Kommunale planprosessar Kommunikasjon Forankring av universell utforming - PowerPoint PPT Presentation

Kommunale planprosessar kommunikasjon forankring av universell utforming
Download
1 / 29

 • 54 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kommunale planprosessar Kommunikasjon Forankring av universell utforming. Rektor Prof. Jørgen Amdam Høgskulen i Volda 2009 ja@hivolda.no http://tilsett.hivolda.no/ja/. Jørgen Amdam. Professor i samfunnsplanlegging – kommunal og regional planlegging og utvikling HVO – Rektor frå 1.8.2007

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Kommunale planprosessar Kommunikasjon Forankring av universell utforming

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kommunale planprosessar kommunikasjon forankring av universell utforming

Kommunale planprosessar KommunikasjonForankring av universell utforming

Rektor Prof. Jørgen Amdam

Høgskulen i Volda

2009

ja@hivolda.no

http://tilsett.hivolda.no/ja/


J rgen amdam

Jørgen Amdam

 • Professor i samfunnsplanlegging – kommunal og regional planlegging og utvikling HVO – Rektor frå 1.8.2007

 • Forsking og utviklingsarbeid – forsøk – evaluering – opplæring, kommune, fylke, stat – endringsleiing og –planlegging.

 • Undervisning: Masterutdanning i samfunnsplanlegging og leiing

 • Lærebøker

  www.hivolda.no


Prosjektet si forankring i fylkesorganisasjonen

Prosjektet si forankring i fylkesorganisasjonen

 • Forankring – hos kven?

 • Forholdet prosjekt - linje


Planlegging strategi

Planlegging - strategi

 • Kvar står vi? Sterke og svake sider - behov

 • Kvar bør vi gå? (Visjon) Kva er det behov for å gjere for å nå visjonen (Strategi) – substans, prosess?

 • FORTID, NOTID, FRAMTID


Universell utforming kva er det

UNIVERSELL UTFORMING – KVA ER DET?

Sosial - institusjonell

Økonomi

Fysisk


Forankring i fylket av universell utforming kva krev det

Forankring i fylket av Universell Utforming –Kva krev det?

Fylkesnivået som:

 • Utviklingsaktør – fylkeskommunen

 • Kontrollør – fylkesmannen

 • Rettleiar – begge – i forhold til kven?

 • Eigar – fylkeskommunen VGS – kommunikasjon

 • Kven og når forankring – kvifor – korleis?


Kommunale planprosessar kommunikasjon forankring av universell utforming

PROBLEMLØYSING

PROSESSLEIING

SAMTALE

KALKYLE


Tiln rming

Tilnærming

 • Skrive først og snakke etterpå (kalkyle): Reaksjon – Sams motvilje -Motmobilisering

 • Snakke først og skrive etterpå (samtale): Aksjon – Sams vilje - Mobilisering


Kommunale planprosessar kommunikasjon forankring av universell utforming

12


Kommunale planprosessar kommunikasjon forankring av universell utforming

Politikk som sektorsamordning - kunnskaps- og målkonflikt - fragmentering

FUNKSJON

TERRITORIUM


Kommunale planprosessar kommunikasjon forankring av universell utforming

INSTRUMENTELL

KOMMUNIKATIV


Interessentanalyse er finne fram til kven som har

Interessentanalyse er å finne fram til kven som har:

 • Interesse – interesse, makt, posisjon….

 • Ressursar – penger, kapasitet, maskiner, tid

 • Kompetanse – fag-/lokal-/prosesskompetanse

I

R

K

Interessentar (stakeholders) = Alle dei som har interesser i saka:


Interessentanalyse

Interessentanalyse:

Opne:

Idedugnad – kven er interessentane?

Få fram flest moglege som kan vere aktuelle

Lukke:

Sorter/prioriter desse etter (matrise):

- Behov for at dei deltek

- Lett å få tak i


Kommunale planprosessar kommunikasjon forankring av universell utforming

Må bidra aktivt - trengs som bidragsyter

Informerast – må sjølv vurdere aktivitet

Vil bli sterkt påvirka av resultatet

Har ansvar for å drive fram prosessen

Blir ikkje direkte/særlig berørt


Strategisk mobilisering

”Strategisk mobilisering”


Gap global action plan for la21

GAP = Global action plan (for LA21)

Bak-streverne

Sein majoritet

Tidlig majoritet

Pilotene


Kommunale planprosessar kommunikasjon forankring av universell utforming

Figur 6.1 – Tradisjonell arealplanlegging og prosjektplanlegging. (Basert på Zoete, 2002, s 12.)


Kommunale planprosessar kommunikasjon forankring av universell utforming

Healey 1997


Kommunale planprosessar kommunikasjon forankring av universell utforming

Innelukking

Aktiv motstand

Fragmentert

Lokal tilpassing/

Omdanning av

Eksternt

Press


Korleis f til god fellesstyring

Korleis få til god fellesstyring?

 • Aktørar – roller

 • Arenaer – møteplassar

 • Prosessar

 • Relasjonar

 • Reglar

  MAKT


Instrumentell og kommunikativ rasjonalitet urealistiske ideal

Klare og eintydige mål er formulert

Finne alle alternativ som oppfyller måla

Finne alle konsekvensar av alle alternativ

Velge det alternativ som har konsekvensar som best oppfyller måla

At aktørane er interessert i å kome til sams forståing og semje med kvarandre

at alle er frie og likeverdige og potensielt like kompetente

at alle må innrømme feil og skifte oppfatning i dei tilfella dei vert møtt med betre argument

at alle opptrer autentisk og sannferdig overfor kvarandre (ikkje rollespel)

Instrumentell og kommunikativ rasjonalitet (Urealistiske ideal?)


 • Login