Utblick europa
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

Utblick Europa PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Utblick Europa. Vad är Utblick Europa ?. Utblick Europa är ett ledningsarbete och en omvärldsorientering . Individ och familj har studerat europeiskt socialt arbete i syfte att inspireras av erfarenheter och attityder.

Download Presentation

Utblick Europa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


UtblickEuropa


Vad är Utblick Europa?

 • Utblick Europa är ett ledningsarbete och en omvärldsorientering.

 • Individ och familj har studerat europeiskt socialt arbete i syfte att inspireras av erfarenheter och attityder.

 • Målsättningen är att utveckla den egna verksamheten med andra lösningar, synsätt och modeller i mötet med medborgarna och deras behov.


Hur ska vi möta samtidens behov och framtidens förväntningar

Omvärldsanalys är gjord och utvecklingsfaktorer är framtagna tillsammans med Kairos Future


Utvecklingsfaktorer att förhålla sig till

 • Fler individuella lösningar för både medborgarna och de anställda

 • Utökat fairtrade- och miljötänk kring transporter, livsmedel, kläder osv.

 • Ökad IT - kompetens bland all personalen och specialister som webb-redaktörer och IT-visionärer

 • Ökad IT-kommunikation med både personal och medborgare

 • Förvaltningens förhållningssätt går från auktoritet till coachning

 • Fler aktörer tar ansvar för välfärdsfrågor


Utvecklingsfaktorer att förhålla sig till

 • Dygnet runt service

 • Nätverk för sakfrågor uppstår och upplöses snabbare

 • Curlingens utveckling

 • Ökad konkurrens kring de offentliga utförande-delarna

 • Komplexiteten ökar

 • Behov av att skapa tydlig identitet

 • De kollektiva skyddsmekanismerna minskar

 • Tydligt 2/3 dels samhälle


Varför Utblick Europa

 • Öppnare gränser för arbete inom Europa innebär att välfärdssystemen kommer att få en mer homogen inriktning på sikt (NAP national action plan).

 • Som ensam aktör riskerar strukturer och verksamhet att stagnera. Viktigt med omvärldsorientering

 • Sociala problem i europeiska storstäder är lika medan traditioner och synsätt har olika historisk bakgrund och kan inspirera till nya lösningar för oss i Sverige.


Stadsdelen SI sociala förutsättningar

Södra Innerstadens stadsdel i Malmö har:

 • bland de lägsta siffror i polisens trygghetsmätning

 • ett av Sveriges lägsta välfärdsindex

 • högst andel missbrukare i Malmö

 • hög andel medborgare med psykisk problematik

 • högst andel hemlösa i Malmö

 • medborgare representerade ifrån 122 länder

 • stor andel nyanlända flyktingar

 • 36% av försörjningsstödstagarna är barnfamiljer d.v.s 50% av alla barn i stadsdelen

 • vart 8:e barn utreds av socialtjänsten

 • 23 LVU (2007)


Hur då?

 • Drygt 50 medarbetare inom Individ och Familj besökte sju olika Eurocities städer för att träffa europeiska kollegor.

 • Sju arbetsgrupper bildades, arbetsledarna bildade egen grupp

 • Fyra förutbestämda frågeställningar skulle besvaras och återredovisas.

 • Arbetet skulle mynna i konkreta förslag på förändringar att ta med hem

 • 64 förbättringsförslag analyserades och 8 utvecklingsområden valdes ut.

 • Under 2009 har personal från I&F tillsammans med samarbetspartners arbetat vidare och utvecklat och fördjupat utvecklingsområdena


Vad krävs av morgondagens arbetsliv?

 • Arbetslivet I går

  syfte:bra

  fokus:resultat

  pedagogik:förmedla information

 • Arbetslivet i dag

  syfte:bli bättre

  fokus:processer

  pedagogik:kognitiv

 • Arbetslivet i morgon

  Syfte:bli smartare

  Fokus:sammanhanget (organisation och omgivning)

  Pedagogiken:mångdimensionell dialog


De fyra frågeställningarna

 • Vilka sociala utmaningar står den besökta staden inför och hur angriper man dessa?

 • Leta efter exempel på samarbete mellan kommun och andra sociala aktörer ex frivillig org, föreningar, företag och enskilda volontärer inom socialt arbete.

 • Hur arbetar man med människans egen kraft? Informera er om hur era europeiska kollegor ser gränserna för det egna ansvaret kontra samhällets ansvar.

 • Ta reda på kollegors arbetsförhållanden i det specifika landet. Chefsgruppen tittar även på ledarskap.


Organisation


Framgångsfaktorer för genomförande

 • Enad ledningsgrupp inom Individ & Familj och förankring i Stadsdelsförvaltningen och politiskt för idén.

 • Högsta chefen är utvecklingsledare och UE integrerad del av verksamheten, inte ett projekt.

 • Motiverad och engagerad personal

 • Tydlig organisation och styrning inledningsvis men stort handlingsutrymme i utförandet inom organisationen.

 • Kringresurser i form av ekonom, informatör och assistent har underlättat.

 • Strategi för kommunikation internt och externt

 • Bjudit in våra samarbetspartners på vägen för att tycka till och påverka

 • Använda språk och kulturkompetens inom organisationen


Vad har Utblick Europa genererat till medborgarna

 • Förändrad attityd – social inklusion

 • Soctanter på nätet (Berlin)

 • Uppbyggnaden av Embla (Berlin)

 • Uppbyggnaden av Lönngården (Wien)

 • IT för hemlösa

 • Barnet som medborgare (Glasgow, Warszawa)

 • (Utvärdering via självskattning på B&F och Embla (Århus))


Vad har Utblick Europa genererat till medborgarna

 • Utveckla metoder och ny attityd för att arbeta med komplexa vuxenärenden som är aktuella på flera enheter.

 • System för att arbeta med CSR (corporate social responsibility)

 • System för att arbeta med frivilligorganisationer.

 • Titta på möjligheten att införa fritt vårdsökande.

 • Utveckling av självhjälpsgrupper

 • Kritiskt granska effekterna av tvånget inom missbruksvård för vuxna och hitta alternativ.


Vad har Utblick Europa genererat till organisationen

Omvärldsorientering

Kompetensutveckling

Ledarskap/organisationsarbete

Metodutveckling i socialt arbete

Praktiskt mångfaldsarbete och kulturkompetens

Mål och kvalitetsarbetet


UE

Social inkl

andra aktörer

Omvärldsanalys

samverkan

Barnet i fokus

Kvalitet


Vill du veta mer?

[email protected]

www.malmo.se/utblickeuropa


 • Login