Valg av meddommere etter kommunevalget i 2011
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

Valg av meddommere etter kommunevalget i 2011 PowerPoint PPT Presentation


 • 63 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Valg av meddommere etter kommunevalget i 2011. Faglig Forum for Formannskapssekretærer Sunndalsøra 11. mai 2011 Seniorrådgiver Terje Karterud, Domstoladministrasjonen. 2. Tema som skal behandles. Prosedyrer ved valget Sammensetningen av utvalgene Antallet lekdommere Valgbarhet

Download Presentation

Valg av meddommere etter kommunevalget i 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Valg av meddommere etter kommunevalget i 2011

Faglig Forum for Formannskapssekretærer

Sunndalsøra 11. mai 2011

Seniorrådgiver Terje Karterud, Domstoladministrasjonen


2

Tema som skal behandles

 • Prosedyrer ved valget

 • Sammensetningen av utvalgene

 • Antallet lekdommere

 • Valgbarhet

 • Funksjonstid

 • Opplysningene i listen over lekdommere

 • Skjønnsmenn

 • Jordskiftemeddommere

 • Rapportering av valgresultat

 • Bestemmelsene for forliksrådet tas sammen med bestemmelsene for lekdommere


3

Erfaringer fra valget i 2008

 • Mange kommuner leverte mangelfulle lister

 • Mange kommuner innrapporterte fødselsnummer med feil

 • Det ble valgt personer som både var for unge og for gamle

 • Kort tid fra valget til listene skulle tas i bruk

 • Mange kommuner leverte sent – lenge etter at valget var gjennomført


4

Prosedyrer ved valget – frister

Nye frister fra sist gang

1. mars 2012 domstolleder underretter om antallet § 64

Forslag skal til gjennomsyn i to uker § 68

1. juli 2012 valget skal være gjennomført § 66

15. september 2012 utfallet av valget skal være innrapportert § 69

Fritak for valg §§ 68 og 74

Ingen kan velges til mer enn et utvalg § 68


5

Sammensetningen av utvalgene

 • § 67

 • Allsidig sammensetning

 • Best mulig representere alle deler av befolkningen

 • Kommunen skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater


6

Valgbarhet 1 – Oversikt

 • §§ 70 – 73

 • Krav til personen

 • Utelukkelse på grunn av stilling

 • Utelukkelse på grunn av vandel

 • Muligheter for fritak på grunn av helse eller har vært medlem av utvalg i to perioder tidligere

 • Samme regler for medlemmer av forliksråd bortsett fra nedre aldersgrense og krav til person - § 56


7

Valgbarhet 2 – Krav til person § 70

 • Tilstrekkelig norskkunnskaper og personlig egnet

 • Over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start – 1. januar 2013, dvs født etter 31.12.1942 og før 1.1.1992

 • Ikke fradømt stemmerett

 • Ikke under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene

 • Innført i folkeregisteret og bosatt i kommunen

 • Norsk eller nordisk statsborger eller registrert bosatt i riket tre siste år

 • Kun aldersgrensen på 70 år som gjelder for medlemmer av forliksrådet

 • Øvre aldersgrense gjelder ikke for skjønnsmenn skjl § 14


8

Valgbarhet 3 – Utelukket pga stilling § 71

 • Stortingsrepresentanter, inkl vara

 • Politisk ledelse i departementene

 • Fylkesmenn og ass fylkesmenn

 • Utnevnte og kst dommere og ansatte ved domstolene

 • Ansatte i politi, påtalemyndighet og kriminalomsorgen

 • Ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet, Domstoladministrasjonen med styre

 • Ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen

 • Praktiserende advokater og advokatfullmektiger

 • Kommunens administrasjonssjef og andre kommunale ansatte som tar direkte del i forberedelse og gjennomføring av valget


9

Valgbarhet 4 – Vandel § 72

 • Idømt ubetinget fengsel i mer enn 1 år

 • Idømt forvaring eller andre særreaksjoner etter strl § 39-39c

 • Idømt ubetinget fengsel under 1 år mindre enn 15 år siden

 • Idømt betinget fengsel mindre enn 10 år siden

 • Idømt eller vedtatt bot i tilfelle som kunne føre til fengsel i mer enn 1 år for mindre enn 10 år siden

 • Har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse i tilfelle som kunne føre til fengsel i mer enn 1 år for mindre enn 10 år siden

 • Ved samfunnsstraff er det den subsidiære fengselsstraff som teller

 • Ved deldom, blanding betinget/ubetinget fengsel vurderes hver del for seg

 • Kommunen pliktig til å sjekke vandel § 73


10

Funksjonstid

 • § 66

 • 4 år

 • Valget i 2012 gjelder fra 1. januar 2013 til 31. desember 2016

 • Samme bestemmelser for medlemmer av forliksrådet - § 57

 • Samme bestemmelser for jordskiftemeddommere og skjønnsmenn


11

Listen over lekdommere

 • § 69

 • Listen skal inneholde følgende opplysninger:

  • Fullt navn

  • Adresse

  • Fødselsnummer

  • Telefonnummer

  • Yrke

  • Stilling

 • Frist for innrapportering 15. september 2012 § 69


12

Spesielt for jordskiftemeddommere

 • Samme valgbarhetsregler som for meddommere til tingrett og lagmannsrett

 • De som er valgt til meddommere i tingrett og lagmannsrett er valgbare til jordskiftemeddommere jskl § 8

 • Ikke krav til likt antall menn og kvinner, men bør tilstrebe at begge kjønn er representert

 • Kjennskap til jordskifte inkl reindrift jskl § 8

 • Mobilitet

 • Innrapportering av valget


13

Spesielt for skjønnsmenn

 • De samme skjønnsmenn brukes av både de alminnelige domstoler og jordskiftedomstolene

 • Kommunene foreslår, fylkeskommunen velger skjl § 14

 • Samme valgbarhetsregler med unntak av øvre aldersgrense skjl § 14

 • Kunnskap til fagområder

 • Ikke krav til likt antall menn og kvinner, men representanter fra begge kjønn bør tilstrebes

 • Mobilitet


14

Innrapportering av valgresultat

 • Arbeider med ny løsning

 • Tjeneste i domstol.no eller AltInn

 • Mål klar mars/april 2012

 • Bør vi legge ut eksempler fra større kommuner til bruk for andre kommuner hvis det blir en portal?


15

Oppsummering

 • Ingen endringer med hensyn til prosedyrer – dog nye tidsfrister

 • Mest mulig representativt sammensatte utvalg

 • Aldersgrense for valgbarhet

 • Krav til økonomi

 • Utelukket pga stilling

 • Krav til vandel

 • Lovbestemte krav til opplysninger i listen


16

Spørsmål?

 • Spørsmål til det som er tatt opp

 • Domstoladministrasjonen planlegger å sende informasjonsskriv til kommunene om regelverk og innrapportering. Når bør dette skje i forhold til valget?


 • Login