การแก้ไขหลักเกณฑ์
Download
1 / 44

การแก้ไขหลักเกณฑ์ การออกและเสนอขาย ตราสารหนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. 25 กุมภาพันธ์ 2552 - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

การแก้ไขหลักเกณฑ์ การออกและเสนอขาย ตราสารหนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. 25 กุมภาพันธ์ 2552. หัวข้อนำเสนอ. 1. การออกตราสารหนี้ภาคเอกชน 2. เป้าหมาย ในการปรับปรุงเกณฑ์ 3. หลักการแก้ไขเกณฑ์ตราสารหนี้ 4. สาระสำคัญของเกณฑ์ที่แก้ไข 5. ขั้นตอนการยื่นเอกสาร. 1. การออกตราสารหนี้ภาคเอกชน.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

การแก้ไขหลักเกณฑ์ การออกและเสนอขาย ตราสารหนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. 25 กุมภาพันธ์ 2552

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


25 2552

การแก้ไขหลักเกณฑ์การออกและเสนอขายตราสารหนี้

สำนักงาน ก.ล.ต.

25 กุมภาพันธ์ 2552


25 2552

หัวข้อนำเสนอ

 • 1. การออกตราสารหนี้ภาคเอกชน

 • 2. เป้าหมายในการปรับปรุงเกณฑ์

 • 3. หลักการแก้ไขเกณฑ์ตราสารหนี้

 • 4. สาระสำคัญของเกณฑ์ที่แก้ไข

 • 5. ขั้นตอนการยื่นเอกสาร


25 2552

1. การออกตราสารหนี้ภาคเอกชน


25 2552

ตราสารหนี้ภาคเอกชน

ตราสารหนี้เอกชน

ตราสารหนี้ทั่วไป

หุ้นกู้อนุพันธ์

securitization

ระยะสั้น / ยาว

- มี / ไม่มีประกัน

- ด้อยสิทธิ

- Perpetualbond

 • ผลตอบแทน / มูลค่าไถ่ถอน

 • ขึ้นกับ u/l

 • u/l เช่น หุ้น

 • ราคาสินค้า index

นำลูกหนี้มา pool เป็นกองทรัพย์สิน เพื่อเป็นแหล่งเงินในการชำระหนี้ตามหุ้นกู้

หุ้นกู้

ตั๋วเงิน

ระยะสั้น / ยาว


25 2552

2. เป้าหมายการปรับปรุงเกณฑ์


25 2552

เป้าหมายการปรับปรุงเกณฑ์


25 2552

เป้าหมายการปรับปรุงเกณฑ์

 • เพื่อยกระดับให้สินค้ามีความน่าเชื่อถือ และ เตรียมความพร้อมเชื่อมโยงกับตลาดทุน ต่างประเทศ


25 2552

เปรียบเทียบ ตปท. - ไทย

 • ตปท.

 • แบ่งเกณฑ์เป็น 2 กลุ่มคือ

 • PP ไม่กำกับดูแล (ไม่ filing / ไม่ rating)

 • PO กำกับเข้มงวด (มี filing / มี rating)

 • จัด II&HNW อยู่กลุ่ม PP

 • ไทย

 • แบ่ง II&HNW ตามมูลค่าขาย

 • <100 ลบ. ถือเป็น PP

 • > 100 ลบ. ถือเป็น PO

  การขายผู้ลงทุนทั่วไปถือเป็น PO


25 2552

เกณฑ์ปัจจุบัน


25 2552

3. หลักการแก้ไขเกณฑ์ตราสารหนี้


25 2552

หลักการแก้ไขเกณฑ์

 • 1. การขาย PP

 • 1.1 แก้ไขนิยาม PP + ปรับเกณฑ์ PP

 • * ย้าย II&HNW เข้าเป็น PP

 • * ยกเลิกขั้นตอนขออนุญาต

 • * เฉพาะ II&HNW ยังต้อง filing , rating , ขึ้นทะเบียน ThaiBMA

 • 1.2 ขยาย PP วงแคบ * ให้รวมถึง สถาบัน ตปท.ทั้งจำนวน


25 2552

หลักการแก้ไขเกณฑ์

 • 2. การขาย PO

 • 2.1 แก้ไขเกณฑ์ตราสารหนี้ระยะสั้น และระยะยาวให้สอดคล้องกัน

 • * เกณฑ์อนุญาต : ปฏิบัติได้ชัดเจนขึ้น

 • * shelf filing : ทำให้ง่าย เป็นสากล

 • * วิธีการลงนาม : ยืดหยุ่นขึ้น

 • * update หลังขาย : ST = LT


25 2552

หลักการแก้ไขเกณฑ์

 • 2. การขาย PO (ต่อ)

 • 2.2 แก้ไขเกณฑ์ rating

 • * ตราสารระยะยาว ใช้ issue rating

 • หรือ guarantor rating เท่านั้น

 • (เดิม ใช้ issuer rating ได้)

 • * ตราสารระยะสั้น ใช้ได้ทั้ง issue,

 • issuer หรือ guarantor rating (เหมือนเดิม)


25 2552

หลักการแก้ไขเกณฑ์

 • 3. แก้ไขเกณฑ์ CD ขายผู้ถือหุ้นเดิม

 • ต้องได้รับมติผู้ถือหุ้นมาก่อน

 • ผู้ถือหุ้นเดิมรู้ข้อมูลดีอยู่แล้ว

 • * ไม่ต้องขออนุญาต / ไม่ filing

 • * ยังต้องทำตามเกณฑ์คุ้มครองผู้ลงทุน

 • เช่น หุ้นรองรับ , มติผู้ถือหุ้น , การปรับสิทธิ , การชดใช้ค่าเสียหาย

 • (แก้ไขให้สอดคล้องกับ warrant - RO )


25 2552

4. สาระสำคัญของเกณฑ์ที่แก้ไข


25 2552

สรุปเกณฑ์ที่แก้ไข

PP

II&HNW

PO


25 2552

PP วงแคบ


25 2552

PP ต่อ II&HNW

เกณฑ์ ST =LT


25 2552

PP ต่อ II&HNW

ปรับปรุงเกณฑ์ filing ให้ง่าย เร็ว

*แบบ 69-S: (ไม่บังคับเนื้อหา)

ข้อมูลขั้นต่ำตาม ม.69-70 + ข้อกำหนดสิทธิ

* ลงนาม : กก.ตำแหน่งบริหารสูงสุด/ กก.ที่มีอำนาจลงนาม ผูกพัน

* มีผล : 1 วันทำการ

 Update – non-listed ส่งงบพร้อมกับส่ง lead regulator หรือ ก.พาณิชย์


25 2552

PO


25 2552

PO : เกณฑ์อนุญาต


25 2552

PO : เกณฑ์อนุญาต (ต่อ)


25 2552

PO: Filing

1. shelf filing :

(1) ยกเลิกเกณฑ์ investment grade rating

(เดิมบังคับกับ LT)

(2) ระยะเวลา shelf 2 ปี(เดิม 3 ปี)

2. วิธีการ shelf filing

filing ครั้งแรก (base) : ข้อมูลผู้ออก+ ตราสาร

update ต่อมา (supplement) : ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง

filing ครั้งต่อไป (pricing) : ข้อมูลตราสาร


25 2552

PO: Filing

ข้อมูลในแบบ filing

1. filing ครั้งแรก (แบบ 69-Base) : ข้อมูลผู้ออก + ตราสาร

ข้อมูลผู้ออก เปิดเผยดังนี้

1.1 บริษัท listed

* อ้าง 56-1 + งบปี &Q ล่าสุด

ระบุ website ที่ตรวจดูได้

* เพิ่ม MD&A : ผลการดำเนินงานสะสม

ตั้งแต่ต้นปีถึง Q ล่าสุด

* ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน


25 2552

PO: Filing

 ข้อมูลในแบบ filing (ต่อ)

1.2 บริษัท non-listed

* ข้อมูลผู้ออก : แสดงรายละเอียดเต็มรูปแบบ

(คล้าย 56-1 แต่ update ให้เป็นปัจจุบัน)

(แนบร่างข้อกำหนดสิทธิ เป็นเอกสารประกอบ filing )


25 2552

PO: Filing

 ข้อมูลในแบบ filing (ต่อ)

2. update filing : แบบ 69-Supplement

เป็นข้อมูลส่วนเพิ่มที่ update ตามรอบระยะเวลา

* อ้างอิงงบ Q ล่าสุด + MD&A รายไตรมาส

ยื่นภายใน 2 เดือน นับแต่สิ้น Q1, Q2, Q3

* อ้างอิงงบปี + 56-1 ล่าสุด

ยื่นภายใน 3 เดือน นับแต่สิ้นปีบัญชี


25 2552

PO: Filing

 ข้อมูลในแบบ filing (ต่อ)

3. filing ขายครั้งต่อไป : (แบบ 69-Pricing)

* ข้อมูลการเสนอขาย

* วัตถุประสงค์การใช้เงิน

* ข้อมูลสำคัญที่ไม่เคยเปิดใน Base, Supplement

* แนบร่างข้อกำหนดสิทธิ สำหรับการขายครั้งนั้น

สาระสำคัญไม่ต่างกับข้อกำหนดสิทธิ ฉบับหลักที่ยื่นไว้แล้ว


25 2552

PO: Filing (ต่อ)

3. การลงนาม + ผลใช้บังคับ


Shelf filing

Shelf Filing

1 ก.พ.52

ไม่ต่ำกว่า 14 วัน

15 ก.พ.

2 ม.ค.52

Eff.

ข้อมูลครบ (ยกเว้นข้อมูลเสนอขาย)* นับ 1

ยื่น 69-base

ยื่นข้อมูล

เสนอขาย

16ก.พ.

ก.ก.ทุกรายเซ็นต์

1 วันทำการ

31 พค.52

31 ส.ค.

Eff.

ยื่น 69-pricing

MD หรือ กก.มีอำนาจ

ลงนามเซ็นต์

ยื่น 69-sup.

งบ Q1+MD&A

ยื่น 69-sup.

งบ Q2+MD&A


25 2552

PO: Filing (ต่อ)

4. หนังสือชี้ชวน

* กรณีปกติ : หนังสือชี้ชวนมีเนื้อหาเท่า filing

* กรณี shelf filing : มีข้อมูลดังนี้

ข้อมูลตาม 69-Base (หรือ 56-1 ล่าสุด) +

ข้อมูลตาม 69-Supp. ฉบับ Q ล่าสุด +

ข้อมูลเสนอขายครั้งนั้น


St lt

สรุปเกณฑ์ ST = LT

บังคับ , ไม่บังคับ


25 2552

บทเฉพาะกาล

 • ผู้ได้รับอนุญาตตามเกณฑ์เดิม (กย.31/2549) ให้ทำตามเกณฑ์ อนุญาต filing และเกณฑ์ update ตามประกาศเดิมต่อไป

 •  เฉพาะการจัดทำแบบ 56 ให้ใช้แบบ ตามประกาศใหม่ที่แก้ไขได้


25 2552

5. ขั้นตอนการยื่นเอกสาร


25 2552

ระบบ online

 • DSO (Debt Securities Offering)

  • จดข้อจำกัดการโอน

  • บันทึก+ส่ง feature ตราสาร (แบบ 35-2-2) ก่อนขายแต่ละครั้ง

  • รายงานผลการขาย

 • *จัดทำแบบฟอร์มให้คีย์ เพื่อส่ง online และ/ หรือ print out*

 • DSF (Debt Securities Filing)

  • ใช้ส่ง filing ทุกแบบ (69-S, 69-Base,

 • 69-Supplement, 69-Pricing)


25 2552

PP วงแคบ

จดข้อจำกัดการโอน

 • เฉพาะกรณีหุ้นกู้

 • print ส่ง+เซ็นต์

DSO

ส่ง feature ตราสาร

 • แบบ 35-2-2

 • print ส่ง

 • ยกเว้น ST

DSO

ขาย

 • เงื่อนไขฯ

 • CD

 • ราคาต่ำ

รายงานผลการขาย

Checklist

DSO

download หน้า web + เซ็นต์ส่ง


25 2552

II&HNW

จดข้อจำกัดการโอน

 • เฉพาะกรณีหุ้นกู้

 • print ส่ง+เซ็นต์

ยื่น filing (แบบ 69-S)

+

ส่ง online

(หุ้นกู้ + ตั๋วเงิน)

DSO

ส่ง feature ตราสาร

 • แบบ 35-2-2

 • print ส่ง

 • ยกเว้น ST

1 วันทำการ

DSF

DSO

ขาย

 • เงื่อนไขฯ

 • CD

 • ราคาต่ำ

รายงานผลการขาย

Checklist

DSO

download หน้า web + เซ็นต์ส่ง

ยื่นรายครั้ง

(ยกเว้น ST ยื่นรายปี)


25 2552

Shelf PO

 • แบบ 35-2-1

 • download

 • หน้า web เซ็นต์ส่ง

ขออนุญาต

ยื่น filing

(แบบ 69-Base)

+

ส่ง online

 • แบบ 35-2-2

 • print ส่ง

 • ยกเว้น ST

ส่ง feature ตราสาร

DSO

DSF

14 วันนับจากข้อมูลครบ

ขาย

รายงานผลการขาย

DSO

Update filing รายไตรมาส

 • แบบ 69-Sup.

 • งบ + MD&A


25 2552

Shelf PO

ครั้งต่อไป

ส่ง feature ตราสาร

 • แบบ 35-2-2

 • print ส่ง

 • ยกเว้น ST

LT

DSO

+

ยื่น filing+ส่ง online

 • แบบ 69-Pricing

1 วันทำการ

DSF

effective filing

เสนอขาย

ยื่นแบบรายงานผลการขาย

DSO


25 2552

สรุปการส่งเอกสารและ online ข้อมูล

online

+

print ส่ง

รายงาน

ผลการขาย


25 2552

เปรียบเทียบ PP วงแคบ

ปัจจุบัน

ใหม่

ขออนุญาต (ง่าย)

จดข้อจำกัดการโอน

สนง. แจ้งผล

7 วันทำการ

ส่ง feature ตราสาร

จดข้อจำกัดการโอน

ขาย

ส่ง feature ตราสาร

รายงานผลการขาย

Checklist

download หน้า web

+ เซ็นต์ส่ง

ขาย

รายงานผลการขาย


Ii hnw

เปรียบเทียบ II & HNW

ปัจจุบัน

ใหม่

ขออนุญาต ( LT ครบ/ST ง่าย)

จดข้อจำกัดการโอน

สนง. แจ้งผล

ส่ง feature ตราสาร

7 วันทำการ

1 วันทำการ

จดข้อจำกัดการโอน

ยื่น filing

ขาย

ส่ง feature ตราสาร

รายงานผลการขาย

Checklist

ยื่น filing

3 วันทำการ

ขาย

รายงานผลการขาย


Shelf approval filing

Shelf Approval/ Filing

PO

 • Shelf หุ้นกู้ทั่วไปออกหุ้นกู้ทั่วไป/ CD ได้

 • Shelf SNออก SN ได้อย่างเดียว

 • Securitize. ขออนุมัติโครงการ+ขออนุญาตขายหุ้นกู้

 • PP

 • ไม่ต้อง shelf เพราะอนุญาตเป็นการทั่วไป/ กรณี II&HNW ยื่น filing รายครั้ง


25 2552

ระยะสั้น

II&HNW

filing

1 วันทำการ

filing

ขาย

ขาย

ขาย

filing eff.

1 มี.ค. 52

28 ก.พ. 53

2 มี.ค. 52

PO

ยื่น 69-Pricing

filing

ขาย

ขาย

ขาย

filing eff.

1 มี.ค. 52

69-Sup: Q1

69-Sup:Q3

69-Sup:Q2

69-Sup:Q4

14 วันนับจากข้อมูลครบ


25 2552

Q&A


ad
 • Login