Rozvoj osobnosti, aneb jak být úspěšný „Vím, že nic nevím“ Sokrates - PowerPoint PPT Presentation

Rozvoj osobnosti aneb jak b t sp n v m e nic nev m sokrates
Download
1 / 34

 • 52 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Rozvoj osobnosti, aneb jak být úspěšný „Vím, že nic nevím“ Sokrates. Volně zpracováno podle vlastních zkušeností a na základě myšlenek z knihy 7 návyků skutečně efektivních lidí, kterou napsal Stephen R. COVEY. Problémy, se kterými se každodenně potýkáme. Strach a nejistota „Chci to hned.“

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Rozvoj osobnosti, aneb jak být úspěšný „Vím, že nic nevím“ Sokrates

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rozvoj osobnosti aneb jak b t sp n v m e nic nev m sokrates

Rozvoj osobnosti, aneb jak být úspěšný„Vím, že nic nevím“Sokrates

Volně zpracováno podle vlastních zkušeností a na základě myšlenek z knihy 7 návyků skutečně efektivních lidí, kterou napsal Stephen R. COVEY


Probl my se kter mi se ka dodenn pot k me

Problémy, se kterými se každodenně potýkáme

 • Strach a nejistota

 • „Chci to hned.“

 • Obviňování a svádění viny

 • Beznaděj

 • Nedostatek rovnováhy

 • „Co mi to přinese?“

 • Touha být chápán

 • Konflikty

 • Rozdíly a odlišnosti

 • Osobní stagnace


S la paradigmatu

Síla paradigmatu

 • V obecnějším smyslu paradigma představuje způsob, jakým „vidíme“ svět, jak ho vnímáme, chápeme a interpretujeme.

 • Člověk popisuje věci takové, jaké jsou (realita), nebo takové jaké by měly být (hodnoty). Jednoduše předpokládáme, že věci jsou, nebo by měly být takové, jaké je vidíme, jak je známe.

 • Obrázky dvou žen


Zm na paradigmatu

Změna paradigmatu

 • Všichni máme za to, že vidíme věci takové, jaké jsou, že jsme objektivní. Ale tak tomu není. Nevidíme svět takový, jaký je, ale takový, jaký je podle nás – takový, za jaký ho díky podmíněnosti prostředím považujeme.

 • V předcházejícím příkladu došlo k posunu paradigmatu – momentu, kdy někdo nakonec „prohlédl“ a uviděl obrázek složený ze dvou dalších jinak než dosud.


Paradigma zalo en na principech

Paradigma založené na principech

 • Etika charakteru staví na jedné základní myšlence – existují principy, které určují efektivnost lidského jednání. Tyto principy jsou obdobou přírodních zákonů ve světě lidí.

 • Příklady principů – férovost, čestnost, lidská důstojnost, služba, trpělivost, starostlivost, kvalita, princip potenciálu.

 • Principy nejsou totéž co praktické postupy, které závisejí na konkrétní situaci. Postup, který se za určité situace osvědčil, nemusí za jiných podmínek fungovat.


Nov rove my len

Nová úroveň myšlení

 • Abychom vyřešili vše, co nás tak znepokojuje, potřebujeme se dostat na novou, hlubší úroveň myšlení. Potřebujeme paradigma založené na principech.

 • Začít musíme u sebe, začít se ze všeho nejdříve zabývat nejniternějšími složkami svého já, svými paradigmaty, charakterem a motivy, návyky.

 • Nová úroveň myšlení znamená přístup „zevnitř ven“, staví na myšlence, že veřejným vítězstvím předchází soukromá vítězství, že dříve než něco slíbíme druhým (a dodržíme to), musíme dodržet sliby, které jsme dali sami sobě.


Definice n vyk

Definice návyků

„Jsme to, co opakovaně činíme.Dokonalost není čin, ale návyk.“ Aristotelés

 • Charakter je v podstatě kombinací návyků. „ Zasej myšlenku, sklidíš čin; zasej čin, sklidíš návyk; zasej návyk, sklidíš charakter; zasej charakter, sklidíš osud.“

 • Návyky budeme definovat jako průnik znalostí, schopností a tužeb.

 • Znalost představuje vědět co dělat a proč to dělat. Mít schopnost znamená umět to udělat. Touha je motivace – chtít to udělat. K tomu, abychom si vytvořili návyk, je zapotřebí přítomnost všech tří složek. (příklad – poslouchání)


N vyky

Návyky


Definice efektivnosti

Definice efektivnosti

 • Návyky, které vycházejí z principů, jsou návyky efektivnosti. Také proto, že vycházejí ze vztahu rovnováhy P/ PS.

 • Základem efektnosti je vyváženost P, tedy produkce žádoucích výsledků a PS, produkční schopnosti (schopnost dále vytvářet produkci).

 • V podstatě existují čtyři druhy zdrojů:

 • hmotné zdroje

 • finanční

 • informační

 • lidské


N vyk 1 proaktivita

Návyk 1 – Proaktivita

 • Existují tři sociální mapy, které jednotlivě, nebo v kombinaci vysvětlují povahu člověka:

 • Teorie genetické determinace – za to, jací jsme mohou naší předci.

 • Teorie psychické determinace – za všechno může nesprávná výchova rodičů.

 • Teorie determinace prostředím – za všechno může šéf, životní partner, dospívající potomek, ekonomická situace, politika.

 • Každá z těchto mentálních map vychází z představy, že na určitý podnět reagujeme daným způsobem.


Reaktivn p stup

Reaktivní přístup

 • Mezi podnětem a odezvou se nachází prostor pro svobodnou volbu.

PODNĚT

ODEZVA


Model proaktivity

Model proaktivity

Svoboda volby

PODNĚT

ODEZVA

Sebeuvědomění

Nezávislá vůle

Představivost

Svědomí


Bu te proaktivn

Buďte proaktivní

 • Vnější podněty působí nejenom na reaktivně, ale také proaktivně jednající lidi. U proaktivních je ale odezva na tyto podněty volbou, nebo odezvou založenou na hodnotách.

  „Nemohou vám vzít sebeúctu, pokud se ji nevzdáte.“ Gándhí

 • Dobrovolný souhlas s tím, co se děje, nás zraňuje mnohem více než to, co se nám děje.

 • Dokud si člověk otevřeně a upřímně nepřizná, že „jsem tím, kým jsem v důsledku rozhodnutí, která jsem učinil“, nemůže prohlásit: „Chci, aby tomu bylo jinak.“


Okruh z jmu okruh vlivu

Okruh zájmu – okruh vlivu

 • Proaktivní zaměření – pozitivní energie rozšiřuje sféru vlivu

 • Reaktivní zaměření – negativní energie zmenšuje okruh vlivu

Okruh

Okruh

Okruh vlivu

Okruh vlivu

zájmu

zájmu


N vyk 2 c l

Návyk 2 – cíl

 • Začínat s myšlenkou na konec znamená mít jasnou představu cíle. Znamená to vědět, kam směřujeme. To nám umožní pochopit, kde se v současnosti nacházíme, a nasměrovat kroky správným směrem.

 • Tento návyk vychází z principu, že „všechno vzniká dvakrát“. Všechno vzniká nejdříve mentálně a teprve potom fyzicky (příklad – start podnikání).

 • První vytváření ale není vždy vědomým procesem. Pokud nerozvineme (ve sféře soukromého života) vlastní sebeuvědomění a nepřevezmeme odpovědnost za první vytváření, dáme druhým lidem a okolnostem větší možnost formovat náš vlastní život.


Veden a zen

Vedení a řízení

 • Návyk 2 je založen na principech osobního vedení, což znamená, že vedení je prvním vyjádřením. Vedení (podle S.C.) není totéž co řízení. Řízení (management) je druhé vytváření.

 • Řídit znamená dělat věci správně; vést znamená dělat správné věci.

 • Efektivnost nezávisí výlučně na vynaloženém úsilí, ale na tom, zda ho vynaložíme správným směrem. Sebelepší řízení nemůže nahradit nedostatečné vedení.

 • Také v osobním životě se často soustřeďujeme na řízení, aniž bychom si napřed třeba jen ujasnili, jaké jsou naše vlastní hodnoty.


Ivotn centrum

Životní centrum


Centrum na eho ivota

Centrum našeho života

 • V pocitu bezpečí a jistoty se odráží pocit vlastního významu, identity, emociálního zakotvení, hrdosti, osobní síly nebo slabosti.

 • Životní orientace dává našemu životu směr, má vliv na naše rozhodování a jednání.

 • Moudrost představuje smysl pro rovnováhu, zahrnuje úsudek, soudnost porozumění.

 • Životní síla je schopnost nebo potenciál jednat, schopnost něčeho dosáhnout.


Alternativn centra

Alternativní centra

 • Partner/ka/

 • Rodina

 • Peníze

 • Práce

 • Vlastnictví

 • Zábava a příjemné trávení času

 • Přátelé

 • Protivníci

 • Církev

 • My sami


Pozn n vlastn ho ivotn ho centra

Poznání vlastního životního centra

 • Možným způsobem, jak poznat vlastní životní centrum, je podrobně se podívat na čtyři základní životní faktory.

 • Ve většině případů je naše životní centrum kombinací životních center.

 • Většina lidí je vystavena různým vlivům. V závislosti na vnějších nebo vnitřních podmínkách se může určité centrum aktivovat, a to na tak dlouho, dokud nejsou potřeby, které tuto aktivaci vyvolaly uspokojeny. Když se tak stane, do popředí se dostane jiné životní centrum.

 • V takovém případě pak můžeme postrádat pevnou životní orientaci, moudrost, zdroj životní síly, vnitřní pocit vlastní hodnoty.


Ivotn centrum zalo en na principech

Životní centrum založené na principech

 • Pokud soustředíme svůj život na správné principy, vytvoříme si pevný základ rozvoje všech čtyř hlavních životních faktorů.

 • Pokud jsou naším životním centrem principy, snažíme se nenechat se ovládnout emocemi a nejednat pod tlakem nejrůznějších faktorů, které se pojí s určitou situací – pokoušíme se objektivně zhodnotit možnosti, které máme.

 • Snažíme se zvážit všechny faktory a nalézt nejlepší řešení, přičemž bereme v úvahu jak potřeby spojené s naší prací, potřeby rodiny, případně další potřeby, které mohou být dotčeny, tak možné důsledky různých alternativních rozhodnutí.


N vyk 3 zen asu

Návyk 3 – Řízení času

 • Efektivně řídit znamená dávat to nejdůležitější na první místo. Vést znamená určovat, co je nejdůležitější. Řídit znamená zajistit, že nejdůležitější věci budou skutečně neustále na prvním místě.

 • Efektivní řízení se opírá o disciplínu, která vyrůstá z našeho nitra – je funkcí naší nezávislé vůle.

 • Abychom to dokázali, musíme mít cíl, poslání, jasnou představu o tom, kam směřujeme a co je pro nás skutečně podstatné, co jsou naše nejvýznamnější hodnoty.

 • To vyžaduje nezávislou vůli, sílu dělat i to, do čeho se nám nechce.


Matice pl nov n asu

Matice plánování času

Naléhavé

Nenaléhavé

II

ČINNOSTI:

Prevence, činnosti PS

Vytváření vztahů

Plánování

Odpočinek

I

ČINNOSTI:

Krize

Neodkladné problémy

Projekty s pevně stanovenými termíny

Důležité

III

ČINNOSTI:

Vyrušení, tel. hovory

Některé porady

Korespondence

Oblíbené činnosti

IV

ČINNOSTI:

Běžné záležitosti

Tel. hovory

Korespondence

Příjemné činnosti

Nedůležité


Orientace na i

Orientace na I

 • I VÝSLEDKY

 • Stres

 • Vyčerpání

 • Krizový management

 • Neustálé „hašení“

II

IV

III


Orientace na iii

Orientace na III

II

I

 • III VÝSLEDKY

 • Uvažování v krátkodobém horizontu

 • Pocit, že určovat cíle a plánovat je zbytečné

 • Pocit oběti, bezmoci

 • Povrchní vztahy

IV


Orientace na iii a iv

Orientace na III a IV

II

I

 • VÝSLEDKY

  • Celková nezodpovědnost

  • Neschopnost udržet si pracovní místo

  • Závislost na druhých lidech nebo na institucích

III

IV


Orientace na ii

Orientace na II

 • II

 • VÝSLEDKY

  • Vize a perspektiva

  • Rovnováha

  • Disciplína

  • Kontrola

  • Minimum krizí

I


Osobn pl novac syst m pro ii

Osobní plánovací systém pro II

Měl by splňovat důležitá kritéria:

 • Soudržnost

 • Rovnováha

 • Zaměření na kvadrant II (týdenní plánování)

 • „Lidská dimenze“

 • Pružnost

 • Přenosnost

 • Identifikace rolí

 • Výběr cílů

 • Řízení času


N vyk 4 asertivita

Návyk 4 – Asertivita

Zlaté pravidlo lidského chování „Co sám nechceš, nečiň druhému“ máme hluboko uložené ve své paměti; zbývá jediné – také tak žít. EdwinMarkham

 • Myšlení typu výhra – výhra je životním postojem, filozofií lidských interakcí.

 • Je to jedno z paradigmat lidských interakcí.

 • Dalšími pak jsou :

 • výhra – prohra,

 • prohra – výhra,

 • prohra – prohra.


Zralost v napln n rovnov hy mezi odvahou a ohledem na druh

Zralost v naplnění rovnováhy mezi odvahou a ohledem na druhé

velký

Prohra – výhra

Výhra – výhra

OHLED NA DRUHÉ

Prohra – prohra

Výhra – prohra

malý

ODVAHA

malá

velká


Dohoda v hra v hra v organizac ch

Dohoda výhra – výhra v organizacích

 • Žádoucí výsledky – co se má udělat a kdy

 • Směrnice – specifikují parametry, rámce pro dosažení výsledků

 • Zdroje - dostupné materiální, finanční, informační a lidské

 • Odpovědnost – stanovení kritérií pracovního výkonu a termínů pro vyhodnocení

 • Důsledky – specifikují, jaké pozitivní a negativní důsledky bude hodnocení mít


N vyk 5 empatick komunikace

Návyk 5 – Empatická komunikace

„Srdce má své důvody, o kterých rozum nic neví.“ Pascal

 • Pokud chceme efektivně komunikovat, nestačí si osvojit komunikační techniky, musíme se naučit empatickému naslouchání založeném na charakteru, které u druhých vyvolává důvěru a otevřenost.

 • Nejdříve se snažíme pochopit a potom být pochopeni. Snaha pochopit vyžaduje ohleduplnost, snaha být pochopen vyžaduje odvahu

 • Postup – étos (mravní základ, charakter)

  - patos (hluboké pohnutí mysli,empatie)

  - logos ( rozum, logika)


N vyk 6 synergie

Návyk 6 - Synergie

 • Jednoduše řečeno synergie znamená, že celek je víc než spočet jeho částí. Mezi částmi existují vztahy. Tyto vztahy představují účinný katalyzátor, který posiluje a sjednocuje jednotlivé části a činí tak celek mnohem zajímavějším.

 • Základním předpokladem dosažení synergického efektu je pochopit mentální, emocionální a psychologické odlišnosti. Nikdo nevidí svět takový jaký je, ale každý člověk vnímá svět kolem sebe v souladu s tím, jaký je on sám.

 • Synergie je završením všech předcházejících návyků, je to týmová práce.


N vyk 7 obnova sil

Návyk 7 – Obnova sil

Tělesná cvičení, výživa, zvládání stresu

Četba, představivost, plánování, psaní

Služba, empatie, synergie, vnitřní jistota

Ujasňování hodnot a závazků, studium


 • Login