Kedudukan wanita dalam islam
Download
1 / 34

KEDUDUKAN WANITA DALAM ISLAM - PowerPoint PPT Presentation


 • 2467 Views
 • Uploaded on

KEDUDUKAN WANITA DALAM ISLAM. Permasalahan Berkaitan Wanita di Malaysia Kes penderaan Kes perceraian Kes nafkah Kes hak penjagaan anak Kes rogol Kes minum arak Kes tidak menutup aurat Kes pelacuran.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' KEDUDUKAN WANITA DALAM ISLAM' - langer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

PermasalahanBerkaitanWanitadi Malaysia

 • Kespenderaan

 • Kesperceraian

 • Kesnafkah

 • Keshakpenjagaananak

 • Kesrogol

 • Kesminumarak

 • Kestidakmenutupaurat

 • Kespelacuran


Kedudukan wanita sebelum islam

 • Sebelumkedatangan Islam kedudukanwanitaamatlahmenyedihkan. Hakmerekadirampasdanmerekadianggappemuasnafsuseks semata2.

 • Wanitatidakberhakmendapathartapusakadandijadikanbarang yang dipusakakan.

 • Anak2 perempuantidakdiberikanpeluanguntukhiduplantaranperasaanmaludianugerahianakperempuan.

KEDUDUKAN WANITA SEBELUM ISLAM


Wanita di kalangan bangsa yunani

 • Yunanimerupakanbangsa yang mempunyaiperadaban yang tertinggidiantara bangsa2 kunodalamsejarah. Walaubagaimanapun, kedudukanwanitapadazamanprimitifamatburukdarisegi moral, hak2 atasperlindunganhukumdanjugakelakuansosial.

 • Wanitadipandangsebagaimakhluk paling hinadankemuliaandankehormatanhanyakhususbagikaumlelaki.

 • Selerahawanafsumenguasai orang2 Yunanisehinggamerekabergelumangdidalamnalurikehaiwanan. Wanitasundalmendapatkedudukan yang tinggidalammasyarakat.

WanitadiKalanganBangsaYunani


 • Kepercayaankeagamaanmerekatundukpadanalurinafsukebinatangan yang manamerekamenyembah “Aphrodite” iaitutuhanperempuan yang melayani 3 tuhanlelaki.

 • Tempat-tempatpelacurandijadikantempatpemujaandanpemuashawanafsudipandangsebagaiupacara ritual dankebiasaan.

 • Perempuan2 jalangmenjaditukangtenung yang menghuni tempat2 peribadatansekaligusmenjadipengurusdanpelayannya.

 • BangsaYunanijugamelakukankekejiandenganhomoseksualmeluasdikalanganmereka.


Wanita di kalangan bangsa rumawi

 • Orang2 RumawimewarisiperadabanbangsaYunanidanmengikutijejaksertameniruapa yang dilakukanoleh orang2 Yunani.

 • Merekamenganggappenzinaansebagaiperkarabiasa.

 • Cireronseorangahlipembaharuanterkenalberpendapatpemudatidakperludibelenggudenganrantai moral yang memberatkandanperludiberikankebebasandalamhubunganseks.

 • Apectitusseorangahlifalsafahpadamasaitumengatakan “hindarilahpergaulan (persetubuhan) denganwanitasebelumkahwinsekiranyakamusanggup. Tetapikamutidakbolehmenyesaliataumencelaseseorang yang tidakmampumenahanshahwatnya”.

WanitadiKalanganBangsaRumawi


 • Pentas2 komedimempertontonkanadeganlucahdanmemdorongpadaperbuatankeji.

 • Kaumlelakilebihpatuhdanbersikaplemahlembutterhadappelacurberbandingisterimenyebabkanramaiisteritertarikuntukmenjadipelacur.


Wanita di kalangan bangsa yahudi

 • TidakdinafikanbahawakedudukanwanitabangsaYahudiditentukanolehwahyu yang diturunkankepadaNabi Musa a.ssebagaimanaterdapatdalamkitabTaurat.

 • Terdapatperlanggarandanpenyelewengandalamhalaqidahdanhukum agama sepanjangpergantiangenerasidanperjalanansejarahakibatdaripadatindaktandukkaumYahudi.

WanitadiKalanganBangsaYahudi


 • Kajian yang dibuatolehparacendekiawanatauahlifikirberkenaankitabTauratdiselewengkandandinyatakanbahawaadajuga orang2 ma’shum yang terperosokdengangodaansyaitandansecaraketerlaluanmerendahkanmartabatnabidalamperbahasanmengenaiwanita.

 • Terdapatgambaran yang dibuatmengenaikedudukanwanitadalamkitabTauratsebagaipenipudanpemuashawanafsusemata-mata.


 • Dalila” seoranglegendarisdalamceritaYahudi yang sangatterkenaldikatakandapatmenghancurkan “Samson” seorangpahlawanbesar yang paling kuatdenganmembuatfitnah, cumburayu, godaandantipumuslihat..menunjukkansenjatawanitasebagaiperosak.


Wanita di dalam agama nasrani

 • Merekaberpendapatwanitaadalahsumbermaksiatdankedurhakaan. Bagilelaki, wanitaadalahpintuneraka yang bolehmendorongnyamembuatdosadanmendatangkanpenderitaan lain.

 • Wanitamaludanmenyesalidirimenjadiwanita

 • Tertullianusseorangtokohbesar agama Nasranimengatakanbahawa “iayakniwanitaadalahpintubagisyaitanmasukkedalamjiwamanusia. Wanitalah yang mendoronglelakimendekatipohonterlarang. Wanitalah yang memusnahkanhukumTuhandanmerosakgambaranTuhan (yaknilelaki)”

Wanitadidalam Agama Nasrani


 • Dari situ munculpendapattentangkerahibaniaituseoranglelaki yang hidupmembujangmenjadiukurantentangketinggian moral dankeluhuranmartabat.

 • Wujudnyapelbagaiketetapanatauperaturankhususdalamsoalkerahibandanakhirnyakaumwanitasepenuhnyaberadadibawahkekuasaankaumlelaki.

 • Wanitatidakmempunyaihakcerai(talak) tidakkiradalamapakeadaansekalipun. Isteri yang telahkematiansuamiberkahwinlagidianggap ‘penzinaansopan’ padapandanganpembesargereja.


 • AkibatdaripadaituEropahmoden yang bercorakNasranimunculdenganpandanganhidupnya yang menghalalkanpergaulanantaralelakidenganwanita.

 • Persamaanhakdalamsegalahaltelahdiberikansama rata antaralelakidanwanita.

 • Para isteribebasmenguruspenghidupannyasendiridanpergaulanbebasitutelahmenyebabkangejalakeruntuhansosialdikalanganmereka.


Wanita di kalangan bangsa arab jahiliyyah

 • Sebahagianbesarrakyatsemenanjungarabtundukkepadapenyembahanberhala.

 • Di Yathrib (Madinah) dihuni paling ramaioleh orang2 Yahudi.

 • Di JizandanNajran pula dihunioleh orang2 Nasrani yang lebihcondongpadapengaruhnegeriHabsyahiaituamatmemberikanperhatiandanpenerimaanterhadappercakapankaumwanitamereka.

WanitadiKalanganBangsa Arab Jahiliyyah


 • Orang2 Arab Jahiliyahmenanamanakmereka hidup2 dalampasirutkmenghindari hal2 memalukan/takutmenanggungbebanpenghidupannya/ kesulitanhidup yang akanditanggungnyananti.

 • Sekiranyaanaktersebutdibiarkanhidupmakadiatidakmempunyaihak apa2 Cumaharustundukpadatradisidanadatkebiasaanbersekedudukansebagaihukumdanperaturan. Wanitatidakberhakmenyuarakanpendapatdantidakberhakmemilikisesuatu.


 • Bangsa Arab ketikajahiliyahmemandangwanitalebihhinadanrendahdaripadamasyarakatpurba lain dimanamerekatiadakeistimewaanatauhakuntukhidup.


 • Salahfahamtentangperspektif ISLAM terhadapWanita;

  • Punca

   • Media

   • Islam+percampuranbudaya

   • Perbezaanbudaya

   • Fatwa dikeluarkanolehbukanpakar

   • Orang Islam Sendiri (Muslim)


 • Antaraisusalahanggapbarat (moden) terhadap Islam yang berkaitandenganwanita

  • Poligami

  • Hijab

  • Hartapusaka

  • Persaksian

  • Lelakilebihkuatdariwanita (2:228)

  • Memukulisteri

  • Perceraian

  • Kepimpinan

  • Imam/ saf


 • Poligami

  • Poligami-poligeni-poliandri

  • Tidakdiperkenalkanoleh Islam

  • Islam tetapkanjumlah

  • Menggalakkan monogamy, membenarkanpoligami

  • Melindungiwanita, realistik

  • Poligamivs monogamy-dibenarkansebab;

   • Wanitaramai

   • Tidakadazuriat

   • Nasfukuat

   • Cacat


 • PoliandrilwnPoligami

  • Barat-melihatkeadilan

  • Islam-melihatkeadilantetapitidaksama

  • Perbezaanfizikal

  • Lelakikawin 4, wanitatidakboleh-KENAPA?

   • Ibu/ Bapatahuidentiti,

   • Menses (Haid)

   • Fitrah

   • STD (sexually transmitted disease); HIV, PenyakitKelamindll

   • HIV-bangsaakanterhapus (jangkahayat +-20thn)


 • Hijab

  • Sejarahlepas-wanitadirendahkan

  • Islam mengangkatmartabat status wanita (24:30-31)

  • Termasuk moral, perilaku & niat (intention)

  • 33:59 & 3:32-33


 • Perceraian

  • Persetujuanduapihak

   • Memulangkanmahar, perintahmahkamah

   • Thalaqmelindungiwanita

   • Tuntutananak (custody), hartasepencarian, Muta’ah)


 • Memukulisteri

  • Bukansebagaipenghakiman, tidakmelaksanakanhukuman

  • Sebahagianprosespengajaran

  • Hubungansuami-isteri-hak & tanggungjawab (4:34)

  • Bersyarat-suamimestiikut

   • Nusyuz-durhaka, merupakansatusalah-laku yang serius

   • Menolakuntukmempraktik Islam

   • Iamerupakanjalanpenyelesain yang sistematik


 • Penyaksian

  • 2: 282-transaksi perniagaan

  • Membunuh-pandanganulama’

  • Lelaki-menyarakeluarga

  • Ta’zil

  • Wasiat (5:106)

  • Talaq (65:2)

  • Menuduhwanitamelakukanzina (24:4)

  • Menuduhpasangan yang sudahkahwinberzina (24:5)

  • Aisyah-menghafal 2210 hadis


 • Sebagai Imam/ posisisolat

  • Kenapawanitatidakbolehmenjadi imam kepadalelaki

   • Gangguan (period)

   • Sebelahmenyebelah


 • Lelakilebihtinggidaripadawanita

  • 2:22b

  • Bukandarisegikuasatetapidarisegitanggungjawab

 • Hartapusaka

  • Islam menjaminmenerimaharta

  • 4:34


Kedudukan wanita selepas islam

 • Surah an-Nisaa’ iaituperihalperempuan yang banyakmenjelaskanhukumhakamberkenaankaumperempuan.

 • Surah al-Hujuraatayat 12 menjelaskanbahawa Islam memandangsekalianmanusiasebagaihambadankhalifah Allah dibumidan yang membezakanmerekaialahketakwaanmerekakepada Allah s.w.t.

 • SabdaRasulullahs.a.w. yang bermaksud “kebahagiaananak Adam terletakpada 3 faktoriaituwanita yang solehah, tempattinggal yang baikdankenderaan yang baik”.

KEDUDUKAN WANITA SELEPAS ISLAM


 • Surahar-Ruumayat 21 Allah berfirman yang bermaksud “Dan diantara tanda2 kekuasaaan Allah ialah Allah menciptakan isteri2 bagikamudarijeniskamusendiri, agar kamudapathiduptenangbersamamereka. Kemudian Allah menciptakankasihsayangantarakamu(iaitusuamiisteri).Sesungguhnyadalamhal yang demikianituterdapat bukti2 bagiorang yang mahuberfikir”.

 • Di dalamsurah Al-A’raafayat 189 Allah berfirman yang bermaksud “Dialah Allah yang menciptakankamudariseorang (Adam) laludaripadanya Allah menciptakanisteribaginya, agar iamerasatenteramtinggalbersama-samanya(isterinya)”.


 • Rasulullahbersabda yang bermaksud “Kaumwanitaadalahsaudarakandungkaumlelaki”.

 • Bagindabersabdalagi yang bermaksud “Perlakukanlahwanitadenganbaikkeranamerekaitudiciptakandaritulangrusuk yang bengkok. Yang bengkokpadatulangrusukadalahbahagianatasnya. Bilaengkauterlalukerasmeluruskannyaiaakanpatahtetapibilaengkaubiarkaniatetapbengkok. Keranaituperlakukanlahwanitadenganbaik”.

 • Dalam Islam, asaskekuatandankesatuanadalahmelaluiisntitusikeluarga. Isterimerupakantiangkeluarga. Oleh yang demikian, darjatwanitadalam Islam ditinggikandandimuliakan.


Hak hak wanita dalam islam

1. Wanitaadalahsaudarakandunglelaki – contohnyadalamsurah al-Hujurat:13, surah An-Nisa’:1, surah an-Nahl:72, surah al-A’raaf :189. HadithRasulullah yang bermaksud “Kaumwanitatidak lain adalah saudara2 kandungkaumlelaki” – diriwayatkanolehIbnHanbal, Abu Daud & TirmiziberasaldaripadaAisyahr.a.

2. Imankaumwanitasamadenganimankaumlelaki – contohnyadalamSurah al-Mumtahanah:10, surah al-Ahzaab:58, surah Al-Buruj:10, surah Muhammad:19.

Hak-HakWanitaDalam Islam


3.Ganjaran pahaladiakhiratbagikaumwanitaberimansamadenganlelakiberiman – contohnyadalamsurah an-Nahl:97, al-Mukmin:40, An-Nisa’:123 & 124, Ali-Imraan:195, al-Ahzaab:35, at-Taubah-72.

4. Penglibatanbersamakaumwanita & lelakidalamupacarakeagamaan, kegiatansosialdanpolitik - contohnyaberkenaansembahyang, menunaikanhajidan ibadat2 yang lain diceritakandalamsurah at-Taubah:71.


5. Manakalawanitajugaharus bantu membantudalambidangpolitik, ekonomidanketikapeperangan. ContohnyaUmmu Hani iaituputeri Abu ThalibmengatakandiharitertawannyakotaMekkahketangankaummuslimin “Akumemberiperlindungankepadaduaoranglelakimertuaku” (yang dimaksudkanialahmertuasendiridansaudaramertuanya) danpadaketikaituRasulullahs.a.w. berkata “WahaiUmmu Hani, kamiberikanperlindungankepadaorang yang engkau lindungi”.

6.Hak2 wanitadalambidangpendidikandanpengajaran yang manamenuntutilmudanmengajarkanilmujugasamadituntutterhadaplelakidanwanita. ContohnyapadazamanRasulullahseorangwanitaQuraisybernamaAsy-Syifabinti Abdullah setelahberhijrahkeMadinahdiamengajarmembacadanmenuliskepadaHafshahbintiUmarUmmulmukminin.


Rasulullahpernahbersabdamenunjukkanbahawabesarnya

perhatianbagindaterhadappendidikandanpengajaranbagi

kaumwanita yang bermaksud “Seoranglelaki yang mempunyaianakperempuandaniamengajarsertamendidiknyadenganbaiksertaiamenikahkannya, iamemperolehidua (kali) pahala”.

7. Hak-hakwanitadalambidanghartadankekayaaniaitudalampewarisandanjugawasiat. Hakwanitadalam Islam jugadalambentukmahardanmaskahwinsertanafkah yang semuanyadiwajibkankeataskaumlelaki. Dalamsurah an-Nisaa’:7 menyatakantentanghakwanitamewarisihartamanakalaayat 4 surahygsamamenyatakanhakwanitamendapatkanmaskahwindaripadasuami.


Peranan tanggungjawab wanita dalam islam

1. Wanitasebagaiseorangibukepada anak2. – dinyatakandidalamsurah al-Baqarahayat 233 bahawatanggungjawabseorangibuuntukmenyusukananak-anaksehinggacukup 2 tahun.

2. Wanitasebagaiseorangisterikepadasuami.

3. Wanitasebagaisaudarakandunglelaki

4. Wanitasebagaiseorangpendidik.

5. Wanitabertanggungjawabterhadap Allah, Rasul & agamanya.

6. Wanitabertanggungjawabterhadapdirisendiri.

7. Wanitabertanggungjawabterhadapkeluarga & rumahtangga.

8. Wanitabertanggungjawabterhadapmasyarakat & bangsa.

9. Wanitabertanggungjawabterhadaptanah air.

Peranan & TanggungjawabWanitaDalam Islam


ad