Jatko-opintokurssi
Download
1 / 18

Jussi Antikainen - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Jatko-opintokurssi Wind Power in Power Systems Kappale: 24 Introduction to the Modelling of Wind Turbines. Jussi Antikainen. Johdanto. Tuulivoiman tietokonemallinnuksen avulla voidaan tutkia voimaloiden vaikutuksia sähköverkoissa ennen niiden rakentamista ja suunnittelua

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Jussi Antikainen' - lalo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Jatko-opintokurssiWind Power in Power SystemsKappale: 24 Introduction to the Modelling of Wind Turbines

Jussi Antikainen


Johdanto
Johdanto

 • Tuulivoiman tietokonemallinnuksen avulla voidaan tutkia voimaloiden vaikutuksia sähköverkoissa ennen niiden rakentamista ja suunnittelua

  • voidaanko voimala rakentaa tai mitä muutoksia verkossa on tehtävä

 • Simulointi vaatii voimaloiden mallintamista

 • Mallintaminen puolestaan vaikuttaa simulointituloksiin

  • laatu, luotettavuus/paikkansa pitävyys

 • Tästä syystä on tärkeää tuntea simuloinnin tarkoitus ja varmistua rakennettujen mallien toimivuudesta

  • onko pohjana käytetty aineisto riittävää ja asianmukaista

 • Riskinä simuloinneissa on, että virheitä aiheuttavia tekijöitä ei kyetä huomaamaan


Roottorin peruskuvaus
Roottorin peruskuvaus

 • Roottorin pyyhkäisypinnan läpi kulkevan tuulen liike-energia on:

 • Roottori ei kykene muuttamaan kaikkea tuulen energiaa mekaaniseksi. Tätä roottorin kykyä kuvaa tehokerroin Cp, jolloin roottorin teho on:

 • Teoreettinen maksimi kertoimelle Cp on 16/27 eli 0,593 (Betz’s limit)

 • Nykyisille 3-lapaisille turbiineille luku on 0,52-0,55 mitattuna roottorin keskipisteestä (huom. joskus mittaus voi olla myös generaattorin navoista)

 • Kiinnostuksen kohteena voi olla myös roottorin mekaaninen vääntömomentti:


Roottorin peruskuvaus1
Roottorin peruskuvaus

 • Fysiikan lakien näkökulmasta on miellettävissä mekaanisen tehon riippuvan myös tuulen nopeuden ohella roottorin pyörimisnopeudesta ja lapakulmasta  mekaaninen teho on näiden muuttujien funktio:


Roottorin peruskuvaus2
Roottorin peruskuvaus

 • Liikkuvaan roottorin lapaan kohdistuva suhteellisen tuulen aiheuttava voima riippuu kohtauskulmasta φ määritellään lavan tason ja suhteellisen tuulen Vrel välisenä kulmana

  • φ riippuu tarkastelu paikasta, koska roottorin säde R vaihtelee välillä 0..R

  • lapakulmasäätöisillä roottoreilla tätä kulmaa φ voidaan säätää, tällöin kohtauskulma on kuvan mukaisesti α

 • Kuvassa Vtip on lavan kärkien nopeus, tähän liittyvä yleisesti käytössä oleva termi on “tip-speed-ratio” λ:


Roottorin peruskuvaus3
Roottorin peruskuvaus

 • Edellisten perusteella on selvää, että tuulen voimavaikutus roottorin lapaan ja täten roottorin kyky ottaa tuulesta energiaa riippuu suhteellisesta tuulesta ja lapakulmasta β

 • Tästä seuraa se, että Cp on λ ja β funktio:


Roottorin peruskuvaus4
Roottorin peruskuvaus

 • Tehokertoimen Cp ja “tip-speed-ration” λ välistä suhdetta kuvaa viereinen ylempi kuva, kun lapakulma on vakio

 • Alemmassa kuvassa on puolestaan kuvattu kuinka roottorin pyörimisnopeus vaikuttaa tehokertoimeen eri tuulen nopeuksilla

 • Optimaalinen pyörimisnopeus on:


Roottorin peruskuvaus5
Roottorin peruskuvaus

 • Edellä olleet asiat pyritään ottamaan huomioon turbiinien suunnittelussa

  • kiinteä nopeuksiset turbiinit suunnitellaan todennäköisimmän vallitsevan tuulen nopeuden suhteen  optimaalinen pyörimisnopeus

  • muuttuva nopeuksisilla turbiineilla voidaan säätää pyörimisnopeutta niin, että saavutetaan λopt

 • Huomioita:

 • Muuttuva nopeuksisten turbiinien mekaaninen teho on suurempi kuin kiinteä nopeuksisten

 • Muuttuva nopeuksisten etua pienentää niiden kalliimmat rakentamiskustannukset sekä suuremmat häviöt (tehoelektroniikka) sekä voimalan rakentamispaikka


Roottorin muut kuvaustavat
Roottorin muut kuvaustavat

 • Vakio teho

 • yksinkertaisin tapa kuvata roottori: vakio teho tai vakiomomentti

 • muut muuttajat lasketaan edellä olleilla kaavoilla

 • momenttimalli kuvaa epätarkemmin turbiinin fyysistä käyttäytymistä

 • Funktio ja polynomiapproksimaatio

 • tuuliturbiineita voidaan kuvata tarkasti erilaisilla matemaattisilla malleilla

 • useita erilaisia lähestymistapoja (enemmän tai vähemmän kompleksisia)


Roottorin muut kuvaustavat1
Roottorin muut kuvaustavat

 • Muita tapoja

 • taulukkoesitys

  • tarvitaan tarkkoja tietoja Cparvoista erilaisilla λ ja β kombinaatiolla

  • toimintaa kuvaavat matriisit

  • ongelma on datan suuri määrä

 • BEM –malli

  • roottorin lapa jaetaan pituussuunnassa osiin, joille tuuli aiheuttaa erilaiset voimat

  • voimat riippuvat lavan geometriasta ja aerodynaamisista ominaisuuksista

  • mallia on mahdollista tarkentaa ottamalla huomioon lavan taipuma tuulessa

    tässä tapauksessa lavan mallinnus tehdään ”traditional beam theory”:n avulla ja tällöin yleisesti puhutaan ”aeroelastic code”:sta (AEC) 


Tuuliturbiinien lohkokaaviokuvaus
Tuuliturbiinien lohkokaaviokuvaus

 • Modernit tuuliturbiinit ovat kompleksisia ja teknisesti kehittyneitä kokonaisuuksia

  • useat simulointiohjelmat kykenevät kuitenkin vastaamaan tähän kompleksisuuteen

 • Tuuliturbiinit voidaan kuvata useimmissa tapauksissa kuudella eri lohkokaavioelementillä ja niiden kytkeytymisellä toisiinsa:

  • aerodynaaminen systeemi

  • mekaaninen systeemi (turbiinin roottori, akselit, vaihteet, generaattorin roottori)

  • generaattorikäyttö (generaattori, konvertterit)

  • lapakulmasäätö

  • tuuliturbiinin ohjausjärjestelmä

  • tuuliturbiinin suojausjärjestelmä


Tuuliturbiinien lohkokaaviokuvaus1
Tuuliturbiinien lohkokaaviokuvaus

 • Aerodynaaminen systeemi

 • turbiinin roottorin toiminta muuttaa tuulen energiaa mekaaniseksi energiaksi


Tuuliturbiinien lohkokaaviokuvaus2
Tuuliturbiinien lohkokaaviokuvaus

 • Mekaaninen systeemi

 • kuvaa voimansiirtojärjestelmää

 • koostuu pyörivistä massoista, niitä yhdistävistä akseleista ja mahdollisista vaihteistoista

  • suurin inertia turbiinin ja generaattorin roottoreissa

 • mallinnetaan kaksoismassamallina

  • huomioidaan turbiinin ja generaattorin sekä niitä yhdistävän akselin ominaisuudet


Tuuliturbiinien lohkokaaviokuvaus3
Tuuliturbiinien lohkokaaviokuvaus

 • Generaattorikäyttö

 • “kaikki generaattoria pyörittävän akselin ja verkon liittymispisteen välillä”

  • rakenne riippuu turbiinin tyypistä

  • induktiogeneraattori

   vrt.

  • tahtikone, P ja Q säätölaitteet ja konvertterit


Tuuliturbiinien lohkokaaviokuvaus4
Tuuliturbiinien lohkokaaviokuvaus

 • Lapakulman säätö

 • toteutettu servomoottoreilla, joita ohjataan ohjausjärjestelmällä

 • servomoottoreilla fyysiset rajoitteet säätää lapakulmaa

  • säätörajat

   • 0..+90 astetta (lapakulmasäätö)

   • -90..0 astetta (aktiivinen sakkaussäätö)

  • säätönopeus

   • riippuu säätösuunnasta

   • alle 5 astetta / sekunti

   • hätätilassa jopa 10 astetta / sekunti


Tuuliturbiinien lohkokaaviokuvaus5
Tuuliturbiinien lohkokaaviokuvaus

 • Tuuliturbiinin ohjausjärjestelmä

 • pääasiallinen tehtävä ohjata voimalan tehoa ja turbiinin pyörimisnopeutta

 • vaihtelee tapauskohtaisesti jopa samantyyppisten laitosten sisällä

 • kiinteä nopeuksiset:

  • säädettävä suure lapakulma, jonka optimiarvo lasketaan mittaustietojen (tuulen nopeus, roottorin pyörimisnopeus, pätöteho

 • muuttuva nopeuksiset:

  • edellisten lisäksi generaattori on myös ohjattava elementti (P ja Q), Cp optimointi


Tuuliturbiinien lohkokaaviokuvaus6
Tuuliturbiinien lohkokaaviokuvaus

 • Tuuliturbiinin suojausjärjestelmä

  • suojausjärjestelmä perustuu jännitteiden, virtojen ja roottorin pyörimisnopeuden mittaamiseen sekä relesuojauksen asetteluihin

  • tuulivoimalan suojauksen toimintoja ovat tuulivoimalan irrottaminen verkosta sekä nopea tehonpudotus


Yleist simuloinneista
Yleistä simuloinneista

 • Kiinnitettävä huomiota käytettyjen mallien tarkkuuteen suhteessa siihen, mitä ilmiötä halutaan simuloida ja mikä on simulointien tarkoitus

 • Tunnettava mitkä mallien osat ovat ko. simuloinnin kannalta oleellisia

  • näiden osien mallintamisen tarkkuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota

 • Mallien tarkkuus riippuu itse mallin rakentamisesta ja sen toimivuudesta kuvata kuvauksen kohdetta sekä käytetyn datan tarkkuudesta

  • toisaalta ei ole mielekästä rakentaa erittäin tarkkaa mallia jos käytössä oleva data ei ole suhteessa riittävän tarkkaa

 • Markkinoilla on useita EMTPs (electromagnetic transients programs) ohjelmia, jotka soveltuvat tuulivoimaloiden toiminnan ja niiden verkkovaikutusten simulointiin

  • eri ohjelmilla on erilaisia ominaisuuksia sekä käytäntöjä mallintaa komponentteja, jolloin eri ohjelmat palvelevat hieman eri tarkoituksia

 • Ohjelmia käytetään tutkimaan

  • transientti-ilmiöitä, dynaamista ja transienttistabiilisuutta, aerodynaamista ja mekaanista mitoitusta, flikkeri-ilmiötä, tehonjakoa sekä oikosulkuvirtatarkasteluita.

 • Eri tarkastelut vaativat erilaiset lähtötiedot

  • joidenkin tietojen on oltava erittäin oikeanmukaisia ja joidenkin voidaan olettaa olevan esimerkiksi vakioita  tietojen tarkkuuksien ja oletusten vaikutus simulointitulosten kannalta voi vaihdella merkittävästi