Procedure u postupku izvodenja radova na poslovnim objekatima preko 800m

Procedure u postupku izvodenja radova na poslovnim objekatima preko 800m PowerPoint PPT Presentation


  • 108 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

2. Procedure u postupku izvodenja radova na poslovnim objekatima preko 800m?. Uvod Za realizaciju graditeljske ideje potrebno je imati investiciju. Svaki objekat kojem se te?i da nastane kao vizija vodeceg arhitekte i njegovig tima u fazi izvodackog in?enjeringa potrebno je pripremiti tehnicku dok

Download Presentation

Procedure u postupku izvodenja radova na poslovnim objekatima preko 800m

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. 1 Procedure u postupku izvodenja radova na poslovnim objekatima preko 800m² Jelena Vukoje g.i.

2. 2 Procedure u postupku izvodenja radova na poslovnim objekatima preko 800m² Uvod Za realizaciju graditeljske ideje potrebno je imati investiciju. Svaki objekat kojem se teži da nastane kao vizija vodeceg arhitekte i njegovig tima u fazi izvodackog inženjeringa potrebno je pripremiti tehnicku dokumentaciju koja ce dati sve smernice za dobro ugovaranje i izvršenje posla.

3. 3 Procedure u postupku izvodenja radova na poslovnim objekatima preko 800m² Priprema dokumentacije za pocetak izgradnje i izvodenje radova Dokumentacija izmedu investitora(kao narucioca) i Generalnog izvodaca radova

4. 4 Procedure u postupku izvodenja radova na poslovnim objekatima preko 800m² Generalni ugovor izmedu Investitora i Generalnog izvodaca radova Anekse Ugovora Tendersku dokumentaciju koja se šalje izvodackim firmama za odredenu vrstu radova ili za ugovaranje “kljuc u ruke” Prihvacene ponude za naznacene radove Ugovor izmedu Generalnog izvodaca i Podizvodaca Ugovori izmedu Narucioca i Isporucioca pratece tehnicke opreme za objekat

5. 5 Procedure u postupku izvodenja radova na poslovnim objekatima preko 800m² Izvodacki projekti – arhitektonski i pratecih instalacija Gradevinska knjiga Gradevinski dnevnik Knjiga inspekcije Situacije

6. 6 Procedure u postupku izvodenja radova na poslovnim objekatima preko 800m² Gradevinska dozvola koju je u obavezi da pribavi investitor Prijave radova Elaborati (uredenje gradilišta, protivpožarne zaštite, zauzece trotoara,... ) Saglasnosti Izdata rešenja od gradske uprave za odredenu vrstu pratecih radova Rešenje o imenovanom rukovodiocu izgradnje Rešenje o imenovanju ovlašcenog lica za rukovodenje radovima

7. 7 Procedure u postupku izvodenja radova na poslovnim objekatima preko 800m² PRIJAVE RADOVA   Na osnovu Clana 148. investitor je dužan da organu koji je izdao gradevinsku dozvolu i nadležnom inspektoru prijavi pocetak gradenja objekta, osam dana pre pocetka izvodenja radova. Prijava sadrži datum pocetka i rok završetka gradenja odnosno izvodenja radova. Rok za završetak gradenja pocinje da tece od dana podnošenja prijave iz stava 1. ovog clana. Priprema za gradenje (Clan 149.) Pre pocetka gradenja investitor obezbeduje:obeležavanje gradevinske parcele , regulacionih ,nivelacionih i gradevinskih linija , u skaldu sa propisima kojima je kojima je uredeno izvodenje geodetskih radova;obeležavanje gradilišta odgovarajucom tablomkoja sadrži: podatke o objektu koji se gradi , investitoru , odgovornom projektantu , broj gradevinske dozvole , izvodacu radova, pocetku gradenja i roku završetka izgradnje.    

8. 8 Procedure u postupku izvodenja radova na poslovnim objekatima preko 800m²

  • Login