11 12 2012 http rama education gov il
Download
1 / 112

כ"ז כסלו תשע"ג 11.12.2012 הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך ramacation.il - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

הישגי ישראל במבט בינלאומי ופנים-ישראלי. כ"ז כסלו תשע"ג 11.12.2012 הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך http://rama.education.gov.il. המחקרים הבינלאומיים בתחום החינוך.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

כ"ז כסלו תשע"ג 11.12.2012 הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך ramacation.il

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


הישגי ישראל

במבט בינלאומי ופנים-ישראלי

כ"ז כסלו תשע"ג 11.12.2012הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוךhttp://rama.education.gov.il


המחקרים הבינלאומיים בתחום החינוך

מטרת המחקרים הבינלאומיים בתחום החינוך היא לבדוק את הידע של תלמידים בתחומים הנבדקים ואת ההקשר החינוכי של הוראת מקצועות אלה באופן השוואתי במדינות שונות ברחבי העולם

 • מהם יתרונות המחקרים הבינלאומיים בתחום החינוך?

 • מאפשרים השוואה בין הישגיהם של תלמידים ממדינות שונות

 • מצביעים על מגמות שינוי בהישגים של ישראל לאורך השנים

 • מאפשרים בחינת מגמות בפערים בין קבוצות שונות בתוך מדינות וביניהן

 • מדוע חשוב לישראל להשתתף במחקרים הבינלאומיים?

 • ההשתתפות במחקרים הבינלאומיים מאפשרת -

 • לקבל תמונה מהימנה אודות מערכת החינוך בפרספקטיבה בינלאומית

 • לעמוד על חוזקות וחולשות של מערכת החינוך בהשוואה למערכות חינוך אחרות בעולם

 • לבחון גישות חדשות ועדכניות בהוראת תחומי הדעת הנבדקים, ולבחון לאורן את תכניות הלימודים בישראל ואת הטמעתן

 • לבחון עמדות ותפיסות של תלמידים, מורים, מנהלים והורים ונתוני הקשר חינוכיים נוספים בהשוואה למערכות חינוך אחרות


המחקרים הבינלאומיים - PIRLSו-TIMSS

 • מחקרי טימסופירלס נערכים ברחבי העולם מטעם ארגון ה- IEA:

 • International Association for the Evaluation of Educational Achievements

  • IEA הינו ארגון בינלאומי ותיק ועצמאי להערכת הישגים בחינוך, וחברים בו מוסדות מחקר באוניברסיטאות ובממשלות רבות

  • הארגון עורך מאז שנות הששים מחקרים רחבי היקף אודות הישגים חינוכיים והיבטים נוספים של חינוך

  • ממצאי המחקרים משמשים את קובעי מדיניות ומקבלי החלטות ברחבי העולם

 • המחקרים בהם משתתפת ישראל:

  • מחקר בינלאומי במתמטיקה ובמדעים - TIMSS:

   • Trends in International Mathematics and Science Study

  • מחקר בינלאומי באוריינות קריאה - PIRLS:

   • Progress in International Reading Literacy Study

 • בישראל מבוצעים המחקרים על-ידי ראמ"ה:

 • הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך


אודות מחקרי IEA בהם משתתפת ישראל

 • סולם טימס נבנה בשנת 1995 וסולם פירלס נבנה בשנת 2001 כך שממוצע הישגי המדינות המשתתפות דאז נקבע על 500 וסטיית התקן נקבעה על 100

 • הציונים במחזורי המחקרים השונים מכויילים לסולם זה, כך שמתאפשרת בדיקת מגמות לאורך זמן

 • מספר והרכב המדינות המשתתפות משתנה מעט ממחזור אחד לשני

 • המבחנים מתורגמים ע"י ראמ"ה מאנגלית לשפות עברית וערבית


המחקרים בישראל

המשתתפים במחקרי פירלסוטימס בישראל (מאי -יוני 2011):

 • המחקרים נערכו בקרב מדגם ארצי מייצג של תלמידי כיתות ד'(PIRLS) וכיתות ח' (TIMSS)

 • 99% מבתי הספר שנדגמו ולמעלה מ-90% מהתלמידים שנדגמו השתתפו במחקר

 • מסגרת הדגימה מקבילה לזו שהתקיימה במחזורי המחקר הקודמים (ללא חרדים וללא בתי ספר של החינוך המיוחד)


מה נבדק במחקר TIMSS?

 • הידע הנבדק במחקר מאורגן סביב שני צירים:

  • ציר תוכן המגדיר ומפרט את תחומי התוכן והנושאים במתמטיקה ומדעים

  • ציר קוגניטיבי המגדיר את המיומנויות הקוגניטיביות

 • תחומי התוכן במתמטיקה:מספרים (29%), אלגברה (33%), גאומטריה (19%), נתונים והסתברות (19%)

 • תחומי התוכן במדעים: ביולוגיה (37%), כימיה (20%), פיזיקה (25%), מדעי כדור הארץ (18%)

 • המיומנויות הקוגניטיביות:

  • ידע (Knowing) - מתמטיקה (36%), מדעים (32%)

  • יישום((Applying-מתמטיקה (39%), מדעים (44%)

  • חשיבה (Reasoning) - מתמטיקה (25%), מדעים (24%)

 • למבחן 14גרסאות ובהן סה"כ: 217שאלות במתמטיקה ו- 217שאלות במדעים

 • כל שאלה בודקת תחום תוכן ומיומנות קוגניטיבית

 • בנוסף לציון הכולל במתמטיקה ובמדעים, מדווח ציון לפי תחומי תוכן וציון לפי מיומנויות קוגניטיביות


מה נבדק במחקר PIRLS?

 • המחקר מגדיר שתי מטרות עיקריות לקריאה: קריאה לצורך התנסות ספרותית וקריאה לצורך רכישת מידע

 • מטרות הקריאה שהוגדרו נבדקות בשני סוגים של טקסט:

  • טקסט ספרותי - לצורך התנסות ספרותית(52%)

  • טקסטמידעי - לצורך רכישת מידע (48%)

 • בכל אחדמסוגי הטקסט נבדקות מיומנויות הקריאה האלה:

  • מיומנויות קריאה פשוטות

   • אחזור מידע (22%)

   • הסקה ישירה (28%)

  • מיומנויות קריאה מורכבות

   • פרשנות ושילוב מידע (37%)

   • הערכת טקסט (13%)

 • המבחן כלל 10 טקסטים: חמישה טקסטים ספרותיים (72 שאלות) וחמישה מידעיים (63 שאלות)

 • למבחן 13 גרסאות כשבכל גרסה שני טקסטים (ספרותי ומידעי)

 • בנוסף לציון הכולל בקריאה, מדווח ציון לפי סוג הטקסט וכן ציון במיומנויות קריאה פשוטות ובמיומנויות קריאה מורכבות


מתמטיקהומדעים

ממצאים עיקריים


TIMSS : ההישגים של תלמידי ישראל - 2011

+39

+49

7

13

מיקום במדרג 42 המדינות

 • ממוצע ההישגים של ישראל במתמטיקה ובמדעים זהה וגבוה בהרבה מ"ממוצע המדינות המשתתפות" במחקר: במתמטיקה ( 49 נק') ובמדעים (39 נק')

 • ממוצע זה מעמיד את ישראל במקום ה-7 במתמטיקה ובמקום ה-13 במדעים


TIMSS : מגמות שינוי בהישגים של תלמידי ישראל 2007-2011

+48

+53

24

7

25

13

מיקום

מס' המדינות המשתתפות

42 49 42 49

 • עלייה גדולה בהישגי התלמידים בישראל במתמטיקה ובמדעים בין 2007 ל-2011

 • קידום משמעותי במיקום ישראל במדרג המדינות

  • בשנת 2007 התקיימה שביתת מורים ארוכה והלימודים בחט"ב לא התקיימו כסדרם


 • טימס 2011 במבט-על

 • נרשמה עלייה גדולה של כ-50 נקודות (כחצי סטיית תקן) בממוצע ההישגים של תלמידי ישראל במתמטיקה ובמדעים במחקר טימס שנערך בשנת 2011 (תשע"א)

 • חלה התקדמות משמעותית במיקומה של ישראל במדרג המדינות המשתתפות

 • חלה עלייה משמעותית בשיעור הגבוהים והמצטיינים במתמטיקה ובמדעים, וירידה משמעותית בשיעור הנכללים בשתי רמות הבקיאות הנמוכות ביותר

 • שיפור גדול נרשם במתמטיקה ובמדעים בקרב שני מגזרי השפה, וחלה התקדמות משמעותית בקרב תלמידים מכל השכבות החברתיות-כלכליות

 • השונות(פיזור הציונים) בישראל נותרה גבוהה

 • ממצאים חיוביים אלה נמצאים בהלימה עם הטמעת התכנית לקידום הישגים, שהוכנסה למערכת החינוך בתש"ע. במסגרת התוכנית הוגדרו יעדים לשיפור ההישגים הלימודיים בכיתות ז'-ט' בחט"ב במתמטיקה, במדעים ובשפת אם

 • התוכנית לקידום ההישגים כללה הקצאה תוספתית של:

  • שעות הוראה במתמטיקה, מדעים ושפה

  • ימי הדרכה בבתי הספר והקצאת מדריכים רבים יותר לבתי הספר

  • השתלמויות למורים

  • ערכות ומשימות לתלמידים להעמקת הלמידה ונושאי הלימוד


מתמטיקה

ישראל במבט בינלאומי


מתמטיקה 2011: ההישגים בישראל ובמדינות המשתתפות

המדינות הדומות לישראל בהישגים

 • קוריאה, סינגפור וטאיוואן מובילות בהישגיהן במתמטיקה

 • ישראל ממוקמת שביעית מבין המדינות המשתתפות

 • ישראל מובילה בין מדינות המערב


מתמטיקה 2011: ההישגים בישראל ובמדינות השוואה

1

2

6

7

8

9

12

16

מיקום מתוך 42 מדינות


מתמטיקה: מגמות שינוי בהישגים 2007 - 2011

 • השיפור בהישגי ישראל בשנת 2011 בהשוואה ל-2007 (53 נק') הוא השלישי בגודלו מבין 36 המדינות שהשתתפו בשני מחזורי המחקר

 • שיפור זה הוא הגדול מבין המדינות בעלות ההישגים הגבוהים


מתמטיקה: תיאוררמותהבקיאות


 • מתמטיקה 2011: שיעור התלמידים ברמות הבקיאות

 • בישראל ובמדינות השוואה

 • המדינות נבדלות בשיעור התלמידים ברמות הבקיאות השונות (מדינות המזרח הרחוק מובילות בשיעור המצטיינים - כ-80%)

 • שיעור התלמידים בשתי הקטגוריות התחתונות ב"ממוצע המדינות המשתתפות" הוא מעל ל-50%, בעוד ששיעור התלמידים בשתי הקטגוריות העליונות שם עומד על 23%


 • מתמטיקה 2011: שיעור התלמידים ברמות הבקיאות

 • בישראל ובמדינות השוואה

 • שיעור התלמידים בשתי הקטגוריות העליונות (מצטיינים וגבוהים) בקוריאה, סינגפור וטאיוואן גבוה מאוד (כ-80%) וגדול בהרבה משאר המדינות

 • בישראל, שיעור התלמידים המצטיינים וגבוהים (40%) - גבוה משיעורם במדינות עם הישגים דומים, והוא הגבוה מבין מדינות המערב


 • מתמטיקה: שיעור התלמידים ברמות הבקיאות

 • בישראל ובמדינות השוואה

 • שיעור התלמידים "מתחת לסף" הוא אפסי בקוריאה ובסינגפור (1%)

 • בישראל שיעור התלמידים "מתחת לסף" (13%) נמוךבהרבה מ"ממוצע המדינות המשתתפות" (27%), אך גבוה משיעורם בקרב מדינות עם הישגים דומים (לדוגמה: פינלנד 4%, ארה"ב 8%)


מתמטיקה 2011: פיזור ההישגים במדינות המשתתפות

 • הפיזור בהישגי התלמידים במתמטיקה בישראל הוא הגבוה מבין המדינות בעלות ההישגים הגבוהים או הדומים לאלה של ישראל (למעט טאיוואן)

 • הפיזור בהישגים חושב כפער ההישגים של האחוזון ה-95 מהאחוזון ה-5

- מדינות בעלות הישגים גבוהים או דומים לאלה של ישראל

מדינות ה-IEA


 • מתמטיקה 2011: ההישגים של 5%התלמידים הגבוהים ביותר ו-5% התלמידים הנמוכים ביותר

 • סף הישגיהם של 5% התלמידים הטובים ביותרבמדינות המובילות הוא גבוה מאד

 • סף הישגיהם של 5% התלמידים הטובים ביותר בישראל דומה לזה של רוסיה, ועולה על זה של המדינות הדומות לה בהישגים

 • הפער בין סף ההישגים של 5% התלמידים הטובים ביותר לבין סף ההישגים של 5% החלשים ביותר בישראל גדול יחסית למדינות עם ממוצע הישגים דומה


מתמטיקה

מבט פנים-ישראלי


 • מתמטיקה: הישגים בישראל 2007-2011

+53

24

7

מיקום

מס' המדינות המשתתפות

42 49

 • עלייה גדולה בהישגי התלמידים בישראל במתמטיקה בין 2007 ל-2011

 • קידום משמעותי במיקום ישראל במדרג המדינות


מתמטיקה: שיעור התלמידים ברמות הבקיאות 2007-2011

 • בין השנים 2007 - 2011:

  • עלה במידה ניכרת אחוז התלמידים המצטיינים והגבוהים

  • ירד במידה ניכרת אחוז התלמידים בשתי הקטגוריות התחתונות


מתמטיקה מבט פנים-ישראלי

על מגזרי שפה


 • מתמטיקה 2011: הישגים לפימגזר שפה

7

7

22

מיקום

תואם למיקום

מס' המדינות המשתתפות

42 42

42

 • הישגי דוברי העברית גבוהים ב- 69 נקודות מ"ממוצע המדינות המשתתפות", והישגי דוברי הערבית קרובים ל"ממוצע המדינות המשתתפות"

 • הישגי דוברי העברית גבוהים ב-71 נקודות מהישגי דוברי הערבית


 • מתמטיקה: מגמת שינוי בהישגים לפי מגזר שפה

 • 2007 - 2011

+52

+57

19

7

34

22

תואם למיקום

מס' המדינות המשתתפות

42 49 42 49

 • עלייה גדולה (מעל 50 נקודות) בהישגי שני המגזרים ובמיקומם במתמטיקה בין 2007 ל-2011


 • מתמטיקה: שיעור התלמידים ברמות הבקיאות לפי מגזר שפה 2007 - 2011

 • בין השנים 2007 - 2011 עלה במידה ניכרת אחוז התלמידים המצטיינים והגבוהים בקרב דוברי עברית ובקרב דוברי ערבית

 • ירד במידה ניכרת אחוז התלמידים בשתי הקטגוריות התחתונות, הן אצל דוברי עברית והן אצל דוברי ערבית


מתמטיקה מבט פנים-ישראלי

על רקע חברתי-כלכלי


 • מתמטיקה: ההישגים בקרב דוברי עברית לפי רקע חברתי-כלכלי2011 - 2007

+68

+36

+73

 • כל אחת משלוש שכבות הרקע החברתי-כלכלי התקדמה בהשוואה ל-2007

 • השיפור גדול במיוחד בקרב תלמידים בבתי ספר עם רקע חברתי-כלכלי נמוך (73 נק') וגבוה (68 נק')

 • פער גדול מאד בהישגים במתמטיקה בין שכבה חברתי-כלכלית גבוהה לנמוכה (72 נקודות ב-2011 ו-77 נקודות ב-2007)


 • מתמטיקה: ההישגים בקרב דוברי ערבית לפי רקע חברתי-כלכלי 2007 - 2011

78+

51+

 • כל אחת משתי שכבות הרקע החברתי-כלכלי התקדמה מאד בהשוואה ל-2007

 • השיפור גדול עוד יותר בקרב תלמידים עם רקע חברתי-כלכלי בינוני

 • פער בהישגים של תלמידים דוברי ערבית מבתי ספר עם רקע חברתי-כלכלי בינוני לעומת נמוך (53 נקודות פער ב-2011; 26 נקודות פער ב-2007)


 • מתמטיקה 2011: ההישגים לפי רקע חברתי-כלכלי ולפי מגזר

דוברי עברית

דוברי ערבית

 • הפער בין מגזרי השפה ( 71 נק' לטובת דוברי העברית ) קטן כאשר בוחנים את ההישגים בתוך כל שכבה חברתית-כלכלית בנפרד

  • פער של 14 נק' (לטובת דוברי עברית) בין תלמידים משני המגזרים בבתי ספר עם רקע חברתי-כלכלי בינוני

  • פער של 39 נק' (לטובת דוברי עברית) בין תלמידים משני המגזרים בבתי ספר עם רקע חברתי-כלכלי נמוך


מתמטיקה מבט פנים-ישראלי

על מגדר


 • מתמטיקה:ההישגים לפי מגדר 2007 - 2011

55+

50+

 • עלייה גדולה (מעל 50 נק') הןבהישגי הבנים והן בהישגי הבנותבין השנים 2007 ל-2011


 • מתמטיקה:ההישגים לפי מגזר שפה ומגדר 2007 - 2011

35

17

 • בקרב דוברי העברית: הישגי הבנות והבנים דומים (הן ב-2007 והן ב-2011)

 • בקרב דוברי הערבית: הישגי הבנות טובים יותר (הפער גדול ב- 2011 בהשוואה ל- 2007)


מתמטיקה מבט פנים-ישראלי

על תחומי תוכן ומיומנות קוגנטיבית


מתמטיקה: הישגים לפי תחום תוכן 2007 - 2011

+49

+51

+50

+60

 • הישגי התלמידים בתחומים מספרים, אלגברה, נתונים והסתברות גבוהים ודומים זה לזה, ההישגים בגיאומטריה נמוכים יחסית אליהם

 • בארבעת תחומים אלה חל שיפור גדול דומה בין 2007 ל-2011 (כ-50 נק')

 • השיפור בגאומטריה בין 2007 ל-2011 הוא הגבוה ביותר מבין תחומי התוכן (60 נק')


מתמטיקה: הישגים לפי מיומנויות קוגניטיביות 2007 - 2011

+60

+58

+40

 • הישגי התלמידים דומים בשלוש המיומנויות הקוגניטיביות (חשיבה, יישום וידע)

 • במיומנויות "ידע" ו"חשיבה" חל שיפור גדול דומה בהישגי התלמידים בין 2007 ל-2011 (כ-60 נק'). במיומנות "יישום" השיפור נמוך במעט (40 נק')


מדעים

ישראל במבט בינלאומי


מדעים 2011: ההישגים בישראל ובמדינות המשתתפות

מדינות עם הישגים דומים לישראל

 • סינגפור, טאיוואן וקוריאה מובילות בהישגיהן

 • הציון הממוצע של ישראל במדעים זהה לציון במתמטיקה, ומדרג אותה במקום ה-13 מבין המדינות המשתתפות

 • הישגי ישראל דומים לאלה של מדינות המערב


מדעים 2011: ההישגים בישראל ובמדינות השוואה

3

1

5

7

10

12

13

15

מיקום מתוך 42 מדינות


מדעים: מגמות שינוי בהישגים 2007 - 2011

 • השיפורשל תלמידי ישראל במדעים בשנת 2011 בהשוואה ל-2007 (48 נק') הוא השני בגודלו מבין 36 המדינות שהשתתפו בשני מחזורי המחקר

 • שיפור זה הוא הוא הגדול מבין המדינות בעלות ההישגים הגבוהים


מדעים: תיאוררמותהבקיאות


 • מדעים 2011: שיעור התלמידים ברמות הבקיאות

 • בישראל ובמדינות ההשוואה

 • יש הבדל בין המדינות בשיעור התלמידים בקטגוריות השונות

 • שיעור התלמידים בשתי הקטגוריות התחתונות ב"ממוצע המדינות המשתתפות" עומד על 46% (מעט פחות מאשר במתמטיקה), בעוד ששיעור התלמידים בשתי הקטגוריות העליונות עומד על 26% (מעט יותר מאשר במתמטיקה)


 • מדעים 2011: שיעור התלמידים ברמות הבקיאות

 • בישראל ובמדינות ההשוואה

 • שיעור התלמידים בשתי הקטגוריות העליונות בסינגפור ובקוריאה גבוה מאוד בהשוואה לשאר המדינות

 • בישראל, שיעור התלמידים בשתי הקטגוריות העליונות - 39% מצטיינים וגבוהים - גבוה או דומה לשיעורם במדינות עם הישגים דומים (לדוגמה: אוסטרליה 35%, ארה"ב 40%)


 • מדעים 2011: שיעור התלמידים ברמות הבקיאות

 • בישראל ובמדינות ההשוואה

 • השיעור הנמוך ביותר של תלמידים "מתחת לסף" הוא בפינלנד (1%)

 • בישראל, שיעור התלמידים "מתחת לסף" (12%) נמוך בהרבה מ"ממוצע המדינות המשתפות" (22%), אך גבוה משיעורם בקרב מדינות עם הישגים דומים (לדוגמה: ארה"ב 7%, אוסטרליה 3%)


מדעים 2011: פיזור ההישגים במדינות המשתתפות

 • הפיזור בהישגי התלמידים במדעים בישראל הוא הגבוה מבין המדינות בעלות ההישגים הגבוהים או דומים לאלה של ישראל (למעט סינגפור)

 • הפיזור בהישגים חושב כפער ההישגים של האחוזון ה-95 מהאחוזון ה-5

- מדינות בעלות הישגים גבוהים או דומים לאלה של ישראל

מדינות ה-IEA


 • מדעים 2011: ההישגים של 5%התלמידים הגבוהים ביותר ו-5% התלמידים הנמוכים ביותר

 • סף הישגיהם של 5% התלמידים הטובים ביותר במדינות המובילות (כמו סינגפור) הוא גבוה מאד

 • בישראל, סף הישגיהם של 5% התלמידים הטובים ביותר דומה ולעיתים אף עולה על זה של במדינות בעלות הישגים דומים וגבוהים ממנה

 • הפער בין סף ההישגים של 5% התלמידים הטובים ביותר לבין סף ההישגים של 5% החלשים ביותר בישראל גדול יחסית למדינות עם ממוצע הישגים דומה


מדעים במבט פנים-ישראלי


 • 2007-2011 מדעים: הישגים בישראל

+48

25

13

מיקום

מס' המדינות המשתתפות

42 49

 • עלייה גדולה בהישגי התלמידים בישראל במדעים בין 2007 ל-2011

 • קידום משמעותי במיקום ישראל במדרג המדינות


 • מדעים: שיעור התלמידים ברמות הבקיאות 2007-2011

 • בין השנים 2007 - 2011:

  • עלה במידה ניכרת אחוז התלמידים המצטיינים והגבוהים

  • ירד במידה ניכרת אחוז התלמידים בשתי הקטגוריות התחתונות


מדעים במבט פנים-ישראליעל מגזרי שפה


 • מדעים 2011: מגמות שינוי בהישגים לפי מגזר שפה

13

10

22

מיקום

תואם למיקום

מס' המדינות המשתתפות

42 42

42

 • הישגי דוברי העבריתגבוהים ב-53 נקודות מ"ממוצע המדינות המשתתפות", והישגי דוברי הערביתגבוהים במעט מ"ממוצע המדינות המשתתפות"

 • הישגי דוברי העברית גבוהים ב-49 נקודות מהישגי דוברי הערבית


 • מדעים: מגמות שינוי בהישגים לפימגזר שפה

 • 2007 - 2011

+45

+59

19

10

37

22

תואם למיקום

מס' המדינות המשתתפות

42 49 42 49

 • עלייה גדולה (45 ו-59 נקודות, בהתאמה) בהישגי שני המגזרים ובמיקומםבמדרג במדעים בין 2007 ל-2011


 • מדעים: שיעור התלמידים ברמות הבקיאות לפי מגזר שפה 2007- 2011

 • בין השנים 2007 - 2011 עלה במידה ניכרת אחוז התלמידים המצטיינים והגבוהים בקרב דוברי עברית ודוברי ערבית

 • ירד במידה ניכרת אחוז התלמידים בשתי הקטגוריות התחתונות בקרב דוברי עברית וערבית


מדעים במבט פנים-ישראליעל רקע כלכלי-חברתי


 • מדעים: ההישגים בקרב דוברי עברית לפי רקע חברתי-כלכלי2011 - 2007

+60

+28

+63

 • כל אחת משלוש שכבות הרקע החברתי-כלכלי התקדמה במדעים בהשוואה ל-2007

 • השיפור בולט מאד בקרב תלמידים בבתי ספר עם רקע חברתי-כלכלי נמוך וגבוה

 • פער גדול מאוד בין ההישגים במדעים של תלמידים בבתי ספר דוברי עברית עם רקע חברתי-כלכלי נמוך וגבוה (64 נקודות ב-2011 ו-67 נקודות ב-2007


 • מדעים: ההישגים בקרב דוברי ערבית 2011 - 2007 לפי רקע חברתי-כלכלי

82+

53+

 • כל אחת משכבות הרקע החברתי-כלכלי התקדמה מאד בהשוואה ל-2007

 • השיפור בולט עוד יותר בקרב תלמידים עם רקע חברתי-כלכלי בינוני

 • פער בהישגים של תלמידים דוברי ערבית מבתי ספר עם רקע חברתי-כלכלי בינוני לעומת נמוך (52 נקודות פער ב-2011; 23 נקודות פער ב-2007)


 • מדעים 2011: ההישגים לפי רקע חברתי-כלכלי ולפי מגזר

דוברי עברית

דוברי ערבית

 • הפער בין מגזרי השפה (49 נקודות) קטן ואף מתהפך כאשר בוחנים את ההישגים בתוך כל שכבה חברתית-כלכלית בנפרד

  • פער של 7 נק' (לטובת דוברי ערבית) בין תלמידים משני המגזרים בבתי ספר עם רקע חברתי-כלכלי בינוני

  • פער של 20 נק' (לטובת דוברי עברית) בין תלמידים משני המגזרים בבתי ספר עם רקע חברתי-כלכלי נמוך


מדעים במבט פנים-ישראליעל מגדר


 • מדעים:ההישגים לפי מגדר 2007- 2011

47+

49+

 • עלייה גדולה (כ-50 נקודות) בהישגי הבנים ובהישגי הבנותבין השנים 2007 ל-2011


 • מדעים:ההישגים לפי מגזר שפה ומגדר 2007 - 2011

35

30

 • בקרב דוברי העברית: הישגי הבנות והבנים דומים הן ב-2007 והן ב-2011

 • בקרב דוברי הערבית:הישגי הבנות גבוהים מהישגי הבנים (הפער אף גדול במעט ב-2011 בהשוואה ל-2007)


מדעים במבט פנים-ישראליעל תחומי תוכן ומיומנויות קוגניטיביות


מדעים: הישגים לפי תחום תוכן 2007 - 2011

+42

+51

+47

+42

 • הישגי התלמידים בביולוגיההם הגבוהים ביותר ובמדעי כדור-הארץ הם הנמוכים ביותר מבין תחומי התוכן

 • בכל ארבעת התחומים חל שיפור גדול בין 2007 ל-2011

 • העלייה בין 2007 ל-2011 בביולוגיה וכימיה (כ-50 נק') גבוהה מהעלייה בפיזיקה ומדעי כדור הארץ (42 נק')


מדעים: הישגים לפי מיומנויות קוגניטיביות 2007 - 2011

+46

+38

+56

 • הישגי התלמידים במיומנויות "ידע" ו-"חשיבה" דומים וגבוהים במעט מההישגים במיומנות "יישום"

 • בין 2007 ל-2011 חלה עלייה גדולה בכל המיומנויות הקוגניטיביות. העלייה הגדולה ביותר היא במיומנות "יישום" (56 נק')


קריאה

ממצאים עיקריים


פירלס2011:ההישגים של תלמידי ישראל

+29

מיקום במדרג 45 המדינות

18

 • ממוצע ההישגים של ישראל בקריאה גבוה מ"ממוצע המדינות המשתתפות" במחקר ( 29 נק')

 • ממוצע זה מציב את ישראל במקום ה-18


פירלס:ההישגים של תלמידי ישראל ומגמות שינוי 2006-2011

+29

31

18

מיקום במדרג 45 המדינות

 • עלייה בהישגי התלמידים בקריאה בין 2006 ל-2011

 • התקדמות משמעותית במיקום במדרג המדינות


 • פירלס 2011 במבט על

 • נרשמה עלייה של כ-30 נקודות (כשליש סטיית תקן) בממוצע ההישגים של תלמידי ישראל באוריינות קריאה בכיתה ד' במחקר פירלס2011 בהשוואה ל-2006

 • ניכרת התקדמות משמעותית במיקום ישראל במדרג המדינות

 • ניכרת עלייה בשיעור ה"גבוהים" וה"מצטיינים", וצמצום בשיעור המשתייכים לשתי רמות הבקיאות הנמוכות, בקרב שני המגזרים

 • שיפור גדול נרשם בקרב שני מגזרי השפה, ובפרט חלה התקדמות משמעותית בקרב תלמידים דוברי הערבית - דבר שהביא לצמצום פערים בין המגזרים

 • השיפור בהישגים בא לידי ביטוי בכל השכבות החברתיות-כלכליות

 • השונות בישראל נותרה גבוהה

 • ממצאים חיוביים אלה נמצאים בהלימה עם הטמעת התכנית לקידום הישגים, שהוכנסה למערכת החינוך בתש"ע. במסגרת התוכנית הוגדרו יעדים לשיפור ההישגים הלימודיים בבתי ספר יסודיים בשפת אם

 • המשרד הקצה:

  • תוספת של שעות הוראה, ימי הדרכה בבתי הספר והקצו מדריכים רבים יותר לבתי הספר

  • ערכות ומשימות לתלמידים להעמקת הלמידה וניטור וטיפול בתלמידים המתקשים ברכישת הקריאה

 • כמו כן, הוטמעה תכנית לימודים חדשה בשפת-אם ערבית בבתי ספר יסודיים (כמסקנה מתוצאות מחקר פירלס 2006),והוכנסו תכניות לימודים עדכניות בשפת אם לקדם יסודי בשני המגזרים


 • קריאה

  ישראל במבט בינלאומי


  קריאה 2011: ההישגים בישראל ובמדינות המשתתפות

  המדינות הדומות לישראל בהישגים

  • הונג קונג, רוסיה, פינלנד וסינגפור מובילות בהישגיהן

  • מיקומה של ישראל הוא 18 במדרג מבין 45 המדינות המשתתפות


  קריאה 2011: ההישגים בישראל ובמדינות ההשוואה

  1

  2

  3

  4

  6

  18

  23

  27

  מיקום מתוך 45 מדינות


  • קריאה: מגמות שינוי בהישגים 2006 - 2011

  • השיפור בישראל בשנת 2011 בהשוואה ל-2006 (29 נק') הוא השלישי בגודלומבין 30 המדינות שהשתתפו בשני מחזורי המחקר, והגדול מבין המדינות עם ההישגים הגבוהים


  • קריאה: תיאוררמותהבקיאות


  • קריאה 2011: שיעור התלמידים ברמות הבקיאות

  • בישראל ובמדינות השוואה

  • יש הבדל בין המדינות בשיעור התלמידים בקטגוריות השונות

  • שיעור התלמידים בשתי הקטגוריות התחתונות ב"ממוצע המדינות משתתפות" הוא 30%, ושיעור התלמידים בשתי הקטגוריות העליונות עומד על 37%


  • קריאה 2011: שיעור התלמידים ברמות הבקיאות

  • בישראל ובמדינות השוואה

  • שיעור התלמידים בשתי הקטגוריות העליונות במדינות בעלות ההישגים הגבוהים ביותר הוא כ-65% ובישראל 49%

  • בישראל, שיעור התלמידים המצטיינים (15%) גבוה או דומה לשיעורם במדינות עם הישגים דומים


  • קריאה 2011: שיעור התלמידים ברמות הבקיאות

  • בישראל ובמדינות השוואה

  • בישראל שיעור התלמידים "מתחת לסף" (7%) גבוה בהשוואה למדינות עם הישגים דומים

  • בישראל, שיעור התלמידים בשתי הקטגוריות הנמוכות (20%)גבוה משיעורם בקרב מדינות עם הישגים דומים


  קריאה 2011: שיעור התלמידים ברמות הבקיאות בישראל ובמדינות עם הישגים דומים

  • ממוצע ההישגים בישראל (541) דומה מבחינה סטטיסטית לממוצע ההישגים של המדינות הממוקמות במקומות 13-22 במדרג המדינות:

  • הולנד (546), צ'כיה (545), שוודיה (542), גרמניה (541), פורטוגל (541),

  • הונגריה (539), סלובקיה (535) ובולגריה (532)

  • בישראל, בהשוואה למדינות עם הישגים דומים:

   • שיעור התלמידים המצטיינים (15%) גבוה או דומה לשיעורם במדינות עם הישגים דומים (לדוגמה: הולנד 7%, גרמניה 10%)

   • שיעור התלמידים "מתחת לסף" (7%) גבוה בהשוואה למדינות עם הישגים דומים (לדוגמה: הולנד 0%, גרמניה 2%)

   • שיעור התלמידים בשתי רמות הבקיאות הנמוכות (20%)גבוה משיעורם בקרב מדינות עם הישגים דומים (לדוגמה: הולנד 10%, גרמניה 15%)


  קריאה 2011: פיזור ההישגים במדינות המשתתפות

  • הפיזור בהישגי התלמידים בקריאה בישראל הוא הגבוה מבין המדינות בעלות ההישגים הגבוהים או דומים לאלה של ישראל

  • הפיזור בהישגים חושב כפער ההישגים של האחוזון ה-95 מהאחוזון ה-5

  מדינות ה-IEA

  - מדינות בעלות הישגים גבוהים או דומים לאלה של ישראל


  • קריאה 2011: ההישגים של 5%התלמידים הגבוהים ביותר ו-5% התלמידים הנמוכים ביותר

  • סף הישגיהם של 5% התלמידים הטובים ביותר בישראל (670) דומה לזה במדינות בעלות הישגים גבוהים או דומים לישראל (לדוגמה: ארה"ב 671, ניו זילנד 666)

  • הפער בין סף ההישגים של 5% התלמידים הטובים ביותר לבין סף ההישגים של 5% התלמידים החלשים ביותר בישראל גדול(287 נק') בהשוואה למדינות עם הישגים דומים


  קריאה

  במבט פנים-ישראלי


  קריאה:ההישגים של תלמידי ישראל ומגמות שינוי 2006-2011

  +29

  31

  18

  מיקום במדרג 45 המדינות

  • עלייה בהישגי התלמידים בקריאה בין 2006 ל-2011

  • התקדמות משמעותית במיקום במדרג המדינות


  קריאה: שיעור התלמידים ברמות הבקיאות 2007-2011

  • בין השנים 2006 ל-2011:

  • עלה אחוז התלמידים המצטיינים

  • ירד אחוז התלמידים בשתי הקטגוריות הנמוכות


  קריאה במבט פנים-ישראלי

  על מגזרי שפה


  • קריאה 2011: לפי מגזר שפה

  18

  2

  35

  מיקום

  תואם למיקום

  מס' המדינות המשתתפות

  45

  45 45

  • הישגי דוברי העבריתגבוהים מאד (גבוהים ב-56 נק' מ"ממוצע המדינות המשתתפות"), תואמים למקום שני במדרג וזהים לאלה של רוסיה ופינלנד

  • הישגי דוברי הערביתנמוכים ב-33 נק' מ"ממוצע המדינות המשתתפות", אך יש להתייחס לכך על רקע תופעת הדיגלוסיה המאפיינת את דוברי הערבית

  • הישגי דוברי העברית גבוהים ב-89 נקודות מהישגי דוברי הערבית


  • קריאה: מגמת שינוי בהישגים לפימגזר שפה

  • 2006 - 2011

  +20

  +51

  תואם למיקום במדרג 45 המדינות

  11

  2

  40

  35

  • עלייה גדולה בהישגי דוברי הערבית בין 2006 לבין 2011

  • עלייה בהישגי דוברי העברית בין 2006 ל-2011


  • קריאה: שיעור התלמידים ברמות הבקיאות לפי מגזר שפה 2006 - 2011

  • בין השנים 2006 – 2011:

  • עלה אחוז התלמידים המצטיינים וירד אחוז התלמידים בשתי הקטגוריות הנמוכות בשני מגזרי השפה

  • ירידה גדולה במיוחד בשיעור התלמידים בקטגוריות הנמוכות בקרב דוברי ערבית (מ-67% ל-44%)


  קריאה במבט פנים-ישראלי

  על רקע כלכלי-חברתי


  • קריאה: ההישגים בקרב דוברי עברית לפי רקע חברתי-כלכלי 2011 - 2006

  +20

  +17

  +14

  • שיפור מתון ודומה בהישגים ב-2011 בקרב תלמידים משלוש שכבות הרקע חברתי-כלכלי השונות בהשוואה ל-2006

  • פער בין ההישגים בקריאה של תלמידים מבתי ספר דוברי עברית עם רקע חברתי-כלכלי נמוך וגבוה ( 44 נק' ב-2011 ו- 38 נק' ב-2006)


  • קריאה: ההישגים בקרב דוברי ערבית 2011 - 2006 לפי רקע חברתי-כלכלי

  29+

  66+

  • כל אחת משכבות הרקע החברתי-כלכלי התקדמהב-2011 בהשוואה ל-2006

  • שיפור גדול מאוד בהישגים ב-2011 בקרב תלמידים עם רקע חברתי-כלכלי נמוך (66 נק') הביא לצמצום פערים בין השכבות

  • פער בין הישגי תלמידים מבתי ספר עם רקע חברתי-כלכלי בינוני ונמוך (14 נק' ב-2011 לעומת 51 נק' ב-2006)


  • קריאה 2011 : ההישגים לפי רקע חברתי-כלכלי ולפי מגזר

  דוברי עברית

  דוברי ערבית

  • הפער בין מגזרי השפה (89 נק' לטובת דוברי העברית) קטןבמקצת כאשר בוחנים את ההישגים בתוך כל שכבה חברתית-כלכלית בנפרד

   • פער של 67 נק' (לטובת דוברי עברית) בין תלמידים בבתי ספר עם רקע חברתי-כלכלי בינוני

   • פער של 67 נק' (לטובת דוברי עברית) בין תלמידים בבתי ספר עם רקע חברתי-כלכלי נמוך


  קריאה במבט פנים-ישראלי

  על מגדר


  • קריאה:ההישגים לפי מגדר 2006 - 2011

  24+

  32+

  • עלייה בהישגי שני המגדרים, ובפרט בקרב הבנים (32 נק')


  • קריאה:ההישגים לפי מגזר שפה ומגדר 2006 - 2011

  27

  30

  • בקרב דוברי העברית: הישגי הבנות והבנים דומים (הן ב-2011 והן ב-2006)

  • בקרב דוברי הערבית: הישגי הבנות גבוהים מהישגי הבניםהפער לטובת הבנות נשאר דומה בהשוואה ל-2006 (כ-30 נק')


  קריאה במבט פנים-ישראלי

  על תחומי קריאה (סוגי טקסט)

  ומיומנויות קריאה


  • קריאה: הישגים לפי מטרות הקריאה (סוגות) ומיומנויות 2006 -2011

  סוג טקסט

  מיומנויות קריאה

  +26

  +27

  +34

  +31

  • הישגי התלמידים דומים בשאלות הבודקות מיומנויות קריאה שונות

  • בין 2006 ל-2011 חלה עלייה דומה בשאלות הבודקות מיומנויות שונות (כ-30 נקודות)


  ישראל במבט על


  טימסופירלס 2011: ההישגים והמיקום של תלמידי ישראל

  פירלסטימס

  7

  13

  18

  מיקום במדרג 42 המדינות

  מיקום במדרג 45 המדינות


  טימסופירלס2011: שיעור התלמידים ברמות הבקיאות השונות

  בישראל ובממוצע המדינות המשתתפות

  • שיעור "המצטיינים והגבוהים" בישראל: גבוה מ"ממוצע המדינות המשתתפות" במתמטיקה, במדעים ובקריאה

  • השיעור בישראל "בשתי הקטגוריות הנמוכות": נמוך מ"ממוצע המדינות המשתתפות" במתמטיקה, במדעים ובקריאה


  טימסופירלס: שינוי בהישגים בשני המחזורים האחרוניםכלל ישראל

  קריאה ד' מדעים ח' מתמטיקה ח'

  +48

  +29

  +53

  25

  18

  24

  7

  13

  31

  מיקום

  מס' המדינות המשתתפות

  45 45 42 49 42 49

  • עלייה גדולה בהישגי ישראל במתמטיקה ובמדעים בכיתות ח', ובמיקומה במדרג המדינות המשתתפות

  • עלייה בהישגי ישראל בקריאהבכיתות ד', ובמיקומה במדרג המדינות המשתתפות


  טימסופירלס: שינוי בהישגים בשני המחזורים האחרוניםדוברי עברית

  קריאה ד' מדעים ח' מתמטיקה ח'

  +20

  +45

  +52

  19

  2

  19

  7

  10

  11

  תואם למיקום

  מס' המדינות המשתתפות

  45 45 42 49 42 49

  • עלייה גדולה בהישגי דוברי עברית במתמטיקה ובמדעים בכיתות ח', ובמיקומם במדרג (מיקום בעשירייה הראשונה בין כלל המדינות המשתתפות)

  • עלייה בהישגי דוברי עברית בקריאה בכיתות ד', והתקדמות למקום התואם למקום ה-2 במדרג


  טימסופירלס: שינוי בהישגים בשני המחזורים האחרוניםדוברי ערבית

  קריאה ד' מדעים ח' מתמטיקה ח'

  +51

  +59

  +57

  37

  35

  34

  22

  22

  40

  תואם למיקום

  מס' המדינות המשתתפות

  45 45 42 49 42 49

  • עלייה גדולה בהישגי דוברי ערבית במתמטיקה ובמדעים בכיתות ח' , והתקדמות במיקום במדרג המדינות

  • עלייה גדולה בהישגי דוברי ערבית בקריאה בכיתות ד', והתקדמות במיקום במדרג המדינות


  טימס: הישגי ישראל והמיקום במדרג המדינות 1999-2011מספר והרכב המדינות המשתתפות במחקרים משתנה ממחזור למחזור


  פירלס: הישגי ישראל והמיקום במדרג המדינות 2001-2011מספר והרכב המדינות המשתתפות במחקרים משתנה ממחזור למחזור


  טימסופירלס: מגמות שינוי בהישגים 1999-2011

  מספר והרכב המדינות המשתתפות במחקרים משתנה ממחזור למחזור

  קריאה מדעים מתמטיקה

  +32

  +50

  +48

  25

  18

  28

  19

  24

  7

  26

  23

  13

  23

  31

  מיקום

  מס' המדינות המשתתפות

  45 45 35 42 49 45 38 42 49 45 38

  • עלייה גדולה בהישגי ישראל במתמטיקה ובמדעים בכיתות ח' מאז 1999

   • בשנת 2007 התקיימה שביתת מורים ארוכה והלימודים בחט"ב לא התקיימו כסדרם

  • עלייה בהישגי ישראל בקריאהבכיתות ד' מאז 2001


  מתמטיקה: מגמות שינוי בהישגים 1999 - 2011

  28

  19

  24

  7

  מיקום

  מס' המדינות המשתתפות

  42 49 45 38


  מתמטיקה: מגמות שינוי בהישגים לפי מגזר שפה

  1999 - 2011

  +54

  +68

  22

  22

  19

  7

  35

  27

  34

  22

  תואם למיקום

  מס' המדינות המשתתפות

  42 49 45 38 42 49 45 38

  • עלייה גדולה בהישגים במתמטיקה בשני המגזרים מ-1999 ועד 2011

  • ב- 2007 הייתה שביתת מורים, והלימודים בחט"ב לא התקיימו כסדרם


  מדעים: מגמות שינוי בהישגים 1999 - 2011

  25

  26

  23

  13

  מיקום

  מס' המדינות המשתתפות

  42 49 45 38


  מדעים: מגמות שינוי בהישגים לפי מגזר שפה

  1999 - 2011

  +46

  +87

  24

  21

  19

  10

  36

  29

  37

  22

  תואם למיקום

  מס' המדינות המשתתפות

  42 49 45 38 42 49 45 38

  • עלייה גדולה בהישגי שני המגזרים במדעים מ-1999 ועד 2011 (העלייה בולטת במיוחד במגזר דוברי הערבית)

  • ב-2007: שביתת מורים והלימודים בחט"ב לא התקיימו כסדרם


  פירלס: הישגים בשנים 2001-2011

  18

  23

  31

  מיקום

  מס' המדינות המשתתפות

  45 45 35


  קריאה: מגמות שינוי בהישגים לפי מגזר שפה

  2001 - 2011

  +30

  +54

  12

  11

  2

  30

  40

  35

  תואם למיקום

  מס' המדינות המשתתפות

  45 45 35 45 45 35

  • עלייה גדולה בהישגי דוברי הערבית בין 2006 לבין 2011

  • עלייה בהישגי דוברי העברית בין 2001 ל-2011


  הישגי ישראל

  במבט בינלאומי ופנים-ישראלי

  כ"ז כסלו תשע"ג 11.12.2012הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוךhttp://rama.education.gov.il

  תודה רבה!


  ad
 • Login