slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
İSLAM TARİHİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 198

İSLAM TARİHİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 427 Views
 • Uploaded on

İSLAM TARİHİ. İslamiyetin Doğuşu Sırasında Dünyanın Genel Durumu. ASYA: Asya’da varolan devletler şunlardı: Bizans İmparatorluğu Sasaniler Göktürkler Hindistan Çin Japonya. Justinyen dönemindeki en geniş sınırlar. Bizans İmparatorluğu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' İSLAM TARİHİ' - lalo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slamiyetin do u u s ras nda d nyan n genel durumu
İslamiyetin Doğuşu Sırasında Dünyanın Genel Durumu
 • ASYA: Asya’da varolan devletler şunlardı:
 • Bizans İmparatorluğu
 • Sasaniler
 • Göktürkler
 • Hindistan
 • Çin
 • Japonya
bizans mparatorlu u
Bizans İmparatorluğu
 • Kavimler göçü sonrasında Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldı.Doğu Roma İmparatorluğu, başkenti Bizans’ın adıyla anılmaya başlandı.
 • En güçlü dönemi İmparator Justinianos (527-565) zamanında yaşandı.
 • Hristiyanlığın Ortodoks mezhebine inanıyorlardı.
sasaniler 226 650
Sasaniler (226-650)
 • İran’da Part İmparatorluğu’nun zayıflamasıyla Babek tarafından kuruldu.
 • Batı Göktürk devleti ile anlaşarak Akhunlar Devleti’ne son verdiler.
 • İpek Yolu ticareti,Göktürkler ile aralarının açılmasına neden oldu.
 • Göktürkler,Sasaniler’e karşı Bizans ile ittifak yaptılar.
 • Zerdüştlük dinine inanıyorlardı.
 • Hz.Ömer döneminde devlet,zayıflayarak yıkıldı.
g kt rkler1
Göktürkler
 • 552’de Bumin Han tarafından Orta Asya’da kuruldu.
 • Çin’in yıkıcı faaliyetleri nedeniyle Doğu-batı olmak üzere ikiye ayrıldı.
 • İslamiyetin doğmaya başladığı dönemde Göktürkler,Asya’da önemli bir siyasi güç olmaktan çıkmıştı.
 • Gök tanrı dinine inanırlardı.
hindistan
Hindistan
 • Hindistan’ın sürekli istilalara açık olması,bu ülkede siyasi birliğin kurulmasını engellemiştir.
 • Hint halkı arasında bir kaynaşmanın olmamasının en önemli nedeni Kast Sistemi’dir.
 • En yaygın din Hinduizm idi.Budizm de Hindistan’da yayılan bir diğer dindi.
slide11
Çin
 • İslamiyetin doğduğu sırada Doğu ve Batı Göktürk Devletleri Çin egemenliğine girmişti.
 • Çin,Orta Asya’da tek güç haline gelip yayılmacı bir politika izlemeye başlamıştı.
 • Çin’de Konfüçyüsçülük, Taoizm ve Budizm dinleri yaygındı.
japonya
Japonya
 • İslamiyetin doğduğu sırada Japonya, Çin etkisi altındaydı.
 • Japon İmparatoru,Çince’de imparator anlamına gelen Tenno ünvanını kullanıyordu.
 • Merkezi yönetim zayıf olduğu için derebeylik düzeni hakimdi.
 • Budizm ve Şinto (Tanrıların Yolu) dini de halk arasında yaygın dinlerdi.
avrupa1
Avrupa:
 • Batı Roma’nın yıkılmasından sonra yerine İspanya’da Vizigot,İtalya’da Ostrogot ve Fransa’da Frank Krallıkları kurulmuştu.
 • Daha sonra Merovenj ve Karolenj İmparatorlukları döneminde Avrupa’da bir süre için siyasi birlik kuruldu.
 • Avrupa’da Normanların ve Macarların saldırıları sonucu siyasi birlik bozuldu.Krallar ülkelerini koruyamaz duruma geldiler.Bunun sonucunda Feodalite (Derebeylik) denilen siyasi düzen ortaya çıktı.
slide16
Avrupa’da krallıkların zayıflamasıyla, büyük toprak sahiplerinin, şatolar ve kaleler yaptırarak, halkı himaye etmeye başladıkları ve halkın sınıflara ayrıldığı, eşitsizliğe dayanan bir siyasi düzendir.
halk e itli s n flara ayr l rd bunlar
Halk çeşitli sınıflara ayrılırdı.Bunlar:
 • Soylular (Büyük toprak sahipleri)
 • Rahipler: (Din adamları)
 • Burjuvalar: (Sanat ve ticaretle
 • uğraşıp,vergi öderlerdi.)
 • Köylüler: (Serbest köylüler ve serflerdi. Serbest köylüler,topraklarını eker biçerler,mallarını alır,satarlardı. Serfler ise hiçbir hakka sahip değillerdi.Soyluların malı sayılırlardı.)
afrika
Afrika:
 • Kuzey Afrika kıyıları ,Bizans İmparatorluğu sınırları içindeydi.
 • Mısır halkı,Hristiyanlığın Arianizm mezhebini benimsemişlerdi.
 • Habeşistan (Etiyopya)’da Aksum İmparatorluğu bulunuyordu. Hristiyanlığı benimseyerek,Mısır kilisesine bağlanmıştı.
slamiyet ncesi arabistan yar madas
İslamiyet Öncesi Arabistan Yarımadası
 • Arabistan,Asya’nın güney batısında dağlarla çevrili,çöllerle kaplı bir yarımadadır.Burada yaşayanlar “Sami” ırkından sayılıp “Arap” adıyla anılırlar.
 • En önemli yerleşim merkezleri Mekke,Yesrib (Medine) ve Taif kentleridir.
slamiyetten nce arabistan yar madas nda b y k bir devlet kurulamam t r
İslamiyetten önce Arabistan yarımadasında büyük bir devlet kurulamamıştır.
 • Bu durumun nedenleri neler olabilir?
slide23
Arapların kabileler halinde yaşamaları ve siyasi birlik kuramamaları
 • Göçebe Arap kabileleri arasındaki rekabet ve kan davaları
 • Bizans ve Sasani devletlerinin baskıları
 • Çok çeşitli dinsel inanışların bulunması (Putperestlik, Hristiyanlık, Yahudilik )
slide24
Araplar kabileler halinde yaşarlar, göçebe hayvancılık ve ticaretle uğraşırlardı. Göçebe Araplara “Bedevi” denirdi.
 • Arap yarımadasının tarih yönünden en önemli şehirleri Hicaz bölgesinde bulunan Mekke ve Medine’dir.
mekke
MEKKE
 • Önemli bir ticaret merkezidir.Özellikle Hint okyanusundan gemilerle gelen ticaret kervanları Mekke üzerinden Önasya’ya ulaşırdı.
 • Bu ticaret Arabistan dışındaki gelişmelerden haberdar olmalarına neden olmuştur.
 • Hz.İbrahim tarafından yaptırıldığı varsayılan Kabe’nin Mekke’de bulunması kutsal şehir olmasını sağlamıştır.
 • Arap kabileleri her yıl Mekke’ye gelir,Kabe’yi ziyaret eder, aralarındaki kan davalarını unuturlardı.Bu döneme “Haram Ayları” denirdi.
 • Suk-u Ukaz denilen panayırlar kurulur,eğlenceler ve spor karşılaşmaları düzenlenir,şiirler okunurdu.Yapılan şiir yarışmaları Arap kültürünün yaratılmasında etkili olmuştur.
med ne
MEDİNE
 • Mekke’den sonra Hicaz’ın en büyük şehridir.
 • Tarım ve hayvancılık gelişmiştir.
 • Filistin’den göç eden Yahudilerle Araplar iç içe yaşıyorlardı.
slide33
Hicret Olayı:

Sürekli baskı altında olan Mekkeli Müslümanların, Medineliler’in daveti üzerine 622 yılında Medine’ye göç etmelerine ‘Hicret Olayı’ denir.

slide35
Birlikte yaşadıkları Yahudiler’in tek tanrı inancını tanıtmaları
 • Mekkeliler’in Medinelileri hor görmeleri
 • Medine’deki iç karışıklıkların Hz.Muhammed’in önderliğinde çözüleceğine inanmaları
hicretin sonu lar
Hicretin Sonuçları
 • Müslümanlar, Mekkeliler’in baskı ve şiddetinden kurtulmuşlardır.
 • İslamiyet serbestçe yayılma olanağı bulmuştur.
 • Medine şehrinin tarihi önemi artmıştır.
 • 622 yılı Hicri takvimin başlangıç yılı olmuştur.
slide37
Bedir Savaşı(624):

Nedeni:

Hicret olayından sonra Mekke’de el konulan mallarına karşılık, müslümanların, Şam’dan dönen bir ticaret kervanını ele geçirmek ve Mekke ticaretine darbe vurmak istemeleri

slide38
Sonucu:

Bedir kuyusu civarında yapılan

savaşı müslümanlar kazanmıştır.

slide39
Önemi:
 • Müslümanların ilk askeri zaferidir.
 • İlk kez askerler arasında ganimet paylaştırılmıştır.Böylece savaşlarda askerlere ganimet verilmesi usul olmuştur.
slide40
Uhud Savaşı (625):

Nedeni:

Mekkeliler’in Bedir Savaşı yenilgisinin

intikamını almak ve İslamiyeti yok

etmek istemeleri.

sonucu
Sonucu:

Hz.Muhammed’in önerileri dinlenmemiş

ve Müslümanların yenilgisiyle

sonuçlanmıştır.

slide42
Önemi:
 • Uhud Savaşı ile müslümanlar, komutanın emirlerine uymamanın ne kadar olumsuz sonuçlar doğurabileceğini öğrenmişlerdir.
 • Mekkeliler’de müslümanları yenebilecekleri düşüncesi oluştu.
slide43
Hendek Savaşı (627):

Nedeni:

Mekkeliler’in,sayısı gün geçtikçe

artan ve büyük güce ulaşan

müslümanlara kesin darbeyi vurmak

amacıyla Medine’ye saldırmaları.

sonucu1
Sonucu:
 • Müslümanlığı yeni kabul eden İranlı Selman-ı Farisi’nin önerisiyle Medine’nin etrafına hendek kazılması sonucunda savaş yapılamamış,Mekkeliler isteklerine ulaşamamışlardır.
slide45
Önemi:
 • İslamiyet Arap kabileleri arasında hızla yayılmaya başlamıştır.
 • Mekkeliler bu olaydan sonra savunma durumuna geçmiş, saldırıya geçen taraf müslümanlar olmuştur.
slide46
Hudeybiye Barışı (628):

Hz.Muhammed 628 yılında Kabe’yi

ziyaret etmek amacıyla müslümanlarla

birlikte Mekke’ye doğru hareket etti.

Yeni bir savaşı göze alamayan

Mekkeliler Hudeybiye kuyusu

etrafında bir barış anlaşması yaptılar.

anla maya g re
Anlaşmaya göre;
 • İki taraf da on yıl süreyle birbirleriyle savaşmayacaklar,
 • Müslümanlar o yıl Kabe’yi ziyaret etmeyecekler, ertesi yıl üç gün süreyle ziyaret edebilecekler,
 • Mekkeli reşit olmayan bir kimse müslüman olursa,velisinin isteği üzerine geri verilecek, ancak bir müslüman Mekke’ye sığınırsa geri verilmeyecek,
 • Hem Mekkeliler hem de Medineli müslümanlar istedikleri Arap kabilesi ile anlaşma yapabilecekler,ancak her iki taraf da kabilelere askeri yardım yapmayacaktı.
slide48
Önemi:
 • Yapılan anlaşmayla Mekkeliler müslümanlığın siyasi varlığını tanımış oldular.
slide49
Hayber Kalesi’nin Fethi (629):

Nedeni:

Uhud Savaşı’ndan sonra,Medine’den

çıkarılan Yahudiler’in,Medine’nin

Kuzeyindeki Hayber Kalesi’ne

yerleşerek, Mekkeliler’le işbirliği

yapmaları ve ticareti engellemeleri

sonucu2
Sonucu:
 • Medine – Şam ticaret yolu güvence altına alınmış oldu.
 • Yahudi sorunu çözümlenmiş oldu.
 • İslamiyetin yayılması hızlanmıştır.
slide51
Mute Savaşı (629):

Nedeni:

Bizans egemenliğindeki Gassaniler’in,

bir müslüman keşif kolunu pusuya

düşürmeleri.

sonucu3
Sonucu:
 • Müslümanlar,Mute’de Bizanslılar ve Gassaniler ile yaptıkları savaşta yenilgiye uğradılar.
slide53
Önemi:
 • Müslümanlar ile Bizanslılar arasında yapılan ilk savaş olması bakımından önemlidir.
slide54
Mekke’nin Fethi (630):

Nedeni:

 • Mekkeliler’in kendi koruması altında olan kabilelere askeri yardımda bulunarak barışı bozmaları,
 • Mekke’nin putperestlerin elinden alınarak,İslamiyet’in yayılmasının sağlanması
sonucu4
Sonucu:
 • Mekke çatışmasız olarak ele geçirilmiştir.
 • Kabe putlardan temizlenmiştir.
slide56
Önemi:
 • İslamiyet büyük bir hızla Arabistan yarımadasına yayılmaya devam etmiş,müslümanların ekonomik gücü artmıştır.
slide57
Huneyn Savaşı (630):

Nedeni:

Putperestlerin Mekke’yi tekrar ele

geçirerek putların kırılmalarını

önlemek istemeleri.

sonucu5
Sonucu:

Putperestler ağır yenilgiye

uğramıştır.

slide59
Önemi:

Mekke’nin fethinden sonra

İslamiyet’in karşılaştığı ilk büyük

tehlike ortadan kalkmıştır.

slide60
Taif Seferi (630):

Nedeni:

Hz.Muhammed’in Huneyn Savaşı’nda,

putperestlerin yanında savaşan

Taiflileri yenilgiye uğratarak, Taif

şehrini ele geçirmek istemesi.

sonucu6
Sonucu:

Taif’in çok dağlık bir bölge olması

ve Taifliler’in kenti çok iyi savunmaları

nedeniyle başarı sağlanamamıştır.

slide62
Tebük Seferi (631):

Nedeni:

Bizans’ın Arabistan üzerine

yapacağı bir saldırı söylentisi.

sonucu7
Sonucu:

Bizans İmparatoru Heraklius’un

Arabistan’a üzerine yürüdüğü

haberi duyulunca Hz.Muhammed

ordusuyla Suriye’ye doğru hareket

etmiş,Tebük’e geldiğinde haberin

asılsız olduğu anlaşılmıştır.

slide64
Önemi:
 • Tebük yolu üzerindeki kaleler alınmıştır.
 • Bizans’a bağlı olan Gassaniler müslüman olmuştur.
 • Tebük Seferi Hz.Muhammed’in son seferidir.
hz muhammed in l m ve slam tarihindeki yeri
Hz.Muhammed’in Ölümü ve İslam tarihindeki yeri:

Hz.Muhammed 632 yılında büyük

bir toplulukla Medine’den Mekke’ye

gelerek Kabe’yi ziyaret etmiş ve

Veda Hutbesi olarak bilinen son

konuşmasını müslümanlara

yapmıştır.632 yılında vefat etmiştir.

slide66
İslamiyet’i yayarak Arabistan’da ilk kez siyasi birliği sağlamıştır.
 • Müslümanlığı yaymak ve savaşa katılanların ekonomik durumunu düzeltmek,askerleri teşvik etmek için savaşta elde edilen ganimetin 4/5’inin savaşa katılanlar arasında paylaştırılması usulünü ilk kez uygulamıştır.(Bedir Savaşı)
slide75
Hz.Muhammed’den sonra gelen,onun

gibi din ve devlet adamı, İslam

aleminin baş imamı ve baş komutanı

olan kişiye halife, bu dini kuruma da

halifelik denir.

slide76
Hz.Muhammed’in ölümünden sonra müslümanların başına sırasıyla;
 • Hz.Ebubekir
 • Hz.Ömer
 • Hz.Osman
 • Hz.Ali

geçmiştir.

slide78
Halifeler seçimle işbaşına geldikleri için bu dönem “Cumhuriyet Devri” olarak adlandırılır.
slide80
Dönemin Özellikleri ve Olayları
 • Yalancı peygamberler sorunu çözüldü.
 • İslamiyet’ten dönen ve zekat vermek istemeyen Arap kabilelerini itaat altına almıştır.
 • Kur’an-ı Kerim ilk kez kitap haline getirilmiştir.
 • İlk kez Arabistan dışında fetihlere girişilmiştir.
 • Arapların Suriye’ye egemen olmaya başlaması Bizans’ı endişelendirdi.Bizans ile ilk kez Ecnadeyn Savaşı yapıldı. Böylece müslümanlar Suriye’ye doğru ilerlemeye başladı.
devrin nemi
Devrin Önemi:
 • Hz.Ebubekir ,İslamiyet’i tehlikeye düşürecek,belki de dağılmasına neden olacak olayları kökünden çözümlemiştir.
devrin zellikleri ve olaylar
Devrin Özellikleri ve Olayları
 • Arabistan Yarımadası dışında büyük fetihler yapılmış,İslamiyet hızla yayılmaya başlamıştır.

Yermük Savaşı(636) Bizans ile yapılmış,Şam ele geçirilmiştir. Kudüs kuşatılmış,halk teslim olmuştur.

slide84
Kadisiye Savaşı (636) ile Sasaniler

yenilgiye uğratılarak Irak ele geçirildi.

Nihavend Savaşı (642) ile Sasaniler’in

başkenti Medain ele geçirildi.İran ve

Azerbaycan’ın fethi tamamlandı.

Mısır fethedilerek, Fustat şehri kuruldu.

Bingazi ve Trablusgarp çevresi ele

geçirildi.

Böylece ülke sınırları doğuda Horasan’a,batıda

Libya’ya,kuzeyde Kafkasya’ya kadar genişledi.

slide85
Hz.Ömer dönemi,devletin örgütlenme dönemi olarak bilinmektedir.

İlk kez adliye örgütü kuruldu.

Mahkemeler açılarak,kadılar tayin edildi.

Fethedilen yerler illere ayrılarak,

doğrudan halifeye bağlı valiler atandı.

İlk kez devlet hazinesi (Beyt’ül- mal)

oluşturuldu.

Hicri takvim düzenlendi.

devrin nemi1
Devrin Önemi:
 • İslamiyetin Arabistan yarımadası dışında yayılmaya başladığı dönemdir.
 • İslam devletinin teşkilatlandığı dönemdir.
devrin zellikleri ve olaylar1
Devrin Özellikleri ve Olayları
 • Hz.Osman’ın üst makamlara kendi soyundan olan Emeviler’i getirmesi huzursuzluklara neden olmuştur.
 • Kuzey Afrika’da Tunus fethedilmiştir.
 • Suriye valisi Muaviye büyük bir donanma kurarak Kıbrıs’ı fethetmiştir.
slide89
Kur’an-ı Kerim çoğaltılarak İslam merkezlerine gönderilmiştir.
 • Harzem, Horasan ve Ceyhun nehrine kadar olan topraklar alınmış, Türklerle Araplar arasındaki ilk savaşlar başlamıştır.(Hazarlar)
devrin nemi2
Devrin Önemi:
 • Müslümanlar arasında ilk ayrılıkların başladığı dönemdir.
 • Kur’an-ı Kerim’in yok olması önlenerek,bugüne kadar tam ve doğru olarak ulaşması sağlanmıştır.
slide92

Hz. Ali Dönemi

(656 - 661)

devrin zellikleri ve olaylar2
Devrin Özellikleri ve Olayları
 • Hz.Osman’ın öldürülmesinde Hz.Ali’nin ilgisi olduğu gerekçesiyle Hz.Ali’nin halifeliğine Hz.Muhammed’in yakınları karşı çıktılar.
cemel sava deve olay
Cemel Savaşı (Deve Olayı):

Nedeni:

Hz.Ali’ye karşı olan Hz.Ayşe’nin ve

bir grup müslümanın, Basra’ya

giderek kuvvet toplaması.

sonucu8
Sonucu:
 • Savaş Hz.Ayşe’nin bindiği devenin etrafında olduğu için bu savaşa Cemel Vakası (Deve olayı) adı verildi.Yapılan savaşı Hz.Ali taraftarları kazanmıştır.
 • Hz.Ayşe, Medine’ye gönderildi.
 • Bu olaydan sonra Hz.Ali,devletin merkezini Irak’ın Kufe kenti yaptı.
slide96
Sıffın Savaşı (657):

Nedeni:

Şam Valisi Muaviye’nin Hz.Ali’nin

halifeliğini kabul etmeyerek ordu

toplaması.

slide97
Önemi:
 • Müslümanlar arasında olan ilk büyük savaştır.
slide98
Hakemler Olayı :

Halifelik sorununu çözmek amacıyla

seçilen hakemler,uzun görüşmelerden

sonra Hz.Ali ve Muaviye’nin halife

olamayacaklarına karar verdiler.Fakat

Muaviye’nin hakemi,karara uymayarak

Muaviye’yi halife ilan etti.Böylece İslam

dünyasında ilk büyük ayrılıklar başladı.

slide99
Önemi:
 • Bu olaydan sonra İslam dünyası düşünce ve siyasi bakımdan üç değişik gruba ayrıldı:

Hz.Ali taraftarları

Muaviye yanlıları (Emeviler)

Hariciler (Hz.Ali ve Muaviye’yi

desteklemeyenler)

sonucu9
Sonucu:
 • Yapılan savaş sonuçsuz kalmış, halifelik sorununu çözmek için hakemlere başvurulmuştur.
d rt halife d neminin slam tarihindeki nemi
Dört Halife Döneminin İslam Tarihindeki Önemi:
 • İslam Devleti’nin örgütlenme dönemidir.
 • İslamiyet Arabistan yarımadası dışında da yayılmaya başlamıştır.
 • Bu dönemde Kur’an-Kerim’in kitap haline getirilerek,çoğaltılması yok olmasını engellemiştir.
muaviye d nemi 661 750
Muaviye Dönemi (661-750)
 • Kendisinden sonra oğlu Yezid’i veliaht olarak ilan ederek, halifeliğin babadan oğula geçen bir saltanat şekline dönüşmesine neden olmuştur.
 • Donanmaya önem verilerek,ilk kez İstanbul müslümanlar tarafından kuşatılmış,ancak alınamamıştır.
yezit d nemi 680 683
Yezit Dönemi (680-683)
 • Kerbela Olayı (680) :

Hz.Ali’nin oğlu Hüseyin’in halifeliği ele geçirmesini önlemek amacıyla Yezit’in orduları tarafından Kerbela’da katledildiği olaydır.

Önemi:

 • İslamiyet’te mezhep ayrılığı kesinleşmiştir.
slide107
Fas ve Cezayir fethedildi.

Abdülmelik Dönemi

(685 – 705)

 • Yezit’in ölümüyle başlayan karışıklıklara son verdi.
 • Horasan ve Anadolu üzerine ordular gönderdi.
velid d nemi
Velid Dönemi
 • Emevi ordularının Avrupa’da fetihlere başladığı dönemdir.
 • 711 yılında Tarık Bin Ziyad ,İspanya’ya çıkarak Vizigotları yenilgiye uğrattı.Emevi orduları kısa sürede İspanya’yı ele geçirdi.
 • İspanya’ya Endülüs adı verildi.
slide109
Puvatya Savaşı (732):

Nedeni:

Emeviler’in İspanya’dan Fransa’ya

geçerek,Avrupa’da fetihler yaparak,

İslamiyet’i yaymak istemeleri.

sonucu10
Sonucu:
 • Avrupa krallıkları birleşerek İslam ordularını yenilgiye uğratmışlar ve İslam orduları İspanya’ya geri çekilmiştir.
slide111
Önemi:
 • Puvatya Savaşı İslamiyet’in batıdaki ilerlemesinin son sınırını çizmiştir.
emeviler in k sa zamanda y k lmas n n nedenleri
Emeviler’in kısa zamanda yıkılmasının nedenleri:
 • Arap milliyetçiliği politikası izlemeleri
 • Arap olmayan müslümanlara değer vermemeleri
 • Hz.Ali yanlılarının yönetimi ele geçirme çabaları
 • Önemli görevlere Emevi soyundan olanları getirmeleri
 • Hz.Muhammed’in amcası Abbas’ın soyundan gelenlerin Emeviler’e karşı olmaları
 • Fetihlerin durması
slide114
745 yılında Horasan’da Ebu Müslim’in Emeviler’e karşı başlattığı ayaklanma kısa sürede gelişti.Sonunda Ebu Müslim, Abbasioğulları’ndan Ebul Abbas Abdullah’ı halife ilan etti.(750)
 • Son Emevi halifesi Mervan,Abbasi taraftarları ile yaptığı savaşta yenildi .
emeviler d neminde t rk arap li kileri
Emeviler Döneminde Türk-Arap İlişkileri
 • Hz.Osman zamanında müslümanların Horasan ve Harzem’i ele geçirdikleri sırada,Göktürk Devleti yıkılmış ve yerine Türgiş Devleti kurulmuştu.
 • Türklerle Araplar arasında ilk büyük savaşlar Emeviler döneminde başladı.
slide116
Araplar ,Ceyhun ırmağını aşıp Maveraünnehir’e girdiler.Araplar Türk illerinde yaşayan halka sert ve acımasız davrandılar.
 • Bu sırada Türgişler’in başında bulunan Su-lu Han,karşı saldırıya geçerek Türk kentlerini geri aldı.
 • Onun ölümünden sonra Araplar Maveraünnehir’i ele geçirdiler.
slide117

Endülüs Emevi Devleti

(756-1031)

 • Abbasiler’den kaçan bir kısım Emevi Kuzey Afrika’ya ,oradan da İspanya’ya geçerek başkenti “Kurtuba” olan Endülüs Emevi Devleti’ni kurdular.
 • İspanya’da kültür ve uygarlık alanında çok önemli katkıları olmuştur.
 • Hristiyanların saldırıları sonucu parçalandı ve yerinde küçük devletler kuruldu.
slide118
Endülüs Emevileri’nden sonra kurulan en önemli devlet Beni Ahmer Devleti olmuştur.250 yıldan fazla yaşamış bir devlettir.
 • 16.yy’da Kastilya kraliçesi İsabella ile Aragon kralı Ferdinand’ın evlenmesiyle İspanya birliği kurulmuştur.1492’de Başkent Gırnata’nın İspanya kralına teslim olmasıyla Beni Ahmer Devleti sona erdi.
slide124
Emeviler bir Arap devleti özelliği gösterirken,Abbasiler bir İslam devleti olmuştur.
 • Abbasiler’in ilk büyük halifesi Ebu Cafer Mansur olmuştur.
 • Bu dönemde büyük bir kültür hareketi başlatıldı.Eski Yunan eserleri Arapça’ya çevrildi.
 • Bağdat şehri kurularak,başkent yapıldı.
slide125
İranlı yöneticiler bu dönemde yüksek görevlere getirildiler.İran etkisiyle yeni kurumlar oluşturuldu.Bunlardan en önemlisi vezirlik kurumudur.
slide126
Abbasilerin en parlak dönemi halife Harun Reşit zamanıdır.
 • Bu dönemde Bizans üzerine yapılan seferlere önem verildi.
 • Türkler İslam devletinde önemli görevler almaya başladılar.
 • Bizans sınırındaki kentler( Antakya, Maraş,Tarsus,Adana,Malatya) “avasım” adı verilen bir eyalet olarak birleştirildi.Bu savunma şehrine Türkler yerleştirildi.
slide127
Harun Reşit’in çocukları Emin,Memun ve Mutasım dönemlerinde bilim,kültür ve sanat alanında büyük gelişmeler oldu.
 • Mutasım,Türklerin diğer uluslarla karışmasını ve savaşçı özelliklerinin kaybolmasını önlemek amacıyla Bağdat yakınlarındaki Samarra kentini kurarak onları yerleştirdi.
 • Harun Reşit ve oğullarından sonra zayıflamaya başlayan Abbasileri ayakta tutan en büyük güç Türkler olmuştur.
slide130
9.yy’dan sonra tümüyle parçalanan Abbasi Devleti’nin yerine bazı devletler kuruldu. Bunlara Tavaif-i Mülk denirdi.Bu devletler:
 • Kuzey Afrika ve Mısır’da :

İdrisoğulları,Tolunoğulları,Ihşidiler,Fatimiler

 • Irak,İran ve Horasan’da:

Saffariler,Samanoğulları,Büveyhoğulları

slide131
945 yılında Bağdat’ı ele geçiren Büveyhoğulları,Abbasi halifesini baskı altına aldılar.
 • 1055’te Bağdat’a giren Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey,halifeyi Büveyhoğulları’nın baskısından kurtardı.
slide132
Böylece İslam dünyasının siyasi liderliği Selçuklular’a geçmiş oldu.Halife sadece dinsel başkan olarak kaldı.
slide133
1258 yılında Moğollar’ın istilası sırasında Abbasi Devleti tamamen yıkılmıştır.
 • Moğol katliamından kurtulup Mısır’a sığınan Abbasi soyundan Mustansır,Memlük Sultanı Baybars tarafından halife ilan edilmiştir.
 • Halifelik,Yavuz Sultan Selim’in 1517’de Mısır’ı ele geçirmesiyle Osmanlı padişahlarına geçmiştir.
genel zellikleri
Genel Özellikleri
 • İslam kültür ve uygarlığının

temeli Kur’an-ı Kerim’dir.

 • İslam kültür ve uygarlığı yalnız

Arap toplumunun değil,diğer

müslüman toplulukların birlikte

yarattıkları ortak eserdir.Özellikle

Türklerin bu uygarlığın gelişiminde

çok büyük katkıları olmuştur.

slide136
İslam uygarlığının doğuşunda ve

yükselişinde en çok eski Yunan ve

Hellenistik uygarlığı eserlerinden

yararlanılmıştır.

 • İslam uygarlığı Ortaçağ boyunca

batı toplumlarını etkilemiş, bu

durum Rönesans hareketlerinin

başlamasında etkenlerden biri

olmuştur.

devlet y netimi
Devlet Yönetimi
 • Hicret Olayı ile Medine’de İslam devletinin temelleri atılmıştır.
 • Hz.Muhammed,İslam devletinin yöneticisi,başkomutanı,başhakimi ve başimamı olmuştur.
slide138
Dört halife döneminde;halifeler seçimle işbaşına gelmiştir.
 • Fetihlerin artması ve toprakların genişlemesi sonucunda Hz.Ömer döneminde devlet teşkilatlanması tamamlanmıştır.
 • Fethedilen topraklar idari yönden illere ayrıldı.Doğrudan halifeye bağlı valiler atandı.
slide139
Fetihlerle birlikte devletin gelirleri artınca bir hazineye gereksinim duyuldu.Bu amaçla,Hz.Ömerilk devlet hazinesi olan Beytü’l-mal’ı kurdu ve başına hazinedar ünvanıyla bir görevli atadı.
 • İlk adli teşkilat kurulmuş, mahkemelere kadılar tayin edilmiştir.
slide140
Emeviler döneminde; halifelik babadan oğula geçen bir saltanat şekline dönüşmüştür.
 • Devlet merkezi Şam olmuştur.
 • Ülke sınırları çok genişlemiş,ülke yönetim açısından “Amillik” adı verilen büyük eyaletlere ayrılmıştır.
 • Posta örgütü kurulmuştur.
slide141
Abbasiler döneminde; başkent Bağdat’a taşınmıştır.
 • Halifeye devlet işlerinde yardımcı olmak üzere vezirlik makamı kuruldu.
 • Devlet işleri divan denilen bir mecliste görüşülmeye başlandı. Devlet işlerinin görüşüldüğü ayrı divanlar vardı.
bu divanlar unlard
Bu divanlar şunlardı:
 • Divanü’l-ceyş: Askerlik işleriyle ilgilenirdi.
 • Divanü’l-mezalim: Kadılardan ve devlet görevlilerinden şikayetçi olanların davalarına bakılırdı.
 • Divanü’l-darp:Devletin para basma işlerini yürütürdü.
 • Divanü’l-berid: Posta işlerine bakardı.
slide143
Ordu
 • Hz.Muhammed döneminde düzenli bir ordu yoktu.
 • Savaşta kazanılan taşınır mallara ganimet denir.Ganimetin 1/5’i devlete,geri kalanı askerlere ayrılırdı.
slide144
İlk düzenli ordu Hz.Ömer döneminde oluşturuldu.
 • Askeri ve idari bir kurum olarak Ikta sistemi düzenlendi.
slide146
Devlete ait toprakların gelirlerinin,hizmet ve maaşlarına karşılık olmak üzere asker ve sivil yöneticilere verilmesidir.
slide147
Emeviler ve Abbasiler döneminde ordu daha da büyüdü ve güçlendi.
 • Abbasiler döneminde Türklerden oluşan ordular kuruldu. Ordu komutanlıklarına çoğunlukla Türkler getirildi.
slide148
İlk İslam donanması,Hz.Osman zamanında Şam valisi Muaviye tarafından kuruldu.
 • Emeviler zamanında Suriye, Mısır ve Kuzey Afrika’da üç büyük donanma bulunuyordu.
 • Donanma komutanına

Emirü’l-ma denirdi.

din ve nan
Din ve İnanış
 • İslamiyet,müslümanların bir inanç sistemi olmasının yanında,sosyal yaşamı düzenleyen bir hukuk sistemi getirmişti.
 • Zamanla, Kur’ an ve hadislerle çözülmesi mümkün olmayan sorunların çözümünde İcma ve kıyas yollarına başvurulmaya başlandı.
slide151
İcma: Kur’an ve sünnette açık bir kuralın bulunmaması durumunda, İslam hukuku bilginlerinin bir sorun konusunda görüş birliğine varmalarıdır.
 • Kıyas:Bir olayla ilgili olarak Kur’an ve sünnette açıkça belirlenmiş olan yargıdan hareketle,buna benzeyen bir başka olayda da aynı yargıya varmaktır.
slide152
Devletin sınırlarının genişlemesi sonucu farklı kültürlere sahip topluluklar yer almaya başladılar.
 • İslamiyetin yorumlanmasında ortaya çıkan farklı düşünce ve görüşler, zamanla çeşitli mezheplerin ortaya çıkmasına neden oldu.
sosyal ve ekonomik ya am
Sosyal ve Ekonomik Yaşam
 • İslamiyet,bütün müslümanları eşit ve kardeş kabul etmesine rağmen, Emeviler döneminde Araplar, diğer müslümanlardan üstün görülmüş, Arap olmayan müslümanlara Mevali (köle) denirdi.
slide156
Toplumda diğer bir sosyal sınıf Zımmiler (gayrimüslimler) idi.
 • Gayrimüslimler kendilerini korumasına karşı devlete cizye denilen bir vergi öderlerdi.
 • Abbasiler’in yönetime gemesiyle, mevalinin durumu değişti. Müslüman olmak koşuluyla her milletten kişiler,önemli görevlere gelmeye başladılar.
slide157
Ekonomik yaşamda tarım önemli yer tutmuyordu.Fetihler sonrasında tarım gelişti.
 • Abbasiler döneminde tarımın gelişmesi için sulamaya önem verildi.Buğday, arpa, pirinç en çok yetiştirilen ürünler oldu.
slide158
Hayvancılık önemli bir gelir kaynağı idi.Arabistan’da deve,at;

İran’da koyun, keçi ve deve;

Türkistan’da koyun,sığır,deve ve at yetiştiriliyordu.

 • Sanayi ilk zamanlar tarıma dayanıyordu.Yün pamuk,keten, ipek gibi dokuma sanayi hammaddeleri oldukça boldu.
slide159
Horasan ve Maveraünnehir’de halı;
 • Irak,Mısır ve İspanya’da pamuklu dokuma sanayi gelişmişti.
 • Kuyumculuk, seramik, cam ve şeker sanayi de gelişmişti.
 • Abbasiler döneminde kağıt sanayi de gelişmişti.Çin dışında ilk kez,751 yılında yapılan Talas Savaşı’ndan sonra Semerkant’ta gerçekleştirildi.
 • Harun Reşit zamanında Bağdat’ta bir kağıt fabrikası açıldı.
slide160
İslam Devleti’nin toprakları İpek ve Baharat Yolları üzerinde bulunuyordu.Ticareti geliştirmek için yollar üzerinde kuyular açıldı ve kervansaraylar yapıldı.
 • Ticaretin gelişmesiyle ,büyük kentlerde bankacılık sistemi ortaya çıktı.
slide161
Önceleri İran,Mısır,Bizans gibi devletlerin paralarını kullanan Araplar ilk kez Emeviler döneminde I.Abdülmelik zamanında üzeri Arapça yazılı altın ve gümüş paralar bastırılmıştır.
 • Altın paraya dinar, gümüş paraya dirhem denirdi.
slide163
Abbasiler döneminde ekonomik yaşam gelişme gösterdi.Devletin tüm gelirleri Beytü’l-mal denilen devlet hazinesinde toplanırdı.
devletin ba l ca gelir kaynaklar unlard
Devletin başlıca gelir kaynakları şunlardı:
 • Öşür:Müslümanlardan alınan toprak vergisi
 • Haraç ve Cizye:Müslüman olmayanlardan alınan toprak vergisine haraç,askerlik karşılığı gayrimüslim erkeklerden alınan vergiye de cizye denirdi.
slide165
Zekat:Müslümanlardan mallarının kırkta birinin alınıp fakirlere verilmesidir.
 • Ganimet:Savaşlarda elde edilen ganimetin beşte biri hazineye aitti.
 • Gümrük,maden,orman ve tuzlalardan alınan vergiler.
 • Yabancı devletlerin gönderdikleri vergi ve hediyeler
yaz dil ve edebiyat
Yazı,Dil ve Edebiyat
 • Sami dilerinden olan Arapça, İslamiyet’in yayılmasıyla İslam dünyasında önem kazandı.
 • Emeviler döneminde Arapça resmi dil olarak kabul edildi.
 • Zamanla gelişerek bilim ve kültür dili durumuna geldi.
slide167
İslamiyet öncesi Araplar arasında sözlü edebiyat türü olan şiir geleneği yaygındı.
 • Emeviler döneminde Hz.Muhammed’in yaşamını anlatan eserler yazılmaya başlandı.Bu durum İslam tarihçiliğinin de başlangıcını oluşturur.
slide168
Bu dönemde yetişen şairlerden Cemil, ilk Leyla ve Mecnun mesnevisini yazdı.
 • 10.yy’da El-CahşiyariBinbir Gece Masalları’nı oluşturdu.
 • Abbasiler döneminde İran, Yunan, Helen ve Hint eserleri Arapça’ya çevrildi.
bilim ve sanat
Bilim ve Sanat
 • Bilim:İslam dünyasında bilim alanında gelişme ,özellikle fen,tıp ve felsefede olmuştur.
 • Abbasiler döneminde tıp,astronomi, fizik,kimya,matematik ve mantık gibi bilimlerde çeviriler yapıldı.
 • Bağdat ve Kurtuba kentleri,dünyanın önemli bilim merkezleri durumuna geldi.
slide170
İslam dünyasında bilimin gelişmesinde Türklerin de önemli katkıları oldu.Farabi,İbni Sina ve Biruni gibi bilim adamları bütün dünyada ün sahibi oldular.
slide171

MÜSLÜMAN BİLİM ADAMLARINDAN BAZILARI

 • 1) İbnü\'n-Nefis2) Sabit bin Kurra3) İbn-i Sina4) el-Kindi5) Ebu\'l Kasım Zehravi6) Muhammed Ebu Bekir Zekeriya Razi7) Ali Kuşçu8) Battani
m sl man bilim adamlar n n al malar ndan rnekler

1) El-Haskafi tarafından tasarlanmış olan ve değişen su seviyesini ölçmekte kullanılan alet.2) Müslüman bilim adamlarının Güneş ve Ay tutulmalarını hesaplamak için kullandıkları çizimler.3) İbn-i Sina\'nın çalışmalarını not aldığı defteri, Şam Milli Müzesi\'nde bulunmaktadır.4) Müslüman tıp adamları tarafından tasarlanan, kan basıncını ölçmek için kullanılan alet.5) Gözün anatomisi üzerine yapılan bu çalışma el-Mutadibih\'e aittir.

Müslüman Bilim Adamlarının Çalışmalarından Örnekler

slide173

Bilgi seviyesi oldukça yüksek olan Müslüman tıp adamlarının çalışmaları, Avrupa\'nın dört bir yanında temel başvuru kaynağı olarak kullanıldı. Altta Müslüman bilim adamlarının kırık-çıkık tedavisinde kullandıkları yöntemleri gösteren şema yer almaktadır. Sol üstte ve altında Müslüman tıp adamlarının insanın anatomisi üzerine yaptıkları ve sindirim ve dolaşım sistemini gösteren çizimler görülmektedir.

slide174
İslam kültür ve uygarlığında bilimler,genel olarak iki gruba ayrılır:

İslami Bilimler:

Tefsir: Kur’an ayetlerini yorumlamaktır.

Hadis: Peygamberin çeşitli konulardaki sözleri ve yaptığı işlerdir

slide175
Fıkıh:İslam hukukudur,temeli

Kur’an ve hadislerdir.

Kelam:İslam felsefesidir.İmanın

esaslarını ortaya koyan ve savunan

bilim dalıdır.

Pozitif Bilimler:

Tıp,matematik,kimya,felsefe ve

astronomi gibi bilimlerdir.

e itim retim
Eğitim –Öğretim:
 • Eğitim öğretim alanında ilk gelişmeler Abbasiler döenminde başladı.
 • Halife Memun döneminde Bağdat’ta Beytü’l-Hikme (Bilgelik Evi) kurulmuştur.Burası,kütüphanesi ve rasathanesi ile büyük bir kültür merkezi idi.
slide177
İslam dünyasında ilk büyük medreseyi Türkler açtı.Alparslan’ın emriyle vezir Nizamülmülk tarafından Bağdat’ta bir medrese kuruldu.(Nizamiye Medresesi)
 • Endülüs Emevi Devleti’nde eğitim ve öğretim oldukça ileriydi. Kordoba Medresesi en büyük medreseleridir.
slide178
Sanat:
 • İslam uygarlığı mimari,süsleme, seramik,dokuma ve çinicilik alanlarında büyük gelişme göstermiştir.
 • İslam sanatı,zaman içinde Bizans,İran ve Türk sanatının etkisine kalmıştır.
slide179
İslam mimarisi ilk kez Emeviler döneminde büyük gelişme göstermiştir.
 • Bu dönemde en önemli eserler Kudüs’te yaptırılmış olan Kubbet’üs-Sahra ve Mescid-iAksa ile Şam’daki Ümeyye Camileridir.
slide184
Abbasiler döneminde, İslam mimarisi İran sanatından etkilendi.Türklerin devlet hizmetine girmesiyle,İslam sanatında Türk etkisi görülmeye başlandı. Tolunoğlu Ahmet Camii, bu etkinin yansıması olmuştur.
slide187
İspanya’da Endülüs Emevileri’nin yaptıkları Kurtuba Camii ve Gırnata’daki Elhamra Sarayı, İslam mimarisinin en güzel örnekleridir.
slide190

Müslümanlar tarafından Granada\'da inşa ettirilen El-Hamra Sarayı, Endülüs\'ün en ünlü eserlerindendir.

slide193
İslam inancına göre resim ve heykelcilik günah sayıldığından “hat sanatı” gelişmiş,bunların yanı sıra oymacılık,kakmacılık,minyatür denilen süsleme sanatları gelişmiştir.
slide196

Müslümanlar mimarinin yanında giyim kalitesi ve zevki açısından da dünyanın en ilerisiydiler. Müslümanların tekstil tezgahlarında, o güne kadar görülmemiş güzellikte kumaşlar üretiliyordu. Avrupalıların giysileri, İslam dünyasının ürünleri karşısında çok sönük kalıyordu. Bu nedenle Müslümanlar tarafından yapılan giysi ve kumaşlar, Avrupalılar arasında en büyük lüks ve statü sembolüydü.

abbasi s sleme sanat
Abbasi süsleme sanatı

Hakan-Halife Sarayı

slide198
Samarra-Evler

Samarra-Evler

ad