Uvod u informacione sisteme
Download
1 / 10

Uvod u informacione sisteme - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Global Position System. Uvod u informacione sisteme. Goran Veljkovi ć 13138 Milan Lazi ć 12945. Milorad Tosi ć.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Uvod u informacione sisteme

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Global Position System

Uvod u informacione sisteme

Goran Veljkovi 13138

Milan Lazi 12945

Milorad Tosi


 • Globalni pozicioni sistem (GPS) je trenutno jedini poptuno funkcionalan globalni satelitski navigacioni sistem. GPS se sastoji od 24 satelita rasporeenih u orbiti Zemlje, koji alju radio signal na povrinu Zemlje. GPS prijemnici na osnovu ovih radio signala mogu da odrede svoju tanu poziciju - nadmorsku visinu, geografsku irinu i geografsku duinu - na bilo kom mestu na planeti danju i nou, pri svim vremenskim uslovima.

 • GPS ima veliku primenu kao globalni servis u raznim oblastima, u komercijalne i naune svrhe: navigacija na moru, zemlji i u vazduhu, mapiranju zemljita, pravljenju karata, odreivanju tanog vremena, otkrivanju zemljotresa i slino.

 • GPS je razvijen od strane Ministarstva odbrane SAD pod imenom NAVSTAR GPS u agenciji DARPA. U poetku je korien iskljuivo u vojne svrhe da bi kasnije bio besplatno stavljen na raspolaganje svima kao javno dobro. Godinji trokovi odravanja sistema su oko 750 miliona amerikih dolara


GPS sistem se sastoji od tri komponente, komponente u vasioni, kontrolne komponente i korisnike komponente.

Svemirsku komponentu ini koncept Blok II satelita kojeg predstavljaju 24 GPS satelita koji se kreu u 6 orbitalnih ravni, ravnomerno rasporeenih u odnosu na Zemlju, koje su nagnute pod uglom od 55 u odnosu na ekvatorijalnu ravan.

Kontrolnu komponentu ine stanice za praenje satelita, kontrolna stanice i zemljine antene. Uloga ovih stanica je da prate kretanje satelita i podatke alju glavnoj kontrolnoj stanici u Kolorado Springsu. Tu se vre prorauni i preko zemljinih antena koje se nalaze na Kvajlin ostrvu, Aknezijskom ostrvu, i ostrvu Dijego Garsija , satelitima se alju aurirani podaci o njihovoj tanoj poziciji i vremenu. Auriranje se vri dva puta dnevno, ime se vre fina podeavanja sistema. Korisniku komponenu ine GPS prijemnici na Zemlji. Prijemnici mogu biti komponente ukljuene u druge ureaje, kao npr mobilni telefon, asovnik i slino, ili samostalni ureaji. Drugi, samostalni ureaji, imaju displej za prikazivanje pozicije, brzine. Osnovne komponente GSP prijemnika su antena podeena na frekvenciju GPS satelita, kristalni oscilator koji slui kao asovnik i mikroprocesor koji obrauje signale.


GPS Prijemnik je ureaj koji proraunava svoju poziciju na osnovu merenja udaljenosti od tri ili vie GPS satelita. Svaki satelit emituje mikrotalasnu sekvencu radio signala koja je poznata prijemniku. Dok prijemnik prima taj signal, u stanju je da odredi vreme koje protekne od emitovanja radio signala sa satelita do prijema na svojoj poziciji. Udaljenost prijemnika od satelita se proraunava na osnovu tog vremena, budui da radio signal putuje poznatom brzinom. Signal takoe nosi informaciju o trenutnom poloaju satelita sa kog se emituje.

Ako se zna udaljenost prijemnika od satelita i pozicija satelita, poznato je da se prijemnik nalazi negde na sferi odreene dimenzije u ijem je centru satelit. Poto su poznate pozicije tri satelita i udaljenost prijemnika od svakog od njih, postupkom trilateracije se moe odrediti pozicija prijemnika. Trilateracija se bazira na injenici da se tri sfere seku u najvie dve take (od kojih jedna obino nema smisla)


Ovaj princip rada podrazumeva sa su asovnici na svim satelitima, kao i na prijemniku potpuno sinhronizovani, da bi se vremenski razmak izmeu poznate sekvence signala sa satelita i na prijemniku tano izmerio. Na satelitima se nalaze atomski asovnici, veoma precizni i skupi. Meutim, prijemnik ima daleko manje precizan asovnik, kristalni oscilator. Nedostatak preciznosti se reava uvoenjem merenja udaljenosti od jo jednog satelita. Sat na prijemniku uvodi istu vremensku i prostornu greku kada proraunava udaljenost od sva etiri satelita. Moe se izraunati za koliko treba korigovati sat da bi se etiri sfere sekle u jednoj istoj taki. Na taj nain se sat na prijemniku neprekidno koriguje. Jedna od primena GPS-a je veoma precizno raunanje vremena i sinhronizacija asovnika .


Pored GPS-a, postoje jo dva navigaciona sistema, i GALILEO.

 • (ruski: ) je satelitski navigacijski sistem koji je zapoeo SSSR 1976. Po raspadu Sovjetskog Saveza, Rusija je preuzela projekat i on se trenutno nalazi u nadlenosti ruskih svemirskih snaga.

 • Sistem je zamiljen kao mrea od 24 geostacionarna satelita koji metodom trilateracije definiu poziciju objekta na povrini Zemlje i prijemniku alju podatke o njegovoj poziciji.

 • GLONASS je zavren tokom prve polovine devedesetih, no usled loe ekonomske situacije ubrzo posle zavretka postao je gotovo nefunkcionalan. Ruska vlada je 2001. zapoela projekat modernizacije sistema u koji je ukljuena i Indijska vlada. GLONASS bi trebao da bude potpuno operativan tokom 2009.

 • Sistem je (stanje u septemberu 2007) delimino operativan i sastoji se od deset satelita.

 • Tokom zadnjih godina sistem je podeavan tako da mu pokrivenost nad eenijom bude najbolja na utrb ostatka sveta. Trenutno se na teritoriji cele Rusije signal moe dobiti tokom 37.4% dana (signal nije dostupan u kontinuitetu 37.4% dana ve se uz prekide u 37,4% dana moe nai signal.


 • Galileoje globalni navigacioni satelitski sistem razvijen od strane Evropske svemirske agencije ( ESA European Space Agency ). Nalazi se jo u fazi testiranja, i za sada je samo jedan satelit lansiran u orbitu decembra 2005.

 • Galileo e se sastojati od 30 satelita rasporedjenih u orbiti Zemlje na visini od 23222 km, koji alju radio signale na povrinu Zemlje. Galileo prijemnici na osnovu ovih radio signala mogu da odrede svoju tanu pozciju nadmorsku visinu, geografsku irinu, geografsku duinu na bilo kom mestu na planeti po svim vremenskim uslovima.

 • Preciznost sistema meri se metrima, to je mnogo preciznije od konkurentskih sistema koji se trenutno nalaze u upotrebi : GPS-a i GLONASS-a. Galile se nalazi pod civilnom kontrolom za razliku od ostalih sistema koji su u nadlenou vojske.

 • Jedna od novih funkcija koju Glalieo implementirra je i mogucnost primanja signala od prijemnika sa Zemlje, to je predvidjeno za pozivanje slubi pomoi i spasavanja.


 • GPS sistem je pod kontrolom vojske SAD-a. Glavna upravljaka stanica (Schriever AFB) i etiri pomone nadzorne stanice ine mreu GPS sistema na Zemlji. Tokom 2005. est nadzornih stanica su pridodate mrei. U svakom trenutku svaki satelit je praen od najmanje dve stanice. Ovo omoguava preciznije izraunavanje pozicije. U bliskoj budunosti jo pet stanica e biti dodate, tako da svaki satelit bude preen sa najmajne tri stanice. Ovo e znaajno unaprediti ceo sistem.

 • Ove pasivne nadzorne stanice su prijemnici koji sakupljaju podatke sa satelita. Podaci se dalje alju u procesnu stanicu gde se obrauju. Glavna upravljaka stanica pripada amerikim vazduhoplovnim snagama koje su odgovorne za rad celog sistema. Ovde se podaci obrauju tokom celog dana. Kao rezultat dobijaju se informacije o orbitama i asovnicima satelita. Ovakav sistem omoguava brzu detekciju greaka. Sateliti su u mogunosti da primaju podatke sa drugih satelita kako bi napravili korekciju putanje ako je to potrebno


 • Svi sateliti su na istoj frekvenci od 1575,42 MHz. Postoji i pomona frekvenca od 1227,6 MHz. Svaki od satelita neprekidno alje podatke brzinom od 50bps. Svaka poruka se sastoji od grupa od po 1,500 bitova. Grupa se zatim deli na 5 dela od po 300 bita. Poruka traje 30 sekundi i alje se na poetku i sredini svakog minuta to obezbeuje precizni sat na satelitu. Poruke sadri podatke o orbiti satelita, takoe i podatke o orbitama preostalih 23 satelita.

 • Analiza greaka je veoma vana za preciznost sistema. Sirovi podaci koji stiu direktno sa satelita su izuzetno precizni, ali postoje mnogi faktori koji mogu da izmene prirodu podatka. Izvori greaka mogu biti atmosferska distorzija i greke na satelitskim asovnicima.


 • Korisniki segment se sastoji od vojske SAD-a i miliona civila koji koriste sistem kako bi dobili eljene informacije o poziciji. GPS prijemnik sastoji se od antene, koja je nametena na frekvencu satelita, procesora signala i kristalnog oscilatora. Takoe sadri displej koji pokazuje trenutnu pozicijz i brzinu. Antena moe sadrati od 12 do 20 kanala to oznaava koliko satelita moe da istovremeno posmatra. Mnogi GPS prijemnici mogu da prenesu svoje podatke na PC ili druge ureaje preko serijske konekcije, USB-a ili Bluetooth-a.

 • GPS je postao iroko rasprostranjeni sistem koji se koristi u komercijalne, naucne, i vojne svrhe. GPS-ov precizni sat postao je nezamenljiv u mobilnoj telefoniji, bankarstvu omoguavajui im preciznu sinhronizaciju.

 • Svi GPS ureaji koji mogu da funkcioniu na visinama veim od 18km su klasifikovani od strane SAD-a kao oruije. Za te ureaje je potrebna posebna dozvola amerike vlade.

 • GPS se najee koristi kod mobilnih operatera, hitnijh slubi, firmi kako bi pratile svoja vozila, avio kompanija i kod mnogih drugih.

 • Vodee kompanije za proizvodnju GPS ureaja su : Garmin, Magellan, Trimble, Lowrance, Wherifz Wirelless, MotionBased ...

 • Garmin je trenutno vodei proizvoa GPS ureaja i trenutno dri 76% trita. Dosadanja zarada se procenjuje nesto preko milijardu dolara.


ad
 • Login