natuurkijk op langetermijnvisie schelde estuarium
Download
Skip this Video
Download Presentation
Natuurkijk op Langetermijnvisie Schelde-estuarium

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Natuurkijk op Langetermijnvisie Schelde-estuarium - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Natuurkijk op Langetermijnvisie Schelde-estuarium. Werkgroep Schelde-estuarium. Cluster van Vlaamse en Nederlandse natuurbeschermingsorganisaties in de regio van het Schelde-estuarium. Bond Beter Leefmilieu, Het Zeeuwse Landschap, Natuurreservaten, Natuurmonumenten, Zeeuwse Milieufederatie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Natuurkijk op Langetermijnvisie Schelde-estuarium' - landis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
werkgroep schelde estuarium
Werkgroep Schelde-estuarium
 • Cluster van Vlaamse en Nederlandse natuurbeschermingsorganisaties in de regio van het Schelde-estuarium

Bond Beter Leefmilieu, Het Zeeuwse Landschap,

Natuurreservaten, Natuurmonumenten,

Zeeuwse Milieufederatie

Werkgroep Schelde-estuarium

indeling presentatie
Indeling presentatie
 • Beschrijving gebied, waarden en bedreigingen  Thijs Kramer (ZMF)
 • Historisch passief + overstromingsrisico  Peter Symens (Natuurreservaten)
 • Afwegingskader eventuele verdere verruiming  Bart Martens (BBL)

Werkgroep Schelde-estuarium

kenmerken estuarium
Kenmerken estuarium
 • Ontmoeting rivier en zee
 • Veelzijdige dynamiek:
  • Permanente invloed van getij
  • Geleidelijke overgang tussen zoet en zout, die ook nog eens heen en weer beweegt met het getij
  • “Wandelend” systeem van geulen en platen

Werkgroep Schelde-estuarium

natuurwaarden
Natuurwaarden
 • Zeer specifieke levensgemeenschappen in verschillende delen van het estuarium (zoet, brak en zout)
 • Schorren, platen, slikken en ondiep-watergebieden
 • Veel gasten in deze gebieden:
  • kraamkamer voor vissen
  • foerageer- en/of broedgebied voor vogels

Werkgroep Schelde-estuarium

vogels in westerscheldegebied
Vogels in Westerscheldegebied

Soort % populatie

 • Grauwe gans  57000 (29)
 • Pijlstaart  10000 (16)
 • Lepelaar  200 (6.3)
 • Zilverplevier  3300 (2.3)
 • Scholekster  18000 (2.0)
 • Sternsoorten  belangrijk broedgebied

Werkgroep Schelde-estuarium

mening over ltv
Mening over LTV
 • Positief: erkenning streefbeeld van belang voor behoud natuurwaarden en meergeulenstelsel
 • Negatief:
  • scenario’s onduidelijk over natuurverliezen
  • morfologische onzekerheden weggemoffeld

Werkgroep Schelde-estuarium

bezwaar tegen verdieping
Bezwaar tegen verdieping
 • Verdiepen = verstarren  dynamiek (hèt kenmerk van estuaria) wordt beperkt
 • Verlies aan schorren, platen en slikken en ondiep-watergebieden
 • Toename stroomsnelheid  beperking bodemorganismen
 • Toename vertroebeling  effect op bodemdieren, vogels en vissen.

Werkgroep Schelde-estuarium

historisch passief
Historisch passief
 • Natuurherstelplan Westerschelde  lege doos
  • enkel binnendijkse maatregelen
  • bekritiseerd door EC
 • Ontwerp natuurherstelplan Zeeschelde in koelkast
  • geen compensatie voor areaalverlies
  • geen vermindering overstromingsrisico
  • geen verbetering slibhuishouding

Werkgroep Schelde-estuarium

overstromingsrisico
Overstromingsrisico
 • In Nederland  1/4000
 • In Vlaanderen langs Zeeschelde:
  • Volgens Sigmaplan  1/10000
  • Na KBR  1/350
  • Momenteel  1/70

Citaat uit AWZ nota van november 1996:

“Een stormtij als die van 1953 zou niet gekeerd kunnen worden, terwijl de kans op voorkomen van een dergelijk getij 4,5 maal groter geworden is”

Werkgroep Schelde-estuarium

oorzaken
Oorzaken
 • Vermindering komberging (inpolderingen, dijkverhogingen, …)
 • Verhoogde getij-indringing door vermindering weerstand (kanalisatie, verlaging drempels, …)
 • Zeespiegelrijzing

Werkgroep Schelde-estuarium

oplossingen
Oplossingen
 • Westerschelde:
  • ontpoldering
  • inrichting van gebieden met gecontroleerde getij-invloed
  • verbinden Wester- en Oosterschelde(?)
 • In Zeeschelde:
  • inrichting van gebieden met gecontroleerde getij-invloed
  • meest landinwaartse dijkvarianten volgens Sigmaplan

Werkgroep Schelde-estuarium

tussenliggend besluit 1
Tussenliggend besluit (1)
 • Als gevolg van...
  • uitblijven van herstel verlies intergetijdegebieden Westerschelde & Zeeschelde
  • grote onzekerheden voor morfologie (behoud meergeulenstelsel en dynamiek)
  • plicht tot natuurherstel i.k.v. Vogel- en Habitatrichtlijn
  • onaanvaardbaar hoog overstromingsrisico

Werkgroep Schelde-estuarium

tussenliggend besluit 2
Tussenliggend besluit (2)
 • Dient eerst werk gemaakt te worden van:
  • evaluatie effecten vorige verdieping  MOVE-project
  • herinvulling natuurherstelplan Westerschelde met buitendijkse maatregelen
  • uitvoering toekomstschets A (ruimte voor het estuarium) met natuurherstelplan Zeeschelde i.k.v. geactualiseerd Sigma-plan

Werkgroep Schelde-estuarium

tussenliggend besluit 3
Tussenliggend besluit (3)
 • Inhaaloperatie omvat:
  • wegwerken historisch passief
  • verkrijgen van juridisch propere lei door conformering dossier huidige verdieping aan Vogel- en Habitatrichtlijn
  • overstromingsrisico verkleinen
  • vergroting kennis van effecten van ingrepen op estuarium  input voor MER

Werkgroep Schelde-estuarium

afweging vervolgingrepen
Afweging vervolgingrepen
 • De Werkgroep Schelde-estuarium eist dat de volgende toetsingen zullen worden uitgevoerd

Werkgroep Schelde-estuarium

vogel en habitatrichtlijn
Vogel- en Habitatrichtlijn
 • Voorafgaande inschatting ecologische gevolgen
 • Indien geen onomkeerbare en wel compenseerbare effecten:
  • alternatieven ontbreken
  • zwaarwegend maatschappelijk belang aantonen
  • natuurschade herstellen of compenseren

Werkgroep Schelde-estuarium

ecologische gevolgen
Ecologische gevolgen
 • Inzicht middels grensoverschrijdende MER
  • effect morfologie + vertaling naar ecologie
  • effect op overstromingsrisico
  • effect op nautische veiligheid + vertaling naar risico’s voor op het land
 • Compensatiemaatregelen vooraf uitwerken

Werkgroep Schelde-estuarium

voorwaarden inschatting
Voorwaarden inschatting
 • MOVE-resultaten moeten duidelijkheid verschaffen over gevolgen vorige verdieping
 • Alsnog uitgevoerde compensatieprojecten vorige verdieping op hun effectiviteit beoordelen

Werkgroep Schelde-estuarium

nut noodzaakdiscussie
Nut-noodzaakdiscussie
 • Maatschappelijke Kosten Baten Analyse
  • vanuit internationaal perspectief
  • openbaar t.a.v. richtlijnen en resultaten
  • onafhankelijk peer-review
  • kosten en baten over volledige transportketen berekenen

Werkgroep Schelde-estuarium

baten en kosten
Baten en Kosten
 • Baten
  • tijdwinst
  • lagere kosten achterlandverkeer
 • Kosten
  • baggerwerken
  • natuurcompensatiemaatregelen

Werkgroep Schelde-estuarium

extra input mkba
Extra input MKBA
 • Alternatieven Zeebrugge en Vlissingen
 • Inschatting schaalvergroting containervloot
 • Maritieme toegankelijkheid Antwerpen in internationaal verband
  • Antwerpen 12.3 meter getij-onafhankelijk
  • Hamburg 12.8 meter getij-onafhankelijk
  • Bremen 12.0 meter getij-onafhankelijk

Werkgroep Schelde-estuarium

rekeningvaren
Rekeningvaren
 • Kosten verdieping doorrekenen aan havengebruikers  vereist wijziging Vlaams Havendecreet
 • Bovenstaand principe reeds voorgesteld door EC in “Groenboek Havens en Maritieme infrastructuur”

Werkgroep Schelde-estuarium

economisch optimum

Kostprijs vergroten diepgang

Kostprijs

Diepgang

baggerkosten

scheepskosten

totale kosten

Economisch optimum

Werkgroep Schelde-estuarium

herstel en compensatie
Herstel en compensatie
 • Indien toch verder verdiept wordt  compensatiemaatregelen vooraf vaststellen en geïntegreerd uitvoeren met verdieping zelf

Werkgroep Schelde-estuarium

algemeen besluit 1
Algemeen besluit (1)
 • Nu beslissen tot verdere verdieping is onverantwoord vanwege gebrekkige kennis over gevolgen voor natuurlijkheid en veiligheid
 • Indien MOVE-project ruimte laat voor verder verdieping  Vogel- en Habitatrichtlijn als leidraad

Werkgroep Schelde-estuarium

algemeen besluit 2
Algemeen besluit (2)
 • Onze aanpak gebaseerd op:
  • voorzichtigheidsbeginsel
  • voorzorgsbeginsel
  • vervuiler betaalt beginsel
  • procesgeïntegreerde maatregelen
  • stand-still beginsel

Werkgroep Schelde-estuarium

politieke overwegingen
Politieke overwegingen
 • De natuur van het Schelde-estuarium geniet bescherming in kader van enkele belangrijke Europese richtlijnen
 • Verdrag 1995 bijzonder onelegant  LTV afgedwongen  haast heeft LTV verarmd
 • MER en MKB uitvoeren vóór verzoek verdieping

Werkgroep Schelde-estuarium