Dane informacyjne
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 56

Dane INFORMACYJNE PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Nazwa szkoły: Publiczne Gimnazjum w Tomaszowie ID grupy:98_21-G2 Opiekun: Ewa Wołczek-Bury Kompetencja: mat-fiz Semestr/rok szkolny: czwarty 2011/2012. Dane INFORMACYJNE. WIWAT ELEKTRYCZNOŚĆ. Historia elektryczności Elektrostatyka Potencjał i pojemność Prąd elektryczny

Download Presentation

Dane INFORMACYJNE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dane informacyjne

 • Nazwa szkoły:

 • Publiczne Gimnazjum w Tomaszowie

 • ID grupy:98_21-G2

 • Opiekun: Ewa Wołczek-Bury

 • Kompetencja:

 • mat-fiz

 • Semestr/rok szkolny:

 • czwarty 2011/2012

Dane INFORMACYJNE


Wiwat elektryczno

WIWAT ELEKTRYCZNOŚĆ


Spis tre ci

Historia elektryczności

Elektrostatyka

Potencjał i pojemność

Prąd elektryczny

Odbiorniki elektryczne

Półprzewodniki

Elektroliza

Ogniwa i baterie

Elektromagnetyzm

Mierniki elektryczne

Indukcja elektromagnetyczna

Spis treści


Historia

Historia


Dane informacyjne

Charles Augustin de Coulomb (ur. 14 czerwca 1736 w Angouleme - zm. 23 sierpnia 1806 w Paryżu), francuski fizyk - od którego nazwiska pochodzi prawo Coulomba i jednostka ładunku elektrycznego-kulomb

Coulomb


Dane informacyjne

nienaładowany elektroskop

naładowany elektroskop

schemat elektroskopu

Ciała naładowane jednoimiennie się odpychają, a różnoimiennie — się przyciągają.

Elektroskop to proste urządzenie, które pozwala stwierdzić, czy ciało jest naładowane. Zasada jego działania została przedstawiona na schemacie. Elektroskop jest zbudowany z listków wykonanych z cienkiej metalowej folii oraz z metalowej kulki połączonej z listkami metalowym prętem.


Prawo coulomba

Siła wzajemnego oddziaływania dwóch naelektryzowanych ciał jest wprost proporcjonalna do iloczynu wartości tych ładunków a odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między ich środkami

Prawo Coulomba


Benjamin franklin

Benjamin Franklin

Urodził się 17 stycznia 1706 r. w Bostonie. Był jednym z twórców Deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych. Zajmował się filozofią i dokonał wielu odkryć naukowych


Dane informacyjne

Dorobek Franklina z elektryczności obejmuje teorię zjawisk elektrycznych, w których zakładał elektryzowanie dodatnie i ujemne, co udowodnił na przykładzie butelki lejdejskiej. Stwierdził, że ciała naelektryzowane jednakowo odpychają się, zaś naelektryzowane różnoimiennie – przyciągają się. Franklin przeprowadził szereg doświadczeń z latawcami, udowadniając, że ładunki elektryczne spływające z chmur burzowych po wilgotnym sznurze mogą naładować butelkę lejdejską. To on wymyślił zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrycznymi poprzez uziemienie.


Luigi galvani

Luigi Galvani

Urodził się 9 września 1737 w Bolonii, a zmarł 4 grudnia 1798 włoski fizyk, lekarz, fizjolog, tercjarz franciszkański.


Dane informacyjne

Odkrył istnienie zjawisk elektrycznych w tkankach zwierzęcych, przez co zwrócił uwagę uczonych na nową dziedzinę wiedzy, nazwaną później elektrochemią.

Od 1763 roku był profesorem na Uniwersytecie w Bolonii. Podczas badań anatomicznych żab, dokonał słynnego odkrycia zjawiska pobudzenia elektrycznego narządów, które przypisywał – błędnie – tzw. elektryczności zwierzęcej. Mimo, że sama hipoteza była błędna, przyspieszyła znacznie prace nad badaniem elektryczności, w szczególności zainspirowały Voltę do badań, które doprowadziły do skonstruowania pierwszej baterii elektrycznej.


Isaac newton

ISAAC NEWTON

urodzony 4 stycznia 1643 w Woolsthorpe-by-Colsterworth

zmarł 31 marca 1727 w Kensington

fizyk

Matematyk

astronom filozof

historyk

badacz Biblii

Alchemik


Dane informacyjne

 • Jako pierwszy wykazał, że te same prawa rządzą ruchem ciał na Ziemi jak i ruchem ciał niebieskich.

 • Jego dociekania doprowadziły do rewolucji naukowej i przyjęcia teorii heliocentryzmu.

 • Podał matematyczne uzasadnienie dla praw Keplera i rozszerzył je udowadniając, że orbity są nie tylko eliptyczne, ale mogą być też hiperboliczne i paraboliczne.

 • Był pierwszym, który zdał sobie sprawę, że widmo barw obserwowane podczas padania białego światła na pryzmat jest cechą padającego światła, a nie pryzmatu, jak głosił 400 lat wcześniej Roger Bacon.


Dane informacyjne

 • Rozwinął prawo stygnięcia.

 • Głosił, że światło ma naturę korpuskularną, czyli że składa się z cząstek.

 • Sformułował twierdzenie o dwumianie i zasady zachowania pędu oraz momentu pędu.

 • Zajmował się też pomiarami prędkości dźwięku w powietrzu i ogłosił teorię pochodzenia gwiazd.

 • Był twórcą rachunku wariacyjnego.

 • Jako pierwszy opisał matematycznie zjawisko pływów morskich.


Stephen gray

Stephen Gray

Angielski fizyk, od 1732r. członek Royal Society. W 1727r. odkrył zjawisko indukcji elektrostatycznej, w 1731r. rozróżnił przewodniki i izolatory, pierwszy podjął próby przesyłania energii elektrycznej.

W 1731 odkrył, że pewne ciała nie przewodzą elektryczności (nazwano je potem izolatorami), inne zaś przewodzą elektryczność bardzo dobrze; Gray zauważył, że ostatnią własność mają wszystkie metale.

Badania Gray'a dowiodły, iż elektryczność może być przenoszona z miejsca na miejsce i nie jest na trwałe związana z substancją. Podczas doświadczeń przy użyciu metalowych przewodów odkrył, że osoba połączona drutem z ciałem silnie naelektryzowanym doznawała silnego wstrząsu. Od tego momentu elektryczność stała się modna.


Michael faraday

Michael Faraday

Michael Faraday (ur. 22 września 1791, zm. 25 sierpnia 1867) – fizyk

i chemik angielski, jeden z najwybitniejszych uczonych XIX w.,

eksperymentator, samouk.

Profesor Instytutu Królewskiego i Uniwersytetu w Oksfordzie, członek

Royal Society, w młodości asystent H.B. Davy'ego.

Największe znaczenie miały prace Faradaya dotyczące elektryczności. W 1831 r. odkrył zjawisko indukcji elektromagnetycznej, co przyczyniło się do powstania elektrodynamiki. W latach 1833-34 sformułował prawa elektrolizy i wprowadził nomenklaturę dla opisu tego zjawiska.


Dane informacyjne

Odkrycia Faradaya z zakresu elektrodynamiki miały ogromne znaczenie z dwóch powodów. Po pierwsze, prawo Faradaya ma podstawowe znaczenie w teorii elektromagnetyzmu. Po drugie, indukcja elektromagnetyczna może być wykorzystana do wytwarzania prądu elektrycznego, co zademonstrował sam Faraday budując pierwszą prądnicę. Nowoczesne generatory elektryczne stosowane obecnie są oczywiście znacznie bardziej złożone, jednak wszystkie opierają się na tej samej zasadzie – indukcji elektromagnetycznej.


K dufay

Urodzony 14 września 1698 roku w Paryżu a zmarł 16 czerwca 1739 roku. Był francuskim chemikiem i fizykiem. W roku 1730 stwierdził że istnieją dwa rodzaje elektryczności :

 • Ładunki – typu szklanego – dodatnie

 • Ładunki – typu ebonitowego – ujemne .

K. Dufay


Elektrostatyka

Elektrostatyka


Dane informacyjne

Zjawiska elektryczne są wywołane obecnością ładunków (elektronów lub jonów) lub ich ruchem pod wpływem siły elektrycznej. Ciała naładowane ujemnie to takie, które mają nadmiar elektronów, podczas gdy w naładowanych dodatnio występuje ich niedobór.

Prąd elektryczny to uporządkowany ruch ładunków w materiale- w metalach są to elektrony. Osobna grupą zjawisk związaną z obecnością nieruchomych ładunków zajmuje się elektrostatyka.


Elektroskop

Aparat do wykrywania ładunku elektrycznego, a właściwie napięcia elektrycznego. Prosty elektroskop listkowy składa się z pionowego metalowego pręta, na którego końcu są przymocowane przegubowo dwa prostokątne listki z cienkiej i lekkiej folii przewodzącej prąd. Wykorzystuje zjawisko odpychania się jednoimiennych ładunków elektrycznych. Przy zetknięciu pręta z obiektem naładowanym elektrycznie część ładunku przepływa z tego obiektu do elektroskopu, listki folii odpychają się, wielkość odchylenia listków zależy od zgromadzonego na nich ładunku.

Elektroskop


Potencja i pojemno

Potencjał i pojemność


Dane informacyjne

Ładunki są źródłem pola elektrycznego, tj.pola,w którym na naładowane ciało działa siła elektrostatyczna (elektryczna). Pole charakteryzuje potencjał elektryczny, ciało zaś posiada energię potencjalną zależna od położenia i wartości zgromadzonego na nim ładunku. Natężenie pola w danym punkcie równe jest sile działającej na jednostkowy ładunek dodatni, a kierunek pola zgodny jest z kierunkiem wektora tej siły.


Dane informacyjne

Siła elektrostatyczna


Kondensator

kondensator


Dane informacyjne

Butelka lejdejska – urządzenie służące do gromadzenia ładunku elektrycznego będące pierwszym kondensatorem. Jest to szklana butelka, której obie powierzchnie – zewnętrzna i wewnętrzna – pokryte są odizolowanymi warstwami metalu. Warstwy te pełnią rolę okładek kondensatora, zaś szkło butelki jest izolatorem.


Pr d elektryczny

Prąd elektryczny


Dane informacyjne

Prądem elektrycznym nazywamy ukierunkowany strumień ładunków. W metalach tworzą go elektrony, czyli cząstki naładowane ujemnie. Poruszają się one w polu elektrycznym, w obszarze, istnieje konieczna do wzbudzenia prądu różnica potencjałów (napięcie). Obwód elektryczny to zamknięta pętla złożona z przewodników, zawierająca źródło napięcia i przynajmniej jeden odbiornik.


Dostarczanie energii elektrycznej

Dostarczanie energii elektrycznej


Odbiorniki elektryczne

Odbiorniki elektryczne


Odbiorniki elektryczne1

Natężenie prądu elektrycznego zależy od wartości siły elektromotorycznej oraz rodzaju odbiorników tworzących obwód (tj. od ich oporu i możliwości zamiany przez nie energii elektrycznej na energię pól magnetycznego i elektrycznego).

Odbiorniki elektryczne


Dane informacyjne

Zgodnie z prawem Ohma różnica potencjałów U (czyli napięcie elektryczne, spadek

napięcia) pomiędzy dwoma końcami przewodnika jest proporcjonalne do natężenia I prądu

płynącego przez przewodnik, czyli

U=RI .

Współczynnik proporcjonalności R zwany jest opornością przewodnika. Jednostką oporności

jest 1 Ohm (1Ω). Opór przewodnika jest proporcjonalny do jego długości l i oporu

właściwego ρ odwrotnie proporcjonalny do przekroju poprzecznego S

R=ρl/S .

Prawo Ohma


Dane informacyjne

I prawo Kirchhoffa dotyczy węzłów obwodu elektrycznego, tzn. punktów, w których zbiega się kilka przewodów. Suma natężeń prądów wpływających do węzła jest równa sumie

natężeń prądów z niego wypływających. Węzeł obwodu elektrycznego jest to prosta konsekwencja zasady zachowania ładunku elektrycznego: w węzłach sieci

ładunek nie znika i nie gromadzi się w trakcie przepływu prądu.

II prawo Kirchhoffa dotyczy obwodów zamkniętych, czyli tzw. oczek Słownie

treść tego prawa można wyrazić następująco: W dowolnym obwodzie zamkniętym suma sił

elektromotorycznych jest równa sumie spadków napięć na elementach obwodu. Dla

złożonych obwodów, II prawo Kirchhoffa stosuje się dla dowolnego "oczka" obwodu. Siła

elektromotoryczna jest to napięcie generowane np. przez znajdującą się w obwodzie baterię

lub zasilacz prądu stałego.

Prawa kirchhoffa


P przewodniki

półprzewodniki


Dane informacyjne

Półprzewodniki to materiały, które przewodzą prąd gorzej niż przewodniki a lepiej niż izolatory. Własność ta zależy silnie od temperatury i wzrasta wraz z ilością domieszek.

Półprzewodniki znajdują bardzo wiele zastosowań w elektronice.


Elektroliza

Elektroliza


Dane informacyjne

Elektroliza jest procesem zachodzącym, gdy prąd elektryczny przepływa przez ciecz zawierającą jony(atomy obdarzone ładunkiem). W jej trakcieciecz ulega rozkładowi, a zawarte w niej związki chemiczne wytrącają się w miejscach, gdzie prąd wpływa lub wypływa z cieczy. Elektroliza znalazła wiele zastosowań przemysłowych.


Prawa faradaya

I prawo Faradaya

Mówi, że masa wytrąconej na elektrodach substancji jest proporcjonalna do ilości przepływającego ładunku.

II prawo Faradaya

Stwierdza, że masa substancji jest odwrotnie proporcjonalna do stopnia jonizacji atomów.

Prawa faradaya


Ogniwa i baterie

Ogniwa i baterie


Dane informacyjne

Ogniwo galwaniczne – układ złożony z dwóch elektrod zanurzonych w elektrolicie (dwa półogniwa). Źródłem różnicy potencjałów elektrod są reakcje chemiczne, zachodzące między elektrodami a elektrolitem. Gdy przez ogniwo nie płynie prąd (ogniwo otwarte), różnica potencjałów jest równa sile elektromotorycznej (SEM). Zamknięcie obwodu elektrycznego umożliwia przepływ ładunków pojawienie się nadnapięcia, wskutek polaryzacji elektrod.


Ogniwo galwaniczne

Ogniwo galwaniczne


Elektromagnetyzm

elektromagnetyzm


Dane informacyjne

Prąd płynący w przewodniku wytwarza wokół niego pole magnetyczne zależne od kształtu przewodu, a także natężenia i kierunku przepływających ładunków. Pole to, podobnie jak dla magnesów trwałych, można przedstawić za pomocą linii sił. To podstawowe zjawisko elektromagnetyczne wykorzystuje się do budowy silnych magnesów i do zmiany energii elektrycznej na mechaniczną.


Regu a prawej r ki

Reguła prawej ręki


Mierniki elektryczne

Mierniki elektryczne


Dane informacyjne

Prąd elektryczny można zarejestrować obejmując wychylenie umieszczonego w pobliżu swobodnego magnesu. Zjawisko to wykorzystuje się w konstrukcjach mierników elektrycznych, gdzie wychylenie wskazówki pokazuje wartość natężenia prądu. Tę samą zasadę wykorzystuje się przy pomiarach różnicy potencjałów.


Woltomierz i amperomierz

woltomierz i amperomierz


Indukcja elektromagnetyczna

Indukcja elektromagnetyczna


Prawo indukcji faradaya

Mówi ono, że wartość indukowanej w przewodniku siły elektromotorycznej jest proporcjonalna do szybkości zmian pola magnetycznego.

Prawo indukcji faradaya


Regu a lenza

Mówi ona, iż zaindukowany w przewodniku prąd płynie zawsze w takim kierunku, by wytworzyć wokół pole magnetyczne przeciwdziałające zmianom pola zewnętrznego.

Reguła lenza


Zadania

Elektrostatyka to dział fizyki, który zajmuje się:

A. zjawiskami związanymi z przepływem prądu elektrycznego,

B. oddziaływaniami i właściwościami ładunków elektrycznych w stanie spoczynku

C. właściwościami magnetycznymi ciał

D. oddziaływaniami mechanicznymi ciał

Odpowiedź : B

zadania


Dane informacyjne

Prawo Coulomba opisujące oddziaływania elektryczne pomiędzy dwoma ładunkami ma postać:

a) F = k Q1Q2/r

b) E = k Q/r2

c) F = k Q1Q2/r3

d) F = k Q1Q2/r2

Odpowiedź : D


Dane informacyjne

Elektryzowanie polega na gromadzeniu w danym ciele:

A. takiej samej liczby ładunków dodatnich i ujemnych

B. nadmiaru ładunków o takim samym znaku

C. wyłącznie ładunków dodatnich

D. wyłącznie ładunków ujemnych

Odpowiedź : A


Dane informacyjne

Sucha kartka papieru przykleja się do ciepłego kaflowego pieca, jeżeli ja przyłożyć do powierzchni kafla i potrzeć o suchą dłoń lub wełnianą szmatkę. Jak to wyjaśnić ?

Odpowiedź : Papier elektryzuje się przez pocieranie, a powierzchnia kafla nie przewodzi prądu elektryzuje się wówczas ładunkiem o przeciwnym znaku niż papier.


 • Login