' המדינות המשתתפות

  45

  45 45

  • הישגי דוברי העבריתגבוהים מאד (גבוהים ב-56 נק' מ"ממוצע המדינות המשתתפות"), תואמים למקום שני במדרג וזהים לאלה של רוסיה ופינלנד

  • הישגי דוברי הערביתנמוכים ב-33 נק' מ"ממוצע המדינות המשתתפות", אך יש להתייחס לכך על רקע תופעת הדיגלוסיה המאפיינת את דוברי הערבית

  • הישגי דוברי העברית גבוהים ב-89 נקודות מהישגי דוברי הערבית


  11 12 2012 ramacation il

  • קריאה: מגמת שינוי בהישגים לפימגזר שפה

  • 2006 - 2011

  +20

  +51

  תואם למיקום במדרג 45 המדינות

  11

  2

  40

  35

  • עלייה גדולה בהישגי דוברי הערבית בין 2006 לבין 2011

  • עלייה בהישגי דוברי העברית בין 2006 ל-2011


  11 12 2012 ramacation il

  • קריאה: שיעור התלמידים ברמות הבקיאות לפי מגזר שפה 2006 - 2011

  • בין השנים 2006 – 2011:

  • עלה אחוז התלמידים המצטיינים וירד אחוז התלמידים בשתי הקטגוריות הנמוכות בשני מגזרי השפה

  • ירידה גדולה במיוחד בשיעור התלמידים בקטגוריות הנמוכות בקרב דוברי ערבית (מ-67% ל-44%)


  11 12 2012 ramacation il

  קריאה במבט פנים-ישראלי

  על רקע כלכלי-חברתי


  11 12 2012 ramacation il

  • קריאה: ההישגים בקרב דוברי עברית לפי רקע חברתי-כלכלי 2011 - 2006

  +20

  +17

  +14

  • שיפור מתון ודומה בהישגים ב-2011 בקרב תלמידים משלוש שכבות הרקע חברתי-כלכלי השונות בהשוואה ל-2006

  • פער בין ההישגים בקריאה של תלמידים מבתי ספר דוברי עברית עם רקע חברתי-כלכלי נמוך וגבוה ( 44 נק' ב-2011 ו- 38 נק' ב-2006)


  11 12 2012 ramacation il

  • קריאה: ההישגים בקרב דוברי ערבית 2011 - 2006 לפי רקע חברתי-כלכלי

  29+

  66+

  • כל אחת משכבות הרקע החברתי-כלכלי התקדמהב-2011 בהשוואה ל-2006

  • שיפור גדול מאוד בהישגים ב-2011 בקרב תלמידים עם רקע חברתי-כלכלי נמוך (66 נק') הביא לצמצום פערים בין השכבות

  • פער בין הישגי תלמידים מבתי ספר עם רקע חברתי-כלכלי בינוני ונמוך (14 נק' ב-2011 לעומת 51 נק' ב-2006)


  11 12 2012 ramacation il

  • קריאה 2011 : ההישגים לפי רקע חברתי-כלכלי ולפי מגזר

  דוברי עברית

  דוברי ערבית

  • הפער בין מגזרי השפה (89 נק' לטובת דוברי העברית) קטןבמקצת כאשר בוחנים את ההישגים בתוך כל שכבה חברתית-כלכלית בנפרד

   • פער של 67 נק' (לטובת דוברי עברית) בין תלמידים בבתי ספר עם רקע חברתי-כלכלי בינוני

   • פער של 67 נק' (לטובת דוברי עברית) בין תלמידים בבתי ספר עם רקע חברתי-כלכלי נמוך


  11 12 2012 ramacation il

  קריאה במבט פנים-ישראלי

  על מגדר


  11 12 2012 ramacation il

  • קריאה:ההישגים לפי מגדר 2006 - 2011

  24+

  32+

  • עלייה בהישגי שני המגדרים, ובפרט בקרב הבנים (32 נק')


  11 12 2012 ramacation il

  • קריאה:ההישגים לפי מגזר שפה ומגדר 2006 - 2011

  27

  30

  • בקרב דוברי העברית: הישגי הבנות והבנים דומים (הן ב-2011 והן ב-2006)

  • בקרב דוברי הערבית: הישגי הבנות גבוהים מהישגי הבניםהפער לטובת הבנות נשאר דומה בהשוואה ל-2006 (כ-30 נק')


  11 12 2012 ramacation il

  קריאה במבט פנים-ישראלי

  על תחומי קריאה (סוגי טקסט)

  ומיומנויות קריאה


  11 12 2012 ramacation il

  • קריאה: הישגים לפי מטרות הקריאה (סוגות) ומיומנויות 2006 -2011

  סוג טקסט

  מיומנויות קריאה

  +26

  +27

  +34

  +31

  • הישגי התלמידים דומים בשאלות הבודקות מיומנויות קריאה שונות

  • בין 2006 ל-2011 חלה עלייה דומה בשאלות הבודקות מיומנויות שונות (כ-30 נקודות)


  11 12 2012 ramacation il

  ישראל במבט על


  11 12 2012 ramacation il

  טימסופירלס 2011: ההישגים והמיקום של תלמידי ישראל

  פירלסטימס

  7

  13

  18

  מיקום במדרג 42 המדינות

  מיקום במדרג 45 המדינות


  11 12 2012 ramacation il

  טימסופירלס2011: שיעור התלמידים ברמות הבקיאות השונות

  בישראל ובממוצע המדינות המשתתפות

  • שיעור "המצטיינים והגבוהים" בישראל: גבוה מ"ממוצע המדינות המשתתפות" במתמטיקה, במדעים ובקריאה

  • השיעור בישראל "בשתי הקטגוריות הנמוכות": נמוך מ"ממוצע המדינות המשתתפות" במתמטיקה, במדעים ובקריאה


  11 12 2012 ramacation il

  טימסופירלס: שינוי בהישגים בשני המחזורים האחרוניםכלל ישראל

  קריאה ד' מדעים ח' מתמטיקה ח'

  +48

  +29

  +53

  25

  18

  24

  7

  13

  31

  מיקום

  מס' המדינות המשתתפות

  45 45 42 49 42 49

  • עלייה גדולה בהישגי ישראל במתמטיקה ובמדעים בכיתות ח', ובמיקומה במדרג המדינות המשתתפות

  • עלייה בהישגי ישראל בקריאהבכיתות ד', ובמיקומה במדרג המדינות המשתתפות


  11 12 2012 ramacation il

  טימסופירלס: שינוי בהישגים בשני המחזורים האחרוניםדוברי עברית

  קריאה ד' מדעים ח' מתמטיקה ח'

  +20

  +45

  +52

  19

  2

  19

  7

  10

  11

  תואם למיקום

  מס' המדינות המשתתפות

  45 45 42 49 42 49

  • עלייה גדולה בהישגי דוברי עברית במתמטיקה ובמדעים בכיתות ח', ובמיקומם במדרג (מיקום בעשירייה הראשונה בין כלל המדינות המשתתפות)

  • עלייה בהישגי דוברי עברית בקריאה בכיתות ד', והתקדמות למקום התואם למקום ה-2 במדרג


  11 12 2012 ramacation il

  טימסופירלס: שינוי בהישגים בשני המחזורים האחרוניםדוברי ערבית

  קריאה ד' מדעים ח' מתמטיקה ח'

  +51

  +59

  +57

  37

  35

  34

  22

  22

  40

  תואם למיקום

  מס' המדינות המשתתפות

  45 45 42 49 42 49

  • עלייה גדולה בהישגי דוברי ערבית במתמטיקה ובמדעים בכיתות ח' , והתקדמות במיקום במדרג המדינות

  • עלייה גדולה בהישגי דוברי ערבית בקריאה בכיתות ד', והתקדמות במיקום במדרג המדינות


  1999 2011

  טימס: הישגי ישראל והמיקום במדרג המדינות 1999-2011מספר והרכב המדינות המשתתפות במחקרים משתנה ממחזור למחזור


  2001 2011

  פירלס: הישגי ישראל והמיקום במדרג המדינות 2001-2011מספר והרכב המדינות המשתתפות במחקרים משתנה ממחזור למחזור


  11 12 2012 ramacation il

  טימסופירלס: מגמות שינוי בהישגים 1999-2011

  מספר והרכב המדינות המשתתפות במחקרים משתנה ממחזור למחזור

  קריאה מדעים מתמטיקה

  +32

  +50

  +48

  25

  18

  28

  19

  24

  7

  26

  23

  13

  23

  31

  מיקום

  מס' המדינות המשתתפות

  45 45 35 42 49 45 38 42 49 45 38

  • עלייה גדולה בהישגי ישראל במתמטיקה ובמדעים בכיתות ח' מאז 1999

   • בשנת 2007 התקיימה שביתת מורים ארוכה והלימודים בחט"ב לא התקיימו כסדרם

  • עלייה בהישגי ישראל בקריאהבכיתות ד' מאז 2001


  11 12 2012 ramacation il

  מתמטיקה: מגמות שינוי בהישגים 1999 - 2011

  28

  19

  24

  7

  מיקום

  מס' המדינות המשתתפות

  42 49 45 38


  11 12 2012 ramacation il

  מתמטיקה: מגמות שינוי בהישגים לפי מגזר שפה

  1999 - 2011

  +54

  +68

  22

  22

  19

  7

  35

  27

  34

  22

  תואם למיקום

  מס' המדינות המשתתפות

  42 49 45 38 42 49 45 38

  • עלייה גדולה בהישגים במתמטיקה בשני המגזרים מ-1999 ועד 2011

  • ב- 2007 הייתה שביתת מורים, והלימודים בחט"ב לא התקיימו כסדרם


  11 12 2012 ramacation il

  מדעים: מגמות שינוי בהישגים 1999 - 2011

  25

  26

  23

  13

  מיקום

  מס' המדינות המשתתפות

  42 49 45 38


  11 12 2012 ramacation il

  מדעים: מגמות שינוי בהישגים לפי מגזר שפה

  1999 - 2011

  +46

  +87

  24

  21

  19

  10

  36

  29

  37

  22

  תואם למיקום

  מס' המדינות המשתתפות

  42 49 45 38 42 49 45 38

  • עלייה גדולה בהישגי שני המגזרים במדעים מ-1999 ועד 2011 (העלייה בולטת במיוחד במגזר דוברי הערבית)

  • ב-2007: שביתת מורים והלימודים בחט"ב לא התקיימו כסדרם


  11 12 2012 ramacation il

  פירלס: הישגים בשנים 2001-2011

  18

  23

  31

  מיקום

  מס' המדינות המשתתפות

  45 45 35


  11 12 2012 ramacation il

  קריאה: מגמות שינוי בהישגים לפי מגזר שפה

  2001 - 2011

  +30

  +54

  12

  11

  2

  30

  40

  35

  תואם למיקום

  מס' המדינות המשתתפות

  45 45 35 45 45 35

  • עלייה גדולה בהישגי דוברי הערבית בין 2006 לבין 2011

  • עלייה בהישגי דוברי העברית בין 2001 ל-2011


  11 12 2012 http rama education gov il1

  הישגי ישראל

  במבט בינלאומי ופנים-ישראלי

  כ"ז כסלו תשע"ג 11.12.2012הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוךhttp://rama.education.gov.il

  תודה רבה!


 • Login